Swjedźenska hra na Horach

štwórtk, 14. julija 2022 spisane wot:

Tradiciski team LSV Hory

– Tradiciske mustwo 1. FC Union Berlin 1:8

Kołowokoło poradźeneho swjedźenja k 30. jubilejej LSV Hory je 850 přihladowarjow k sportnišću na Horach pola Wojerec přichwatało, zo by tradiciske mustwo LSV Hory 1990 přećiwo tradiciskemu teamej 1. FC Union Berlin widźało. Werner Müller je někotre hłosy zapopadnył.

„Dožiwichmy dźensa jara dobre zarjadowanje z wjace hač 830 přihladowarjemi. To bě super wěc. Nam je wšitkim wjeselo činiło a towarstwu LSV Hory a přihladowarjam zawěsće tež. Móžachmy wjele rjanych wrotow widźeć. W cyłku bě to jara rjana wěc“, tak dr. Detlef Schwarz, trenar tradiciskeho teama 1. FC Union Berlin.

„Dźensniše zarjadowanje je prosće sensacionelne. Dožiwiš tu tajku zahoritosć mjez přihladowarjemi. Smy dźensa genialnu hru widźeli. Wjeselu so, zo smědźach nadawk LSV Hory jako trenar přewzać. Běch dźě do toho hižo nazwučowar pola dorosta LSV Hory a tež sponsor towarstwa“, zwurazni Stefan Zehler, nowy trenar prěnjeho mustwa LSV Hory.

Wuslědki (14.07.22)

štwórtk, 14. julija 2022 spisane wot:

kopańca, regionalna liga muži

1. BFC Dynamo 38 84 : 32 82

2. FC Carl Zeiss Jena 38 71 : 35 76

3. FC Energija Choćebuz 38 85 : 35 74

4. VSG Altglienicke 38 80 : 47 72

5. Kamjeničanski FC 38 67 : 37 72

6. Lok Lipsk 38 71 : 42 71

7. Berlinski AK 38 65 : 48 69

8. Hertha BSC II 38 69 : 49 60

9. BSG Chemija Lipsk 38 47 : 48 56

10. Tennis Borussia Berlin 38 59 : 50 53

11. SV Babelsberg 38 46 : 42 53

12. FSV 63 Luckenwalde 38 58 : 50 50

13. SV Lichtenberg 47 38 49 : 64 44

Bičwolejbulowa tura młodźinskeho sćelaka MDR Radijo Satkula wopyta wot julija do awgusta wšelake městna w regionje a pozastanje mjez druhim tež w Kulowskej lěsnej kupjeli. Póndźelu, 18. julija, je tak daloko. Silke Richter je z turněrowym nawodu Kulowskeho wubědźowanja Matijasom Klimankom z hosćićelskeho towarstwa United Club for Kulow (UCfK) wo pozadku předwidźaneje akcije ze serbskim młodźinskim sćelakom porěčała.

Zakładna ideja iniciatorow njeje jenož turněr zarjadować, prawje?

M. Klimank: Haj, to je prawje. Wolejbulowy turněr póndźelu, 18. julija, w našej Lěsnej kupjeli organizuje Kulowski młodźinski třěšny zwjazk United Clubs for Kulow. Turněrowy nawod pak přewozmje serbski młodźinski sćelak MDR Radijo Satkula. Kulow je dwurěčna wosada. Z ludosportowym wubědźowanjom chcemy jako iniciatorojo zhromadnje z wobdźělenymi mustwami kaž tež ze wšitkimi wopytowarjemi naše serbske kontakty dale pěstować a je zdobom dale rozšěrjeć.

Što hišće za ideju tči?

Wučerske mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) je 29. koparsku hru přećiwo lětušim maturantam 3:2 snadnje dobyło. Čisty hat-trick poradźi so młodemu pedagogej Bosćijej Bejmje.

Po pjeć poražkach zasobu poradźi so wučerjam-koparjam SGB skónčnje zaso dobyće přećiwo swojim dwanatkarjam. Při rjanym słónčnym wjedrje skónči so ­29. koparski duel po dwójce 15 mjeńšinach ze snadnym dobyćom 3:2 staršeje generacije. Před 18 lětami běchu pedagogojo ze samsnym rezultatom wuspěšni a wobě hrě matej kurioznu zhromadnosć. Srjedu, 16. junija 2004 bě młody wučer za sport a stawizny René Wjacławk, nětko šulski nawoda Serbskeho gymnazija, čisty hat-trik docpěł. Tydźenja bě to młody wučer za sport a geografiju Bosćij Bejma, kotryž wšitke tři wrota třěli. Wobaj staj rodźenaj Ralbičanaj.

Po dwulětnej abstinency koronapandemije dla so zaso wubědźowali

Bičwolejbulisća 8. a 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu w Sprjewinej kupjeli wuchodosakske finale we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“. Woni postarachu so wo wosebity jubilej na serbskim kubłanišću, mjenujcy docpěće 40. sakskeho finala jednoho šulerskeho mustwa.

20 mustwow je so wčera na druhej staciji Satkula bičwolejbuloweje tury w Budyšinje wobdźěliło. Do sportoweho parka MSV ­na Nowosólskej je na 250 sportowčow a sportowcow přišło. Po štyrjoch hodźinach wopokaza so mustwo Škit Budyšin (naprawo ­za sakom) jako najwuspěšniše a doby finale přećiwo MSV Budyšin. Přichodnu póndźelu wusyła Satkula potom originalnje z Kulowa z tamnišeje lěsneje kupjele. Foto: Konstantin Hrjehor

Přiwisk FC Energije Choćebuz žedźi so w prěnim rjedźe za winowatostnym zazběhom. Prěnjeho awgusta hraje FCE w prěnim kole noweho pokalneho wubědźowanja DFB přećiwo nawrótnikej do zwjazkoweje ligi, přećiwo Werder Bremen. Tydźeń pozdźišo zahaji so nowa sezona regionalneje ligi, Energija pojědźe potom do Altglienicke. Kak daloko su aktualne personalne planowanja za nowe hrajne lěto doprědka přišli, wo tym je šeftrenar FCE Claus Dieter Wollitz w interviewje Georgej Zielonkowskemu powědał.

Mjeztym su prěnje šěsć testowych hrow absolwowane, kak je posudźujeće?

Za wčera na poł pjećich planowane mytowanje dobyćerjow w Baćonju po druhim běhu lětušich dumperowych mišterstwow DDM dyrbjachu so wo hodźinu přestorčić, dokelž diskutowachu wobdźěleni piloća wo časowym měrjenju, kotrež pječa prawje dźěłało njebě. Oficialny wuslědk pak potom tola hišće wozjewichu, tež hdyž dyrbja z tym ličić, zo dóńdźe po protesće w přicho­dnych dnjach tola hišće k změnje. Prěnje městno wobsadźi wčera Paul Domš (srjedźa, Team Adelsdorf/Quersa), druhe městno Markus Donat (nalěwo, Dumperowy team Baćoń), třeće městno Filip Kral (Dumperowy team Lejno). Foto: Konstantin Hrjehor

Awtorka dźensa Halena JancynaKónc tydźenja běch so w socialnych medijach přez wobrazowu powěsć Hessenschau kopoliła. Bě to wobraz z wotpowě­dnym tekstom. Wobaj tematizowaštej aktualne koparske europske mišterstwa žonow w Jendźelskej. Čehodla pak sym so zakopoliła? Dokelž bě w sadźe napisane, zo so hrajerka Laura Freigang nad kedźbnosću wjeseli, kotruž žónska kopańca mjeztym nazhonja. Tole je mje k tomu pohnuło so ze stawiznami žónskeje kopańcy raz zaběrać. Sće hižo wědźeli, zo bu w Francoskej w 12. lětstotku družina kopańcy hrata? Na tutym předchadniku kopańcy wobdźělichu so mužojo kaž tež žony. Wěsta forma kopańcy za žony eksistowaše w Němskej wokoło wróćicy wot 19. do 20. lětstotka. Z koparskej hru pozdźišich lět ma pak to mało činić. Holcy a žony stejachu mjenujcy w kole a sej bule přihrawachu. W druhich europskich krajach docpě žónska kopańca za čas prěnjeje swětoweje wójny a w 1920tych lětach wjeršk, nic pak w Němskej. W nacionalsocializmje žony skerje jako maćerje wobhladowachu a žónska kopańca bě njewitana.

nawěšk

nowostki LND