Serbske Nowiny

Kaž kóžde lěto je Radworska Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ tež wčera swój dojutrowny ekologiski dźeń přewjedła. Při tym rumuja holcy a hólcy při pućach wokoło wsy stary čapor, kotryž su druzy bohužel bjez rozuma preč mjetali. Pjeć šulerjow 8. a 9. lětnika pomhaše gmejnski puć mjez Nowym hatom a Łučinskim hatom wuporjedźeć. Agrarne předewzaće je z kolesowym nakładowakom šoter přiwjezło a šulerjo kaž tež gmejnscy dźěłaćerjo z nim dźěry na puću zamjetachu a zrunachu. Byrnjež­ wjedro­ njepřijomne było, knježeše přiwšěm lóštna atmosfera. Foto: Ludwig Sachsa

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Pokiwy (02.04.15)

Countdown za pisane jejka běži

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu namołwja hišće raz dźěći a młodostnych, so na wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2015 wobdźělić. Posledni termin wotedaća kolekcijow (dwě jejce) je srjeda po jutrach, 8. apryla. Tež studenća a wučom­nicy hač do 24 lět móža so wobdźělić.

Portret wo křižerju w RBB

Budyšin. Berlinsko-braniborski telewizijny sćelak RBB wusyła jutrowničku w 11.10 hodź. film Diany Fryčec-Grimmigoweje. Reportaža předstaji Janeka Wowčerja, jako bě před třomi lětami 21. raz křižer w Ralbičanskim procesionje.

Dołha nóc hosćencow

Zhorjelc. Wot jazza přez klasiku hač k rockej móža zajimcy sobotu, 11. apryla, w 20 Zhorjelskich korčmach a restawrantach dołhu nóc hosćencow dožiwić. Minimalneje mzdy dla dyrbjachu organizatorojo płaćiznu za zastupny lisćik na 8,50 eurow w předpředani a na dwanaće eurow při wječornej kasy zwyšić. W minjenych lětach je festiwal tysacy fanow z cyłeje Łužicy zahorił.

Dožiwjenja w zahrodźe

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Protyka (02.04.15)

Pjatk 3.4. 10:00 Rozpominanje ćichi pjatk we wopomnišću Budyšin­

  10:00 Wulka bursa zběrarjow pjenjez, listowych znamkow­ a dalšeho w Budyskim Serbskim domje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju­ zapadneje Łužicy

  14:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Budyskej Michałskej cyrkwi

  16:00 Koncert chóra Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi ze serb­skimi žarowanskimi spěwami a jutrownymi kěrlušemi

  19:30 Smochčanske jewišćo z ansamblom Chordophone w Domje biskopa Bena

Sobotu 4.4. 8:00 Jutrowne wiki hromadźe ze zelenymi wikami na Bu­dyskim Hłownym torhošću

  14:00 22. jejkakulenje w Delnjej Hórce

  16:00 Program Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny „Jutrow­ne reje a nałožki holanskich Serbow“ w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 5.4. 6:00 Jutrowne spěwanje we Wuježku pola Bukec

  6:00 5. jutrowne spěwanje w Janšojcach

  15:00 Pišćelowy koncert w Budyskej Michałskej cyrkwi

Póndźelu 6.4. 10:00 Namša w Picnju

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Rozhłós (02.04.15)

pjatk, hornjoserbsce

11:00 Hdyž zwony mjelča – zawjazanje zwonow

11:20 Serbski rekwiem

11:45 Reporter poboku křižerjow w konjencu – originalnje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (ewangelski farar Christoph Rummel z Hodźija)

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

Nabožne wusyłanje z Dieterom Schüttom; pasionski spěw Paula Gerhardta „Kak połna kšwě a ranow“; swjatočna pišće­lowa hudźba; jutrowne kulturne pokazki; zbožopřeća dnja

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Wurězki z oratorija „Nalěćo“

11:45 Live z křižerskich procesionow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Budyski tachantski farar Wito Sćapan)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

Swójbny program jutrownu njedźelu, mjez druhim z nabožnym wusyłanjom (Manfred Hermaš), wo jutrownych nałožkach w Chorwatskej, wo serbskich rěčnych wobrotach kołowokoło jutrow, wo jutrownym spěwanju w Janšojcach a ze zbožopřećemi dnja

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Zwony w Koćinje křižerjow witali

Nałožk walkowanja jejkow ma krutu tradiciju w pěstowarni „Marjana Domaškojc“ w delnjołužiskim Radušu, měšćanskim dźělu Wětošowa. A byrnjež wjedro bóle zymne aprylske hač miłe jutrowne było, njeda­chu so dźěći wulkeje skupiny wčera zatrašić. Ćopłe­ zwoblěkane walkowachu wone jejka, kotrež běchu jich starši póndźelu wječor hromadźe z pěstowarkami po serbskim wašnju debili. Mjeńša skupina wosta nutřka, zo by jutrowne poprjančki pjekła. Foto: Peter Becker

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Zapósłane (02.04.15)

Pod nadpismom „Čorny blak na běłym lacu Domowiny?“ wupraja so Jěwa­Marja Čornakec w mjenje změrcowskeho wuběrka ke komentarej Axela Arlta w SN z 31. měrca nastupajo 17. hłownu zhromadźiznu třěšneho zwjazka:

Změrcowski wuběrk ma nadawk, konflikty mjez čłonami Domowiny změrować. Hdyž pak su we wuběrku samym diskrepancy, je zadźiwanje ćim wjetše. Što tči za tym, zo wuprajichu čłonojo změrcowskeho wuběrka Hajkej Kozelej jako předsydźe njedowěru, na čož wón sobudźěło w gremiju sam skónči? Na žadyn pad njeje na tym wina, kaž Axel Arlt w swojim komentarje twjerdźi, „diskrepanca mjez nim (Kozelom, red.) a předsydu Domowiny“.

Što je so stało? Změrcowski wuběrk bě so wot decembra z wěstym zapodaćom zaběrał. Wotpowědnje změrcowskemu porjadej Domowiny přewjedźe wuběrk jednanje, na kotrymž pak so Hajko Kozel njewobdźěli, dokelž bě so sam jako w naležnosći za­jaty přizjewił.

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Powołanju přeco hišće swěrny

Na połstalětne skutkowanje jako žurnalist zhladuje tele dny wjelelětny sobudźěłaćer redakcije Serbskich Nowin Manfred Laduš. Dokładnje 1. apryla 1965 bě z Hermanec pola Rakec pochadźacy Laduš, kiž dźensa we Wětrowje bydli, w redakciji tehdyšeje Noweje doby žurnalistisce dźěłać započał. 1982 sta so z kulturnym wotrjad­nikom. 65lětny poda so wón 1. oktobra 2006 na wuměnk.

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Hišće nalěćo ze zymu wojuje

Protyka nam praji, zo je nalěćo, lětni čas nas kóžde rano zahe budźi a z jutrami nětko­ prěni nalětni swjedźeń před durjemi steji – hladaš-li pak z woknom won, čuješ­ so skerje kaž w zymje: Město słónca ći sněženki kiwaja. Haj, je apryl, a haper­leja hrajka sej z dešćom, krupami a słónčnymi wokomikami. Hyacinty to njemyli, woni tež w sněze kćěja, wědźo, zo poslednje bitwy mjez nalěćom a zymu ničo wjace na dobrym wuslědku njezměnja. Dyrbiš jenož wutrajny być.

Zo bychu dźěći tež lětsa w prawym času swoje kmótřiske całty dóstali, staj Ricarda a Maik Šołćic w Róžeńčanskej pjekarni hižo pilnje dźěłałoj. Tež jutrowny chlěb mataj wonaj za swjate dny w poskitku. Redakcija Serbskich Nowin a Ludowe nakładnistwo Domowina přejetej swojim čitarjam, awtoram, dopisowarjam, roznošowarjam a přećelam žohnowane jutry a křižerjam daj Bóh zbožo! Přichodne wudaće našeho wječornika dóstanjeće wutoru, 7. apryla. Foto: SN/M. Bulank

štwórtk, 02 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (02.04.15)

Wobydlerjo njerozsudźa

Žitawa. Měšćanska rada w Žitawje je wob­zamknjenje, přewjesć wobydler­skeho požadanje k wobchadej na torhošću po saněrowanju, wotpokazała. Wobzamknjenje bě předwidźało, dać woby­dlerjam wothłosować wo wužiwanju torho­šća jeničce za pěškow. Jenož we wuwzaćnych padach měło so dowolić wužiwanje za jězdźidła.

Wulkotny dar koparjow

Wuježk. Wjednistwo Dynama Drježdźany je dźěćacemu a młodźinskemu do­mej we Wuježku přepodało šek w hódnoće 5 000 eurow. Z pjenježnym darom ma so zetkawanski rum wobnowić a zno­wa wuhotować. Jednaćel Dynama Ralf Minge je šek wčera popołdnju přepodał, prjedy hač so prašenjam woby­dlerjow domu wěnowaše.

Znaty dom insolwentny

Biskopicy. Kulturny dom w Biskopicach je insolwencu přizjewił. Dom pak budźe dale wobhospodarjeny, zdźěli prawiznik a rjadowar insolwency Matthias Rönsch sćelakej Radio Lausitz. Dołhodobnje měli wokrjes a město Biskopicy k zachowanju woblubowaneho domu přinošować. Wobsedźer kulturneho domu je do insolwency bjez wuspěcha spytał twarjenje předać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND