„Što šubut wě?“ rěka dźěćacy musical, kotryž předstaji Serbski ludowy ansambl jako překwapjenku k swj. Mikławšej wutoru, 6. decembra, w 17 hodź. na žurli SLA. W hrě šubut druhim ptačkam pomha, w zymnym lěsu přežiwić. Foto: Matthias Hultsch

Kak so derje škitać?

srjeda, 30. nowembera 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). Pod hesłom „Kak kriminelna je Sakska? Poručenja k škitej přećiwo zadobywarjam“ wotměje so póndźelu, 5. decembra, we 18 hodź. přichodne čitanje w tuchwilnym semestrje Budyskeje powołanskeje akademije na Lubijskej dróze. Referent wječora je kriminalny hłowny komisar Rolf Kasper ze Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Wón porěči wo móžnosćach moderneje zawěs- ćenskeje techniki, kotraž móže wulkemu dźělej pospytanych zadobyćow do bydlenjow zadźěwać. Přizjewjenja za čitanje njejsu trěbne, zastup je darmotny.

Adwentny koncert SLA

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:
Budyšin. Chór, orchester a solisća Serbskeho ludoweho ansambla skića swojim připosłucharjam móžnosć, hektiskemu dohodownemu časej wućeknyć. Po zwučenym wašnju wopřijima adwentny koncert lětsa tež zaso mjezynarodne twórby a zaklinči hnydom dwójce w adwenće na žurli SLA w Budyšinje. Šarmantna moderatorka Kristina Nerad powjedźe po programje a překwapi tež z tej abo tamnej hodownej stawizničku. Premjera zaklinči štwórtk, 1. decembra, w 19.30 hodź. na žurli SLA. Dalše předstajenje tam budźe 18. decembra w 16 hodź.

Jutře wječor změje kruch „Wir sind keine Barbaren“ premjeru w Budyskim NSLDź. Za mandźelstwowu komediju Philippa Löhle, kotraž so ze strachami srjedźneje woršty před ćěkancami rozestaja, je režiser a wyši hrajny nawoda NSLDź Stefan Wolfram wobydlerski chór ze 17 ludźimi zestajił. Foto: Mirosław Nowotny

Wobrazy a hudźba

štwórtk, 24. nowembera 2016 spisane wot:
Berlin. Finisaža wustajeńcy „Fern und nah“, w kotrejž su mjez druhim wobrazy Budyšanki Ulriki Mětškoweje widźeć, je jutře­, pjatk, w 20 hodź. w Berlinskej galeriji F92 na Fehrbellinskej 92. Při tej składnosći wotměje so tam komorny koncert z twórbami Jura Mětška, kotrež zanjese orchester Berlinskeje Komiskeje opery.

Rozšěrjena přehladka „Wotmolowane – Mit Licht gemalt“ je nětko w Serbskim muzeju přistupna. Nimo fotow priwatnych požčowarjow je galerija fararjow Klětnjanskeje ewangelskeje cyrkwje widźeć. Rjad wuwědomja, kak je so ateljejowe fotografowanje w běhu lětdźsatkow přeměniło. Na wulkej wobrazowce hodźi so w priwatnych fotowych albumach na přikład Łušćanskec swójby z Njebječic wokoło 1910, młodowučerja Jurja Kubaša-Worklečana abo wo poswjećenju Zejlerjoweho pomnika we Łazu listować. Widźeć je dale dźěl diasoweje serije wo žiwjenju w klóštrje Marijinej hwědźe w 1920tych lětach. Foto: Jürgen Maćij

Reje w bróžni

štwórtk, 17. nowembera 2016 spisane wot:
Ralbicy. Ralbičanski młodźinski klub přeprošuje na kermušne reje, a to jutře, pjatk, wot 21 hodź. do Ralbičanskeje bróžnje. Reje wotměja so lětsa prěni raz pjatk a nic kaž hewak sobotu. Při tačelach budźe DJ Guido stać, zastup płaći tři eura. Bróžeń budźe wutepjena.

Wjac hač 400 škleńcow z priwatneje zběrki Anger w Berlinje a Kohlschmidt w Choćebuzu je wot wčerawšeho pod hesłom „Design wšědneje potrjeby – škleńca z Njedźichowa“ na Mužakowskim nowym hrodźe widźeć. Přihotowali su pokazku sobudźěłaćerjo hrodu wokoło Reneja Nitschki­. Wona je hač do kónca decembra přistupna. Foto: Joachim Rehle

We wobłuku Budyskich komornych koncertow móža zajimcy jutře, 5. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju Ingeniumowy ansambl ze Słowjenskeje dožiwić. Šěsć młodych wuměłcow z Ljubljany budźe tam a cappella spěwać. Zastupne lisćiki za 16 eurow (potuńšene 13 eurow) změja při wječornej kasy. Foto: PR/Ingenium

Je zaso tak daloko: Kaž kóžde lěto mamy časniki kónc oktobra přestajić, wšako skónči so lětni čas. Tónraz budźe to zajutřišim, 30. oktobra, a to zdypkom w třoch. Potom dyrbimy pokazowaki wo hodźinu wróćo zwjertnyć. We wšěch digitalnych časnikach pak so čas wotsamo přestaji. Chróšćanski časnikarski mišter Jürgen Njek hišće na to skedźbnja, zo njeměli so časniki z machawku abo z wotbiwanjom wróćo wjerćeć, ale radšo zastajić a nowy dźeń w prawym času zaso startować. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND