Za filmowy projekt trjebaja šulerjo pomoc

pjatk, 20. oktobera 2017 spisane wot:
Worklecy. 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule přewjedźe tuchwilu filmowy projekt wo młodźinje za čas NDR. Za to wjedźechu hižo rozmołwy z časowymi swědkami a su jich z pomocu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) filmowali. Nětko pytaja nuznje priwatne filmowe wurězki na přikład wo rejach, mejemjetanjach, swójbnych swjedźenjach, šulskich zachodach a wuchodach, wo firmowanju, młodźinskej swjećbje abo kwasach. Runočasnje proša wo dowolnosć, filmowy material w swojej dokumentaciji wužiwać směć. Štóž móhł pomhać, njech přizjewi so pod telefonowym ­čisłom 035796/96 831.

Gmejnscy radźićeljo so zetkaja

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Róžant/Chrósćicy/Njebjelčicy. We wobłuku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměja so jutře, štwórtk, tři posedźenja gmejnskich parlamentow. Tak zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Na jich dnjowym porjedźe mjez druhim steji, zo chce wjesnjanosta wopodstatnić nuzowy rozsud nastupajo Ralbičansku kormjernju swini. Dale chcedźa radźićeljo wjesnjanostu społnomócnić, zo smě přepo­dać nadawk za instalaciju elektroniskeho zwonjenja při Konječanskej kapałce.

W 19.30 hodź. zetkaja so jutře čło­nojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady, a to w sydarni „Łužica“. Tam chcedźa na přikład diskutować wo přetwarje a znowawužiwanju Chróšćanskeje stareje šule na gmejnski a kulturny centrum. Nimo toho wobjednawaja wustawki wo čisłowanju domow. Zjawnemu dźělej přizamknje so njezjawny.

Při hatach ptački wobkedźbować

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Njeswačidło. Na ekskursiju cyle w znamjenju najwšelakorišich družin ptačkow přeprošuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 22. oktobra, we 8 hodź. Marko Zischewski z Njeswačanskeje ptačernje powjedźe wobdźělnikow podłu tamnišich hatow. Te su nětko rybjacych žnjow dla wotpušćene a přiwabjeja ptački po stach a tysacach, dokelž nadeńdu wone tam wulke mnóstwo insektow, jich larwow a małych rybičkow jako picu. Wobdźělenje płaći štyri eura, potuńšene 2,50 eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 03578/ 788 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Swjeća jubilej

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:
Haslow. Swoje 110lětne wobstaće swjeći chór Lipa sobotu, 28. oktobra, w 19.30 hodź. na Haslowskej žurli. Tam chcedźa spěwarki a spěwarjo swój šěroki repertoire na wotměnjace wašnje předstajić. Na publikum čakaja znate štučki runje tak kaž nowe zynki. Zhromadnje z instrumentalistami je chór lóštny a pisany wječor spřihotował. Po tym budu reje ze skupinu Con-takt. Kartki dóstanu zajimcy pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka za dźesać eurow abo při wječornej kasy za dwanaće eurow. Komuž so termin jubilejneho koncerta njehodźi, dožiwi Lipjanow njedźelu, 5. nowembra, w 15.30 hodź. na nazymskim koncerće we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1.

Andrea Hartkopf (zady) je dźensa dopołdnja we Wojerecach prěni trampolinowy park cyłeje Hornjeje Łužicy wotewriła. „Jump up“ nowy sportowy areal rěka a je na Otta Nagelowej zaměstnjeny. Z trampolinowym parkom je sej Wojerowčanka dalši són spjelniła. Hižo před lětomaj bě předewzaćelka we Wojerecach prěnje indoor-hrajkanišćo z mjenom Tobix wotewrěła. Za swój nowy projekt je cyłkownje 600 000 eurow nałožiła. Andrea Fliegner (prědku) je nowostku hižo raz wuspytała. Foto: Silke Richter

Na Dnju němskeje jednoty měješe nowa inscenacija Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Muzej Němcow“ premjeru. Jenož hodźiny pozdźišo je zarjadowanje hižo prěnju wjetšu diskusiju zbudźiło. Štóž chce wědźeć, wo čo w kruchu dźe, a chcył tež sobu rěčeć, njech přichodne předstajenje dźensa w 19.30 hodź. w Dźiwadle na hrodźe njeskomdźi. Dalši króć pokazaja inscenaciju­ potom 15. oktobra w 17 hodź. na samsnym městnje. Foto: SN/Maćij Bulank

Ćišćernja zašła

pjatk, 06. oktobera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). „Dźěławosć Łužiskeje ćišćernje je wot 31. awgusta 2017 zastajena.“ Z tymile słowami wozjewi insolwencny zarjadnik, Drježdźanski prawiznik dr. Martin Dietrich, zbywacym sobudźěła­ćerjam kónc Budyskeje Łužiskeje ćišćernje. Tak skónčichu so runočasnje stawizny zawoda, kotryž steješe kaž lědma druha institucija za serbske kulturne a politiske stawizny po lěće 1945. Wuhladko poda so na historiske slědy nastaća ćišćernje a slědźi za pozadkami ­bankrota. Dalša tema magacina je 25lětne skutkowanje Marje Michałkoweje w zwjazkowym sejmje. To a wjace zhoniće jutře, 7. oktobra, wot 11.45 hodź. w telewiziji MDR.

Jedyn z wjerškow njedawneho 26. swjedźenja na Lědach bě wubědźowanje čołmikow. Wobdźěliłoj běštej so na nim mjez druhim Manuela Filko (prědku) a jeje dźowka Isabel. Wjele turistow sej wosebje nazymu do Błótow dojědźe, dokelž je po groblach čołmikować w tym času z pisanymi łopjenami štomow přewšo powabliwe. Tež łuki wuprudźeja wěsty pokoj. Foto: Peter Becker

W prózdninach komponować

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W nazymskich prózdninach maja młodostni wot 14 lět móžnosć, w tydźenskim kursu zakłady komponowanja nawuknyć. Wšitcy, kotřiž chcychu přeco hižo raz muzikaliske ideje zwoprawdźić, njech tule składnosć wužija. Wobdźělnicy nawuknu, kak melodiju na papjeru přinjesu a kak teksty zhudźbnja. Nazhonity komponist Jan Cyž jich při tym podpěra. Wobdźělnicy měli noty znać. Tež wobknježenje instrumenta znajmjeńša na zakładnym niwowje je radźomne. Wobdźělenje na wosobu płaći 50 eurow. Kursy wotměja so wot 9. do 13. oktobra w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu stajnje wot 9 do 12 hodź. a wot 23. do 27. oktobra w Choćebuskej Academy of Music, tohorunja stajnje wot 9 do 12 hodź. Zajimcy njech přizjewja so w dorostowym studiju SLA pod telefonowym čisłom 03591/358 110 abo e-mailnje pod .

Mjezynarodny swjedźeń hudźby

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Něhdźe 800 wuměłcow z pjeć krajow wuhotuje we wobłuku 13. mjezynarodneho dujerskeho swjedźenja wot jutřišeho hač do njedźele dohromady 30 koncertow w Budyšinje a na wjacorych městnach wokrjesa. Před 26 lětami wot spěchowanskeho kruha Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra do žiwjenja zwołany je so Mjezynarodny swjedźeń hudźby w měsće a wokrjesu z rjanej tradiciju stał. Štóž rady na dujersku hudźbu w klasiskej, ale tež modernej formje słucha, njeměł tule składnosć skomdźić.

nawěšk

nowostki LND