Managerojo Audi wobskorženi

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Detroit (dpa/SN). Justicne zarjady USA chcedźa w skandalu manipulowaneho wotpłuna dieselowych awtow dla tež přećiwo zamołwitym awtotwarca Audi postupować. Wčera su na sudnistwje w Detroiće štyrjoch managerow koncerna wobskoržili. Wumjetuja jim zapřisahańcu, z kotrejž su zaměrnje wobswětoškitne zakonje USA ranili a kupcow wobšudźili. W padźe zasudźenja hrozy jim wjelelětne jastwo. Po informacijach medijow pak su wšitcy štyrjo w Němskej, hdźež jim chłostanje njehrozy.

Zwoprawdźeja wólbne lubjenja

Rom (dpa/SN). Nowe italske knježerstwo je wobzamknyło, jedne ze swojich centralnych wólbnych přilubjenjow zwoprawdźić: Wčera wječor schwalichu planowane tak mjenowane wobydlerske dochody a rentowu reformu. „Knježerstwo swoje přilubjenja dodźerži“, rjekny ministerski prezident Giuseppe Conte. Projekt, kotryž płaći wjace hač dźesać miliardow eurow, bě statny deficit Italskeje raznje powjetšił a zwadu z Europskej uniju zawinił. Noworjadowanje ma na dobro milionow Italčanow być. Parlament dyrbi naprawam hišće přihłosować.

„Wěste“ kraje postajene

Zeleny tydźeń w Berlinje – tule Susanne Roch w hali Braniborskeje – je wot dźensni­šeho zjawnosći přistupny. Hač do 27. januara wočakuja w halach pod Škričkowej wěžu 400 000 wopytowarjow. Z 1 750 wustajerjemi z 61 krajow je přehladka tak wulka kaž hišće­ nihdy w swojich 93lětnych stawiznach. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Drježdźany (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) zhladuje z wulkimi starosćemi na aktualne połoženje zwrěšćeneho dojednanja brexita dla. „Wulka Britaniska je nam jedyn z najwažnišich wikowanskich partnerow a ma to wostać“, rjekny politikar powěsćerni dpa. Swobodny stat chce tež přichodnje dobre wikowanske poćahi k britiskim předewzaćam pěstować. „Tohodla smy sami na tym zajimowani, w najlěpšim padźe brexitej zadźěwać abo kompromisy namakać, bjeztoho zo wo zrěčenju znowa jednamy.“ Wulka Britaniska je po Chinje a USA najwažniši eksportny kraj Sakskeje. Loni je tam twory w hódnoće dweju miliardow eurow předawała.

Delegacija USA njepojědźe do Davosa

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Knježerstwo USA zastajneho etata, tak mjenowaneho shutdowna, dla žanu delegaciju na zhromadźiznu swětoweho hospodarskeho foruma wot 22. januara w šwicarskim Davosu njesćele. To je rěčnica Běłeho domu we Washingtonje připowědźiła. Prezident sam wšak bě swoju jězbu do Alpow hižo před dnjemi wotprajił. Mjeztym so zwada wo shutdown přiwótřa, a Trump je předsydce Domu reprezentantow, demokratce Nancy Pelosi, tež planowany lět do Brüssela a do Afghanistana šmórnył. Połoženje 800 000 sobudźěłaćerjow ministerstwow je dźeń a hórše. Wčera su tysacy z nich znowa demonstrowali, dokelž dyrbja bjez mzdy dźěłać.

Maas w Ruskej pola Lawrowa

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je so dźensa do Moskwy podał, zo by z ruskim wonkownym ministrom Sergejom Lawrowom wo jadrowym brónjenju, wo krizy na Ukrainje a wo wójnje w Syriskej rěčał. Po tym chce so do ukrainskeje stolicy Kijewa podać, hdźež jeho wonkowny minister Pawel Klimkin wočakuje.

Wažna tema rozmołwow w Moskwje budźe zwada mjez USA a Ruskej wo zakazu atomarnych raketow srjedźneje distancy. Prezident USA Donald Trump Moskwje wumjetuje, zo wona zrěčenje wo zakazu tajkich raketow rani a chce tak mjenowane INF-zrěčenje spočatk febru­ara wupowědźić. Moskwa je sej wěsta, zo Trump zrěčenje wotpohladnje torpe­děruje, zo móhł nowe jadrowe rakety twarić a w Europje nastajić dać. Tak drje by k nowemu napřemobrónjenju dóšło. Zo so USA a Ruska w tym prašenju tola hišće dojednaja, je chětro njewěste.

To a tamne (18.01.19)

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Elektronisku kolektu chcedźa zajutřišim, njedźelu, prěni króć w Duisburgu wupruwować. W tamnišej měšćanskej ewangelskej cyrkwi změja wěriwi składnosć, ze swojej EC- abo kreditnej kartku pjenjezy darić. Při tym dosaha kartku na mały­ display połožić, po tym zo su so za sumu mjez dwěmaj a 25 eurami rozsudźili. Wězo je tež klasiska kolekta dale móžna.

Wulět cebrow Drježdźanskeho hodowneho cirkusa změje za domptera pjenježne sćěhi. „Wón dyrbi zasadźenje zapłaćić“, kaž policija zdźěli. Zwěrjata běchu so 17. decembra po probje njeznateho zwuka dla nastróžili a přez wotewrjene wrota twochnyli. To je w měsće hodźiny trajacu policajsku akciju ze sydom awtami a konjemi zbudźiło, dokelž běchu cebry do wšěch směrow rozćěkali. Tři móžachu popadnyć, jedyn je stresa dla zahinył.

Wotum njedowěry přetrał

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Athen (dpa/SN). Grjekski ministerski prezident Alexis Tsipras wostanje w zastojnstwje. Parlament w Athenje je jemu wčera wječor dowěru wuprajił. Cyłkownje 151 zapósłancow hłosowaše za njeho, 148 přećiwo njemu, kaž prezidij parlamenta zdźěli. Tsipras bě prašenje dowěry hladajo na přiwótřacy so nutřkokrajny konflikt wo wujednany kompro- mis z Makedonskej stajił. Ta chce so přichodnje Sewjerna Makedonska mjenować. Za to je Tsipras přilubił, prócowanje kraja wo přistup k EU a NATO­ podpěrać.

Rekord kopjenjow zwěsćeny

Mnichow (dpa/SN). Awtomobilowy klub ADAC je loni rekord 745 000 kopjenjow wobchada na němskich awtodróhach registrował. To je přerěznje wjace hač 2 000 wob dźeń, tři procenty wjace hač 2017. Cyłkownu dołhosć haćenjow wobliči ADAC na 1,5 milionow kilometrow, pjeć procentow wjace hač lěto do toho. Rynk awtow by 38 króć wokoło swěta dosahał. Šoferojo dyrbjachu 459 000 hodźin čakać. 35 procentow wšitkich wobchadnych kopjenjow registrowachu w Sewjerorynsko-Westfalskej.

Ruska so njewobdźěli

Sobudźěłaćerce mjezynarodneho lětanišća Orlando na Floridźe wukładuja žiwidła za statnje­ přistajenych lětanišća. Tući njejsu zastajeneho etata USA dla hižo cyły měsac­ žanu mzdu dóstali. Tež na druhich městnach zastaruja sobudźěłaćerjow statnych zarjadnišćow mjeztym ze žiwidłami abo ćopłej jědźu. Foto: dpa/Paul Hennessy

Berlin (dpa/SN). Předsydka SPD a frakci­ska předsydka Andrea Nahles je před ćežkimi sćěhami njerjadowaneho wustupa Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije za dźěłopřijimarjow warnowała. To by wšěm wobdźělenym, zdźěla tež w Němskej, „hoberske straty“ wunjesło, wšako stej wobě hospodarstwje wusko splećenej. Nětko je britiske knježerstwo zamołwite chaotiskemu brexitej zadźěwać, rjekny Nahles w dźensnišim rańšim magacinje sćelaka ZDF. Dźensa chcyše so tež zwjazkowy sejm z brexitom zaběrać. Britiski parlament je wutoru wječor zrěčenje wo wustupje kraja z EU, kotrež bě premierministerka Theresa May z Brüsselom wujednała, z wjetšinu wotpokazał.

Spahn za nowu debatu wo financach hladanja

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn chce hladajo na spochi přiběrace kóšty hladanja zasadnu debatu wo přichodnym financowanju nastorčić. „Dyrbimy dokładnje pruwować, što móža swójby same zdokonjeć a hdźe trjebaja pomoc“, rjekny politikar CDU nowinarjam. Přepytowanje Bertelsmannoweje załožby bě wunjesło, zo přinošk k hladanskemu zawěsćenju dale přiběraceje ličby potrěbnych dla wot nětko­ 3,05 na 4,25 procentow rozrosće. Zastupowacy frakciski předsyda SPD Karl Lauterbach je w tym zwisku swoje ža­danje za „wobydlerskim zawěsćenjom“ wospjetował. Tam dyrbjeli tež zastojnicy a priwatnje zawěsćeni přinošować.

nawěšk

nowostki LND