Serbski napis za Sakski krajny sejm

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:
Popisanje Sakskeho krajneho sejma je wot wčerawšeho dwurěčne. Při wopytowarskim zachodźe bu němski napis wo serbski w samsnej wulkosći wudospołnjeny a tak namjet serbskich parlamentownikow zeskutkownjeny. Prezident krajneho sejma dr. Matthias Rößler bě serbskich zapósłancow Marka Šimana, Alojsa Mikławška (wšitcy CDU) a Hajka Kozela (Lěwica) krótkodobnje přeprosył, zo bychu nowosć zhromadnje předstajili. Kaž bě wot serbskich zapósłancow zhonić, nimaja woni wuzwolenu formu předstajenja za jara spomóžnu. Krajny sejm Braniborskeje pyši wot 2014 němsko-delnjoserbske popisanje při hłownym zachodźe. Na samsnym městnje sakskeho sejma pak je dale jenož němski napis. Foto: Sakski krajny sejm

Seehofer w januaru wotstupi

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Předsyda bayerskeje CSU Horst Seehofer chce swoje zastojnstwo 19. januara złožić. Za tutón dźeń je wón wurjadny zjězd strony zwołał, wón dźensa w krótkim stejišću w Mnichowje připowědźi. Wo swojim přichodźe jako nutřkowny minister so Seehofer njewupraji. „Lěto 2019 ma lěto ponowjenja CSU być“, Seehofer wozjewi. Na zjězdźe chcedźa tež wo tym wuradźować, kak móhła strona mjez wobydlerjemi zaso wjace dowěry zdobyć.

Ličba woporow dale rozrostła

Los Angeles (dpa/SN). Zahubne wulkowohenje w Kaliforniskej su sej dalše smjertne wopory žadali. Na sewjeru kraja je so ličba woporow na 63 zwyšiła, po tym zo běchu pomocnicy w rozwalinach wotpalenych domow dalše ćěła namakali, sćelak CNN zdźěla. To je wjace woporow hač hdy do toho při wohenjach w kraju. Ličba zhubjenych je mjeztym wot dotal 200 dramatisce na 631 rozrostła, zamołwići zdźěleja. Na juhu kraja wohenje dale cychnuja. Tam stej dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj. Cyłkownje zahiny 65 ludźi.

Wotpokazuje wumjetowanja

Poslednje wudaće Otto-kataloga chcedźa přichodnu wutoru w Nürnbergu ćišćeć započeć. Po nimale 70 lětach chce Hamburgski rozpósłar tworow Otto prezentaciju wudźěłkow w dalokej měrje do interneta přepołožić, hdźež tak a tak hižo 97 procentow wšitkich skazankow dochadźa. Katalog so hižo njewupłaći. Foto: dpa/Markus Scholz

Merkel w Kamjenicy

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:
Kamjenica (dpa/SN). Tři měsacy po smjertnym nadpadźe z nožom na Němca, po demonstracijach a namócnosćach přećiwo wukrajnikam, je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) dźensa Kamjenicu wopytała. Tam chcyše so wona wosobinsce wo zasadźenju ludźi na dobro respektneho a tolerantneho zhromadneho žiwjenja wobhonić, kanclerski zarjad zdźěli. Kónc awgusta běštaj po­žadarjej azyla 35lětneho muža z Kamjenicy zakłółoj. Na to bě k zdźěla prawicarskoradikalnym demonstracijam dóšło. Při tym ekstremisća tež židowske, persiske a turkowske hosćency nadběhowachu. Mjeztym je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) kritiku wotpokazał, zo Merkel nětko hakle přijědźe. „Njeje ženje přepozdźe, rěčeć.“

May we wuskosćach

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:
London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May dyrbi z tym ličić, zo so jeje konserwatiwna frakcija z prašenjom njedowěry přećiwo njej staji. Wčera bě jej wliwny konserwatiwny zapósłanc Jacob Rees-Mogg njedowěru wuprajił, po tym zo bě May naćisk zrěčenja z EU wo wustupje kraja z Europskeje unije předstajiła. W tym zwisku běchu wjacori ministrojo a statni sekretarojo wotstupili. Mjeztym hrozy May w zwadźe brexita dla nowy problem. Konserwatiwna sewjeroirska demokratiska a unijonistiska strona DUP žada sej wotstup premierministerki. Hewak njebudźe strona zrěčenju wo brexiće přihłosować, piše The Daily Telegraph. May je w parlemenće na hłosy DUP po­kazana. Tuta w zrěčenju předwidźanu rólu­ Sewjerneje Irskeje wotpokazuje.

Kandidaća so čłonam CDU předstajili

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin/Lübeck (dpa/SN). We wubědźowanju wo naslědnistwo Angele Merkel na čole CDU su wšitcy třo kandidaća na prěnjej regionalnej konferency ponowjenje strony přilubili a so zdobom za zhromadne dźěło ze zwjazkowej kanclerku wuprajili. W CDU knježi nowy rozmach, rjeknychu generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer (56), bywši frakciski šef Friedrich Merz (63) a minister za strowotnistwo Jens Spahn (38) wčera w Lübecku w přepjelnjenej žurli před něhdźe 800 čłonami.

Merz a Spahn potwjerdźištaj w diskusiji z wopytowarjemi, zo nochcetaj so tež hnydom wo kanclerstwo prócować. Merz přiwšěm na to skedźbni, zo ma wšelake diferency z Merkel. Spahn rjekny, zo chcył so w prěnim rjedźe wo ponowjenje CDU starać. „Trjebamy stronu, kotraž na bazy rozsudźi a nic wothorjeka“, wón zwurazni. Kramp-Karrenbauer, kotruž maja mnozy za zwjazkarku Angele Merkel, chce tohorunja bazu strony bóle do rozsudow zapřijeć. „400 000 čłonow je najwjetši pokład strony.“

Dalše temy wječora běchu mandźelstwa jenakosplažnych, politika ćěkancam napřećo a socialna sprawnosć.

Wjetši ramik trěbny

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:
Zo je serbski napis při Sakskim krajnym sejmje w Drježdźanach skónčnje připrawjeny, je chwalobne, runje tak kaž fakt, zo je serbske pismo runje tak wulke kaž němske. Štož mje trochu zamyla je wašnje, kak su serbski napis wotkryli: takrjec připódla a trochu zaćichim. Prezident krajneho sejma Matthias Rößler je třoch serbskich zapósłancow Marka Šimana, Alojsa Mikławška a Hajka Kozela krótkodobnje zwołał, zo by jim najnowše wudobyće prezentował. Sym sej wěsty, zo móhło so tole tež we wjetšim a swjatočnišim ramiku stać. Dopominam so derje na posedźenje sejma w juniju, jako na jednym z prěnich dypkow dnjoweho porjada – a nic kaž hewak na poslednim – wo serbskej rozprawje debatowachu. To mějach zaćišć, zo je so suk skónčnje torhnył. Po wčerawšim „wotkryću“ pak njemóžu so zaćišćej dowobarać, zo su sakskim politikarjam serbske naležnosće přeco hišće trochu njepřijomne. Marko Wjeńka

To a tamne (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Za internetnu wěstotu zamołwity minister w Japanskej njeje hišće nihdy kompjuter wužiwał. „Wot swojeho 25. žiwjenskeho lěta sym sobudźěłaćerjam a sekretaram přikazował. Tuž njejsym nihdy w swojim žiwjenju kompjuter trjebał“, rjekny Yoshitaka Sakurada srjedu w parlamenće. 68lětny je wot oktobra minister za přihot olympiskich hrow 2020. Při tym dyrbi tež wěstotu we internetnym wobłuku zaručić. Opozicija reagowaše na wuprajenja ministra chětro zludana.

Pjećlětnemu hólcej awto darił je čečenski mócnar Ramsan Kadyrow. Do toho bě hólc při rekordnym pospyće pječa 4 000 ležnych zepěrow zmištrował. Na to dari jemu Kadyrow Mercedes. Hólc, kiž je w swojej domiznje tež jako „čečenski Arnold­ Schwarzenegger“ znaty, je sej tutón dar ze swojim wukonom zasłužił, da autokratnje knježacy Kadyrow wozjewić.

W rozmołwje z katalanskim načolnym politikarjom Carlesom Puigdemontom

Katalanski načolny politikar Carles Puigdemont, narodźeny 1962 w Amer, je dźensa w belgiskim Waterloowje žiwy. Jako zapósłanc katalanskeho regionalneho parlamenta zasa­dźowaše so wón za njewotwisnosć Katalonskeje wot Španiskeje. W januaru 2016 wuzwolichu jeho za 130. prezidenta katalanskeho awtonomneho knježerstwa – Generalitat de Catalunya. Po lońšim referendumje wo njewotwisnosći w Katalonskej buchu Puigdemont a wot njeho nawjedowane knježerstwo na zakładźe španiskeje wustawy wotsadźene a wot tamnišeje justicy mjez druhim zběžka dla wobskoržene. Puigdemont so jastwu wuwiny, z tym zo do wukraja ćekny.

Puigdemont bu na to na zakładźe europskeho přikaza zajeća lětsa w měrcu w Němskej zajaty. W juliju rozsudźi němske sudnistwo, jeho Španiskej njepřepodać, na čož španiska justica přikaz zajeća zběhny.

Brexita dla wotstupili

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

London/Brüssel (dpa/SN). Protestujo přećiwo naćiskej zrěčenja k wustupej Wulkeje Britaniskeje z EU staj britiski minister za brexit Dominic Raab a ministerka za dźěło Esther McVey dźensa wotstupiłoj. Tež statny sekretar za Sewjernu Irsku Shailesh Vara je swoje zastojnstwo złožił, medije rozprawjeja. Dźensa chcyše britiska premierministerka Theresa May zrěčenje parlamentej w Londonje předstajić. Wočakuja razne rozestajenja.

Kandidaća so předstaja

Lübeck (dpa/SN). Kandidaća za předsydu CDU chcychu so dźensa na regionalnej konferency w Lübecku čłonam strony předstajić. Za to wočakuje CDU něhdźe 900 wobdźělnikow ze Schleswigsko-Holsteinskeje, Hamburga a Mecklenburga-Předpomorskeje. Najlěpše wuhlady na naslědnistwo Angele Merkel na čole strony maja generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer, něhdyši frakciski šef Friedrich Merz a zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn.

Pjenježny dar wróćo pósłany

nawěšk

nowostki LND