We wobłuku prěnjeho hornjoserbskorěčneho telewizijneho magacina „Serbske wokno“ bě wón zakłady filmoweho rjemjesła nawuknył. Dźensa wječor w 19 hodź. předstaji Robert Heber w Budyskim kinje „filmpalast“ swój prěni hrajny film „Das richtige Leben“. Hornjołužisku lubosćinsku stawiznu su tež na karnewalowym balu w Neugersdorfje nahrawali. Foto: SN/Maćij Bulank

Lětuši rjad „Kuchnja mjezynarodnje“ zwjazka Carity Hornja Łužica su srjedu w Budyšinje z wosebitostku zahajili. Hanka Jurosowa z města (naprawo) warješe z něhdźe 20 hosćimi, mjez nimi běchu ćěkancy kaž tež domoródni, serbsku kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom. Po zhromadnej wječeri rozłoži kucharka wosebitosće serbskeje kultury a serbscy hosćo zaspěwachu „Wjesele dźensa“. Projekt słuži mjezsobnemu zeznajomjenju wšelakich kulturow při warjenju. Foto: Andreas Deckwart

Maćična akademija wo Krabaće

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:
Budyšin. Přichodne zarjadowanje Maćičneje akademije wotměje so štwórtk, 28. januara, w 19.30 hodź. w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Susanne Hozyna porěči tam na temu „Krabat – ku­złar a huzar“. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup je darmotny.

Na wosebity koncert spočatk lěta přeproša pianistka Heidemarja Wiesnerec jutře w 19.30 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja. Hromadźe ze Zoju Newgodowskej a z Paulom Sharpom chce wona mjez druhim twórby Korle Awgusta Kocora, Jana Rawpa, Hinca Roja, Jana Cyža, Sebastiana Elikowskeho­-Winklera, Ulricha Pogody a Detlefa Kobjele předstajić. Foto: Michael Helbig

Hudźbni zajimcy móža so dźensa w 19.30 hodź. we Wjelećanskim hosćencu „Haus Bergland“ a njedźelu w 17 hodź. we Wósporskej Třělerni na nowolětny koncert Serbskeho ludoweho ansambla wjeselić. Dožiwiće orchester SLA (tu foto wo poswjećenju wobnowjeneje žurle 20. decembra 2015), balet a solistow z woblubowanymi kruchami. Foto: SN/Maćij Bulank

Nowa lěkarska praksa

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Wjazońca/Biskopicy (SN). We wobłuku medicinskeho zastaranskeho centruma Hornjołužiskich klinikow wotewru 6. januara we Wjazońčanskim lěkarskim domje nowu lěkarsku praksu za powšitkownu medicinu. Nawjedować budźe ju Michael Kößler, fachowy lěkar za nutřkownu medicinu.

W Biskopicach přewozmje praksu dr. med. Gabriele Kretschmer za schorjenja kože 4. januara Biskopičanski Hornjołužiski medicinski zastaranski centrum. Rěčne hodźiny budu tam póndźelu a srjedu wot 14 do 18.30 hodź. kaž tež wutoru a štwórtk wot 7 do 12.30 hodź.

„Das Gedächtnis der Stadt – Die Sammlung erzählt“ je prěnja wustajeńca Choćebuskeho měšćanskeho muzeja, kotraž stawizny sprjewineho města a Delnjeje Łužicy wotbłyšćuje. Wot wutory do pjatka je muzej wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny, kónc tydźenja wot 13 do 17 hodź., silwester wostanje zawrjeny. Foto: Michael Helbig

Rozhlós (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

 po tym hodowny koncert z postrowami a přećemi připosłucharjow 

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy 

11:45 Před 25 lětami Chróšćanske pišće­le poswjećene

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

12:40 Serbski adwentny program z Rownjanskimi glosami

13:00 Hodowne nałožki a hudźba w Słowjenskej

 po tym gratulacije

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 Quovadis sorabistika w Lipsku?

11:45 Ze serbskich hudźbnych stawi­znow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo projektowych dnjach na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00  Hudźbne wusyłanje: folklora  Kašubow

13:30 Nabožne słowo k njedźeli

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije

Dokal na hodownych swjatych dnjach?

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Jězba z rumpodichom

Žitawa. Patoržicu je rumpodich w 9.12 hodź. wot Žitawskeho dwórnišća do Oybina a wot 9.47 hodź. jeho kolega z wosebitym ćahom do Johnsdorfa po puću. Wosebitej ćahaj so w 12 hodź. zaso do Žitawy nawróćitej. Rumpodichaj přeprošataj dźěći kaž tež jich staršich, dźědow a wowki, ćety a wujow sobu jěć.

Horce wino na čołmiku

Bórkowy. Lubje witani su hosćo patoržicu kaž tež prěni a druhi swjaty dźeń na čołmikowanje po błótowskich groblach. Wot 11 hodź. čołmiki prawidłownje z wjacorych přistawow w Bórkowach wotjědu. 25. a 26. decembra su w 17 hodź. „swěcowe jězby“. Patoržicu w 16.30 hodź. su hodowne kemše w Bórkowskej ewangelskej cyrkwi. W 19.30 hodź. budźe romantiski koncert z panowej pišćałku w rehacentrumje MediClin.

Hodowna nutrnosć

Wot wčerawšeho je kniha wo 2. europeadźe – koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin –, kotraž wotmě so lěta 2012 we Łužicy, na předań. Referent Domowiny Clemens Škoda (nalěwo) je nowostku do předawanišćow, kaž tule Chróšćanskemu časnikarjej Jürgenej Njekej, rozwozył. Knihu dóstanjeće tež pola Wałdźic we Worklecach, pola Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće, w Škodźic frizerskim salonje we Wotrowje, w Budyskej SKI kaž tež w onlineshopje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Kupcy publikacije podpěruja zdobom dźěło serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži. Foto: Katharina Jurkowa

nawěšk

nowostki LND