Dwójka Wićaz/Arnold sakski mišter

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:
Na sakskich sankowarskich mišterstwach w Altenbergu je sej Malyn Wićaz ze Zarěča (nalěwo) w starobnej skupinje młodźina A pola dwójkow z partnerom Markusom Arnoldom z Oberwiesenthala titul sakskeho mištra zawěsćił. To rěka, zo słuša dwójka­ Wićaz/Arnold na němskich mišterstwach srjedź februara do kruha faworitow. Pola jednotliwcow wudoby sej Malyn Wićaz w Altenbergu w swojej starobnej klasy bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Kajke běše to zaso dožiwjenje, jako so tydźenja swětowa elita w spěšno­sněhakowanju wosrjedź Drježdźan wubědźowaše. Mjeztym druhi raz staj sportowaj redaktoraj René Kindermann a Torsten Püschel, wobaj z Drježdźan, tutón wulkotny event na nohi stajiłoj. Dohromady wubědźowachu so sobotu a njedźelu na nowej a porno lońšemu přeměnjenej a podlěšenej čarje sportowcy z 20 krajow. Škoda jeničce bě, zo je po zdaću hač na saksku stolicu tón kónc tydźenja wosebje w bliskej Sakskej Šwicy wjele sněha­ ležało. Tak ćehnješe so znowa wubědźowanska čara kaž běła smuha po krajinje při Łobju. A tola, wobrazy, kotrež su mjezynarodne telewizijne sćelaki wusyłali, běchu znowa přewšo spektakularne. Dohromady 3,3 miliony ludźi su jeničce sobotu sydom mjeńšin trajace zjeće dnja w ZDF sćěhowali. K tomu su chinski narodny sćelak kaž tež NBC a Eurosport wubědźowanja před swěto­znatej barokowej kulisu Drježdźanskeho stareho města přenjesli.

Sport (18.01.19)

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Testowe koparske hry

Za jutře su hnydom tři testowe koparske hry pod hołym njebjom planowane, a to w Drježdźanach, Kamjencu a Choćebuzu.

19.01. 11:00 Dyn. Drježdźany U 19 –

  Budissa Budyšin

19.01. 11:00  Jednota Kamjenc –

  Módro-běli Kulow

19.01. 14:00  FC Energija Choćebuz –

  1. FC Magdeburg

Bulowa nóc w hali

Mustwo sportoweje jednotki Njebjel­čicy nastupi dźensa na 16. nakładźe Buloweje nocy jako zakitowar titula. Wot 18.30 hodź. hraje na halowym koparskim turněrje Natwara Němske Pazlicy dwanaće cyłkow starobneje klasy Ü 35 w sportowni při Kamjenskim lětanišću. Nimo Njebjelčanow su to ST Bart, Statistika Němske Pazlicy, Natwar Němske Pazlicy (1. a 2. mustwo), Přećelski kruh DB, Ze­leno-běli Hórki, ST Marijina hwězda, Jedno­ta Kamjenc, ST Běła/Cunnersdorf, ST Hlinowc/Zeleno-běli Halštrow a Lok Kamjenc/Oldije Natwara. Naposledk mje­nowane zastupnistwo je nowačk.

Młodźi dźiwi na cuzym parkeće

Sport (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Přewjedu wolejbulowy turněr

Wólnočasni wolejbulisća Žołto-módrych Kulow zarjaduja póndźelu, 4. februara, w Kulowskej spor­towni wólnočasny wolejbulowy turněr z mjenom „Ptačokwasny turněr“ za šěsć prošenych mustwow. W 19 hodź. halu wotewru, hrać započnu poł hodźiny pozdźišo.

Hraja koparski tenis

Sportowy zwjazk wokrjesa Budyšin chce dwě sportowej družinje kombinować a turněr w koparskim tenisu přewjesć. Dwanaće přizjewjenych cyłkow budźe so na štyrjoch hrajnišćach wu­bědźować. To zdźěli zamołwity turněra Tomaš Henčl. Prěni raz přewjedu tajki koparski tenis w sportowej hali a nic na hrajnišću pod hołym njebjom. W sportowni na Budyskim Třělnišću nastupja tuž 15. februara wot 19 hodź. stajnje třo hrajerjo dźesać mjeńšin přećiwo sebi.

Započnu zaso kehelować

Kehelerjo Sokoła Ralbicy/Hórki přihotuja so na zbywace winowatostne dypkowe hry sezony 2018/2019. Srjedź februara nastupja we Wulkej Dubrawje, w měrcu dwójce na domjacych čarach w Rakecach a srjedź apryla w Běłym Chołmcu.

Dale pod čerwjenej latarnju

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:
Wolejbulisća Sokoła Budyšin tučasnje wjele k smjeću nimaja, wšako su we wo­krjesnej klasy-stafli wuchod po šěsć hrach dale wobsedźer čerwjeneje latarnje. Popra­wom dyrbješe so suk na zašłym hrajnym dnju torhnyć. Susodam w pincy tabul­ki pak Budyšenjo dwójce podležachu: najprjedy snadnje 1:2 (20:25, 29:27, 13:15) přećiwo MSV Budyšinej 04 IV, po tym 0:2 (22:25, 19:25) přećiwo TSV Wósporkej. Foto: Jörg Stephan

Wuslědki (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta

młodźina C, wokrjesna liga-stafla I

1. Budissa Budyšin II 8 36 : 7 22

2. Póst Germania Budyšin 8 25 : 18 14

3. Wulka Dubrawa/Radwor 7 27 : 14 13

4. HZ Bukecy/Kubšicy 8 15 : 18 13

5. HZ Załom/Wopaka/

Wjernarjecy 7 13 : 9 12

6. TSV Połčnica 8 18 : 17 12

7. HZ Horni kraj Sprjewja/

Hnašecy-Dobruša 8 17 : 28 7

8. HZ Huska/Palow-Stachow 8 18 : 36 4

9. HZ Ramnow/Bretnig 8 15 : 37 3

młodźina C, wokrjesna liga-stafla II

1. TSV Połčnica 8 45 : 9 22

2. ST Kinspork/Łužnica 8 29 : 7 21

3. HZ Kamjenc/Biskopicy II 8 26 : 15 14

4. HZ Ćisk/Hory/

HZ Łaz/Běły Chołmc 8 23 : 20 13

5. HZ Ralbicy/Hórki/Kulow 8 16 : 13 12

6. Arnsdorfske KT 8 12 : 23 8

7. HZ Chrósćicy/Njebjelčicy 8 17 : 28 7

8. HZ Ottendorf-Okrilla/

Hermsdorfske KT 8 11 : 20 5

9. HZ Němske Pazlicy/

Běła/Cunnersdorf 8 11 : 55 1

młodźina C, wokrjesna liga-stafla III

1. HZ Njeswačidło/Rakecy 7 42 : 8 17

2. TSV Wachau II 7 28 : 10 15

3. TSV Wjazońca 7 42 : 17 13

4. HZ Großnaund./Lomnitz 7 26 : 17 12

5. HZ Łužica 7 26 : 18 11

6. ST Bart 7 23 : 25 9

7. HZ Hlinowc/Halštrow 7 18 : 47 3

8. TSV Wóspork/Hrodźišćo 7 10 : 73 0

młodźina D, wokrjesna wyša liga

1. TSV Połčnica 11 69 : 27 30

2. HZ Ottendorf-Okrilla/

Hermsdorfske KT 11 62 : 26 27

3. Budissa Budyšin II 10 59 : 35 19

4. Motor Kumwałd 11 32 : 25 19

5. ST Radwor II 11 60 : 36 17

6. ST Kinspork/Łužnica 10 36 : 22 17

7. ST Jednota Kamjenc II 11 39 : 41 17

8. TSV Połčnica 11 54 : 52 13

9. Arnsdorfske KT 11 27 : 57 13

10. SC Großröhrsdorf II 11 33 : 38 12

11. Biskopičanske KT II 11 24 : 64 4

12. Rakečanske ST 11 13 : 85 1

młodźina D, wokrjesna liga-stafla I

Beata Čórlichec so najebać přiběracu starobu lěto wot lěta na triatlonje Ironman polěpšała

Loni je so Beata Čórlichec, rodźena Němčanka, hižo štwórty króć za swětowe triatlonowe mišterstwa kwalifikowała. Ju­bilej­ny 40. Ironman pod tropiskimi temperaturami na kupje­ Hawaii w centralnym Pacifiku wotmě so srjedź oktobra. Beata­ Čórlichec je swój wosobinski cyłkowny čas porno lětu 2014 (11:30 hodź) stajnje dale wo dobru hodźinu polěpšała hač na lońši wurjadny wosobinski čas 10:27:37 hodź (płuwanje­­ w 1:20:10 hodź / kolesowanje w 5:16:29 hodź / marathonowy běh w 3:51:10 hodź). Porno cyłkownemu časej 10­:43 hodź w lěće 2017 je so tak hišće samo wo nimale dwaceći mjeńšin stopnjowała! Mjez 2 378 starterami, z tych bě 92 profijow­, docpě wona cyłkowne 1 031. městno. W swojej­ wose­bje sylnje wobsadźenej starobnej klasy 45-49 lět wobsadźi­ wurjadne 10. městno a na němskej runinje samo sedme. Z Němskeje je nimale 200 sportowcow, z nich sydom profijow startowało. Mjez 662 starterkami, kotrež tute­ ćežke wurisa­nje zmištrowachu, běše wona ze 129. městnom jara spokojom. Z nowym wosobinskim časom bě přewšo zbožowna.

Po chětro jasnym postupje FC Energije ze štwórteje do třećeje profijoweje kopar­skeje ligi Němskeje bě wšitkim jasne, zo čakaja na Choćebuskim kopa­rjow­ wyše naroki. Špatneho połoženja financow dla pak njemóžachu so z wulki­mi mjenami zesylnić.

Wobmyslenja so spěšnje zminychu, dokelž su hrajerjo FC Energije grandioznje do sezony startowali. Po přeswědčiwym 3:0 k za­zběhej doma přećiwo Hansy z Rostocka slědowachu tři dypki we Wiesbadenje a dypk při remisu 2:2 doma přećiwo jara dobrym hosćom z Unterhachinga, a to po zastatku 0:2 Hižo sonjachu někotři wo dalšim postupje do druheje ligi.

Hinak trenar Claus-Dieter Wollitz, kiž prědowaše jim dale bój přećiwo zestupej, a 53lětny měješe prawje. Wšako prezentowachu přichodne duele jězbu dele a horje. Njetrjebawše dypki wotedachu Choćebuženjo w hrach přećiwo cyłkam z Meppena, Münstera a Halle. Na tamnym boku pokazachu pasabelny wukon pola 1860 Mnichowa a w Karlsruhe. Najlěpšej partiji pak poradźištej so hólcam woko­ło kapitana Marca Steina při wonkownym dobyću 2:0 pola 1. FC Kaiserslauterna a krótko do hód pola FC Hansy Rostock.

Wuslědki (16.01.19)

srjeda, 16. januara 2019 spisane wot:

Kopańca, 3. liga

Wiesbaden – Aalen2:1 (2:1)

Karlsruhe – Braunschweig  1:1 (0:1)

Würzburg – Osnabrück 1:2 (1:1)

Meppen – Přećeljo sporta Lotte 2:0 (2:0)

1860 Mnichow – Kaiserslautern 2:1 (0:0)

Preußen Münster – Köln 0:2 (0:1)

Halle – Zwickau2:0 (1:0)

Rostock – Choćebuz0:2 (0:1)

Unterhaching – Uerdingen  4:0 (3:0)

Sonnenhof Großaspach – Jena 0:0 (0:0)

1. VfL Osnabrück 20 30 : 15 41

2. Karlsruheski SC 20 34 : 20 39

3. KFC Uerdingen 05 20 26 : 23 37

4. Halleski FC 20 25 : 19 36

5. SpVgg Unterhaching 20 42 : 20 35

6. SV Wehen Wiesbaden 20 37 : 28 30

7. SC Preußen Münster 20 28 : 29 29

8. F.C. Hansa Rostock 20 27 : 30 27

9. TSV 1860 Mnichow 20 30 : 23 26

10. FSV Zwickau 20 25 : 23 25

11. 1. FC Kaiserslautern 20 23 : 30 25

12. FC Würzburger Kickers 20 28 : 25 24

13. Přećeljo sporta Lotte 20 20 : 25 23

14. FC Energija Choćebuz 20 25 : 31 23

15. SC Fortuna Köln 20 20 : 35 23

16. SV Meppen 20 26 : 30 22

17. SG Großaspach 20 16 : 20 21

18. FC Carl Zeiss Jena 20 27 : 37 21

19. VfR Aalen 20 24 : 32 17

20. Eintr. Braunschweig 20 21 : 39 14

Weixdorf piwowy cup dobył

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

Na tradicionalny piwowy cup běchu sej koparjo Módro-běłych Kulow dalše sydom­ mustwow přeprosyli. Škoda, zo bě­ cyłk Dub Rogeńc (pola Choćebuza) wotprajiło. Tuž stajichu Kulowčenjo dwě mustwje. Tež cyłk z Grodka daše­ dołho na so čakać. Tak rozsudźichu so zamołwići hry skupiny B doprědka sćahnyć. Hraješe so w dwěmaj staflomaj, w kotrymajž kwalifikowaštej so dobyćer a druhi za połfinale. Hrajny čas wučinješe stajnje dwanaće mjeńšin.

Ralbičenjo turněr přećiwo Kulowskej rezer­wje zahajichu a z 2:1 dobychu. Tež druhu hru woni za sebje rozsudźichu, jako přećiwo Großröhrsdorfej z 2:0 dalše tři dypki žnějachu. Mustwo z Weixdorfa tohorunja wobě partiji doby, a tak běše jasne, zo cyłkaj do połfinala zaćehnjetej. Jenož pozicija běše njejasna. W poslednjej skupinskej hrě je Weixdorf Sokołow snadnje z 1:0 přewinył.

nawěšk

nowostki LND