Serbske Nowiny

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Policija (08.04.15)

Z grila škrě lětali

Ohorn. Kameradojo wohnjowych wo­borow z Ohorna, Bretniga-Hauswaldy, Połčnicy a Großröhrsdorfa dyrbjachu wčera nawječor do Ohorna jěć, dokelž bě Wojerowska integrowana wuchowanska centrala wulkowoheń w jednym twarjenju gmejny wuwołała. Jako wo­bornicy k zasadźenskemu městnu přijědźechu, so wukopa, zo bě tam w předchěži domskeho mjeńši woheń wudyrił. Něchtó bě gril zapalił, z kotrehož škrě lětachu­ a pódla ležace materialije zapa­lichu.

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Nalětni koncert

Haslow (SN). Na Haslowskej Bizoldec žurli wotměje so njedźelu, 12. apryla, w 16 hodź. nalětni koncert ze serbskej kapału SerBeat. Wot 15 hodź. poskića kofej.­ Hižo něšto lět Domowinska skupina Baćoń/Haslow a Załožba za serbski lud hromadźe z Bizoldecami tajke na­lětnje koncerty organizujetej. Program wuhotuja Julian Bulank (bijadło), Klemens Mark (bas), Milan Süß (gitara a spěw), Syman Handrik (keyboard a spěw), Roman Wjesela (trompeta a spěw) a Daniel Matka (saksofon). Zastu­p je pjeć eurow.

W Róžeńčanskej swjatnicy zaklinča na wčerawšej Božej mši lětušich křižerjow hišće raz mócne Haleluja. Božu mšu wuhotowała je Radworska wosada, hłowny celebrant bě farar Šćěpan Delan a prědar Ralbičanski farar Michał Nawka. Prěnje dźakne kemše křižerjow, na kotrež farar Delan wčera spominaše, běchu 1983. Foto: SN/Maćij Bulank

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Serbsce surfować

Lipsk (SN). Mobilny Firefox za androidny browser je nětko tež w hornjo- a delnjoserbskej rěči w poskitku. Tak móža zajimcy wotnětka na smartphonje tež serbsce surfować.

„Wjeselimy so a smy hordźi, zo je telko čestnohamtskich přełožerjow na tutymaj rěčnymaj wersijomaj pasliło“, rozłožuje Mary Worch z Lipšćanskeho němskeho Mozilla-teama. „Z přełožowanjom woblubowaneho opensource-browsera tež do hospodarsce njezajimawych mjeńšinowych rěčow přinošuje Mozilla k wuchowanju rěčneho bohatstwa.“ Firefox je dźensa we wjace hač 80 rěčach k dispoziciji, mjez druhim tež w baskišćinje a kašubšćinje. Poskitk docpěwa takle něhdźe 97 procentow internetnych wu­žiwarjow cyłeho swěta, a to dźakowano přełožkej dobrowólnikow.

Składnostnje Europskeho dnja rěčow 2012 bě powšitkownowužitna załožba Mozilla namołwjała, oficialnu serbsku wersiju firefox-browsera zdźěłać. Załožbu běchu 2003 w Kaliforniskej wutworili. Wona spěchuje wotewrjene internetne standardy a chce tak internet na platformu za wšitkich dale wuwiwać.

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Angažowana rěčna asistentka chóra

Jako delegatka Towarstwa k spěchowanju serbskeho kulturneho centruma w Berlinje je so Katrin Urbanscyna na njedawnej hłownej zhromadźiznje Domowiny wobdźěliła. Tónle mandat je 55lětna Berlinjanka rady sćěhowała, přetož angažement za serbsku kulturu jeje žiwjenje mjeztym bytostnje postaja. Prawidłownje wobdźěla so wona tež za Serbskim blidom w stolicy Němskeje, jako Delnjoserbowka. Powołanje wučerki za jendźelšćinu, němčinu a předstajace hraće njesmě absolwentka Choćebuskeje Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule, dźensnišeho Delnjoserbskeho gymnazija, a bywša wukonowa sportowča strowotnych přičin dla bohužel hižo wukonjeć.

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Rozmach za přichod wužiwać

We Wojerecach wotměja so wot 19. apry­la do 10. meje hudźbne dny, a to 50. raz. Cordula Ratajczakowa je so z Carmen Hoffmann rozmołwjała, kotraž so hižo 16 lět wo program zarjadowanja stara.

Što je wosebite na jubilejnych 50. hudźbnych dnjach we Wojerecach?

C. Hoffmann: Lětsa budźe tróšku hinak hač hewak. Nochcemy přećežku hudźbu poskićeć, ale jubilej z lóštnym programom woswjećić. K tomu słuša tež literarno-hudźbny wječor 29. apryla „Sagen­haftes aus der Lausitz“, hdźež dźiwadźelnica Ines Hommann powěsće a Christine Hesse na klawěrje a Annette Thiem na wiolinje hudźbu Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca přednjesu.

Nazhonjenja ze serbskim poskitkom w minjenych lětach njejsu najlěpše.

srjeda, 08 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (08.04.15)

Mjenje zajimcow za wukubłanje

Budyšin. W powołanskim poradźowanskim lěće 2014/2015 je so wot oktobra 2014 do lětušeho měrca 1 350 holcow a 1 621 hólcow jako požadarjo wo wukubłanske městna w Budyskej dźěłowej agenturje a w jobcenterach Budyšin a Zhorjelc přizjewiło. To je 200 mjenje hač w samsnym času powołanskeho poradźowanskeho lěta 2013/2014.

Drohotna namakanka

Grabštejn. Postawa swj. Borbory, zhubjena po Druhej swětowej wójnje, pyši zaso sewjeročěski hród Grabštejn pola Hrádeka nad Nisou. Dobry meter wulku figuru z 15. lětstotka bě direktor Žitawskich měšćanskich muzejow Marius Win­zeler při slědźenjach w składźe Liberecskeje regionalneje galerije našoł. W Grab­štejnje nadźijeja so nětko wjace hosći.

Škoda w lěsach njeje přewulka

Drježdźany. Wichor Niklas, kiž je 31. měrca w Sakskej howrił, je w lěsach poměrnje mało škody načinił. Po prěnich trochowanjach statneho lěsniskeho zawoda je něhdźe 100 000 do 150 000 kósnych metrow drjewa spadało, štož wu­činja něhdźe pjeć do dźesać procentow lětnych drjewowych žnjow a pohibuje so we wobłuku kóždolětnych škodow.

BVB a VFL koło dale

Delnjołužiska dźiwadłowa skupina Mały Mollerus je zaso na probowym lěhwje w Budyskim NSLDź. Dźesać dźěći ze Zakład­neje šule Tšupc zwučuje nětko w jutrownych prózdninach nowu hru „Nykusowka Liza“ awtora Uwe Gutšmidta. Nimo režisera Měrka Brankačka (zady) je jim tež dźiwadźelnik-kolega Ralph Hensel (naprawo) poboku. Foto: SN/Maćij Bulank

wutora, 07 apryla 2015 14:00

Policija (07.04.15)

Šofer Lkw-ja při njezbožu zranjeny

Pančicy-Kukow. Mjez wotbóčkomaj Pančicy-Kukow a Njebjelčicy chcyše dźensa rano napoł wosmich wodźer nakładneho awta typa Mercedes na statnej dróze S 94 před nim jěducy čěski Lkw přesćahnyć. Tón pak chcyše tohorunja před nim jěduce awto přesćahnyć, na čož so jězdźidle šmórnyštej a do so zrazyštej. Při njezbožu zranjeneho wodźerja Mercedesa dowje­zechu do chorownje.

Kontejnery zapalili

Wojerecy. Njeznaći su jutrowničku wječor we Wojerecach wjacore kontejnery za papjeru zapalili, a to před twarjenjom staroměšćanskeje wohnjowoborneje stra­že na Radnicowej při Swinjacych wikach­. Pasant alarmowaše na to w domje přebywacych wobornikow.

wutora, 07 apryla 2015 14:00

Namołwaza casting!

Budyšin. Dorostowe studijo Serbskeho ludoweho ansambla planuje lóštny dźěćacy musical pod titulom „Cirkus Barbirolli a dwójny law“. Za to pyta SLA dźěći a młodostnych w starobje wosom do 15 lět, kotřiž rady spěwaja, maja lóšt na jewišću stać a chcyli cirkusoweho direktora, klawna, artistow abo najwšelakoriše zwěrjata předstajić.

Zajimcy njech přińdu sobotu, 18. apryla, w 14 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Za to pak měli so hač do 13. apryla přizjewić, a to w Budyskim Serbskim ludow­ym ansamblu pola Edelgard Friedloweje pod telefonowym čisłom 03591/ 358 110 abo e-mailnje pod nachwuchs­@sne-gmbh.com.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND