Na knižnu premjeru

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin. „Horje a dele po Serbach“ rěka kniha Jurja J. Šołty, kotruž je wón w swójskim nakładźe wudał. W nowostce zaběra so wón z rjanosćemi łužiskeje přirody a je w swojich tekstach wopisuje. Za čitarja drje je wosebje zajimawe, zo je awtor do swojeje knihi zapřijał kopicu starych ­ležownostnych mjenow. Kniha změje štwórtk, 17. septembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Wuhódanje dowoloweje křižowki

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:
Šwarna ličba čitarjow Serbskich Nowin měješe w prózdninach chwile dosć, našu dowolowu křižowku ze 6. awgusta wuhódać a nam prawe wuhódanje „Wótcny kraj krasny raj“ připósłać. Z prawych dopisow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow wulosowała: Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Małowjelkowskeho prazwěrjenca smě so dr. Mato Eckert z Worklec wjeselić. Wot Gerata Wornarja w Ludowym nakładnistwje Domowina wudatu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ dóstanje Róža Wokowa z Kulowa. A zastupny lisćik do Budyskeho kina připósćelemy swójbje Krječmarjec w Serbskich Pazlicach, Sylwiji Čornakec w Miłoćicach a Feliksej Šěnej w Lejnje.

Towarstwo „Křesćenjo při Bjerwałdskim jězoru“ organizuje wjacore razy wob lěto koncerty, dźěćacy swjedźeń a druhe zarjadowanja. Rady witani su přeco tež požadarjo azyla a druzy wukrajnicy, zo bychu ze swojim přinoškom spěwny wječor wobohaćili. Tak Adriatik Kiptio z Albanskeje njedawno připosłucharjow na miłym wječoru ze swojimi štučkami zahori Foto: Joachim Rjela

Horce a słónčne wjedro wabi mnohich k łužiskim jězoram, kaž tule k Třižonjanskemu, zo bychu so kupali a wochłódnili. Přichodne dny ma dale słónčne wostać, wjedrarjo pak wěšća za jutře popołdnju z blakami njewjedra a sylny wětrik. Njedźelu so na 29°C „wochłódni“, póndźelu a wutoru připowědźeja meteorologojo za Łužicu 25 do 28 stopnjow ćopłoty. Foto: Martina Arlt

Pytamy najrjeńše dowolowe foto

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:
Jenož hišće tydźeń a lětnje prózdniny – znajmjeńša w Sakskej – budu hižo zaso nimo. Mjeztym drje je najwjetši dźěl našich čitarjow w dowolu pobył a nadźijomnje te abo tamne foto třělił. Na nje je redakcija Serbskich Nowin tež lětsa wćipna, wšako pytamy znowa za najrjeńšim dowolowym wobrazom čitarjow. Pósćelće swój wobraz e-mailnje­ na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Redakciska­ jury změje potom nadawk, tři najrjeńše fota mytować. Dobyćerjam přewostajimy swójbny zastupny lisćik za Małowjelkowski prazwěrjenc, w LND wušłu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ a tři zastupne lisćiki za Budyske kino.Marian Wjeńka

Hač do njedźele poskićatej towarstwo Krabatowy młyn a Wojerowske kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje kino pod hołym njebjom. Stajnje wot 21 hodź. pokazuja tam wšelake filmy, dźensa „Fack ju Göhte“, jutře, sobotu, „Honig im Kopf“ a njedźelu nahrawanje Krabatowych swjedźenskich hrow z lěta 2012 „Krabat zetka Awgusta při Čornym młynje“. Zastup je móžny wot 19 hodź. Do předstajenja móžeće z Čornym młynkom po młynje dundać. Foto: Ulrike Herzger

Po wjesnych swjedźenjach w Sulšecach, Koćinje a Smjerdźacej swjeća hač do njedźele tež w Róžeńće. Nimo wjacorych sportowych aktiwitow wšitke tři dny (hlej sportowe pokiwy) je tam dźens wječor jedyn-euro-party a jutře wot 14 hodź. dźěćacy swjedźeń z dwěmaj skakanskimaj hrodomaj. Wječor přizamknje so Black-ice-party. Za njedźelu su sej zamołwići dalše překwapjenki přemyslili. Zańdźene dny běchu młodostni a dalši pilni pomocnicy ze wsy na swjedźenišću při putniskej łuce wšitko spřiho­towali, wčera dotwarištaj mjez druhim Bosćij Bjeńš a Stanij Šewc (wotlěwa) baru w małym stanje. Foto: Alfons Handrik

Dohromady 20 pólskich a němskich młodostnych, mjez nimi Kalista a Katia (na foće), wobdźěla so tuchwilu na němsko-pólskej dźěłarničce grafiki w Běłowodźanskej staciji młodych přirodowědnikow a technikarjow. Wjercha Pücklerowy park w Mužakowje, stare město Budyšina a Hamorska milinarnja běchu wobdźělnikam z modelom. Tak nastachu zajimawe naćiski wo wi­dźanym. Wuslědki pokazaja jutře, sobotu, wot 16 hodź. w Běłowodźanskim komunikaciskim a přirodoškitnym centrumje při Ćežkej horje. Najrjeńše dźěła chcedźa w oktobrje w Běłowodźanskej lutowarni wustajeć. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

nowostki LND