Wo šulskim zběžku

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Rukopisna sada w Budyskej chronice z lěta 1534 je skerje nakromna noticka, ze serbskeho wida pak je wuznamna: Wona móhła najstarši dotal znaty serbski pisomny dokument scyła być. Wědomostnica Madlena Malinkec je ju namakała, slědźo w Budyskim tachantskim archiwje. Wo tym rozprawja telewizijny magacin Wuhladko w swojim awgustowskim wusyłanju, a to jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR.

Dalša tema magacina je „Chróšćan zběžk“. Wón běše najsylniša akcija serbskeho ludu w boju wo zachowanje narodneje identity a zajimow Serbow a bě zdobom najwobšěrniša akcija zwonka parlamenta w nowych zwjazkowych krajach – šulski zběžk w Chrósćicach. Dnja 8. awgusta 2001 docpě wón swój wjeršk z jednej z najwjetšich protestowych demonstracijow we Łužicy. Hižo měsac pozdźišo Chróšćansku srjedźnu šulu doskónčnje zawrěchu.

Wubrance we Wuhladku

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:
Budyšin. Europeada wot 18. do 26. junija w Južnym Tirolu budźe jedna z temow hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Prjedy hač so Serbskej koparskej wubrance na puć hotujetej, staj jeju trenarjej kadraj oficialnje prezentowałoj. Štó smě sobu do Južneho Tirola, štó je so podarmo nadźijał? Wuhladko mustwje žonow a muži předstaji. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo serbskim programje na 100. zjězdźe katolikow w Lipsku, hdźež bě wosrjedź města serbske jewišćo. Nimo toho dopominaja na Akciju Koslow, prěnju zhromadnu akciju serbskich młodostnych po Druhej swětowej wójnje.

„Nowy“ we Wuhladku

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:
Budyšin. Kak chce nowy direktor Załožby za serbski lud Jan Budar dźěło załožby a tamnych serbskich institucijow pozitiwnje wobwliwować, budźe jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho te- lewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z Ra­dworskim hrodom a z prašenjom, kak chce jeho wobsedźer kulturu w Radworju šěrić. Nimo toho je Wuhladko wowčerja wopytało a jeho při wšědnym nalětnim dźěle wobkedźbowało. Wusyłanje wo­spjetuja wutoru, 10. meje, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. meje, w 13.30 hodź. na RBB.

Křižerjo we Wuhladku

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:
Budyšin. Serbscy křižerjo a jich konje budu­ jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, 2. apryla, w 11.30 hodź. na sćelaku­ MDR. Mjez druhim budźe widźeć, kak su so při wobstaranju konjow prawe přećelstwa a lětdźesatki trajace styki z wobsedźerjemi konjow wuwili. Dale zaběraja so we wusyłanju z koparskej europeadu a kak cyłe swójby swój lětuši dowol na tónle podawk wusměrjeja. Prašenje pak je, što budźe z dźěćimi, kotrež dźě maja w tym času hišće šulu. Nimo toho wopytaja spisowaćela a basnika Bena Budarja, kiž je njedawno 70. narodniny swjećił, a předstaja zajimawostki wo zwonach Smječkečanskeje ewangelskeje cyrkwje. Wuhladko wospjetuja wutoru, 5. apryla, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 9. apryla, w 13.30 hodź. na RBB.

Rědki jubilej lěkarja

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska a rozdźělenje pjenjez w nim je jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR.

Dale rozprawjeja tam wo rědkim jubileju serbskeho lěkarja. 17. februara 1916 je so Achim Nawka w Radworju narodźił a swjeći bórze stoćiny. Jeho biografija wjedźe přez pjeć politiskich systemow, kotrež su jeho žiwjenje formowali. Z jara čiłym wuměnkarjom a něhdyšim lěkarjom Achimom Nawku pohlada Wuhladko na jeho žiwjenje a praša so za potajnstwom wysokeje staroby.

We wusyłanju póńdźe tohorunja wo treningowe lěhwo serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži w přihotach na europeadu w Južnym Tirolu a wo serbskeju debitantow na njedawnym balu Drježdźanskeje Semperoweje opery.

Suchy we Wuhladku

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:
Budyšin. Z archiwowymi wurězkami a z rozmołwu z Markom Suchym zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko w swojim přichodnym wusyłanju jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na nimale 24lětne skutkowanje dotalneho direktora Załožby za serbski lud. Nimo toho tam rozprawjeja, kak su spočatk decembra skupiny za lětušu koparsku europeadu w Južnym Tirolu wulosowali, a předstaja region, hdźež budu Serbja w juniju nadźijomnje wuspěšnje w sportowej misiji po puću. Dale póńdźe wo plany ze zašłeho lětstotka, po kotrychž měješe so město Wojerecy z politiskim a kulturnym srjedźišćom Serbow stać.

Serbja na europeadu

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). 14. decembra wulosuja w južnotirolskim Bozenje skupiny za 3. koparske mišterstwa narodnych mjeńšin europeadu. Ale kelko mustwow chce klětu scyła wo titul wojować? Chcedźa so Serbja z jednym abo dwěmaj mustwomaj wobdźělić? Najnowše informacije wo stawje přihotow dóstanu zajimcy we Wuhladku, kotrež wusyła sakska regionalna telewizija jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR, jako livestream w interneće a w mediatece MDR pod www.mdr.de/serbski-program/wuhladko.

Dalša tema decemberskeho Wuhladka je 141. schadźowanka. 21. nowembra su šulerjo, nětčiši a bywši studenća zhromadnje w Budyskej „Krónje“ swjećili.

Nimo toho wěnuja so jutře nimale zabytemu Domej za serbske ludowe wuměłstwo a nowej kompjuterowej hrě „Krabat“, kotraž je mjez młodostnymi hižo wjele dobreho wothłosa žnjała.

Lawreat we Wuhladku

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:
Přepodaće Myta Ćišinskeho Manfredej Ladušej je jedna z temow přichodneho wusyłanja hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, 7. nowembra, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Manfreda Laduša, kiž dlěje hač 50 lět jako žurnalist skutkuje, počesćichu tak za jeho žiwjenski skutk jako wusahowacy nowi- nar, awtor a znajer němsko-serbskich stawiznow. Dale zaběraja so we wusyłanju z móžnosćeni zaměstnjenja ćěkancow w serbskich gmejnach. Lisćina Budyskeho wokrjesa, kelko azyl pytacych měli jednotliwe gmejny přiwzać, je w komunach horce diskusije wuwabiła. Nimo toho rozprawjeja wo Carolinje Eyckec, kotraž je njedawno myto Echo klasiki za nahrawanje tereminoweho koncerta na CD dóstała. Wuhladko wospjetuja wutoru, 10. nowembra, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. nowembra, w 13.30 hodź. na sćelaku RBB.

Wulke pytanje

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:
Hdźe móhli so w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe ćěkancy zaměstnić? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Hač do 26. oktobra maja gmejny lisćinu­ z móžnymi kwartěrami zestajeć. Ale kotre ležownosće a domy móhli to być? Dale dopominaja we wusyłanju na wulki­ wuspěch, kiž žnějachu sobuskutkowacy a pomocnicy pasionskeje hry w Chrósćicach. Nimo toho wopy­tachu telewizijnicy wuměłču Wóršu Lanzynu­ w Barće a přewodźachu serbskich wobdźělnikow na njedawnym wubědźowanju Blackbird Run w Hózku. Wuhladko wo­spjetuja hižo jutře w 13.30 hodź. na RBB a wutoru, 13. oktobra, w 5.50 hodź. w telewiziji MDR.

Telewizija (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Wo Jurju Rjenču we Wuhladku

Prócowanja prawiznika Jurja Rjenča po Druhej swětowej wójnje wo samostatny serbski stat budu jedna z temow telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Poćahi­ Rjenča k juhosłowjanskemu prezidentej Jozip-Broz Titej a Rjenčowe aktiwity k załoženju samostatneho serbskeho stata běchu jeho zahuba. Wuhladko poda so na brizantne historiske slědy tragiskeje stawizny, kotraž by wobraz Łužicy­ a srjedźneje Němskeje rozsudnje změniła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo nowej społnomócnjenej za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Reginje Krawcowej a wo přihotach na pasionsku hru w Chrósćicach.

nawěšk

nowostki LND