Kretschmer: Podawk wujasnić

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Po kritice nastupajo postupowanje policije přećiwo žurnalistam na kromje wopyta zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Drježdźanach je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wujasnjenje podawka připowědźił. „Naležnosć woměrje přepytujemy a potom wěmy, na čim smy“, rjekny wón wčera powěsćerni dpa. Ma dźě jako ministerski prezident dźěło zastojnikow zakitować, „a to tež činju“. Pozadk je wot reportera wozjewjeny widejo, kotryž dokumentuje, kak policisća na žadanje wobdźělnikow demonstracije Pegidy přećiwo žurnalistam postupuja, a jich dźěło poćežuja.

Kretschmer bě zadźerženje zastojnikow na Twitteru wuraznje zakitował.

Němska a Ruska za Syrisku

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:
Moskwa/Berlin (dpa/SN). Ruska a Němska chcetej z nowym formatom zhromadnje z Francoskej a Turkowskej wot wobydlerskeje wójny zničenu Syrisku zaso stabilizować. To zdźěli wčera rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow po zetkanju zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom na hrodźe Meseberg pola Berlina. Putin bě do toho Europsku uniju namołwjał, při nowonatwarje Syriskeje pomhać. Pjeskow potwjerdźi, zo staj Merkel a Putin wšitke planowane temy wobrěčałoj, tež połoženje na Ukrainje. Přezjednaj sej wobaj tež běštaj, płunowód Nord Stream 2 najebać hrožace sankcije ze stron USA zwoprawdźić.

Policija podhladneho zajała

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Biskopicy (dpa/SN). W zwisku z wutřělemi na nimojěduce awta je policija wčera w lěsu njedaloko Biskopic 42lětneho muža zajała. Wón bě wjetše hałzy na statnu dróhu S 111 mjetał. Runje tam bu wo­spjet na awta třělane. Hač je zajaty muž zdobom třělc, chcedźa nětko zwěsćić, policija zdźěla. Muž je tuchwilu w jatbje, hdźež jeho přesłyšuja. Wón bydli w Biskopičanskej končinje. Jako jeho zastoj­nicy zajachu, njeměješe bróń při sebi. Wón měješe 0,6 promilow alkohola w kreji a skutkowaše zamyleny.

Cyłkownje pjeć šoferow bě so minjene dny na policiju wobroćiło, po tym zo bu na jich jězdźi­dło třělane. Zdobom je hišće dalšich dźesać padow, kotrež so do mustra hodźa, kaž policija informuje. W jednym padźe móžachu zastojnicy projektil třělby zawěsćić. Wo kotru družinu so jedna, njeje ­cyle jasne.

Minjenu póndźelu bě 38lětna šoferka po Biskopicach jěducy wutřěl słyšała a po tym škodu na durjach swojeho awta zwěsćiła. Dźeń pozdźišo bu jězdźidło 55lětneho muža wobškodźene.

To a tamne (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Zo móhł tola hišće z lětadłom sobu lećeć, je zapozdźeny pasažěr ze swojim handyjom wosom mjeńšin do wotlěta ­lětanišćo w Londonje zawołał a tam z bombu hrozył. Tak chcyše mašinu do Los Angelesa hišće docpěć. Špak wšak bě tón, zo zawoła z handyjom, z kotrymž bě lět knihował. Jako chcyše 47lětny Francoz jědnaće dnjow pozdźišo wot samsneho lětanišća do USA lećeć, poli­cija jeho zaja. Londonske sudnistwo je nětko konsekwency telefonata postajiło. Dźesać měsacow smě muž do jastwa.

Schody do domu prosće wottwarił je podružnik w Mnichowje. Do toho bě přenajer wjaceswójbny dom při nuzowej awkciji kupił a njemóžeše nětko do swojeho bydlenja. Na sudnistwje podružnik twjerdźeše, zo je sam schody wobstarał, čehoždla jemu słušeja. Sudnicy pak rozsudźichu, zo słuša nowemu wobsedźerjej cyły dom, tak tež schody.

Wjazońca (dpa/SN/JaW). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel wopyta wčera předewzaće Trumpf we Wjazońcy. Zhromadnje ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (wobaj CDU) je so wona na městnje wo dźěle přistajenych wobhoniła. Na něhdźe hodźinskim wopyće wotmołwješe zdobom na prašenja něhdźe 250 dźěłaćerjow. Woni­ prašachu so za wolóženjom dawkow, nawabjenjom fachowcow kaž tež za přičinu, čehodla so mnozy ludźo w Sakskej chětro zludani wotwobroćeja a po­litiku strony kritizuja. „Kritika ma tež swoje dobroty, dokelž nas runje tak znjeměrnja“, kanclerka zwurazni. Za wažne pak Angela Merkel zdobom ma, kritiku konstruk­tiwnje wužiwać a prawu měru namakać. Wot Michaela Kretschmera chcychu přitomni mjez druhim wědźeć, čehodla sakske knježerstwo njeje prjedy přećiwo njedostatkej wučerjow postu­powało. Sakski premier přizna zmylki, skedźbni pak na kubłanski paket. Skónčnje buštaj wobaj politikarjej z aplawsom rozžohnowanaj. „Je derje, zo kanclerka tež raz na wjes přijědźe a jenož města njewopytuje“, rjekny dźěłaćer Antonio Meinert powěsćerni dpa.

Putin znowa w Němskej

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Do jutřišeho wopyta ruskeho prezidenta Wladimira Putina pola zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) žada sej strona FDP změnu politiki napřećo Moskwje. „Ruska ma so zaso do kruha statow G8 wróćić“, wuzběhny předsyda FDP Christian Lindner dźensa w nowinje Passauer Neue Presse. Jeli Krjeml swoju politiku změni, móhła so Ruska zaso z politiskim partnerom stać. „Tuchwilu spyta Putin Europu pačić, štož njemóžemy dowolić.“ Hižo druhi raz w běhu třoch měsacow přijědźe ruski prezident na rozmołwy do Němskeje.

USA Turkowskej znowa hroža

Washington/Istanbul (dpa/SN). USA su Turkowskej z dalšimi sankcijemi hrozyli, jeli pod domjacym arestom stejaceho fararja Andrewa Brunsona njepušći. Knježerstwo je sankcije hižo přihotowało, rjekny ameriski financny minister Steven Mnuchin wčera na posedźenju kabineta we Washingtonskim Běłym domje. Kriza wuskutkuje w Turkowskej wulke turbulency měny lira. Prezident Recep Tayyip Erdoğan nadźija so nětko inwestorow z wukraja.

Bombu znješkódnili

Wosebite zwučowanje w nuzowym padźe su wohnjowi wobornicy srjedu wječor na nowej železniskej čarje mjez Hórnikecami a Hórku přewjedli a scenarij znjezboženja ćaha přehrali. Pozdatne njezbožo bě spřihotowane při Klětnjanskim zastanišću, hdźež je wosobowy ćah do bagra zajěł. Wobornicy z Klětnoho, Hamora, Krynhelec, Delnjeho Wujězda a Mikowa so na zwučowanju wobdźělichu. Foto: Joachim Rjela

Strašne wuprajenje

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:
Düsseldorf (dpa/SN). Nutřkowny minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Herbert Reul (CDU) žněje w padźe Sami A. wulku kritiku. Jeho wuprajenje, rozsudy sudnikow měli stajnje tež prawniskemu za­čuću ludnosće wotpowědować, hódnoćeše předsyda Němskeho zwjazka sudnikow Jens Gnisa jako strašny nadběh na prawniski stat. Hladajo na zadźerženje zarjadow na wotsunjenje islamista Sa­mija A. do Tuneziskeje je hižo strašne, zo nastawa zaćišć, „zarjady móža sudnistwa podhladnje wobšudźić. To pomjeńša dowěru wobydlerjow do prawniskeho stata“, Gnisa warnowaše. Mjeztym je integraciski minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Joachim Stamp (FDP) zmylk při­znał. Wón njeje so po krótkodobnym zakazu sudnistwa, islamista do Tuneziskeje wotsunyć, měł, bojo so wonkopo­litiskich škodow.

VW produkcijuawtow rozšěri

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:
Wolfsburg (dpa/SN). Koncern Volkswagen chce produkciju awtow na hłownym stejnišću we Wolfsburgu přichodne lěta na milion jězdźidłow rozšěrić. Golf wosmeje generacije budźe jenož we Wolfsburgu zhotowjeny, zdźěli Andreas Tostmann, nawoda produkciskeho a logistiskeho wobłuka VW. Produkciju Golfa přepołoža tuž z Zwickauwa a mexiskeho stejnišća Puebla do Wolfsburga. Na sakskim stejnišću budźe přichodnje elektriski model ID zhotowjeny. Hač do lěta 2020 ma produkcija VWja na wšěch němskich stejnišćach wo 25 procentow rozrosć, kaž Tostmann dźensa připowědźi.

Drježdźany (dpa/SN). W času wjetšich dawkowych dochodow chce Sakska dale zlutniwje hospodarić a dołh pomjeńšić. To připowědźi wčera sakski financny minister Matthias Haß (CDU), rozłožowacy w Sakskim krajnym sejmje naćisk dwójneho etata za lěće 2019 a 2020. „Najwyša priorita wostanje, našim wnučkam a naslědnym generacijam žadyn hoberski dołh njezawostajić“, wón rjekny. Při­wšěm chce financne ministerstwo swobodneho stata telko pjenjez wudać kaž hišće ženje. Za lěto 2019 su wudawki 20,1 miliardy eurow předwidźane. Lětsa je to 18,9 miliardow eurow. W decembru ma krajny sejm etat wobzamknyć.

Ličba přistajenych kraja so wot 89 000 na 90 000 powjetši. Před něšto lětami ­hišće bě zaměr 70 000 sobudźěłaćerjow. Matthias Haß zapósłancow překwapi, prajo, zo njebu wot ­lěta 2009 ani jeničke dźěłowe městno w sakskim zarjadni­stwje šmórnjene. Pod jeho předchadnikom Georgom Unlandom njejsu so wšitke dźěłowe městna w oficialnym planje scyła jewili. Financny minister přilubi tuž wjace transparency.

nawěšk

nowostki LND