Muslimojo na Božich mšach

wutora, 30. awgusta 2016 spisane wot:

Frankfurt n. M. (B/SN). Po zamordowanju francoskeho měšnika su so w Francoskej a Italskej tysacy muslimow na njedźelnych Božich mšach wobdźělili, zo bychu so z křesćanami solidarni wopoka­zali a islamistiski terorizm zasudźili. Jeničce w Rouenskej katedrali bě po nowinje Le Monde něhdźe sto muslimow na wopomnjensku Božu mšu za 26. julija morjeneho měšnika Jacquesa Hamela přišło. Francoska islamska rada CFCM bě na zamołwitych mošejow, imamow a dalšich muslimskich wěriwych apelowała, zo bychu swoju „solidaritu a swoje sobučuće“ z wopytom křesćanskeje Božeje mšě zwuraznili.

Cyrkej wótrišo škitać?

Iniciatiwa ma referentku

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Drježdźanski Ekumeniski informaciski centrum je z Annu Groschwitz přistajił referentku za křesćansku iniciatiwu „Hinak rosć“. 32lětna socialna pedagogowka chce z modelowymi wosadami wokoło Drježdźan hromadźe dźěłać. „Zo mamy naše wašnje žiwjenja změnić, zmóžnjejo přichodnym generacijam a našim bratram a sotram po cyłym swěće dobre zhromadne skutkowanje a žiwjenje, njeje dawno hižo žane potajnstwo“, wona rjekny.

Ženje hišće telko ćěkancow

Turkowscy baptisća wohroženi

wutora, 16. awgusta 2016 spisane wot:

Izmir (B/SN). Křesćenjo Turkowskeje witaja kónc wojerskeho puča. To wobkrući tež předsyda ewangelskeho zwjazka baptistow Ertan Çevik w Izmiru. „By-li wo­jerstwo móc přewzało, by Turkowska w swojim wuwiću znajmjeńša wo dźesać lět wróćo padnyła“, rjekny Çevik. Zwjazkej baptistow w Turkowskej přisłuša pjeć wosadow z 300 sobustawami. Terorowych nadpadow dla steja woni pod škitom policije. 95 procentow z 75 milionow wobydlerjow su muslimojo. Křesćanow je něhdźe 120 000.

Móža cyrkej zaso wužiwać

Damaskus (B/SN). Zničena cyrkej w damaskusu je zwuporjedźana. Kaž Gustava Adolfowy skutk (skutk diaspory EKD) zdźěli, steji cyrkej reformowaneje wosady w křesćanskim dźělu města. Tuta kónčina­ bu loni jara atakowana. Rakety běchu škodu načinili na třěše a w Božim domje. Gustava Adolfowy skutk je 10 000 eurow za wobnowjenje přewostajił. Wosadny farar Boutros Zaour dźakowaše so za podpěru, prajo: „Tak mamy wobnowjenu, krasnu cyrkej, w kotrejž móžemy našeho Knjeza a Wumóžnika chwalić a sławić – při wšěch ćežkich lětach, kotrež tu přežiwjamy.“

Dotal žanu bilancu njepodali

Pólska pomha ćěkancam

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Waršawa (B/SN). Katolska cyrkej w Pólskej přeńdźe do chutneje fazy, wutworić humanitarne koridory za syriskich ćěkancow z Libanona. Narodny direktor pólskeje Caritas Marian Subocz rjekny, zo chce z wonkownym a nutřkownym ministerstwom za to trěbne wuměnjenja wujednać.

Wusudy w procesu Vatileaks

Rom (B/SN). W procesu Vatileaks staj hłownaj wobskorženaj zasudźenaj. Španiski měšnik Lucio Angel Vallejo Balda­ dyrbi 18 měsacow do jastwa njedowo­leneho daledawanja informacijow dla. Italska PR-poradźowarka Francesca Chaou­qui je připomocy dla k dźesać měsacam na pruwowanski čas zasudźena. Asistent Valleja Nicola Malo bu wuwinowany, tež žurnalistaj Gianluigi Nuzzi a Emiliano­ Fittipaldi.

Mjez bjezdomnymi přebywał

Nabožina je zakładne prawo

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Katolski běrow Durinskeje wozjewi k próstwje krajneje frakcije strony AfD „Nabožinsku swobodu škitać – namócnym přeńdźenjam na křesćanskich požadarjach azyla zadźěwać“ nowinsku zdźělenku. Ordinariatny rada Winfried Weinreich pisa: „Dźiwajo na mnohe nadpady na azylowe přebywanišća staja so problematika škita wšitkich ćěkancow, njewotwisnje wot jich nabožinskeje přisłušnosće. Nabožinska swoboda w našim kraju pak njepłaći jeničce za křesćanskich požadarjow azyla. Tele zakładne prawo přisteji kóždemu čłowjekej, njewotwisnje wot nabožiny. To wuzamkuje kóždužkuli nabožnje motiwowanu diskriminaciju – wězo tež napřećo křesćanam.

Ličba katolikow přiběrała

Za jednotnu Europu

wutora, 26. julija 2016 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Bamž Franciskus a eku­meniski patriarch Bartholomaios I. staj křesćanow namołwjałoj, zasadźić so za jednotnu Europu. Franciskus rjekny: „Je načasu so zwjazać, zo bychmy w europskim duchu rozrisali problematiku našeho časa.“ Bartoholomaios wuzbě­hny: „Swět steji před wužadanjemi, kotrež nas nuzuja k jednoće, k zhromadnosći a k mjezsobnej podpěrje.“

Dóstanu noweho biskopa

Limburg (B/SN). Generalny wikar z Triera Georg Bätzing budźe nowy biskop diecezy Limburg. Bätzing dźakuje so za dowěru a praji: „Sym stajnje w teamje skutkował a njemóžu sej to hinak předstajić, zo maja so cyrkwinske nadawki w zhromadnosći wukonjeć.“

Caritas w Ruskej podpěrać

Vechta (B/SN). Nazběrane 6 000 eurow na rozžohnowanju swjećaceho biskopa Heinricha Timmereversa 19. junija we Vechta wužiwaja za karitatiwne a cyrkwinske skutki w Ruskej. Podpěrać ma so dźěło katolskeho biskopa w Saratowje Clemensa Pickela, kiž pochadźa ze sakskeho Colditza. 27. awgusta budźe Timmerevers jako nowy biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje dźecezy zapokazany.

Namołwja k wujednanju

Wšitcy měli rěčnicy měra być

wutora, 19. julija 2016 spisane wot:

Bonn (B/SN). Předsyda komisije Swětowa cyrkej Němskeje biskopskeje konferency, arcybiskop Ludwig Schick, ma křesćanow kaž tež muslimow za „rěčnikow měra“. Biskopja ze starosću wobkedźbuja, zo njepřećelstwo a předsudki mjez křesćanami a muslimami přiběraja.

Bamž Armenskej impulsy dał

Rom (B/SN). Junijski wopyt bamža Franciskusa je Armenskej­ dał impulsy za měrliwe rozrisanje konflikta w Hórskim Karabachu. Pućowanje bamža ma „wulki regionalny­ wuznam“, rjekny armenski pósłanc w Berlinje Ashot Smbatyan. Ja­ko posoł měra a hłós swědomja žněje swjaty wótc připóznaće po cyłym swěće.

Zrěčenje TTIP přepruwować

Brüssel (B/SN). Biskopska EU-konferenca COMECE a Biskopska konferenca USA sej žadatej, zo ma so zrěčenje wo swobodnym wikowanju TTIP po socialnych a ekologiskich kriterijach přepruwować. Swobodne wikowanje móže być lěpšina a přinošować k lěpšemu přichodej, praještaj předsydaj wobeju konferencow, kardinal Reinhard Marx a arcybiskop Joseph­ Edward Kurtz. TTIP ma być na dobro staćanow, wosebje tych chudych.

Biskop hinduwej jěrcheń darił

Wěry dla žonu bili

wutora, 12. julija 2016 spisane wot:

Choćebuz (B/SN). W domje požadarjow azyla w błótowskej wsy Halbe staj muslimskej mužej z Afghanistana křesćanku z Irana zbiłoj. Jimaj so njelubješe, zo bě muslimka křesćanskej wěrje přestupiła, rjekny rěčnica direkcije policije juh w Choćebuzu. Mužej w starobje 18 a 25 lět běštaj 47lětnej Iranjance mjezwoči biłoj a ju samo dajiłoj. Žona dyrbješe do chorownje. Zo by přichodnje wěsćiša była, budźe wona wot skućićelow rumnostnje dźělena.

Dialog z islamom wažny

Ordinacija žónskich w trendźe

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Genf (B/SN). Aktualnym rozsudam přećiwo ordinaciji žónskich w Letiskej spřećiwja so přepytowanje Lutherskeho swětoweho zwjazka, zo su mjeztym w 119 ze 145 sobustawskich cyrkwjach na cyłym swěće žónske do słužby słowa a sakramenta ordiněrowane. To je 82 procentow porno 77 procentam w lěće 2012.

Bamž wopyta Auschwitz

Rom (B/SN). Bamž Franciskus chce kónc julija něhdyše koncentraciske lěhwo Ausch­witz wopytać. To wuchadźa z wozjewjeneho programa wo pućowanju bamža do Pólskeje. Franciskus pojědźe wot 27. do 31. julija do domizny swojeho předchadnika Jana Pawoła II. (1920– 2005). Přičina jězby je swětowe zetkanje młodźiny w Krakowje.

Ćišća nowu bibliju Luthera

Prócuja so wo twar mošeje

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Nimo hižo wobstejaceje mošeje w Berlinje chce muslimska wosada Ahmadiyya dalšu w Erfurće-Marbachu natwarić. Na wuchodźe maja muslimojo swoje Bože słužby dotal w bydlenjach abo w něhdyšich wobchodach. Te pak su po informacijach wosadow dale a bóle přepjelnjene, dokelž ličba ćěkancow přiběra. Erfurtska wosada ma 70 sobustawow. Nabožinske zhromadźenstwo Ahmadiyya Muslim Jammar (AMJ) rozumi so jako swětowe islamske reformowe hibanje. Po swójskich podaćach zastupuje jeničce měrliwe hódnoty islama, kaž su to runohódnosć muža a žony, dźělenje nabožiny wot stata, skónčenje namócnych akcijow w mjenje islama a dodźerženje w koranje zapřijatych čłowjeskich prawow. W Němskej ma AMJ po swójskich podaćach 35 000 sobustawow a wudźeržuje 39 mošejow, 225 wosadow, jedyn TV-sćelak a jedne nakładnistwo.

Wobswětowa encyklika

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND