Mjez prěnimi pjećomi dojěł

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:
Malyn Wićaz (druhi wotlěwa), šuler Serbskeho gymnazija Budyšin a sportowc zjednoćenstwa Budyšin-sewjer, je pjaty najlěpši spěšnosankowar w starobnej klasy C cyłeje­ Němskeje. Sakski mišter wubědźowaše so na sankowanišću w Königsseeju přećiwo 38 spěšnosankowarjam lětnika 2004 z cyłeje Němskeje. Z krajnej staflu Sakskeje wubědźi sej Malyn bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Kanterowe dobyće

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Postup Großharthau 7:0 (4:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl, Czapik, Škoda, Hawš, Peschmann, Langer, Bělk, P. Schmidt, Pakoßnick, Jurš

K zazběhej druheje połserije je w Pančicach koparske mustwo Postupa Großharthau nastupiło – cyłk z delnjeje połojcy tabulki. Domjacy njetrjebachu tuž wulce wo poražce abo remisu rozmyslować. Woni tež furioznje započachu. Lukas Langner měješe prěnju móžnosć (2.). Krótko po tym poradźi so Křesćanej Bělkej nawjedowanje 1:0 (4.), a to po rjanej kombinaciji mjez Jakobom Pakoßni­ckom a Dawidom Juršom. W spočatnej fazy hry nadźěłachu sej hosćo někotre móžnosće. Stajnje pak bě wrotar ST Marijineje hwězdy Oliver Schmidt na městnje. Najpozdźišo srjedź prěnjeho połčasa pak Postup hižo sobu hrać njemóžeše. Wotnětka měješe hosćićel wšu swobodu. 2:0 (27.) poradźi so Paulej Schmidtej z hłowu a 3:0 (31.) krótko po tym Dawidej Juršej, kiž tež štwórte wrota (44.) docpě. Krótko do přestawki nasta w šěsnatce hosći tohuwabohu. Jurš bě tule jenički akter z prawym přehladom.

Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc je tučasnje w kónčnej fazy přihotowanskeho časa na druhu połseriju hrajneje doby 2015/2016. Po wjacorych testowych partijach so za mustwo, w kotrymž hrajetaj mjez druhim Serbaj Patrik Woko a Feliks Hrjehor, sobotu druha połserija zahaji. Jednota nastupi pola BSC Freiberga.

Do treningowych wobsahow słuša tež trening koordinacije, ćělneje stability a muskulatury. Zwučowanja tyja wosebje tomu, zadźěwać zranjenjam. Tele treningowe jednotki přewjeduja koparjo pod nawodom Tadeja Cyža často w Kamjenskim sportowym centrumje Tomogara. Tam maja nimo wšelakorych nastrojow tež wulku gymnastisku rumnosć k dispoziciji. Dotal je přihotowanski program bjez wulkich ćežow a zranjenjow wotběžał. Tadej Cyž

Wuslědki (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Haselbachtal 1:2 (0:1)

Arnsdorf – Wóslink/Skaskow 3:0 (1:0)

Sepicy – Ottendorf/Liegau 1:2 (0:1)

Marijina hwězda – Großharthau 7:0 (4:0)

Hlinowc – Frankenthal 0:3 (0:1)

1. Ottendorf/Liegau 14 40  :  12 38

2. Frankenthal 14 43  :  21 34

3. Arnsdorf 14 39  :  12 31

4. Marijina hwězda 14 54  :  29 27

5. Großnaundorf 13 42  :  20 23

6. Großröhrsdorf II 14 29  :  20 23

7. Sepicy 14 39  :  35 22

8. Njebjelčicy 13 25  :  25 16

9. Hlinowc 14 26  :  30 16

10. Haselbachtal 14 31  :  40 16

11. Němske Pazlicy 13 15  :  30 12

12. Großharthau 14 15  :  46 7

13. Wóslink/Skaskow 14 19  :  47 5

Zapadołužiski koparski zwjazk je po lońšej premjerje tež lětsa zaso tak mjenowany Futsal-cup wuhrał. To je halowa kopańca z bulom, kotryž ma hinaše kajkosće. Tón jara njeskaka a je pomałši. W starobnej klasy młodźina C dobychu koparjo HZ Bukecy/Kubšicy a pola młodźiny B ST Weixdorf. Foto: Jörg Stephan

Z disciplinu wuspěch žnjeli

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

ST Załom

– ST 1922 Radwor 2:3 (1:1)

Zestawa hosći: Wróbl – Zähr, Grubert, Šěrak, Karwin, Šram, Winar, Buša, Wjeńka, Omran, Müller

Kaž hižo w hrě přećiwo Wósporskim koparjam dyrbješe so hóstny trenar Pětr Bejmak zaso tójšto hrajerjow wzdać. Studenća maja tučasnje pruwowanja a pobrachuja. Krótko do tuteje partije bě so tež hišće Stephan Henke zranił, a problem z ličbu hrajerjow so hišće powjetši. Krótkodobnje pak Jens Grubert a Axel Müller z druheho mustwa wupomhaštaj, tak zo móžachu Radworčenjo z jědnaćomi nastupić. Taktisce nastajichu so woni defensiwnišo a spytachu najprjedy nulu dźeržeć.

Domjacy startowachu jara spěšnje do hry. Přeco zaso dyrbještaj Johannes Zähr a Fabian Šěrak nadběham zadźěwać. Hačrunjež hosćićel hru jasnje postajowaše, njewuhra sej móžnosće, kotrež móhli k wrotam wjesć. W 34. min. potom šok za njeho: Z prěnim dobrym nadběhom docpě ST Radwor 0:1. Nico Buša bě Franca Winarja pósłał. Před wrotami suny Winar bul prěki k sobu běžacemu Abdullahej Omranej, kiž njeměješe žane ćeže, bul z krótkeje distancy do saka třělić. Krótko do přestawki Załomjenjo wurunachu (42.).

Stara garda mocy měriła

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Poprawom wobdźěleš so jako starši kopar jenož na jednym halowym turněrje. Hrajerjo Sokoła Ralbicy/Hórki pak sobotu hnydom k dwěmaj turněromaj nastupichu – we Wojerecach a Kulowje. Zo pak so wonej časowje prěkowaštej, njebě zamołwitym zwoprědka jasne.

Dopołdnja w dźesaćich zahaji so halowy koparski turněr, we Wojerecach wuhotowany a zarjadowany wot tamnišeho ST 1919. Pjeć cyłkow tam nastupi. Prěnju partiju Sokoljo přećiwo koparjam z Chuseje (Kausche) 0:1 přěhrachu. Lěpje hraješe so jim přećiwo hosćićelej a faworitej turněra. Maik Brězan docpě nawjedowanje, domjacy pak hišće wurunachu. Tež w hrě z Rakečanami docpěchu Sokoljo jenož remis. Po tym zo běchu w zastatku byli, zwjertnychu hru přez Gregora Obsta a Markusa Žura. Tola w poslednjej minuće přećiwnik wuruna. Po tutej partiji dyrbješe wrotar Roman Mjetaš-Wowčer do Kulowa chwatać, dokelž wubědźowachu so tam wot 13 hodź. wo pokal Kulowskeje piwarnje. Maik Brězan smaleše z awtom do Budyšina na hru prěnjeho mustwa Sokoła. Po poražce 0:1 přećiwo Grodkej a po dobyću 2:0 přećiwo mustwu Lok Wojerecy wobsadźichu Sokoljo pjate městno.

Jasna poražka pola načolnika

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

ST Wojerecy 1919

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 4:1 (0:0)

Zestawa hosći: Cyž – Bogusz, Lulak, Materna, Róbl, Kobalc, Šěn, M. Matka, T. Matka, Čornak, Měškank (57. J. Matka)

Hižo do sezony běše koparske mustwo ST Wojerec 1919 jasny faworit na postup. Tola prawje wotsadźić so dotal njezamó. Nawopak, Rakečanska rezerwa je jemu runohódna.

Trenarja Sokoła Michała Čóšku stej do hry chětro brjuch a hłowa bolałoj. Dósta runje tak jědnaće hrajerjow hromadźe. Někotři běchu chori abo zranjeni, přebywachu w dowolu abo dyrbjachu pjateje žołteje karty dla wusadźić. Tak dyrbješe so Robert Materna z ćahom ze Złeho Komorowa na hru do Wojerec přijěć. Jurij Matka sydny so po dźěle do awta a přidruži so koparjam w běhu hry. Hižo předznamjenja běchu špatne. Hosćo so wězo na škit swójskich wrotow złožowachu, a Wojerowčenjo spytachu nadběhować. To pak so jim docyła njeporadźi a hustodosć so zakopolichu. Tak njepadnychu w prěnim połčasu ani jeničke wrota.

Wuslědki (16.02.16)

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla II

Bluń – Rakecy II2:2 (0:2)

Wětnica/Hola – FC Łužica 2:4 (1:2)

Hory II – Ćisk II2:1 (1:1)

Nowe Město II – Njeswačidło 6:1 (3:0)

Nadr. Hrabowka – Hórnikecy 2:3 (2:0)

Wojerecy 1919 – Ralbicy/Hórki II 4:1 (0:0)

1. Wojerecy 1919 15 42  :  14 35

2. Rakecy II 15 41  :  10 34

3. Łužica Neugersdorf 15 33  :  16 31

4. HZ Łaz 14 20  :  12 27

5. Nowe Město II 15 58  :  24 26

6. Bluń 15 30   : 26 22

7. Hórnikecy 15 26  :  30 21

8. Nadr. Hrabowka 15 38  :  29 20

9. Hory II 15 27  :  24 20

10. Njeswačidło 15 33  :  35 19

11. Lubuš 14 27  :  34 18

12. Ralbicy/Hórki II 15 29  :  34 16

13. Ćisk II 15 25  :  48 13

14. Wětnica/Hola 15 22  :  55 11

15. Šćeńca 14 23  :  83 4

Domaška bojownisku hru rozsudźił

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Póst Germania Budyšin

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Korjeńk, Schultz, B. Bjeńš, Matka (46. Domaška), Wałda, S. Bjeńš, B. Bejma, T. Bejma, M. Kurjat (65. G. Kurjat), Bejmak

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND