Serbske Nowiny

wutora, 14 apryla 2015 14:00

Pjeć kilometrow rěki přirodźe wróća

Pola Krynhelec kanalizowanu rěku zaso přirodźe wróća. Před lětdźesatkami běchu Běły Šepc za Rychwałdsku brunicowu jamu prěni raz přepołožili a scyła na kanal přetworili. Pjeć kilometrow rěčneho kanala nětko hižo njetrjebaja a tohodla tónle wotrězk­ renaturěruja. Runina ma so zaso z lěsom stać a zdźěla małym wodźiznam městno skićić. Dalewjedźenja Rychwałskeje jamy dla Běły Šepc přiwšěm zaso pře­połoža. Foto: Joachim Rjela, SN/M. Bulank

wutora, 14 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (14.04.15)

Namjety zapodać

Budyšin. Domowina chce tež lětsa zasłužb­ne wosoby z Mytom Domowiny za zaměrne a wuspěšne zachowanje a wo­zrodźenje serbskeje rěče a kultury, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny jako připóznaćom zasłužbow w towarstwowym dźěle wuznamjenić. Čłonojo župow, towarstwow a jednotliwcy su tuž namołwjeni, hač do 30. junija namjety zapodać.

Jurij Brězan tež mjenowany

Budyšin. Wotpowědnje napominanju direktora Serbskeho instituta prof. dr. Dietricha Šołty je město Budyšin informacisku taflu na Philippa Melanchthonowym gymnaziju njedawno wobnowiło. Nimo dalšich wosobinow je na tafli nětko tež Jurij Brězan mjez bywšimi šu­lerjemi mjenowany.

Bitzka oficialny kandidat

póndźela, 13 apryla 2015 14:00

Policija (13.04.15)

Pos rentnarku namakał

Kulow. Wosebje wukubłany policajski pos, tak mjenowany mantrailer, je dźensa w nocy zhubjenu rentnarku pola Kulowa namakał. 86lětna žona bě wčera wječor swoje bydlenje wopušćiła. Dokelž starušku při prěnim pytanju njenańdźechu, měješe pos při tym pomhać. Dlěje hač hodźinu štyrinohač po njewidźomnych slědach žony čušleše, doniž ju něhdźe w 3.20 hodź. w lěsu njenamaka. Žonu dowjeze­chu do chorownje.

Milina wupadnyła

Šćeńca. Njemało dźiwachu so wobydlerjo Šćeńcy we Łazowskej gmejnje, jako tam sobotu dopołdnja nadobo žanu milinu njemějachu. Tam bě něchtó štom tak njezbožownje pušćił, zo padny zdónk na milinowód a so palić započa. Zo móhli płomjenja podusyć a štom rozrězać, dyrbjachu milinu wotpinyć.

póndźela, 13 apryla 2015 14:00

Sportowali

Budyšin (SN). Wuspěšny bě wčerawši sportowy dźeń za azyl pytacych w sportowej hali na Budyskim Třělnišću. Na turněr přeprosyła bě sportowa młodźina wokrjesa. Něhdźe 160 wobdźělnikow ze wšelakorych domow za požadarjow azyla z wokrjesa měješe wjele wjesela při sportowanju. Starši hrajachu volleyball a kopańcu. Mjez druhim bě tež poskitk za młodostnych a dorosćenych, prěnju staciju Němskeho sportoweho znamješka absolwować. Tež dźěći wužiwachu rady­ składnosć, swoje kmanosće na wšelakich stacijach pokazać. Někotři złožichu Sakske dźěćace sportowe znamješko „Flizzy“. Wosebje woblubowany mjez dźěćimi bě skakanski hród, kotryž wone intensiwnje wužiwachu.

„Myslu sej, zo je zarjadowanje wšitkim wjele wjesela wobradźiło. Wone je po­kazało, zo skići sport najlěpšu móžnosć so skontakować a so mjez sobu zeznać“, rjekny Tim Döke z předsydstwa spor­toweje młodźiny Budyskeho wokrjesa. „W mjenje sportoweje młodźiny wokrjesa so hišće raz wšitkim wutrobnje dźa­kuju, kotřiž su k tomu přinošowali, zo by so wšitko tak derje poradźiło.“

Wo dobru naladu postara so wčera popołdnju skupina SerBeat w Haslowje. Syman Hejduška, Milan Süß, Syman Handrik, Roman­ Wjesela, Klemens Mark a Daniel Matka (wotlěwa) wobradźichu něhdźe 80 přihladowarjam po zhromadnym kofejpiću pisany kwěćel mjenje abo bóle znatych serbskich kaž tež mjezynarodnych pěsnjow. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: SN/M. Bulank

póndźela, 13 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (13.04.15)

Günter Grass njeboh

Lübeck. Günter Grass je njeboh. Lawreat Literarneho Nobeloweho myta ze­mrě dźensa rano 87lětny w Lübecku. Wón bě jedyn z najwuznamnišich němskich spisowaćelow našeho časa. Hižo jeho­ 1959 wušła kniha „Die Blechtrommel“ bě po wšěm swěće wuspěšna. 40 lět pozdźišo spožčichu Grassej Nobelowe myto za jeho literarne tworjenje.

Tilich hrozy z konsekwencami

Drježdźany. Sakska stolica hotuje so na wječor připowědźene zarjadowanje islamokritiskeje Pegidy kaž tež na připowědźene přećiwne akcije. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) připowědźa konsekwency, dyrbjało-li k antiwukrajnym abo rasistiskim wu­prajenjam dóńć. Hłowny rěčnik Pegidy je dźensa nižozemski prawicarski populist Geert Wilders.

Chinske banki do Čěskeje

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Nowa fotowa wustajeńca

Budyšin (SN). W Budyskim žonopowym wobchodźe je wot 2. apryla wustajeńca „LandART und Poesie“ widźeć. Pokazuja tam fotografije z tekstami wobdźělnikow kursow kreatiwneje pedagogiki z Ellen R. Spengler. Eksponaty nastachu na wše­lakich wuměłskich kursach w rjedźe „LandART und Poesie“ w Drježdźanach, Smochćicach, při Budyskim spjatym jězoru a na dalšich městnach. Nowe kursy su mjez druhim w Smochčanskim Domje biskopa Bena planowane. „Wobdźělnicy mojich kursow čuja so z přirodu zwjazani, kotruž zamóža zwuraznić“, rjekny Ellen R. Spengler k wotewrjenju.

Namołwa hudźbnikam

Kamjenc (SN). Štóž chce so lětsa w Kamjencu 21. junija na zarjadowanju Fête de la musique wobdźělić, njech ma so do spěcha. Jenož hač do njedźele, 12. jutrownika, hišće­ móža so kapały, orchestry, chóry, solisća kaž tež rejwanske skupiny pod adresu . de abo pod čisłom 0171/ 92 63 853 přizjewić.

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Policija (10.04.15)

Motorske dwójce pokradnjene

Běła. Njeznaći su wčera w nocy w Běłej pola Kamjenca módre motorske Kawasaki pokradnyli. Wobsedźer trochuje jeho hódnotu na něhdźe 2 100 eurow. Samsne jězdźidło běchu jemu hižo w měrcu pokradnyli. Tehdy nańdźechu je policisća w jednej Kamjenskej hłubokogaraži.

Emmawske pućowanje serbskich młodostnych wotmě so wčera nawječor w Sulšecach pola Kulowa. Hromadźe z Kulowskim fararjo­m Měrćinom Deleńkom modlachu so woni spočatnje we wjesnej kapałce a kročachu po tym přez wjes do polow. Poza­stachu tež při jednym ze swjatych křižow, hdźež paćerje spěwachu. Foto: Feliks Haza

pjatk, 10 apryla 2015 14:00

Sport (10.04.15)

Koparske dypkowe hry

11.04. 15:00 Rakecy – Drježdźanski SC

11.04. 15:00 Budissa II – Weixdorf

11.04. 15:00 Wachau – Ralbicy/Hórki

11.04. 15:00 Kulow – Biskopicy II

11.04. 15:00 Radwor – HZ Budestecy

12.04. 13:00 Chrósćicy II – Njebjelčicy II

12.04. 15:00 Chrósćicy – Bukecy

12.04. 15:00 Rakecy II – Ralbicy/Hórki II

12.04. 15:00 Porchow – Pančicy

Wubědźuja so w tesakowanju

W sportowej hali Budyskeje Gottlieba-Daimleroweje wyšeje šule na Daimlerowej 6 přewjedu jutře a njedźelu „Budyskej tesakowanskej dnjej“. 320 tesakowarkow a tesakowarjow je so přizjewiło, mjez nimi­ 17lětna sportowča z Kaliforniskeje. Tesakować chcedźa wobaj dnjej na 12 čarach, a to stajnje wot 9 hodź. do 17 hodź.

Běhi na Čornobóh

Jutře, sobotu, wotměja so zaso běhi na horu Čornobóh mjez Bukecami a Kumwałdom. Wot 13.15 hodź. wubědźuja so atleća na čarje na 1,7 km, wot 14 hodź. na 3,5 a 8,2 km.

Běhi na Mnišonc

Srjedu, 15. apryla, wot 17.30 hodź. su běharki a běharjo potom do Hornjeje Hórki přeprošeni. W běhach na horu Mnišonc poskićeja čary 1,4 km, 1,7 km, 2,4 km a 3,3 km.

Kónctydźenski blidotenis

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND