Mandźelski Spahna pozitiwny

pjatk, 23. oktobera 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Mandźelskeho strowotniskeho ministra Jensa Spahna (CDU) su tohorunja pozitiwnje na koronawirus testowali. Kaž rěčnik ministerstwa zdźěli, je wón wčera wječor wuslědk dóstał. Mjeztym staj wobaj zhromadnje w domjacej izolaciji. Mandźelski nima symp­tomy, Spahn ma zjawy nazymnjenja. Wón je ze žurnalistom Danielom Funku zmandźeleny. Po informacijach medijow su koronawirus mjeztym pola štyrjoch sobudźěłaćerjow Spahna zwěsćili.

Tarifowe jednanja přetorhnyli

Podstupim (dpa/SN). Dźěłodawarjo ­a dźěłarnistwa dale spytaja, po intensiwnych jednanjach wo nowe tarifowe zrěčenje tola hišće kompromis namakać. Jednanja běchu minjenu nóc po wjacorych hodźinach přetorhnyli. W běhu dnja chcychu so znowa zetkać, powěsćernja dpa rozprawja. Wo dotalnym stawje jednanjow nochcychu medijam ničo rjec. Dźe wo přichodne dochody 2,5 milionow přistajenych zjawneje słužby.

Sudnistwo zakoń zběhnyło

We wjacorych městach Pólskeje su wčera přećiwo přiwótřenju zakonja wo wotehnaću protestowali. Kaž tule w Krakowje, stajichu demonstranća plakaty před běrowy knježaceje narodnokonserwatiwneje strony PiS, kotraž bě změnu nastorčiła. Wustawowe sudnistwo bě rozsudźiło, zo dyrbja žony dźěćo wunosyć, byrnjež hižo w žiwoće ćežko zbrašene było. Foto: dpa/Artur Widak

Drježdźany (dpa/SN). W boju přećiwo přiběracym ličbam koronainfekcijow je Sakska nowe škitne naprawy wukazała. Wone płaća wot jutře 0.00 hodź., tole ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD) wčera w Drježdźanach zdźěli. W dwuschodźenkowym planje płaća potom nowe wobmjezowanja za wužiwanje nahubnika, za priwatne swjedźenje, wulkozarjadowanja kaž tež za časy zawrjenja hosćencow – stajnje wotwisne wot regionalneho wuwića ličby koronainfekcijow. Nadrobnosće rjaduja wokrjesy same. „Połoženje infekcijow dla je chutne, ličby jasnje přiběraja“, ministerka rjekny. Swobodny stat dawa z nowym wukazom ramik, wokrjesy a města móža pak tež razniše postajenja wukazać. Nowe rjadowanje płaći najprjedy raz hač do 25. januara.

Po informacijach ministerstwa su wčera 471 nowych infekcijow a wosom dalšich smjertnych padow registrowali. Z tym je w Sakskej dotal 11 734 dopokazanych padow koronawirusa a 271 ludźi, kotřiž wot spočatka pandemije w zwisku z wirusom zemrěchu.

Debata tónkróć měrniša była

pjatk, 23. oktobera 2020 spisane wot:

Nashville (dpa/SN). Medije USA sej měrniwy charakter wčerawšeho druheho a poslednjeho telewizijneho duela prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho wužadarja Joewa Bidena chwala. „To bě woprawdźita debata“, zdźěli sćelak CNN po kóncu duela w Nashvillu w zwjazkowym staće Tennessee na swojej internetnej stronje. Hinak hač w prěnjej debaće mějachu wolerjo tónkróć składnosć, kandidatomaj připosłuchać a jeju posudźować, „bjez toho, zo dyrbjeli Trumpowe njepřestajne přetorhnjenja znjesć“, CNN dale piše. Prawdźepodobnje Trump na tym dźěła, so wobknježić. „Rozsudny přełam přećiwo Bidenej pak njeje so jemu poradźił.“

New York Times měrniwe wašnje duela tohorunja wita. Najebać to pak je rozdźěl mjez kandidatomaj hladajo na wobsah a wizije dale hoberski. Podobnje widźi to Wall Street Journal: „Kandidataj staj so hłubšo do politiskich prašenjow zanuriłoj hač při prěnim zetkanju a so do „razneje wuměny měnjenjow“ dałoj.

To a tamne (23.10.20)

pjatk, 23. oktobera 2020 spisane wot:

Ćeknjena kruwa žiwori hižo poł lěta njedaloko wojerskeho zwučowanišća w hornjopfalcskim Nabburgu a je so tam wočiwidnje zažiwiła. Dotal njeje so poradźiło, ju popadnyć. Kruwa bě sućelna z hródźe ćeknyła, jako dyrbješe na dejenje čakać. Mjeztym je ćeliła a muske ćelo porodźiła. Wobaj chowatej so w lěsach a přińdźetaj k žranju na bliske łuki. Přiwšěm chcedźa jeju popadnyć, zo njebyštej na bliskej dróze wobchad wohrozyłoj.

Wosobinske fotowe albumy awstriskeje kejžorki Elisabeth (1837–1898) pokazuja wot 24. januara 2021 w Kölnje. Kejžorka „Sissi“ wobsedźeše 18 albumow z ně­hdźe 2 000 fotografijemi, kotrež bě wosobinsce wuzwoliła, aranžowała a zalěpiła. Wosebje zajimawe su tři „albumy rjanolinkow“. W nich su portrety a fota wuspěšnych dźiwadźelnicow, kotrež bjerješe sej Sissi za swój styling za přikład.

Wjace hač 11 000 infekcijow

štwórtk, 22. oktobera 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Ličba dopokazanych nowych­ infekcijow z koronawirusom w Němskej dale přiběra a je mjeztym mjezu 10 000 překročiła. Strowotniske zarjady su Roberta Kochowemu institutej dźensa rano 11 287 nowoinfekcijow w běhu 24 hodźin přizjewili. To je dotal najwyša ličba w Němskej po wudyrjenju pandemije. Direktor instituta Lothar Wieler je w tym zwisku hišće raz na wobydlerjow apelował, so za škit před in­fekciju zasadźować a prawidła hygieny a wotstawka mjez ludźimi dodźeržeć.

Ke kompromisam zwólniwi

Podstupim (dpa/SN). Do dźensa so za­hajaceho rozsudneho koła tarifowych jednanjow za zjawnu słužbu je społnomócnjeny komunalnych dźěłodawarjow, Lüne­burgski wyši měšćanosta Ulrich Mädge, zwólniwosć ke kompromisam signalizował. „Wěrimy, zo móžemy so dojednać, to je naš zaměr“. Mädge je sej wěsty, zo su dźěłodawarjo ze swojim poskit­kom jasny signal sadźili. Woni poskićuja 3,5 procentow wjace mzdy. Dźěłarnistwo ver.di žada sej 4,8 procentow.

Habeck kritizuje dojednanje

Z hnujacej žarowanskej swjatočnosću su so wčera w Parisu z morjenym wučerjom Samuelom Patyjom rozžohnowali. W swojej narěči namołwješe francoski prezident Emmanuel Macron (srjedźa) swobodu zakitować. 18lětny skućićel bě 47lětneho wučerja minjeny pjatk brutalnje morił, po tym zo bě tón we wučbje karikatury profeta Mohammeda wobjednawał. Foto: dpa/ABACA

Dźěći lěpje před namocu škitać

štwórtk, 22. oktobera 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je wčera naćisk zakonja schwaliło, kotryž ma dźěći lěpje před splažnej namocu škitać­. Naćisk zwjazkoweje ministerki za ju­sticu Christine Lambrecht (SPD) předwidźi razniše chłostanja, efektiwniše přesćě­howanje skućićelow a lěpšu pre­wen­ciju. „Zo móhli přećiwo tutym gra­wo­ćiwym njeskutkam ze wšej mocu wojo­wać a dźěći lěpje škitać, smy tutón wobšěrny paket wobzamknyli“, rjekny Lambrecht w Berlinje. Tak ma so po na­ćisku zakonja rozšěrjowanje dźěćaceje pornografije přichodnje jako złóstnistwo wobhladować a z lětom jastwa chłostać. Splažnu namóc přećiwo dźěćom chcedźa přichodnje z hač do 15 lětami jastwa chłostać. Dotal předwidźi zakoń najwjace dźesać lět jastwa.

Dedy: Parlament přewótře mjelči

štwórtk, 22. oktobera 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Hłowny jednaćel němskeho měšćanskeho sejma Helmut Dedy paruje hladajo na akceptancu ludźi nastupajo naprawy knježerstwa přećiwo koronapandemiji generalnu debatu zwjazkoweho sejma. „Mamy wurjadne połoženje a parlament mi prosće přewótře mjelči“, rjekny Dedy dźensa w rańšim magacinje sćelaka ZDF. „To by zakładna składnosć była, akceptancu mjez ludźimi zwyšić.“ Prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble (CDU) bě minjenu póndźelu namjety předpołožił, kak móhł zwjazkowy sejm při naprawach přećiwo koronawirusej sobu skutkować. Dedy so starosća, zo móhła so akceptanca ludźi pozhubić a ma ju za „jara wohroženu“.

Čakaja na wuslědki koronatesta

štwórtk, 22. oktobera 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po tym zo bě so zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) z koronawirusom natyknył, čakaja druzy čłonojo knježerstwa na wuslědk koronatesta. Po informacijach medijow maja so wšitcy testować dać, kotřiž běchu so wčera na posedźenju kabineta w kanclerskim zarjedźe wobdźělili. Swójbnu ministerku Franzisku Giffey (SPD) běchu hižo wčera wječor nega­tiwnje testowali. Dalši test ma slědować. Giffey bě so minjeny pjatk na nowinarskej konferency ze Spahnom wobdźěliła.

Přiwšěm nochcedźa cyłe knježerstwo do karanteny pósłać. Rěčnik knježerstwa zdźěli, zo so kabinet dale schadźuje, wobkedźbujo směrnicy hygieny a wotstawka.

Spahn, kiž zaběra jako minister strowotnistwa centralnu rólu w koronapandemiji, bě so jako prěni čłon kabineta z wirusom natyknył. Jeho ministerstwo zdźěli, zo běchu so wčera popołdnju symptomy nazymnjenja jewili. Po pozitiwnym tesće bě so Spahn hnydom do domjaceje izolacije podał. Nětko chcedźa wšitke kontaktne wosoby informować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND