Najebać dešć zapust swjećili

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:
W błótowskim Radušu su sobotu tradicionalny zapust swjećili. Hinak hač minjene lěta dyrbješe cyłkowje 53 porow lětsa dešćikojte wjedro znjesć. Přiwšěm knježeše jara­ dobra nalada. Na čole swjedźenskeho ćaha kročeše čestny čłon domizniskeho a drastoweho towarstwa Manfred Kliche. Zapustarjo wospjet pozastachu, zo bychu jubilaram gratulowali a so sponsoram dźakowali. Hnydom na čole njesechu tež taflu­ z napisom: „725 lět Raduš“ – pokazka to na dalši wjeršk w Radušu, kotryž chcedźa­ w awgusće woswjećić. Foto: Peter Becker

Jutrowne jejka sta ludźi wabili

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Ludowi wuměłcy w Budyšinje nałožki a swoje wudźěłki prezentowali

Budyšin (SN/bn). Serbske jutrowne wiki su kónc tydźenja 2 500 wopytowarjow do Budyskeho Serbskeho domu přiwabili. To je něhdźe 700 ludźi wjace hač loni. Za zarjadowanje zamołwita Weronika Suchowa ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu zjima: „Wšitcy smy spokojom – my jako wuhotowace towarstwo runje tak kaž wobdźěleni ludowi wuměłcy. Ze stron wopytowarstwa njebě ani jeničkeho pohórška a mam zaćišć, zo je so hosćom jara spodobało.“

Syła wjesnjanow zetka so sobotu rano k lětušej kupanskej akciji Serbskeho rozhłosa při Mosće swj. Marka w delnich Sulšecach.­ Njecyłu hodźinu do wulkeho spektakla zhromadźichu so młodźi a starši k słódnej snědani, zo bychu akciju sćěhowali. Dohromady wosom zmužitych, mjez nimi jedna žona, skoči zhromadnje z Benom Šołtu (naprawo) do pjeć stopnjow zymneje wody Čorneho Halštrowa. Najmłódši z nich bě jědnaće lět. Kupanski spektakl wotmě so mjeztym sedmy raz. Foto: Gloria Žurec

Mišterka serbskeho surealizma

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Serbska wuměłča Maja Nagelowa swjeći dźensa šěsćdźesaćiny. Rodźena Budyšanka bydli a skutkuje tuchwilu w Nossenskim měšćanskim dźělu Eula kaž tež w Drježdźanach. Na Wysokej šuli za tworjace wuměłstwo sakskeje stolicy je wona studij molerstwa a grafiki z diplomom wotzamknyła. Byrnjež tworjenje kaž tež temy jeje wuměłstwa mnohostronske a wobšěrne byli, so dwě ćežišći stajnje zaso jewitej: woda a brunica. Njezadźiwa tuž, zo so Maja Nagelowa prawidłownje z wotbagrowanjom serbskich wsow kritisce rozestaja a zo angažuje so za wobswětoškit a wobchowanje přirody – hač z instalacijemi, mólbami, performance abo we filmach. Wo tym swědči na přikład plakat za protestny „Łužiski ener­gijowy a klimowy camp“ w Prožymju (2013). Jara­ jadriwa bě w tym zwisku tež za­chodna twórba „Identita“ (1993/1994) w Drježdźanach. Mjez dwěmaj hroma­domaj pjeršće, symbolizowacej mohili, je wona mloko a krej pomałku so skazyć dała.

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). Zasada Serbskich Nowin je, ludźi we formje powěsćow, reportažow, interviewow, dopisow a pokiwow informować. To wuzběhny wčera šefredaktor dźenika Janek Wowčer na čitarskej rozmołwje w Pančičansko-Kukowskej „Karstenowej piwowej stwičce“, na kotruž bě tamniša Domowinska skupina přeprosyła. Něhdźe 25 zajimcam šefredaktor rozłoži, kak wšědny wječornik nastawa. Runje tak skedźbni wón na starosće, z kotrymiž so redaktorojo bědźa. Tak pobrachuje žurnalistiski dorost, kwalita zapodatych přinoškow woteběra a datowy škit wosebje nastupajo fota je wobćežny. Hladajo na razantne wuwiće digitalnych medijow je ćežko konkurencykmany wostać. „Přiwšěm zhladujemy na wobstajnu ličbu něhdźe 1 700 abonentow“, Wowčer rjekny.

Pančičan Alfons Kuring měnješe, zo mě­li Serbske Nowiny bóle za sebje wabić.­ Skerje je starši hač młódši ludźo čitaja, štož je jara škoda. „Mnozy maja serbsku nowinu za samozrozumliwu, ale njewědźa, kelko dźěła za tym tči“, wón rozłoži.

Sta ludźi zhromadnje spěwali

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:
Druhi raz zetkachu so zajimcy wčera w Choćebuskej Starej chemijowej fabrice na „Spěwanje w črjódźe“. Tuchwilu po cyłej Němskej wuspěšny format bu lěta 2011 w Münsteru załoženy a zahorja měsačnje wjace hač 10 000 sobuskutkowacych w něhdźe sto městach. Stajnje­ znajmjeńša dwaj hudźbnikaj – w Choćebuzu běštaj to Podstupimska operowa solosopranistka Christine Wolff a jeje syn Alexander Capistran­ na klawěrje – spěwarki­ a spěwarjow přewodźataj. Repertoire wopřijima wšitke žanry a saha wot znatych šlagrow přez hity hardrocka hač k ludowym štučkam­. Teksty projicěruja na wulku­ płachtu. Foto: Michael Helbig

Po nowej čarje

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Přihotowanski wuběrk folklorneho festiwala „Łužica 2019“ je wčera aktualny planowanski staw rozjimał. „Nastupajo přihoty smy cyle we wobzamknjenym časowym ramiku, ćeže abo haćenja njejsu so dotal jewili. Wšako njejedna so wo prěni festiwal, kotryž zarjadujemy. Mamy takrjec wěstu rutinu“, podšmórny zamołwity za zjawnostne dźěło wuběrka Beno Šołta na naprašowanje Serbskich Nowin.

Přiwšěm su čłonojo přihotowanskeho dźěłoweho kružka nowince připowědźili. Swjedźenski ćah, z kotrymž so festiwal 4. julija w Budyšinje zahaji, změje porno dotalnym zarjadowanjam změnjenu čaru. Wobdźělnicy njepředstaja so lětsa na Hłownym torhošću, ale na Žitnych wikach. „To ma dwě přičinje: Sprěnja naměsto pod radnicu w lěću ponowja, tak zo tam w tym času žane wjetše zarjadowanja móžne njebudu. Zdruha drje su Žitne wiki atraktiwniše stejnišćo. Na centralnišim městnje zbudźimy wjace kedźbnosće“, Šołta rozłoži.

Wotewrjenski wječorny program po swjedźenskim ćahu njewuhotuja wjace pod hołym njebjom na Budyskim hrodźe, ale na hłownym jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła.

W swójskej naležnosći

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:
Dźěl našich abonentow na wsach, kotrymž Serbske Nowiny nawječor roznošuja, njeje wudaće wječornika z 12. měrca dóstał. Wozydło spediciskeje firmy, kotraž nowinu k roznošowarjam wozy, bě so skóncowało. Njebě móžno je krótkodobnje narunać. Potrjecheni čitarjo měli tuž dźensa dwě wudaći – wčerawše a dźens­niše – w listowym kašćiku měć. Wobžarujemy misnjenje a zamołwjamy so za njedostatk. Wotrjad rozšěrjenje LND

Najlěpše fota swěta widźeć

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:
Wustajeńcu z najlěpšimi nowinskimi fotami cyłeho swěta su zawčerawšim w Choćebuskim Carla Blechenowym kareju wotewrěli. Kóžde lěto wuhotuje mjezynarodna załožba World-Press-Photo ze sydłom w Amsterdamje fotowe wubědźowanje. Dobyćerske něhdźe 160 wobrazow móža sej zajimcy hišće hač do 23. měrca wobhladać. Wědomje su so zamołwići za to rozsudźili njepokazać přehladku w galeriji abo muzeju, ale w kupnicy. Tak móža sej ludźo motiwy při nakupowanju spřistupnić. Cyłkownje 4 548 profesionelnych fotografow ze 125 krajow je so na wubědźowanju wobdźěliło a 73 044 wobrazow zapodało. Foto: Michael Helbig

Budyšin (SN/bn). Sylnje kleskajo a z nohami teptajo dźakowachu so wopytowarjo z hrimotacym aplawsom hudźbnikam orchestra Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež hosćomaj Heidemari Wiesnerec a Peterej Biloenej za njedźelny koncert „Stysk a wysk“ w Budyšinje. Z Barta pochadźaca Wiesnerec je po dwěmaj lětdźesatkomaj zaso raz jako solistka-pianistka na zarjadowanju SLA agěrowała. Nižozemjan Biloen přisłuša po cyłym swěće wuspěšnej generaciji młodych dirigentow.

nawěšk

nowostki LND