SJ Chrósćicy II

– HZ Hórnikečanski jězor 5:3 (2:1)

Zestawa domjacych: M. Dórnik – A. Dórnik, Mark, Wowčer, Lešawa, Donat (75. Šmit), Bětnar, Domaška, Mohaupt (55. F. Dórnik), Žur, Liznar

W poslednjej domjacej hrě aktualneje sezony chcychu so koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ přećiwo HZ Hórnikečanski jězor wuspěšnje do lětnjeje přestawki rozžohnować. Do zakopa dźakowaše so předsydstwo hišće něhdyšim hrajerjam prěnjeho mustwa Mattijej Bětnarjej, Flo­rianej Dórnikej a Simonej Žurej za dołholětne zasadźenje.

Słabu hru pokazali a přiwšěm dobyli

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

ST Nadrózna Hrabowka

– ST Marijina hwězda 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Matik – Wróbl, Šołta, Rab, Hawš, Peschmann (75. Melnyk), Eldor (67. Winkler), Pjetaš, Cyž, Pakoßnick, Schmidt (75. Čornak)

Dołha a wosebje wuspěšna sezona­ so tež­ za Pančičanskich koparjow pomału nachila. Na předposlednim hrajnym dnju steješe partija w Nadróznej Hrabowce na programje. Dobyće ST Marijineje hwězdy bě zasłužene, ale tež zbožowne. W prěnich mjeńšinach so wjele naspomnjenjahódneho njesta. Po 20 hratych mjeńšinach posłuži Christoph Cyž něhdźe 18 metrow před wrotami Felik­sa Pjetaša, kiž bul hišće raz prěki poło­ži, město toho zo by sam wotzam­knył. Eric Schwabe chcyše tomu zadźěwać a kopny sej hrajny nastroj k 0:1 nje­zbožownje do swójskich wrotow. Spěš­ny konter domjacych wujasni wrotar Dawid Matik z jara dobrej akciju. Nimale z wothwizdanjom prěnjeho połčasa móhł Ali Eldor za Pančicy zwyšić. Po přihrawce Jakoba Pakoßnicka pak kopny wón kulowatu kožu ze zdalenosće třoch metrow nimo wrotow.

Młodźina E Sportoweje jednotki Njebjelčicy je w mišterskim kole Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka prěnje městno wobsadźiła. Chowancy trenarskeje dwójki Gabriel Čornak/Krystof Šejda su dźesać z jědnaće hrow dobyli. W přestawce hry prěnjeho koparskeho mustwa Njebjelčanskeje SJ njedźelu dóstachu woni pokal a wopismo. Foto: Tadej Cyž-Njebjelčanski

Kuriozna hra poražku wunjesła

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy – FSV Oderwitz 0:1 (0:1)

Zestawa domjacych: T. Cyž (20. Püschel) – F. Cyž, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl, Runt (42. Špitank), Henzl, Młynk (69. Bogusz)

Na spartakiadźe wuspěch žnjeli

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
Na dźěćacej a młodźinskej spartakiadźe je so zańdźeny kónc tydźenja tež tójšto serbskich holcow a hólcow wobdźěliło. Tak staj Anika a Jan Zarjeńk z Hórkow na płuwanskich wurisanjach wuspěch žnjałoj, Kilian Bjarš z Worklec wubědźi sej w sportowej disciplinje judo w Połčnicy třeće městno. Jan Zarjeńk (naprawo, OSSV Kamjenc) měješe we wačoku hnydom štyri medalje – jednu slěbornu a tři bronzowe –, jeho sotra Anika Zarjeńkec (nalěwo, OSSV Kamjenc) toho­runja štyri, dwě slěbornej a dwě bron­zowej. Foto: Konstantin Hrjehor

Dwaj dnjej po lětušim 32. běhu po Krakečanskich hórkach slědowaše 31. róžownika dalše wurisanje za rjadnu lisćinu, Wopačanski cup běharjow. Při přijomnym wjedrje wotmě so 8. Ramnowski Fichtowy běh w idyliskej krajinje. Wu­bě­dźo­wa­ło je so tam nimale 200 atletow. Jednot­liwe distancy běchu 0,8, 2,2 a 7,5 km. Aktiwni běchu hłownje z Hornjeje a srjedźneje Łužicy, Drježdźan, Radeburga a We­hlena a mjez nimi tež zaso horstka serbskich lubowarjow běhanja a walkinga.

Na distancy 0,8 km za młódšich šu­lerjow rěkaštaj dobyćerjej z Biskopic Richard Marschner (2:33 min) a Theresa Hesse (2:31 min), wobaj skupina U 10. Franc Žur z Budyšina wobsadźi w U 8 dobre 8. městno (3:55 min).

Na 2,2 km za staršich šulerjow a młódšich młodostnych (62 w cilu) běštaj dobyćerjej Sebastian Böhme z Drježdźan (U 16/6:25 min) a Laura Robel z Döberna (U 16/6:50 min).

Wuslědki (18.06.19)

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Koparska tabulka krajneje klasy

1. LSV Nowe Město 25 77 : 22 58

2. SZ Drježdźany-Strěžin 25 55 : 26 53

3. Laubegast 25 70 : 34 51

4. FC Neugersdorf II 25 48 : 37 38

5. FSV Oderwitz II 25 44 : 39 37

6. VfB Běła Woda 1909 25 57 : 49 33

7. SG Weixdorf 25 51 : 52 33

8. SJ Chrósćicy 25 52 : 59 30

9. Rotacija Drježdźany 25 51 : 56 29

10. SC Großröhrsdorf 25 38 : 46 27

11. SC Borea Drježdźany 25 39 : 56 27

12. ST Ćisk 25 38 : 59 27

13. ST Horni kraj-Sprjewja 25 49 : 89 25

14. ST Trjebin 25 30 : 75 13

wokrjesna liga, stafla 2

Wojerecy II – Ćisk II4:0 (1:0)

Malešecy – Łuty3:0 (2:0)

Łaz/Běły Chołmc – Lubuš 1:2 (0:2)

Njebjelčicy – Rakecy II/Šćeńca 2:0 (1:0)

Haselbachtal – Mały Wosyk 8:0 (3:0)

1. ST Marijina hwězda 27 84 : 14 70

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 27 81 : 25 60

3. Traktor Malešecy 27 69 : 30 57

4. SV Haselbachtal 27 61 : 34 49

5. ST Ćisk II 27 41 : 51 41

6. SJ Njebjelčicy 27 42 : 35 38

7. HZ Hórnikečanski jězor 27 42 : 51 37

8. Wojerowski FC II 27 44 : 46 35

9. ST Wulka Dubrawa 27 46 : 64 33

10. Nadrózna Hrabowka 27 43 : 54 32

11. SJ Chrósćicy II 27 44 : 47 30

12. FSV Łuty 26 38 : 50 30

13. ST Lubuš 27 30 : 46 29

14. HZ Rakecy II/Šćeńca 27 27 : 74 18

15. ST Mały Wosyk 27 23 : 93 15

W Moritzburgu přewjedźechu sobotu a njedźelu 18. hrodowy triatlon. We wodźe, na kolesu a na běhanskej čarje olympiskeje distan­cy pódla běštaj wčera mjez druhim tež Chróšćan Michał Šrajer a Lejnjan Marian Žur (stejo třeći wotprawa). Žur startowaše za Budyske lochkoatletiske towarstwo Čerwjeno-běli 90. W juliju chcedźa so serbscy triatleća w Lipsku a w awgusće při Tři­žonjanskim jězoru pola Łaza na Knappenmanje wobdźělić. Foto: Marian Žur

Chróšćanska SJ ze zastupowacymaj předsydomaj

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Zamołwići Sportoweje jednotki Chró­sći­­cy přewjedźechu njedawno swoju lětnu hłownu zhromadźiznu. Zwjazali su ju tónkróć z nowowólbami předsydstwa.

Prezident Jurij Kokla witaše tójšto sobustawow do „Jednoty“. Po tym bilancowaše jednaćel Tadej Cyž dźěło minjenych třoch lět a pokaza na spomóžne dalewuwiće towarstwa.

Zwjeselace je, zo móže so SJC ze swo­jimi 150 čłonami po wukonach z tam­nymi jednotkami w Zapadołužiskim koparskim zwjazku měrić. Prěnje koparske mustwo hižo tři lěta w krajnej klasy hraje, druhe mustwo je wokrjesnu ligu dźeržało a pola koparskeho dorosta je widźomne stopnjowanje spóznajomne. W sekciji lochkoatletika stej to žonje Klawdija Hejdušcyna a Marija Škodźina, kotrejž docpěštej jako běharce na dalokich distancach wurjadne zaměstnjenja. Tež wolejbulisća SJC pilnje trenuja a so na turněrach w blišej wokolinje wobdźěleja. Tak na přikład dźensa wječor we Worklecach.

Špatny je staw trawnika na małym pódlanskim hrajnišću. Tu pak planuja dalši projekt popryskanja z wodu.

Stafloweho dobyćerja porazyli

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Rakečanske ST – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Schöne – K. Matka (46. M. Matka), Schultz, Šewc (72. M. Kurjat), Budar, Gloxyn, Šołta, Korjeńk, Bejmak, Rawš, Kurjat (60. Domaška)

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND