Křćeńca ma ćěkancow škitać

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Z jasnymi słowami kritizuje krajny biskop Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej Friedrich Kramer počinanje mnohich sudnistwow w azylowych jednanjach. „Wěrywuznaće ćěkancow pruwować sudnistwam njepřisteji. My jako cyrkej pruwujemy, hač je něchtó křćeny abo nic, a hdyž je křćeny, da to je. Ale rjec, zo je so jenož wukřćić dał, zo by tu wostać směł, je lózyskosć a wjedźe do časa inkwizicije.“ Biskop Kramer žada sej lěpše wukubłanje a dalekubłanje prawiznikow na temu nabožinska swoboda. Nimamy akceptować, zo „našich bratrow a sotry do smjerće sćelemy – křćeńca ma wotsunjenju požadarjow azyla zadźěwać, wšojedne, wo kotry kraj so jedna“, Kramer podšmórnje.

K njewěriwym styki nawjazać

Ćěkancam miłosć wopokazać

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus nježada sej jenož podpěru ćěkancow w cyrkwi, ale tež zwonka njeje. Hospodliwosć słuša k swědčenju wěry, rjekny wón njedawno lutherskej delegaciji z Finskeje. Chrystus zetkawa nas „w čłowjekach, kotřiž su pod strašnymi wobstejnosćemi wójnje a bědźe wućeknyli. Čłowjeskosć, kotruž druhim wopokazaš, wučinja podźěl na miłosći Božej“, swjaty wótc wuzběhny.

Skutk podpěruje kubłanje

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Z 500 000 eurami podpěruje lětsa Bonifacijowy skutk projekty katolikow w biskopstwje Drježdźany-Mišno. Z toho nałoža 125 000 eurow za nabožinske kubłanske dźěło w pěstowarnjach, 120 000 eurow planuja za nabožne tydźenje dźěći. Twarske ponowjenske dźěła podpěruja ze 193 500 eurami, na přikład přetwar a rozšěrjenje Winfriedoweho domu w Schmiedebergu (76 000 eurow).

Zahaja Misereor-akciju

Dale po synodalnym puću

póndźela, 27. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany-Mišno (B/SN). Wot 30. januara do 1. februara schadźuje so prěnja wulka zhromadźizna z 200 delegatami w Frankfurće nad Mohanom, zo bychu wo tak mjenowanym synodalnym puću wuradźowali. Mjez nimi budźe tež pjeć synodalow z biskopstwa Drježdźany-Miš­no. Biskop Heinrich Timmerevers je so z listom na katolikow wobroćił, w kotrymž zaměr, po synodalnym puću kro­čić­, wuraznje podpěruje. Zdobom wón wěriwych namołwja, zapodać swoje měnjenja a namjety pod www.synodalerweg.de.

Chórowy swjedźeń

Lipsk (B/SN). Na němski chórowy swjedźeń w Lipsku wočakuja wot 30. apryla do 3. meje wjace hač 450 swětnych a cyrkwinskich chórow z něhdźe 15 000 spěwarjemi. Woni budu na stach kon­certach, Božich mšach a w socialnych domach­ wustupować a chórowe wubě­dźowanje prezentować, kaž zarjadowar připowědźi. Chórowy swjedźeń wotměwa so wot 2008 kóžde štyri lěta, a Němski chórowy zwjazk jón wuhotuje. Nimo wulkotnych koncertow budźe tež zaso tójšto zarjadowanjow za sobuspěwanje. Prezident Němskeho chóroweho zwjazka je Christian Wulff, něhdyši zwjazkowy prezident.

Zalětnjenje je problem

Swjeća hody w januaru

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Moskwa/Kijew (B/SN). W Ruskej a na Ukrainje swjećachu hody hakle 7. januara. Kaž ruska powěsćernja rozprawja, běchu­ po cyłym kraju swjatočne nócne hodowne wobrjady. Patriarch Kyril jako najwyši zastupjer ruskeje ortodoksneje cyrkwje je w Moskowskej katedrali Chrysta Wumóžnika Božu mšu swjećił, na kotrejž bě nimo stow wěriwych tež ministerski prezident Dmitrij Mjedwjedew. Ličba wěriwych w Ruskej dale přiběra.

Kniha jenož hišće internetnje

Drježdźany (B/SN). We wědomostnej publi­kaciji wo Mišnjanskej diecezanskej synodźe (1969–1971) wudawaćelej, prelat Dieter Grande a bywši nawoda Domu bisko­pa Bena w Smochćicach dr. Peter-Paul Straube, wobswětlatej, kajke běchu puć a nadawki cyrkwje pod ćežkimi wuměnjenjemi socializma w NDR. W Benno-nakładnistwje wušła kniha je wupředata. Dokelž pak je 30 lět po powalenju murje zajim dale wulki, nakładnistwo na swojej platformje wozjewja, zo je cyły tekst knihi nětko internetnje přistupny, a to pod Grande, Dieter / Straube, Peter-Paul, Die Synode des Bistums Meißen 1969–1971. Die Antwort einer Ortskirche auf das Zweite Vatikanische Konzil. Leipzig 2005.

Zjawne hody wupadnyli

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Bagdad (B/SN). Chaldejsko-katolska cyrkej w Iraku, jedna z najwjetšich kře­sćanskich zhromadźenstwow kraja, njeje žane zjawne hody swjećiła. Kaž bě jeje patriarch kardinal Louis Raphael I. Sako w hodownym poselstwje pisomnje wozjewił, respektowachu tak ludźi, kotřiž běchu při protestach přećiwo irakskemu knježerstwu žiwjenje přisadźili abo so zranili. „Njezmějemy wupyšene hodowne štomy w cyrkwjach a na dróhach žane swjedźenje a žane přijeće w patriarchaće“, zdźěli Sako krótko do hód. Chaldejsko-katolska cyrkej w Iraku je z Romom zwjazana cyrkej wuchodosyriskeho ritusa a skutkuje w cyrkwinskim zhromadźenstwje z bamžom w Romje.

Wliw křesćanstwa woteběra

Pakćiki z darami dóšli

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:

Erfurt (B/SN). 70. pomocny transport durinskich kolpingowych swójbow je w Rumunskej, 1 900 pakćikow a dalše dary, su partnerojo dźakownje přijimali. Rozdźělenje je so derje radźiło, tak zo móža so mnohe dźěći w nuzy, swójby a socialne zarjadnišća w regionje Timişoara, Mocrea a Ineu nad darom z Němskeje wjeselić.

Swěčka za synodalny puć

Zhorjelc (B/SN). W Zhorjelskej Jakubowej katedrali swěći so nětko dwě lěće wose­bita swěčka za synodalny puć. Po słowach biskopa Wolfganga Ipolta pokazuje wona na „ryzy znamjenja časa“ a roze­znawa mjez „časowym duchom a mainstreamom“. Němscy biskopja so na to dojednachu, zo ma so w kóždej katedrali tajka swěčka swěćić, kotraž dopomina na zhromadny puć wosadow.

70 lět w słužbje bamžow

Přeje sej žiwu cyrkej

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je ewangelsku cyrkej pohonjował, so hišće bóle za towaršnosć angažować. Stat je žiwy­ wot wuměnjenjow, kotrež njemóže wón sam dać, nic jeno wot zakonjow a prawow, ale tež wot normow a hódnotow, rjekny Kretschmer před sobustawami synody Ewangelskeje cyrkwje w Němskej (EKD). Cyrkwinski parlament ma swoju zhromadźiznu z ćežišćowej temu „Měrowa etika“. „Ja přeju sej žiwu cyrkej“, rjekny Kretschmer w swojim postrownym słowje a pokaza na rólu ewangelskeje cyrkwje na kóncu NDR 1989. „Bjez angažowanych cyrkwjow, bjez angažowanych fararjow a fararkow njeby nazymski přewrót móžny był“, rjekny ministerski prezident.

Diakonija wita koaliciju

Přeća božemu dźěsću słali

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:

Engelskirchen (B/SN). W hórskej krajinje wotewrěchu tež lětsa zaso wosebity hodowny póstowy zarjad. Prěni dźěłowy dźeń běše 14. nowember, kaž tamniši pósto­wy jandźel a dalši pomocnicy Němskeho pósta zdźělichu. Dźěći móžachu zaso swoje listy z přećemi božemu dźěsću abo rumpodichej pósłać. Póst w Engelskirchenje je jedyn ze sydom spe­cielnych hodownych zarjadow po cyłej Němskej, a tajke wužiwaja rady dźěći z tu- a wukraja. Lětsa smědźachu poslednje listy tři dny do patoržicy na póstowym zarjedźe předležeć. Loni dóstachu tam něhdźe 288 000 listow.

Spěwacy adwentny kalender

Magdeburg (B/SN). Ewangelska cyrkej w srjedźnej Němskej (EKM) je lětsa prěni króć tak mjenowany spěwacy adwentny kalender w dohodownym času zarja­dowała. Krajny biskop Friedrich Kramer zanošuje tam wšědnje cyrkwinski znaty adwentny spěw, ale tež mjenje znate adwent­ne kěrluše ze spěwarskich. Widejo za słuchanje a sobuspěwanje pokazuja hišće hač do jutřišeho, 24. hodownika, pod www.ekmd.de/advent.

Křesćanske wosady nastawaja

Z „Jězusowymi črijemi“

póndźela, 16. decembera 2019 spisane wot:

New York (B/SN). Firma za produktowy design je tak mjenowany „Jězusowy črij“ kreěrowała a z hrónčkom „Walk on water“ (Běž po wodźe) za to wabiła. Wone 25 porow čriji wupadaja kaž sportowe črije a běchu spočatk oktobra w běhu minu­tow wupředate. 97 komorkojtych pucherjow w póduši běhanskich čriji su ze swjećenej wodu z rěki Jordana pjelnjene. Křižik debi šnórowanje, zady na ja­zyku je čerwjeny dypk, symbolizowacy krej Jězusa. Na wonkownej stronje wo­beju čriji je w čornej barbje napisane MT.14:25. To je pokazka na sćenje swj. Mateja w Nowym zakonju a poćahuje so na­ to, zo bě Jězus po morju kročo so k stražnikam bližił, kotřiž pak spachu. Jězus­ jich wustróžanych tróštowaše ze słowami: „Njebojće so, ja to sym!“ Por Jězu­sowych čriji płaćeše 3 000 dolarow.

Wosady hromadu połožili

Prawicarstwu so spřećiwjeć

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD) chce prawicarske tendency w swójskim sobustawstwje pře­pytować. To praji prezeska synody EKD Irmgard Schwaetzer. Synoda bě so hižo před lětami z tematiku zaběrała. „Dyr­bimy wědźeć, hač tež přisłušnicy cyrkwje­ prawicarske nahlady zastupuja a kak móžemy so z tym rozestajeć.“ Nimo toho ma so etnografisce wuslědźić wobchad cyrkwinskich wosadow ze socialnopo­li­ti­skimi a kulturnymi wužadanjemi. Z prawicarstwom so rozestajeć je nadawk kóždeho křesćana.

Antisemitizm dale prezentny

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND