srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo přilubja ludźom, zo změja wot lěta 2015 zakonske prawo na spěšny internet. Hač do toho chcedźa z wutwarom škleńčno­nićoweje syće hotowi być, rjekny nawoda kanclerskeho zarjada Helge Braun dźensa w rańšim magacinje ARD. Potom maja ludźo prawo, sej přizamknjenje k syći sudnisce wunuzować. Zwjazkowe knježerstwo wuradźuje dźensa a jutře na klawsurnym posedźenju wo digitalizaciji.

Z Brüsselom so dojednali?

London (dpa/SN). Britiske knježerstwo je so po swójskich wuprajenjach ze zastupnikami Europskeje unije wo wustupje kraja z EU dojednało. Hižo dźensa popołdnju chcychu z ministrami wo dalšim postupowanju wuradźować, knježerstwo zdźěla. Samsny čas chcychu so w Brüsselu pósłancy 27 zbywacych čłonskich statow EU zeńć. Zdobom móhło dźensa w britiskim parlamenće k roze­stajenjam přińć. Zastupnicy wjacorych stron běchu připowědźili, zo njebudu dojednanju z Brüsselom přiłosować.

Lěwica kritizuje Merkel

Sportowa skała w nastawacym Krušwičanskim „Wólnočasnym ...

Bjez jězbneho plana

Hospodarstwo chromi

Historiski moment za Sintow a Romow

póndźela, 12 nowembera 2018 13:00

Berlin (B/SN). Spominajo na kónc Prěnjeje swětoweje wójny před sto lětami su Ewangelska cyrkej w Němskej, Němska biskopska konferenca, Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež arcybiskopstwo wčera na ekumenisku nutrnosć, do Berlinskeje tachantskeje cyrkwje přeprosyli. Boža słuž­ba steješe pod hesłom „Měr w Europje“.

Natwarja zničeny kraj

Mnichow/Karakosh (B/SN). Dźeń a wjace křesćanskich ćěkancow nawróća so do irakskeje Ninive-doliny. Woni su rozsudźeni, sej tam křesćanske herbstwo zacho­wać, rjekny eksperta za čłowjeske prawa katolskeho pomocneho skutka „Cyrkej w nuzy“ Berthold Pelster. Něhdźe 120 000 křesćanow bě před teroristiskej milicu Islamski stat z Ninive-doliny do kurdiskeho dźěla Iraka ćeknyło. Mjeztym je so połojca z nich nawróćiła a pomha nětko při znowanatwarje. Pelster praji, zo su z pomocu cyrkwje wjace hač 40 procentow zničenych a wobškodźenych domow zaso natwarlili. W někotrych kónčinach su tež cyrkwje zaso wotewrěli. Zetkawaja pak so tež w ćežko wobško­dźenych cyrkwjach, dokelž nowotwary swój čas traja.

Bamž wusahowaceho wuznama

Zwón měra swój cil docpěł

Yoko-Ono-wustajeńca

Přećiwo zakazej rubiška

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00
Praha (ČŽ/K/SN). Bjezdźěłnosć je w Čěskej tež w oktobru spadnyła, byrnjež jenož wo dźesaćinu procenta. 31. winowca wučinješe wona 2,8 procentow, štož je najmjenje wot junija 1997 sem. Bjez dźěła bě k terminej 215 622 ludźi, runo­časnje poskićachu předewzaća a firmy 316 622 wólnych dźěłowych městnow. Dokelž mnohim z nich dźěłowe mocy pobrachuja, njeje jim móžno, produkciju hižo zwyšić. Předewzaćeljo pytaja najbóle twarskich dźěłaćerjow, pomocnikow w produkciji, montažnikow, rjedźerki, šoferow nakładnych awtow, składnikow a pomocnych kucharjow. Najmjenje bjezdźěłnych ma druhi raz zasobu Pardubicski wobwod z 1,8 procentami před južnočěskim regionom z 1,9 procentami a Prahu z dwěmaj procentomaj. Najwjace ma jich Morawsko-šleski wobwod ze 4,4 procentami za Ústiskim ze 4,3 procentami. Njedostatk wukubłanych dźěłowych mocow pohnuwa firmy, poskićeć krótkodobne dźěłowe zrěčenja. Při wšěm mnohe zawody njewuńdu bjez wukrajnych dźěłowych mocow. W Plzeňskim wobwodźe dźěła 40 969 ludźi z krajow EU, hłownje Słowakojo, Bołharojo a Rumunojo.

Potajnosćiwy row na Tuchorju

Pirat nětko Praski měšćanosta

7 300 km z „jednej nohu“ pućował

Swójski pochod prezidenta

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

W dwaceći centimetrow hłubokim betonje ze swojim awtom třacy wostał je 57lětny šofer w Stuttgarće. Zawčerawšim njebě wón twarnišćo při kolijach měšćanskeje železnicy spóznał, hdźež běchu twarscy dźěłaćerjo beton kidali. Na zbožo njebě twarska maćizna hišće wuschnyta, tak zo móžachu jězdźidło zaso z twar­nišća wućahnyć. Beton móžachu samo tež hišće zhładkować.

Z črjódu kruwow so spřećelił je łós w Coswigu. Wšědnje tam ze swojimi dołhimi nohami płót wokoło pastwy přewinje. W nocy so potom zaso zhubi. Zadźerženje wulkeho zwěrjeća njemóže sej bur Hartmut Schröter wuswětlić, tuka pak na to, zo chce rólu howjada přewzać. Na swojej pastwje dźě so tuchwilu jenož kruwy pasu. Přichodnje maja skoćeća přećahnyć. Hač chce jim njewšědny hósć sćěhować, budźe tuž napjata naležnosć.

To a tamne (13.11.18)

To a tamne (12.11.18)

To a tamne (09.11.18)

To a tamne (08.11.18)

pjatk, 09 nowembera 2018 13:00
Marian Wjeńka

Kóždy drje ma w swojim žiwjenju dny, na kotrež so cyle jasnje a dokładnje dopomina a wo kotrychž wě, što je w kotrej hodźinje runje činił abo hdźe runje bě. Za mnje je jedyn z tajkich dnjow 9. nowember 1989. Runje dźensa před 29 lě­tami sedźach w swojej stwě w staršiskim domje wječor před telewizorom, w kotrymž zapadne sćelaki hladach, dokelž běchu domjacnosće w Radworju hižo tehdy telewizijnemu kablej a satelitowej škli přizamknjene. A tak widźach wo-srjedź wusyłanja na delnjej kromje wobrazowki pismo „NDR wočini swoje hranicy“. Krok po kroku jewjachu so na to wobrazy, kotrež su so takrjec do našeho kolektiwneho pomjatka zaryli: wo syłach ludźi na Berlinskim hraničnym přechodźe, wo do směra na zapad jěducych Trabantach, wo ludźoch na Berlinskej muri atd. Hišće dźensa mje huška, hdyž tele wobrazy widźu.

Dalekubłanje wužiwać

Wuwiće jako šansu widźeć

Čuwy woči- widnje napjate

Štó ma chwile – što pak ma čas?

nawěšk

nowostki LND