Jednanje njezastaja

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). W procesu wo­pačneje přisahi dla přećiwo bywšej předsydce AfD Frauce Petry je Drježdźanske krajne sudnistwo, pokazujo na pobrachowace prawniske zakłady wotpokazało, jednanje zastajić. Zakitowar Petry Carsten Brunzel je sudnistwu dźensa zdźělił, zo chcył wo zastajenju jednanja rěčeć. Sudnik Christian Linhardt wujasnja, zo to w tym padźe po chłostanskoprocesowym porjedźe do prašenja njepřińdźe.

Kardinal Pell zajaty

Melbourne (dpa/SN). Po zasudźenju splažneho znjewužiwanja njepołnolět­neju dla su bywšeho financneho šefa Vatika­na, kardinala Georgea Pella zajeli. Sudnistwo w awstralskim Melbournje je wu­kazało, zo dyrbi 77lětny najebać swoju­ starobu a swój strowotniski staw do jastwa. Sudnicy maja za dopokazane, zo je Pell swój čas jako arcybiskop dweju 13lětneju hócow znjewužiwał. Pellej hrozy jastwo hač do 50 lět. Wón wšitke wumjetowanja dale wotpokazuje.

Trump a Kim so schadźujetaj

W Berlinskim zwěrjencu su wčera młodeho běłeho mjedwjedźa a jeho mać Tonju medijam předstajili. Mała mjedwjedźica, kotraž­ nima hišće žane mjeno, je so 1. decembra narodźiła a so wot toho časa derje wuwiwa. Wopytowarjo smědźa sej ju w měrcu­ prěni raz wobhladać. Zwěrjenc nadźija so wulkeho nawala zajimcow. Foto: dpa/Steffen Freiling

Za wotměnjawy magacin „Łužyca“

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Podstupim (SN/MkWj). Braniborska Rada­ za serbske naležnosće je so wčera w Podstupimje schadźowała. Při tym bě ku­błanje jedne z centralnych temow, kaž městopředsyda rady Marcus Końcaŕ na naprašowanje SN zdźěli.

Nimo toho informowaše zastupnik kubłanskeho ministerstwa čłonow serbskeje rady wo skóržbach wjacorych komunow přećiwo přirjadowanju k serbskemu sydlenskemu rumej wotpowědnje nowemu serbskemu zakonjej kraja. Mjez druhim skoržitej gmejnje Stara Niwa­ (Alt Zauche) a Markojska góla (Märkische Heide) přećiwo přirjadowanju, mějo je za wustawu ranjace.

Indiskej lětadle wottřělenej

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Islamabad (dpa/SN). Pakistanske wójsko je po swójskich informacijach dwě indiskej lětadle nad Pakistanom wottřěliło. Rěčnik armeje rozłoži, zo je jedne z lě­tadłow w pakistanskim dźělu Kashmira na zemju zrazyło, tamne w indiskim dźělu­ kónčiny, wo kotruž so Pakistan a Indiska hižo wjele lět wadźitej. Jednoho z indiskich pilotow su pječa zajeli.

Rěčnik indiskich powětrowch mocow je mjeztym zražku jedneje indiskeje wojerskeje mašiny we wobwodźe Budgam w indiskim dźělu Kashmira potwjerdźił. Dalše informacije wón njepoda, kaž powěsćernje rozprawjeja.

Napjatosće mjez woběmaj atomowymaj mocomaj běchu so w minjenymaj tydźenjomaj raznje přiwótřili. Indiska wčera wo tym informowaše, zo je lěhwo teroristow w susodnym Pakistanje bombardowała. Při tym su pječa „jara wulku ličbu“ čłonow islamistiskeje milicy Jaish-e-Mohammed morili. Tući běchu 14. februara w indiskim dźělu Kashmira při nadpadźe 40 ludźi indiskeje policajskeje jednotki morili.

Liča z raznymi změnami

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Zwjazk němskeje industrije boji so wulkich stratow brexita dla

Berlin (dpa/SN). Němska industrija so boji, zo so njerjadowany wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije negatiwnje na hospodarstwo kraja wuskutkuje. Zwjazk němskeje industrije (BDI) z toho wuchadźa, zo so hospodarska wukonitosć zwjazkoweje republiki w tym padźe wo znajmjeńša poł procenta nutřkokrajneho bruttoprodukta wosłabi. „To by 17 miliardow eurow mjenje hospodarskeje mocy jenož lětsa wučiniło“, rjekny hłowny jednaćel BDI Joachim Lang wčera w Berlinje. Wulka Britaniska by potom do hospodarskeje krizy zjěła.

Wulka Britaniska chce Europsku uniju hižo 29. měrca wopušćić. Premierministerka Theresa May steji z teje přičiny pod masiwnym ćišćom w swojej konserwatiwnej stronje. Mnozy sej mjeztym žadaja termin wustupa přestorčić, njebudźe-li z EU wujednane zrěčenje hač dosrjedź přichodneho měsaca doskónčnje schwalene.

Rozsud móže šansa być

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je rozsudźiło: Jedna zhromadna muska wu­bran­ka koparjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy­ ma Serbow na europeadźe zastu­pować. Wěm, zo by so delnjoserbskim koparjam lubiło so sami jako mustwo Serbow wobdźělić. Tola předsyda Domowiny zas a zas potwjerdźa: Smy jedyn lud! Tak měli tež zhromadnu wubranku na wubědźowanje narodnych mjeńšin słać. Rozsud zwjazkoweho předsydstwa mam za šansu. Zhromadnje móžemy najlěpšich koparjow wobeju Łužicow do „narodneho mustwa Serbow“ powołać runje tak, kaž je to po wšěm swěće z wašnjom. Z delnjoserbskim sportowym towarstwom mamy šansu, njedostatk, zo z Delnjeje Łužicy nima­le žadyn kopar w serbskej wubrance zastupjeny njebě, wotstronić. Lubi balo­koparjo, pomhajće tuž dźěłowej skupinje Europeada 2020, runohódnje wobsadźene zastupnistwo za europeadu w Korutanskej zestajeć. Janek Wowčer

Pojědźe do Bołharskeje

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:
Sofija (dpa/SN). Bołharska chce plany za no­wy płunowód do srjedźneje Europy pospěšić. Hladajo na prócowanja, so rusko-turkowskemu płunowodej Turkish Stream přizamknyć směć, wočakuja přichodnu póndźelu ruskeho ministerskeho prezidenta Dmitrija Mjedwjedewa w stolicy Sofiji. We wosobinskich rozmołwach Mjedwjedewa z bołharskim kolegu Bojkom Borisowom kaž tež na zetkanju wobeju delegacijow chcedźa wo energetiskim zastaranju, hospodarstwje a turizmje rěčeć, kaž bołharske knježerstwo zdźěli. Po tym puću chce něhdyši čłon wuchodneho bloka swoje poćahi k Ruskej zaso polěpšić, po tym zo bě ministerski prezident Borisow loni w meji Moskwu wopytał. Bołharski parlament je w nowembru nowu energijowu stra­tegiju schwalił. Wona předwidźi so płunowodej Turkish Stream přizamknyć. Płunowód ma ruski zemski płun přez Čorne morjo do Turkowskeje wjesć a hišće lětsa hotowy być. Poprawom bě planowane, zo ruski płun direktnje do balkanskeho kraja klumpaja. Projekt pak dyrbješe Ruska po wobmyslenjach Europskeje unije před pjeć lětami cofnyć.

To a tamne (27.02.19)

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Wosrjedź awtodróhi A 3 porodźiła je žona swoje dźěćko njedaloko bayerskeho Regensburga. Mandźelskaj běštaj po puću do porodoweje chorownje, jako so hro­na započachu. Muž při awtodróhowym twarnišću zasta a zawoła nuzoweho lěkarja. Jako tón dojědźe, bě so hólčk z mjenom Karl hižo narodźił. Policisća běchu jemu na swět pomhali. Dalše daty wo młodej swójbje woni njetrjebachu, z wida policije dźě njebě pad relewantny.

Golf hrajacy prezident Donald Trump budźe jedna z atrakcijow lětušeho karnewala róžowu póndźelu w Kölnje. To su wčera hižo raz připowědźili, předstajejo někotre wozy wulkeho póstniskeho ćaha. Tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a francoski prezident Emmanuel Macron budźetaj sej kritiku lubić dać dyrbjeć. Woprawdźe łoskoćiwe temowe wozy wšak hakle póndźelu wuhladamy.

Z ćahom a awtom na wjeršk

wutora, 26. februara 2019 spisane wot:

Hanoi (dpa/SN). Sewjerokorejski mócnar Kim Jong Un je na wjerškowe zetkanje z prezidentom USA Donaldom Trumpom do Vietnama dojěł. Wosebity ćah, z kotrymž bě Kim 4 500 kilometrow dołhu čaru zmištrował, docpě dźensa rano město Dong Dang na chinskej mjezy. Wottam je z awtom do vietnamskeje stolicy­ Hanoija dale jěł. Tam wotměje so jutře wojerškowe zetkanje z Trumpom, kotrehož wočakuja dźensa wječor.

Wonkowny minister wotstupił

Teheran (dpa/SN). Iranski wonkowny minister Mohamed Dshawad Sarif je swój wotstup připowědźił. „Zamołwjam so za wšitke njedostatki w času zastojnstwa“, piše Sarif w internetnym portalu Instagram. Prezidialny zarjad je wotstup ministra mjeztym wobkrućił. Zdobom pak zdźěla, zo prezident Hassan Ruhani wotstup njeakceptuje. Sarif bě mjezy­narodne atomowe zrěčenje Irana z druhimi krajemi sobu wujednał. Po tym zo su USA zrěčenje wupowědźili, je nutřkopolitiski ćišć na njeho přiběrał.

Kardinal zasudźeny

Wulkowoheń je wčera popołdnju w Zhorjelcu porjedźernju awtow zničił. Po dotal předležacych informacijach njeje so nichtó zranił. Kaž policija zdźěla, běchu so na dworje porjedźernje wotstajene awta z njeznateje přičiny zapalili. Płomjenja rozpře­strěchu so na twarjenje, w kotrymž běštej awtowa škleńčernja a lakěrarnja zaměstnjenej. Foto: Matthias Wehnert

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND