Pokiwy (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Portrety a twórby wuměłcow

Połčnica. „We wobrazu a z twórbami“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru jutře, 20. junija, w 14 hodź. w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali na Roberta Kochowej 12. Přehladka wopři­jima fotografiske portrety hornjołužiskich wuměłcow, kotrež je Jürgen Maćij wot lěta­ 2005 do 2009 a zdźěla tež lětsa zhotowił. Zastupjeni budu mjez druhim Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Jan Buk, Maja Nagelowa, Mario Ošika, Borbora Wiesnerec a dalši. Hudźbne wobrubjenje přewozmje duwo Mlokawka z Walburgu Wałdźic a Maxom Loebom.

Wosebite hudźbne dožiwjenje

Rozhłós (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi a live wusyłanje z klóšterskeho swjedźenja w Pančicach

11:20 Na wopyće pola dwójnikow

11:45 Live z Pančic-Kukowa

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim programje na měšćanskim swjedźenju

13:00 Lěćo w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Lužyca ze Slepoho

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:
Moderatorka Anja Pohončowa wita přihladowarjow delnjoserbskeho magacina Łužyca, kotrež wusyła telewizijny sćelak RBB jutře wot 13.30 do 14 hodź. ze Slepoho. W rozmołwje ze serbskej, w měrcu zapokazanej fararku Slepjanskeje wosady Jadwigu Malinkowej, póńdźe mjez druhim wo hrožace wotbagrowanje serbskich wsow w Slepjanskej kónčinje. W dalšich přinoškach wusyłanja wěnuja so awtorojo wuslědkam lětušich wólbow braniborskeje serbskeje rady, rezignaciji, prote­stej, nadźiji a njewěstosći přesydlenja dla a serbskej ludowej hudźbje. Ju zanjesetej Marta a Hanka Zahrodnikec z Ćiska.

Pokiwy (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Pišćałkowa hudźba na hrodźe

Njeswačidło. Druhi hrodowy koncert w Njeswačidle wotměje so njedźelu, 21. junija, w 15 hodź. Na wopytowarjow čaka pišćałkowa hudźba wot klasiki hač k popej. Štyri hudźbnicy z Budyskeho wokrjesa zawjesela publikum z lóštnym lětnim koncertom. W „Quartetto Giocondo“ hraja Ines Seeliger, Hanka Tiedemann, Thea Hanspach a Jasčanka Marlis Fryčowa. Njeswačanske towarstwo přećelow kultury a domizny wjeseli so na mnohich hosći.

9. serbska čitanska nóc

Budyšin. Mjeztym je hižo z dobrej tradiciju, zo přewjedujetej Rěčny centrum WITAJ a Němsko-Serbske ludowe dźiwa­dło za zahoritych čitarjow 3. a 4. lětnika na kóncu šulskeho lěta čitansku nóc. Wšitcy přizjewjeni mali čitarjo zetkaja so pjatk, 19. junija, w 19 hodź. ze swojim spanskim měchom a z najlubšej serbskej dźěćacej knihu w Dźiwadle na hrodźe. Na wobdźělnikow čaka zaso zabawna nóc z tójšto překwapjenkami.

Wo wuwiću Kuby

Do kina (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

18.6.–24.6.2015: Poltergeist: wšědnje 20:45 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Ted 2: předpremjera srj 19 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wšědnje 17 hodź. (nimo srj) | pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | srj 16:30 hodź. | nj 12:30 hodź. Jurassic World: hodź. 14:15 hodź. (nimo štw, a srj), 17:15 a 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D Miss Bodygard: wšědnje 16:30 hodź. Pitch Perfect 2: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) a 18:30 hodź. Spy – Susan Cooper Undercover: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | štw, so, wu a srj 16:45 hodź. | pj a so 22 hodź. A World Beyond: pj 16:45 hodź. Honig im Kopf: nj 16:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) | nj 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 12:30 hodź. | w 3 D San Andreas: wšědnje 19:30 hodź. | w 3 D Mad Max: pj a so 22:30 hodź. Shaun das Schaf: nj 12:30 hodź.

Kino Ekstra: Nur eine Stunde Ruhe: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Radźićeljo so zetkaja

Chrósćicy. Wopłóčki w Nuknicy budu jedna z temow na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w sydarni „Łužica“. Radźićeljo chcedźa přepodać nadawk k zatwarej wopłóčkoweje jamy při Nukničanskim towarstwowym domje. Dale ma na posedźenju hić wo dźěłowe městno gmejnskeho dźěłaćerja.

Worklecy. Z wobtwarjenskim planom za Kozarčanski puć we Worklecach zaběra so tamniša gmejnska rada, kotraž schadźuje so tohorunja jutře w 19.30 hodź. w šuli „Michał Hórnik“. Nimo toho změja radźićeljo wjacore twarske naležnosće rozrisać. Wobě posedźeni stej zjawnej a wobydlerjo su tuž přeprošeni.

Za dźěłarničku so přizjewić

Pokiwaj (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Biblioteka zdźěla zawrjena

Budyšin. Twarskich dźěłow k polěpšenju wohnjoškita dla hodźi so Budyska měšćanska biblioteka přichodne tydźenje jenož we wobmjezowanej měrje wužiwać. Wot wčerawšeho hač do 10. julija wostanje wotrjad za wěcnu literaturu zawrjeny. Wšitke tamne wobłuki su dale přistupne. Pućowanska literatura za dowol steji přechodnje w čitanskej žurli. Wot 13. julija hač do 7. awgusta budźe biblioteka­ dospołnje zawrjena, wot 10. awgusta pak po wšěm zdaću zaso na zwučene­ wašnje přistupna. Dźěćaca a młodźinska biblioteka kaž tež online-wupožčowanje wot twarskich dźěłow potrjechenej njejstej.

Płuwać wuknyć

Kulow. W lěću je zaso móžno w Kulowskej lěsnej kupjeli w prěnich štyrjoch prózdninskich tydźenjach płuwać wuknyć. Za wuspěšny kurs stej znajmjeńša dwaj tydźenjej trěbnej. Nadrobniše informacije podawa kupanski mišter Uwe Mickel pod telefonowym čisłom 0177/ 533 02 08.

Dołhož atleća hišće na konjach trenuja (w pozadku), přihotuja dalši čłonojo Njeswačanskeho towarstwa hižo wšitko za jě­chanski a skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce. Wot dźensnišeho hač do njedźele wubědźuja so tam w najwšelakorišich disciplinach tež wjaco­ri łužiscy konjacy sportowcy. Přichodny tydźeń wot 19. do 21. junija su konjacy sportowcy do Jěžowa pola Kamjenca přepro­šeni. Na tere­nje Grafec jěchanskeho a jězdneho zawoda wotměja so 7. Kamjenske EWAG-mišterstwa. Wot 17. do 19. julija pak budźe mjezynarodny jěchanski a skakanski turněr w Hórkach. Foto: SN/M. Bulank

Pokiwy (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

RCW pyta pomocnikow

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ pyta serbskich młodostnych wot 16 lět, kotřiž chcyli we wubranych pěstowarnjach dwaj tydźenjej prózdninske dźěło wukonjeć. Nadawk prózdninskich pomocnikow je, so z dźě­ćimi serbskeje skupiny w serbskej rěči zaběr­ać. Dźěło budźe zarunane. Zajimcy ­njech so hač do pjatka, 19. junija, w RCW pod telefonowym čisłom 03591/55 04 00 přizjewja.

Brigada z duchownej hudźbu

Chrósćicy. Na swój duchowny koncert přeproša chór 1. serbskeje kulturneje briga­dy sobotu, 13. junija, w 19.30 hodź. do Chróšćanskeje cyrkwje. Zaklinča stare a načasne twórby duchowneje chóroweje hudźby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme. Na pišćelach hrajetaj Johan­nes Kral a Michał Donat, klawěrny přewod přewozmje Gina Henčowa.

Na dźěćacy swjedźeń

Protyka (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Pjatk 12. do 14.6.  Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serb­sku ludowu kulturu w Čornym Chołmcu

Sobotu 13.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje župy w Domje­ Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

  19:30 Duchowny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady­ w Chróšćanskej cyrkwi

  20:30 Literarno-hudźbne předstajenje  „Rekwiem za Mata­ Starika“ w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu 14.6. 16:00 Lětni koncert chóra Meja před Radworskej Starej cyr­kwičku

Póndźelu 15.6. 17:00 Casting SLA za projekt „Armida“

Srjedu 17.6. 19:00 Předstajenje knihi „Serbske drogotki“ w Choćebuskim­ Serbskim muzeju

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

Sobotu 20.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuměłcy Hornjeje Łuži­cy“ w Połčnicy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

nawěšk

nowostki LND