„Z lubosću so njehrajkać!“

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je znowa přesnadne přihoty na mandźelstwo w katolskej cyrkwi kritizował. Někotre „pozdatne přihoty“ za zrały rozsud njedosahaja. Dźe tu wo sakrament a nic wo někajku formalitu. Cyłe žiwjenje wjerći so wokoło lubosće. „Z lubosću njesměš so hrajkać!“, praji swjaty wótc.

Myto spožčili

Berlin (B/SN). Myto za „ciwilnu kuražu“ přećiwo prawicarskemu radikalizmej, antisemitizmej a rasizmej spožčichu Janinje Levy z Hamburga. Jednaćelka kreatiwneje agentury bě w aprylu zakročiła, jako buštaj młodaj mužej z kipu na hłowje w Berlinje wot młodeho Syričana z pasom nadběhowanaj a z antisemitiskimi wudmami hanjenaj. Z 3 000 eurami dotěrowane myto dósta Levy 29. oktobra w Berlinje na zarjadowanju Carity.

Wobwinuja měšnika

Varanasi (B/SN). W indiskim měsće Varanasi (zwjazkowy stat Uttar Pradesh) su 18. nowembra katolskeho měšnika Vincenta Pereiru radikalni hinduistiscy nacionalisća wosrjedź nyšpora w modlerskim centrumje atakowali. Policija měšnika zaja, dokelž měni, zo je ze swojej modlitwu a wustupowanjom tumulty hindu-přiwisnikow prowokował.

Křesćanku přiwzać

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). W Pakistanje z jastwa pušćena křesćanka Asia Bibi ma po měnjenju fachowca CDU za čłowjeske prawa Michaela Branda škit a schow w Němskej namakać. Jeje žiwjenje je wohrožene, rjekny wón frakciji CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Pjećkrótnu mać běchu w lěće 2010 pječa hanjenja Boha dla w Pakistanje k smjerći zasudźili. Kónc oktobra najwyše sudnistwo kraja wusud zaso zběhny. To zbudźi protesty radikalno-islamskich skupin.

Žana wěstota w lěhwach

Kónc wójny wopominali

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Spominajo na kónc Prěnjeje swětoweje wójny před sto lětami su Ewangelska cyrkej w Němskej, Němska biskopska konferenca, Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež arcybiskopstwo wčera na ekumenisku nutrnosć, do Berlinskeje tachantskeje cyrkwje přeprosyli. Boža słuž­ba steješe pod hesłom „Měr w Europje“.

Natwarja zničeny kraj

Mnichow/Karakosh (B/SN). Dźeń a wjace křesćanskich ćěkancow nawróća so do irakskeje Ninive-doliny. Woni su rozsudźeni, sej tam křesćanske herbstwo zacho­wać, rjekny eksperta za čłowjeske prawa katolskeho pomocneho skutka „Cyrkej w nuzy“ Berthold Pelster. Něhdźe 120 000 křesćanow bě před teroristiskej milicu Islamski stat z Ninive-doliny do kurdiskeho dźěla Iraka ćeknyło. Mjeztym je so połojca z nich nawróćiła a pomha nětko při znowanatwarje. Pelster praji, zo su z pomocu cyrkwje wjace hač 40 procentow zničenych a wobškodźenych domow zaso natwarlili. W někotrych kónčinach su tež cyrkwje zaso wotewrěli. Zetkawaja pak so tež w ćežko wobško­dźenych cyrkwjach, dokelž nowotwary swój čas traja.

Bamž wusahowaceho wuznama

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Lěta 1978 bu Karol Wojtyła za bamža wuzwoleny. K 40. róčnicy dopominaše Berlinski arcybiskop Heiner Koch na jeho wulki wuznam za němske stawizny: „Z wuzwolenjom Wojtyły jako Jan Pawoł II. zahaji so wuwiće, kotrež ma za nas Němcow, za arcybiskopstwo Berlin a za město Berlin wusahowacy wuznam. Bamž, pochadźacy z Pólskeje, bě rozsudny pućrubar za powalenje „železneje murje“, za zjednoćenje přez lětdźesatkaj dźěleneho biskopstwa Berlin a za jednotu Němskeje.“

Kulisa z nowej scenu

Nowa Cala (B/SN). Změnjena je scena w barokowym kulisowym dźiwadle wo ćerpjenju Jězusa w klóštrje Nowa Cala. Wotnětka je tam „Jězus před Kajfasom widźeć“. Wone 33 figurow, figurowe skupiny a dźěle kulisow pokazuja Jězusa na přesłyšowanju před Wyšim měšnikom Kajfasom, kiž proces před Poncijom Pilatusom přihotowaše. Předstajenje pasiona w Nowej Cali je po wulkosći, wobjimje a wuměłskej kwaliće jónkrótne w Europje. Morawski moler Josef Felix Seyfried bě kulisu wokoło lěta 1750 stworił.

Jednotu pozitiwnje widźeć

Zwón měra swój cil docpěł

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Wjeliki Nowgorod (B/SN). Konjacy zapřah měra z Braniborskeje do Ruskeje je po­ něhdźe 2 300 kilometrach jězby swój cil we Wjelikim Nowgorodźe pola Pětrohroda docpěł. Po historiskim puću su zastupjerjo ewangelskeje wosady Brück zwón měra do Ruskeje dowjezli.

Złóstnistwa wozjewić

Berlin (B/SN). Zamołwity za antisemitizm Němskeho zwjazkoweho knježerstwa Felix Klein planuje nowy system registra­cije njepřećelskosćow a złóstniskich podawkow přećiwo Židam z mjenom MIRA. Tež podeńdźenja, kotrež njesłu­šeja hišće k direktnej namocy, maja­ so po cyłej Němskej zaměrnje za­pisować, kaž na přikład, hdyž skućićeljo wospjet před durje židowskich hosćencow skažene swinjace mjaso kładu. Ni­mo­ toho chce Klein z nowymi medijemi přećiwo přiběracemu antisemitizmej wojować.

Třo rabinerojo zapokazani

Yoko-Ono-wustajeńca

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Muzej tworjaceho wuměłstwa w Lipsku prezentuje wot 2. de­cembra twórby japansko-ameriskeje wu­měłče Yoko Ono. Pod titulom „Peace is Power“ wustaja tam 60 twórbow 85lětneje. W swojim wuměłstwje wotbły­­šćuje Yoko Ono tradicije na Dalokim wuchodźe runje tak kaž ameriske a reflektuje wliw na wšelake wěrywuznaća. Wuměłča, wudowa hudźbnika Johna Lennona (1940–1980), chce na wotewrjenju wustajeńcy přitomna być.

Pomocne skutki wohrožene

Islamabad (B/SN). Pakistan chce sobudźěłaćerjam 18 mjezynarodnych pomocnych skutkow wupowědźić. Knježerstwo je pomocnym skutkam kazało, swoje dźěło zastajić a kraj wopušćić. Tale kročel stawa so někotre tydźenje po nastupje noweho knježerstwa w Islamabadźe pod premierom Imranom Khanom. Pomocne skutki su so hižo w zašłosći haćenja swojeho skutkowanja dla wobarać dyrbjeli. Hižo w decembru 2017 bě knje­žerstwo 27 mjezynarodnym pomocnym organizacijam wupowědźiło. W januaru 2018 wone přikaza přepytować wšitke lokal­ne a mjezynarodne pomocne organizacije, zo by so zwěsćiło, hač su pje­njezy překřiwili.

Nowy ewangelski farar

Přećiwo zakazej rubiška

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Ministerski prezident Durinskeje Bodo Ramelow (Lěwica) widźi zakaz nahłowneho rubiška muslimkow jako wěc, kotraž dale njewjedźe. Wón sam měni, „zo měli ludźo swoje mjez­wočo pokazać“, ale powšitkowny zakaz rubiška by potom tež płaćił za katolske rjadnicy, praji politikar. Před zakonjom njehodźi so mjez swobodu a nanuzowanjom rubiška rozeznawać.

85lětny so z křesćanom stał

Brisbane (B/SN). Za wěru njejsy ženje přestary: Lětdźesatki bě Bill Hayden jedyn z najprominentnišich ateistow Awstralskeje – nětko je so wón z 85 lětami z křesćanom stał. Něhdyši wonkowny minister da so 9. septembra w katolskej cyrkwi swj. Marije w Ipswichu pola Brisbanea wukřćić. Dlěši čas hižo so wón sam sebje prašeše za swojej rólu w žiwjenju, rjekny něhdyši předsyda social­demokratiskeje strony Labor Party cyrkwinskej nowinje Catholic Leader. Poli­ti­kar, kotrehož bě před štyrjomi lětami Boža ručka zajała a kotruž bě wón přežiwił, so nadźija, zo jeho přistup ke křesćanskej wěrje tež druhich k tomu zmuži.

Cyrkwinski dźeń bjez AfD

Interny dialog wažny

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Generalny sekretar arcy­biskopstwa Berlin pater Manfred Kollig pleděruje za to, so z nabožinskimi zhromadźenstwami a jich tuchwilnymi prudami sylnišo rozestajeć. Generalny wikar namołwja nabožinske zhromadźenstwa, zo bychu pruwowali, što je negatiwne a što pozitiwne na jich konfesiji. Mnohotnosć móhła tomu słužić, zo wšelakorym čłowjeskim potrěbnosćam a wuměnjenjam wotpowěduje.

Za zakaz wojerskich trutow

Freiburg (B/SN). Awtonomne wojerske systemy kaž wojerske truty měli po měnjenju teologi Eberharda Schockenhoffa zakazać. Morjenje čłowjeka njeměli roz­su­dźić kompjutery abo algoritmy, ale jeno­ čłowjek sam, kiž dyrbi so wusprawnić po etiskich/ludoprawniskich měritkach a ma za to zamołwitosć přewzać.

Wustajeńca wo klóštrje

Přećiwo wyšim wudawkam

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

Bonn/Berlin (B/SN). Ewangelske akciske zhromadźenstwo za měr (AGDF) a katolska organizacija Pax Christi namołwjatej k protestej přećiwo wyšim wudawkam za wojerstwo. Pax Christi zahaji akciju za zběranje podpismow „Wjace za wojerstwo? Nic z nami!“ składnostnje Dnja měra 1. septembra. Pax Christi protestuje přećiwo wyšim wudawkam we wójsku: „Wone njewotpowěduja moraliskim zawjazkam a politiskim dowidźenjam a njewottwarja deeskalaciju a wotbrónjenje.“ Za tutu akciju su hač do decembra trěbne 50 000 podpismow.

Běda dźěći na wuchodźe

Natwarja sej nowy klóšter

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Nowa Cala (B/SN). Kónc awgusta załoži skupinka cisterciensow, pochadźacych z klóštra K swjatemu křižej blisko Wiena, w braniborskej Nowej Cali swój priorat. Hinak hač dotal předwidźane, njebudu mniša w starych klóšterskich murjach bydlić, ale chcedźa sej w bliskosći nowy klóšter natwarić. „Smy mniša 21. lětstotka“, praji abt Maximilian. „Chcemy wu­tworić oazu, hdźež móža ludźo mocy čerpać­ a hdźež­ čuja so cuzy přiwzaći.“ Mnich Maximilian wěri do toho, zo móže centrum zetkawanja z Bohom cyły region wožiwić. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Martina Münch (CDU), zdobom předsydka Załožby Nowa Cala, rozsud mnichow witaše a rjekny: „Wjeselu so, zo su štyrjo cisterciensojo w 750. jubilejnym lěće wobstaća klóštra priorat w Nowej Cali załožili.“

Połoža zakładny kamjeń

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND