Na wrota bohata testowa hra

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Biskopičanske KT 08

– Budissa Budyšin 4:4 (2:2)

Zestawa Budissy w prěnim połčasu: J. Jakubov – Kolan, Klippel, Pfanne, Čermák, Reher, Fröhlich, Heppner, Hansch, Heineccius, A. Jakubov;

w druhim połčasu: Große – Kolan, Klippel, Patka, Kral, Rosendo, Hoßmang, Hausdorf, Salewski, Walther, Hansch

Regionalny koparski ligist Budissa Bu­dyšin je dalši test přewjedł, a to pola wyšeho ligista Biskopičanske KT 08. Hra wotmě so na kumštnym trawniku w Bis­kopicach. Něhdźe 50 ludźi dožiwi tam na wrota bohatu hru.

Trenar Budissy Tomaš Henčl měješe hač na Kunerta wšitkich koparjow k dispoziciji a da wšitkim šansu so prezentować. Hosćićelej drje poradźi so lěpši start. Frank Zille docpě 1:0 (8.), Chris Reher a Philip­ Heineccius pak namakaštaj z 1:1 (21.) a 1:2 (25.) prawu wotmołwu. Krótko po nawjedowanju hosća pak Beno Töppel za Biskopicy wuruna (29.).

Znowa Kulowminati wuspěšny

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Wuhotowar a zarjadowar 3. koparskeho turněra Kulow-cup w zymje bě zdobom dobyćer lětnjeho turněra.

Na třećim turněrje Kulow-cup starto­waše w Kulowskej wjacezaměrowej hali wosom koparskich cyłkow. Małe finale wuhraštej Company of Kulow a mustwo z mjenom Söffner. Třeće městno wob­sadźi po dobyću 4:2 mustwo Söffner, štwórte Company of Kulow.

Tajka prawa napjatosć knježeše w kónčnej hrě mjez teamomaj DSF (Němsko-serbska frakcija) a Kulowminati. Tajny faworit Kulowminati, wobstejacy z młodych, 16lětnych karnewalistow, doby z 2:1. Wrota w finalu třělichu Johannes­ Wehlan, Jan Pfennig a Lukaš Koplanski.

K zakónčenju dnja přeprosychu sej dobyćerjo­ wšitkich koparjow turněra a dalšich hosći do rockoweje bróžnje na après-ski-party. Kulowminatije dźakuja so wšitkim pomocnikam a sponsoram za podpěru a za poradźeny 3. Kulow-cup.Werner Müller

Koparski turněr wo pokal TCM

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda, kotryž wotmě so minjenu sobotu w Chrósćicach, je prěnje mustwo z Wotrowa dobyło.

Halowy koparski turněr wo pokal TCM je Wotrowske prěnje mustwo dobyło. W finalu přesadźi so wone 3:1 přećiwo Lacio Chrósćicam, kotrež mějachu z Janom Boguszom najlěpšeho hrajerja w swojich rjadach. Jako najwustojniši třělc wrotow bu Chróšćan Filip Šołta počesćeny, najlěpši wrotar bě Oliver Schmidt, kiž škitaše Wotrowske wrota. Małe finale doby Puklot Chrósćicy 3:2 přećiwo Chrósćicam II a duel wo 5. městno Viktoria Worklecy přećiwo Wotrowej II z 1:0.

W skupinje I hrajachu Wotrow – Lacio Chrósćicy 2:1, Wotrow – Viktoria Worklecy 2:0 a Lacio Chrósćicy – Viktoria Worklecy 5:0. Dalše tři cyłki wubědźowachu so w skupinje II: Wotrow II – Puklot Chrósćicy 0:5, Wotrow II – Chrósćicy II 0:3 a Puklot Chrósćicy – Chrósćicy II 1:1.

Hłownaj sudnikaj turněra běštaj Guido Zahrodnik a Chrystof Zahrodnik. Wubědźowanje­ zarjadowało a přewjedło běše Towarstwo Cyrila a Metoda zhromadnje ze Sportowej jednotku Chrósćicy. Jan Hrjehor

Mustwo ST Ćisk RB-cup dobyło

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Pjaty raz bě třeću sobotu januara do­byćer koparskeho turněra wo pokal firmy­ Richter twarske elementy,

RB-cup, pytany.

Volleyballistki SGB znowa w sakskim finalu

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

W swójskej hali dobychu volleyballistki Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) regionalne finale starobneje skupiny III pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Hižo třeći raz docpěchu holcy, kotrež widźimy na wobrazu, kónčne sakske wurisanje. Wone budźe 17. měrca w Dippoldiswaldźe.

Minjenu srjedu krótko do 9 hodź. wote­wrě šulski nawoda SGB René Wjacławk regionalne volleyballowe finale holcow a hólcow štyrjoch najlěpšich šulow wuchodneje Sakskeje w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin. Šěsć hodźin pozdźišo radowaše so wón nad wospjetnym rjanym wuspěchom holcow SGB. Tež sobušulerjo mjeńšich lětnikow so jako sylny fanowy blok z nimi wjeselachu a dźiwachu so, kak wuběrnje zamóža gymnaziastki-volleyballistki při wysokim saku z bulom wobchadźeć.

Serbski gymnazij Budyšin

– Wyša šula Kulow 2:0

Tež wubranka žonow so přihotuje

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:
Po tym zo běchu zašły tydźeń mužojo Serbskeje koparskeje wubranki w treningowym lěhwje pobyli, je so nětko kónc tydźenja tež žónska wubranka na lětušu europeadu w juniju w Južnym Tirolu přihotowała. 14 młodych žonow, mjez nimi Ja­dwiga Rychtarjowa, Helena Bětnarjec a Leńka Fryčec (wotlěwa), poby w treningowym lěhwje w čěskim Bedřichovje. Trening nawjedowaštaj Handrij Rachel z Noweje Wjeski a Pětr Bejmak z Miłoćic. Wjace wo tym na 3. stronje Foto: Jörg Stephan

Chcedźa rady w načolnej skupinje wostać

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc startuje jutře z přihotami na druhu połseriju.

Mustwo z Lessingoweho města chce poziciju w načolnej skupinje krajneje ligi dźeržeć a toho abo tamneho faworita na mišterstwo dale mjerzać. Wosebje škit je so w 1. połseriji we wulkotnej formje prezentował. Koparski cyłk bu w 16 dypkowych hrach jenož jónu poraženy, a to w Riesy, hdźež podleža tamnišemu mustwu z 1:0. Tuchwilu steji Jednota Kamjenc w sakskej krajnej koparskej lize na 3. městnje tabulki. Tež w sakskim pokalu je mustwo trenarja Franka Ričela jara wuspěšne. Tam čaka na njón w połfinalu regionalny ligist FSV Zwickau. Hrać budu po dotalnym stawje sobotu, 26. měrca, w Kamjencu.

Po tym zo bě so mustwo wuspěšne na halowymaj turněromaj w Kamjencu a Budyšinje wobdźěliło, chce wone nětko z połnej koncentraciju trenować započeć a swoje wukony skrućić. Na personalnym polu so ničo wulce nje­změni. Wopušćił je Jednotu čěski kopar Martin Finklar, kiž bě dotal hłownje w druhim mustwje zasadźeny.

Wubranka so přihotowała

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Treningowe lěhwo serbskich koparkow w Bedřichovje

Tydźenja bě Serbska koparska wubranka muži za lětušu europeadu w Južnym Tirolu trenowała, a to w Breitenbrunnje na horje Rabenberg. Kónc tydźenja nětko přihotowachu so žony wubranki na wulki koparski podawk w juniju. Wone wu­zwolichu sej zymski sportowy areal w čěskim Bedřichovje njedaloko Libereca. Pjatk wječor poda so 14 młodych holcow a žonow z transporterami a priwatnymi awtami do Jizerskich horin. W rjanej zymskej wokolinje maš wjele móžnosćow, so ćělnje a dušinje na wulki event přihotować. Nawod treningoweho lěhwa měještaj trenarjej Handrij Rachel z Noweje Wjeski a Pětr Bejmak z Miłoćic. Jeju podpěrałoj staj Bejmakec bratraj Florian a Křesćan. Hišće pjatk wječor zahaji so třidnjowske koparske lěhwo z treningom na kumštnym trawniku. Wosebite wužadanje bě treningowa jednotka w sněze. Sobotny plan wopřiješe rańši běh, sněhakowanje po dołhich čarach, płuwanje a trening w hali. Při wšěch napinanjach běchu wšitke koparki jara motiwowane, sportowy pensum tak derje kaž móžno zmištrować.

Prěnju poražku poćerpjeli

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Hubjene powěsće kopjachu so mjez volleyballistami ST Marijineje hwězdy do prěnjeho hrajneho dnja noweho lěta we wokrjesnej klasy muži. Třo hłowni nadběhowarjo wotzjewichu so chorosće dla. Runje, hdyž wočakowachu klóšterscy hrajerjo sylneju přećiwnikow Budyšin-sewjer a VV Biskopicy. Tak běchu wuhlady na dobyće skerje snadne.

Marijina hwězda – Budyšin-sewjer 1:2 (23:25, 29:27,13:15)

Widźał, słyšał, napisał (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Halena Jancyna

Mika Alexander Waibl rěka najmłódši čłon DSC Drježdźany. Synk trenarja 1. žónskeho volleyballoweho mustwa je so 15. januara narodźił. Hač drje budźe to přichodny star we volleyballu? Přičina tole za mnje, raz wo najmjenšich w sporće rozmyslować.

W kóždej sportowej družinje so trenarjo na dorosće wjesela, zo móhli wotchady kompensować. Ale hdy abo štó twori za to zakład? Staršej, žłobik/pěstowarnja, šula abo sportowe towarstwo?

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND