Sakska z druheje strony

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Kaž hižo lěta do toho bě Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo ze swójskim stejnišćom na kóždolětnych kwasnych wikach w sakskich wulkoměstach zastupjene. „Kwasne wiki skića nam móžnosć, so jako cyrkej w towaršnosći pokazać, pytać nowe puće k čłowjekam a z nimi rěčeć“, wuswětla sobudźěłaćerka biskopstwa a poradźowanje za mandźelstwa, swójby a žiwjenja Claudia Leide. „Je to puć, kotryž z wulkim wjeselom a dźakownosću kročimy.“

Dieceza Drježdźany-Mišno ma z tajkim stejnišćom zaměr, zo wopytowarjo do rozmołwy přińdu z ludźimi, „kotrychž hewak jenož w telewiziji widźiš abo w radiju słyšiš“, potwjerdźa biskop Heinrich Timmerevers. „A dźe tež wo to, Saksku z druheje strony pokazać.“

Tež njekřćeni witani

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch přeproša tež njekřćene poriki, zo bychu so žohnować dali. „Pójće cyle jednorje do cyrkwje a zaswěćće sej zhromadnje swěčku, abo dajće so na Božej mši žohnować.“ Štóž wuprosy sej žohnowanje za swoju lubosć, při­znawa, zo njemóže na přikład dźeń Walentina tajke žohnowanje wuskutkować, měni arcy­biskop Koch.

Dźeń swětoweje młodźiny

póndźela, 11. měrca 2019 spisane wot:

San José/Panama-město (B/SN). 23 mło­dostni z biskopstwa Magdeburg a jich přewodźerjo wobdźělichu so na lětušim Dnju swětoweje młodźiny w Panamje. Do zetkanja z bamžom a 200 000 młodostnymi poby skupina w susodnej Kosta­ Rice, hdźež zeznajomi so z ludźimi a dožiwi tamnišu wulkotnu přirodu. W katedrali Cartago zetkachu Magdeburgčenjo sta młodych putnikow z mnohich krajow swěta. Tež 25 putnikow z biskop­stwa Drježdźany-­Mišno spomina rady­ na hospodliwosć w zdźěla jara chudych swójbach. Woni njezabudu doži­wjenja wěry, kotrež wšitke hranicy narodow přesahuja. Wosebje lubili su so wobdźělnikam Bože mšě z hudźbu a ryt­miskim spěwanjom. Přichodny Dźeń swětoweje młodźiny budźe za tři lěta w Portugalskej.

Dalekubłanje w Israelu

Před synodu protestowali

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Zastupjerjo zwjazka „Zurück auf Los“ su składnostnje wosebiteho posedźenja sakskeje krajneje synody w Drježdźanach protestowali. Inicia­tiwa kritizuje wobzamknjenu strukturnu reformu, po kotrejž maja so cyrkwinske wosady do wjetšich cyłkow zjednoćić. „Planowane hromadupołoženje wosadow je zwjetša nanuzowane a zbudźa njeměr“, wuzběhny iniciator protesta, cyrkwinski předstejićer Friedhelm Zühlke z Auerswalde. Čłonojo zwjazka so boja, zo so indiwidualny wobraz a tradicija wosady tak pominjetej.

Křesćenjo dale přesćěhani

Kak so na wotpočink podać

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Jawornik (B/SN) Pod hesłom „Witajće na wot­počink“ móža najnowši rentnarjo a ći, kotřiž to bórze budu, zhromadny kónc tydźenja wot pjatka, 29., hač do njedźe­le, 31. měrca, w Jaworničanskim Domje­ swj. Wjacława přežiwić. „Što to rěka,­ dźěłowy žiwjenski čas za sobu wo­stajić? Što na mnje čaka? Kak to wupada, zo će nětko wjace njetrjebaja? A kak je to z tym derjeměćom?“, pisa refe­rent­ka Gabriele Kretschmer, nawod­nica „za­jimaweho kónca tydźenja“. Přizjewjenja pod www.bistum-goerlitz.de

Wuznamny misionar sewjera

Kak žiwjenje ludźi škitać

póndźela, 18. februara 2019 spisane wot:

Berlin (B/SN). Wot 4. do 11. meje wotměje so lětuši ekumeniski Tydźeń za žiwjenje. Jeho hesło rěka „Žiwjenje škitać. Ludźi přewodźeć. Suicidam zadźěwać“. Rozłožić chcedźa tam móžnosće poradźowanja wobeju cyrkwjow, kak hodźi so sebjemordarstwu zadźěwać. Hladajo na to, zo registruja w Němskej kóžde lěto 10 000 sebjemordarstwow a mnohe pospyty, ma zarjadowanje pokazać na přičiny depresijow, smjertnych přećow, ale tež puće prewencije a skutkowniše zastaranje na suicid wohroženych ludźi.

Maja najćešu bibliju swěta

Kooperacija při wučbje

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Krajna cyrkej Sakskeje a biskopstwo Drježdźany-Mišno chcetej při šulskej nabožinskej wučbje wušo hromadźe dźěłać. Tohodla ma so naj­pozdźišo wot šulskeho lěta 2020/2021 konfesionelno-kooperatiwna nabožinska wuč­ba poskićić, praji ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing w Drježdźanach. Hromadźe z katolskim biskopom Heinrichom Timmereversom předstaji Rentzing prěni raz pozicisku papjeru „Konfesionelna kooperacija w nabožinskej wučbje w Swobodnym staće Sak­skej“. Wučbna maćizna leži w zhromadnej zamołwitosći, při kotrejž njejedna pak so wo ekumenisku nabožinsku wučbu­, podšmórnyštaj wobaj biskopaj. Konfesionelne rozdźěle maja so jasnje wu­zběhnyć. Tak nastanje nimo ewangelskeje a katolskeje nabožiny třeća forma nabožinskeje wučby.

Ćežke časy za křesćanow

Bamž US-biskopow namołwjał

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je so w lisće wobroćił na biskopow USA, kiž su so hladajo na skandal znjewužiwanja wróćo sćahnyli na tydźeń modlenja. Wón jich namołwja ke kročelam přećiwo „kultu­rje znjewužiwanja“ a jich warnuje před šćěpjenjom a wućeknjenjom jich zamołwitosće. Franciskus bě sej tute eksercicije wuraznje přał.

Mišter Eckhart za dźěći

Čłowječe kosće našli

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Rom (B/SN). Namakane čłowječe kosće na teritoriju Vatikana staraja so wo spekulacije. Před 35 lětami bě so tehdy 15lětna Emanuela Orlando zhubiła. Wot dźowki přistajeneho Vatikana njeje wot toho časa ani slěda. Tuž je wokoło tohole pada wjele tukanjow, kaž anonymne tele­fonaty, mafija a komploty wuchodneje tajneje słužby přećiwo bam­žej­ Janej Pawołej II. Hač so při namakanych kosćach wo Emanuelu Orlando jedna, njeje dotal jasne.

Zakituje wučbu nabožiny

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch je konfesionelnu nabožinsku wučbu zakitował. Předmjet pomha šulerjam, namakać „swójske stejišćo“ k swojej nabožinje, rjekny Koch w telewiziji ZDF. Konfesionelna wučba je lěpša hač nabožinskowučbny předmjet a je wuměnjenje za mjezsobnosć z druhimi nabožiami.

Zmužitosć k měrnosći měć

Cyrkej njewotwisna

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Za lěpšu politisku kulturu

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Düsseldorf/Mišno (B/SN). Bywši zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière warnuje před tym, z přehnatymi a hrubymi rozestajenjemi politisku kulturu w Němskej wobškodźić. Přistojne mjezsobne wobchadźenje so pozhubja, rjekny de Maizière w Brüsselu wuchadźacej nowinje Rheinische Post. „Mamy w politiskej debaće lědma hišće rozdźěla mjez piano a fortissimo. Zwjetša je to jenož hišće fortissimo“, wobžaruje politikar CDU a čłon financneho wuběrka zwjazkoweho sejma.

Kak dołho hody swjećić?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND