Wjele poskitkow na dnju dźěsća

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Na Mjezynarodnym dnju dźěsća přeproša zajutřišim, 1. junija, towarstwo Budyski měr wšitke dźěći na Hłowne torhošćo města. W 15 hodź. započnje so klankodźiwadłowe předstajenje za cyłu swójbu. W 17 hodź. přizamknje so program z dźěćacymi spě­wami. Nimo toho změja tam wjele poskitkow k hrajkanju a skakanski hród. Při wohenju móžeš sej ćěsto na kiju pjec.

Što dyrbi prawy wohnjowy wobornik wšitko móc a wědźeć, rozkładu samsny dźeń wot 10 hodź. w Hórnikečanskej energijowej fabrice. Tam přewjedźe ­Narćanska krajna wohnjowoborna šula zwučowanje ze swojim wjerćitym rěblom, štož móža sej mali a wulcy wopytowarjo wobhladać. Na to poskića pisany program kołowokoło wohnjoweje wobory.

Přednošk wo wjelkach a ekskursiju na jich slědach poskići zajutřišim wjelči kontaktny běrow w Rěčicach. Zajimcy zetkaja so w 10.30 hodź. při wjelčej bróžni. Wobdźělenje je darmotne, přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 035772/ 46 762.

Našim čitarjam

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:
Jutřišeho swjedźenja Božeho spěća dla dóstanjeće­ přichodne wudaće Serbskich Nowin pjatk, 26. meje. Redakcija SN

Spominaja na dźěći

wutora, 09. meje 2017 spisane wot:
Kamjenc. W kěrchowskej kapałce swj. Justa­ při Kinsporskej dróze w Kamjencu wotměje so jutře, srjedu, w 17 hodź. wopomnjenska­ nutrnosć za zemrěte přezahe narodźene dźěći. Na to přeproša Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana­ staršich zemrětych dźěći,­ přiwuznych a dalšich zajimcow.

Jutře, sobotu, 6. meje, předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kruch Olivera Bukowskeho „Za brězami“ posledni raz. Zawěšk zběhnje so na hłownym jewišću NSLDź w 19.30 hodź. Štóž potajkim hišće njeměješe składnosć, sej serbsku inscenaciju wob­hladać, njech poslednju šansu wužije. Tele předstajenje je zdobom dźiwadłowe hrabnjenčko. Kóždy zastupny lisćik płaći jeno sydom­ eurow. Foto: SN/Maćij Bulank

Znata spěwarka kaž słódne wino

štwórtk, 04. meje 2017 spisane wot:
Kamjenc (SN). Wosebite koncertne dožiwjenje změja wopytowarjo 8. julija na Kamjenskej Pastwinej horje. Tam wustupi wuspěšna a znata rockowa spěwarka Bonnie Tyler. Z kapału prezentuje wona wšitke swoje hity, kaž „Total Eclipse of the Heart“ abo „Holding out for a hero“, ale tež produkcije z aktualneho albuma „Rock & Honey“, kotryž je wuběrna měšeńca mjez poradźenymi rockowymi spěwami a wulkimi baladami. W připowědźi koncerta mjez druhim rěka, zo je Bonnie Tyler kaž słódne wino: čim starše, ćim lěpše. Lisćiki za Kamjenski koncert dó­stanu zajimcy internetnje pod www. eventim.de abo we wšitkich znatych předpředawanišćach. Telefoniske skazanki su móžne pod čisłom 01806/ 570 070.

„Serbske jutry“ dwójce zaklinča

srjeda, 03. meje 2017 spisane wot:
Drježdźany/Budyšin. Po prapředstajenju w lěće 2013 zaklinči našočasny duchowny oratorij „Serbske jutry“ sobotu, 6. meje, w 15.30 hodź. w Drježdźanskej katedrali (něhdyša Dwórska cyrkej) kaž tež njedźelu, 7. meje, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi swjateho Pětra z něhdźe 150 sobuskutkowacymi. Twórba bu składnostnje 150lětneho wobstaća Towarstwa Cyrila a Metoda a wot njeho wudawaneho časopisa Katolski Posoł w Chrósćicach prapředstajena. Při tym jedna so wo zhromadny projekt Towarstwa Cyrila a Metoda a Serbskeho ludoweho ansambla z podpěru serbskich lajskich a cyrkwinskich chórow. Wuměłski nawod ma cyrkwinskohudźbny direktor Friedemann Böhme. Zastup za wobě předstajeni je darmotny, po nimaj proša wo kolektu.

Mnohich zajimcow je wčera wosebity poskitk Kamjenskeje měšćanskeje informacije w Haninej cyrkwi přiwabił. Zobelec mandźelskaj Friederike a Eberhard staj tam jutrowne jejka po znatych serbskich technikach debiłoj. Maćerje z dźěćimi, wowki z wnučkami, ale tež dalši su składnosć wužiwali jimaj raz přez ramjo hladać. Tež skupina šulerkow pod nawodom swojeje kubłarki knjenje Stöhr je so we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow z debjenjom jutrownych jejkow zeznajomiła. Eberhard Zobel jim pokaza, kak debjerjo techniku wóskowanja a bosěrowanja prawje nałožuja. Foto: Feliks Haza

Barok z ptakami a kostrjancami

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

Na Ramnowskim baroknym hrodźe běchu dalšej stwě restawrowali a su jej njedawno zjawnosći předstajili.

Rybačk tu je, kurotwa tež a módra sykorka tak a tak: Ptača stwa Ramnowskeho barokneho hrodu swojemu mjenu połnje wotpowěduje. We woprawdźitej wulkosći pyša pjerići přećeljo wupaženje sćěnow. Tróšku skromnišo, přiwšěm pak swojemu mjenu runje tak wotpowědnje předstaja so kostrjancowa stwa. Wobě stej poslednjej cyłeho rjada rumnosćow hrodu, kotrež bě statny zawod Sakski imobiljowy a twarski management (SIB) wot lěta 1996 restawrować dał. „Naša strategija je, stwy hrodu do skupin zjeć a wobdźěłać“, roz­łožuje nawoda Budyskeje wotnožki SIB Norbert Seibt. Na te wašnje wostawa hród wopytowarjam wobstajnje přistupny.

Wjacore lajske chóry hotuja so na dalšej předstajeni oratorija „Serbske jutry“ sobotu, 6. meje, w Drježdźanach a dźeń pozdźišo w Budyšinje. Zhromadne proby su tuž njeparujomne. Jutře w 14.30 hodź. zetkaja so spěwarki a spěwarjo k dalšemu zwučowanju pod nawodom Friedemanna Böhmy w Chróšćanskej „Jednoće“. Foto: Feliks Haza

Wot dźensnišeho do njedźele wotměwaja so tež w Hornjej Łužicy Europske dny wuměłskeho rjemjesła. Mjez druhim móža zajimcy do Wojerowskeho Wjacsławkec drastoweho domu załožić a přihladować, kak tam w módroćišćowym kabineće z „ruku dźěłaja“. Foto: SN/Ulrike Herzger

nawěšk

nowostki LND