Serbske Nowiny

srjeda, 01 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (01.04.15)

Wichor wulke škody načinił

Praha. Sylny wichor je tež w Čěskej wulke škody načinił. Pola Opavy je ćah do powróćeneho štoma zajěł a z kolijow skočił. Wohnjowych wobornikow wołachu nimale 2 100 razow na pomoc. Kaž zastaraćel ČEZ zdźěli, měješe so wjele milino­wodow wuporjedźeć. Hašenje wo­henja­ w cyrkwi w južnej Čěskej je sylny wichor poćežował.

Jězbu z drezinu dróša

Hórnikecy. Jutře zahaji so sezona drezinow w Hórnikečanskej energijowej fabrice z nowymi płaćiznami. 2,6 kilometrow dołha čara wokoło muzeja płaći 45 eurow za wulku drezinu (10 wosobow) resp. 30 eurow za mjeńšu ručnu drezinu (7 wosobow). Přičina zwyšenych pła­ćiznow je zawjedźena minimalna mzda za wodźerjow drezinow.

Saksojo maja wjac w móšni

Kamjenc. Po zdźělenju Sakskeho statistiskeho zarjada w Kamjencu je so bruttozasłužba w swobodnym staće wo nimale tři procenty zwyšiła. Tak zasłuža přerězny dźěławy na lěto něhdźe 25 800 eurow. Najebać to leži zasłužba w Sakskej přeco hišće jenož pola něhdźe 82 procentow zwjazkoweho přerězka.

Portugalčenjo so blamowali

srjeda, 01 apryla 2015 14:00

Jutrowna studnja pyši naměsto

Z jutrownej studnju lětsa zaso wopytowarjow Budyskeho stareho města witaja. Na iniciatiwu turistiskeho zwjazka su studnju na Mjasowych wikach mjez radnicu a tachantskej cyrkwju jutrownje wupyšili. Wčerawše wotkryće studnje, z kotrejež hlada kurwjerch Jan Jurij I., su dźěći Serbskeje zakładneje šule Budyšin hudźbnje sobu­ wobrubili. Foto: Carmen Schumann

srjeda, 01 apryla 2015 14:00

Policija (01.04.15)

Mała přičina – wulki sćěh

Zubornička. Dokelž bě ze swojeho připowěšaka železnu žerdź zhubił, dyrbješe 48lětny wodźer VWja zawčerawšim w Zuborničce zastać. Při tym pak zaby wón spinadło přićahnyć, tak zo awto z připowěšakom wróćo jědźeše, do płota priwatneje ležownosće prasny a 2 000 eurow škody načini. Přiwołana policija zwěsći, zo muž ani płaćiwu jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Nimo toho steješe pod wliwom alkohola. Při dobrowólnje přewjedźenym tesće naměrichu pola njeho 0,62 promilow w kreji.

Dwaceći spowróćanych štomow, skóncowane twarske tafle a někotre spadane třěšne cyhele běchu wuslědk wčerawšeho wichora­ Niklas w Budyskim wokrjesu. Tule při Budyskich Schillerowych zelenišćach je štom na tři parkowace awta padnył a je chě­tro wobškodźił. W Biskopicach zrani so žona, jako tołsta hałza na jeje awto padny. W Běłej Wodźe je wichor izolaciju chěže­ wot­torhnył. Styroporowe platy zranichu 14lětneho hólca. Foto: Christian Essler

srjeda, 01 apryla 2015 14:00

Wuslědki (01.04.15)

Kopańca, wokrjesna liga, stafla I

ST Budyšin – Wjelećin 3:0 (0:0)

Kubšicy – Wulka Dubrawa 1:0 (0:0)

Bart 90 – Wjernarjecy 0:5 (0:1)

Malešecy – Załom 3:0 (1:0)

Hodźij – Radwor 1:3 (1:1)

HZ Budestecy – Njeswačidło 3:2 (2:0)

1. Wjelećin 19 55 : 22 49

2. HZ Budestecy 19 45 : 24 42

3. ST Budyšin 20 56 : 22 37

4. Kubšicy 19 49 : 29 37

5. Radwor 20 43 : 28 29

6. Wóspork 19 43 : 41 29

7. Załom 19 47 : 36 26

8. Malešecy 18 52 : 46 25

9. Póst Budyšin II  20 22 : 54 21

10. Hodźij 18 24 : 35 20

11. Wulka Dubrawa 20 40 : 39 19

12. Wjernarjecy 19 27 : 38 16

13. Njeswačidło 20 24 : 49 14

14. Minakał 18 21 : 43 12

15. Bart 90 20 19 : 61 9

wokrjesna liga, stafla II

1. Łuty 19 46 : 23 42

2. Lubuš 17 40 : 27 33

3. Nadrózna Hrabowka 19 39 : 25 32

4. Ćisk II 19 42 : 37 31

5. FC Łužica 18 33 : 30 27

6. Kamjenc II 16 26 : 18 24

7. Rakecy II 15 27 : 21 22

8. HZ Łaz 19 36 : 34 22

9. Nowe Město II 18 32 : 41 22

10. Bluń 18 38 : 44 21

Třěšny zwjazk je kóždy čas k rozmołwje zwólniwy
Rozprawjamy wo 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny 28. měrca 2015 w Haslowje

Domowina je so w zašłych 25 lětach pozi­tiwnje wuwiła. Tole je jedne ze zwěsćenjow jeje předsydy Dawida Statnika, kotrež sposrědkowa wón 95 delegatam na 17. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Haslowje. W sydom hłownych dypkach rysowaše Statnik tak pozitiwne wuwiće a poda tež wuhlady do přichodneho skutkowanja zwjazka, kotrež měło po jeho słowach „w znamjenju šěrokeho dialoga stać“.

Kubłanje centralny wobsah

srjeda, 01 apryla 2015 14:00

Dokumentujemy wobzamknjenja

Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wobzamknychu štyri předmjety:

Rezolucija

k wotzamknjenju noweho financneho zrěčenja wo spěchowanju Załožby ­za serbski lud

Na namjet etatoweho wuběrka zwjazkoweho sejma a poćahujo so na koaliciskej zrěčeni sakskeho a braniborskeho knježerstwa ma so nowe financne zrěčenje wo spěchowanju Załožby za serbski lud, płaćiwe wot lěta 2016, wobzamknyć. Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wo­čakuja spěšne dojednanja w zwisku z tuchwilnymi jednanjemi mjez zwjazkowym knježerstwom a krajnymaj knježerstwomaj nastupajo wotzamknjenje noweho financ­neho zrěčenja.

Z tutym rjadowanjom ma so zaručić, zo wšitke přez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije wostanu a zo so zakonska garantija wo zachowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury po pro­tokolowej noticy čo. 14 zjednoćenskeho zrěčenja na zakładźe statnoprawniskeho dojednanja dodźerži.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND