srjeda, 22 meje 2019 14:00

Berlin (dpa/SN). Ze stron CDU a CSU jewi so razna kritika na planach SPD nastupajo financowanje zakładneje renty za mało zasłužacych. Financowanje zakładneje renty wobsteji jeničce z fantazijowych ličbow, praji Eckhardt Rehberg, eta­to­politiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Ani jenički cent njepředleži. Městopředsyda frakcije SPD Sören­ Bartol porno tomu twjerdźi, zo su financy za koncept zaručene.

Röttgen: Ničo noweho

Berlin (dpa/SN). Nowy namjet britiskeje premierministerki Theresy May za rjadowany wustup kraja z Europskeje unije zbudźa w Němskej wulke wobmyslenja. „Boju so, zo nowy namjet wobsahowje ničo njezměni“, rjekny předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Norbert Röttgen (CDU) powěsćerni dpa. „May wostawa sej swěrna, to samsne stajnje zas w nowych pospytach namjetować.“ Wona je wčera namjetowała wo nowym referendumje wothłosować.

CDU w Bremenje před SPD

Nižozemska kralowna Maxima je so dźensa do złoteje knihi ...

PiS do europskich wólbowsnadnje prědku

„Njewotwobroćće so wot politiki“

Štyrjo požadarjo za Zhorjelc

póndźela, 20 meje 2019 14:00

Magdeburg (B/SN). Hesło „Měrliwa (r)ewolucija“ steji lětsa nad čitanskim rjadom w Magdeburgu. Při tym ma so kritisce hladać na podawki před 30 lětami, ale tež na wuwiće hač do dźensnišeho. Prěni přednošk bě 23. januara wo temje „Politiske łamki“ – štó su namrěwcy měrliweje rewolucije“. Přichodne čitanje je 19. junija „Posledni hasnje swěcu? Lóšt na jutře w cyrkwi – wužadanje a přicpěwanje?“ Přednošować budźe teologa a fyzioterapeut z Würzburga dr. Wunibald Müller. Hłowni moderatorojo rjadu su teologa a nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje w Magdeburgu Maik Reichel, teologa a wojowar za wobydlerske prawa Frank Richter a fararka w Magdeburgu Waltraut Zachhuber.

Składuja za Notre-Dame

Pady hnydom přizjewić

Swjaty dźeń Božeho spěća

Modlić so a surfować

Starosća so wo Burkina Faso

pjatk, 17 meje 2019 14:00

Pólska debatuje znowa wo pedofilnych duchownych a jich njeskutkach

Waršawa. Hoberski wothłós zbudźiła je najnowša dokumentacija pólskeho režisera Tomasza Sekielskeho, kotraž bě minjenu sobotu prěni króć na internetnej platformje Youtube widźeć. W njej wěnuje so bywši telewizijny žurnalist pedofilnym njeskutkam w pólskej cyrkwi. Sekielski bě někotre wopory splažneho znjewužiwanja, muske kaž tež žónske, přeswědčić móhł zetkać so z tymi duchownymi, kotřiž běchu je jako dźěći a młodostnych znjewužiwali. Sekielski sam, wudawacy so jako mandźelski a přiwuzny, je bywše wopory přewodźał a zetkanja ze schowanej kameru nahrawał. Tak nasta dwuhodźinski šokowacy a přewšo jimacy pask „Božedla to nikomu njepowědaj“, wo kotrymž nětko w nowinach, rozhłosu, telewiziji a interneće debatuja. Film je sej mjeztym wjace hač 18 milionow Polakow wobhladało.

Nabožne začuća ranjene?

Wučerjo chcedźa dale wojować

Z EU spokojom

Sto lět Bratislava

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

srjeda, 22 meje 2019 14:00

Přemało mnichow na wideju dla chcedźa w Thailandskej oficialny film wo narodnej hymnje znowa nawjerćeć. Premierminister Prayut Chan-o-cha je widejo skazał, kotryž pokazuje wjace mnichow, kak swoju wěru praktikuja. Film, hakle spočatk meje znowa nahrawany, pokazuje zastupjerjow wšelakich worštow thailandskeho ludu při spěwanju hymny. Buddhistiska organizacija je so na to hóršiła, dokelž­ su na wideju lědma mniša widźeć.

Wjace hač 300 hudźbnikow a skupin je so lětsa za požadanu dowolnosć hudźenja w New-Yorkskej podzemskej železnicy přizjewiło. Něhdźe 70 z nich změje składnosć, swoje hudźbne kmanosće komisiji předstajić. 20 skupin a jednotliwcow přiwozmu potom do kruha něhdźe 350 hudźbnych cyłkow, kotrež smědźa na 30 wuzwolenych podzemskich dwórnišćach koncertować, štož je 7 500 wustupow wob lěto.

To a tamne (21.05.19)

To a tamne (20.05.19)

To a tamne (17.05.19)

To a tamne (16.05.19)

pjatk, 17 meje 2019 14:00
Měrćin Weclich

Rjana słužbna jězba njedawno do Lejnoho (Geierswalde), wo čimž w Předźenaku pisach, we mni přeco hišće někotre prašenja zbudźa. Tak mi nastajnosći we hłowje chodźi, čehodla njesmědźach so w hosćencu a hotelu „K swětłowni“ personal při tejce a pinčnikow za ničim, ale woprawdźe ničim prašeć. „Naš šef je nam kazał, datoweho škita dla medijam ničo njeprajić“, mi jedna z přećelnych žonow w srjedźnej starobje přišeptny.

Zo njesměš so dźensa z kameru a mikrofonom cyle jednorje na hosći w tajkim lokalu měrić, je jasne. Ale zo nětko tež hižo personal ničo rjec njesmě, je mi nowe. Štó da koho před kim a za čo škita? Nochcych tola scyła wědźeć, kajki maja tam wobrot a kak su wuknihowani. Prašam so, čehodla njesmě mi pinčnica abo kuchar rjec, zo rady swoje dźěło wuko­njataj a što so jimaj na tym najbóle lubi­. Haj, što da scyła směm?

Demonstracije su wažny srědk

Z ŁužicyŠlarafiju sčinić

Na kotre wašnje zajim zbudźić?

Spjelńće waše domjace nadawki

nawěšk

nowostki LND