To a tamne (13.08.18)

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Swoju kačku za zhubjenu přizjewili su zamołwići Lipšćanskeje opery pola policije. Žołta pomolowana něhdźe meter wulka twórba steješe na Augustusowym naměsće a je za operu wabiła. Policija tuž zjawnje za spakosćenej kačku pytaše, a wjacori swědcy so přizjewichu. Přistajeni opery móžachu ju nětko pola měšćanskeje čisćernje wotewzać. Tamniši sobudźěłaćerjo běchu ju mjenujcy sobu wzali, dokelž njezawěsćena na wodźe wodomjeta płuwaše. To operje zdźělić pak woni skomdźichu.

Wjewjerčka je muža w Karlsruhe tak zaměrnje přesćěhała, zo wón zadwělowany policiju zawoła. A jako zastojnicy přijědźechu, ta přeco hišće za mužom běhaše. Přesćěhańca hakle přesta, jako bě zwěrjatko tak wučerpane, zo sej wusny. Zastojnicy pak tukachu, zo pytaše młoda wjewjerčka za nowej domiznu. Kaž zwěrinoškitarjo pisaja, młode wjewjerčki ludźi přesćěhaja, hdyž su wuhłódnjene abo hinašeje pomocy potrěbni.

Njewjedra haćenja zawinili

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Offenbach (dpa/SN). Njewjedra su w dźělach Němskeje wčera a dźensa w nocy wulke haćenja zawinili. Wosebje na zapadźe a sewjeru Němskeje měješe wohnjowa wobora njeličomne zasadźenja, přede­wšěm spowalanych štomow dla. Zdźěla­ běchu železniske čary na sewjeru hišće dźens dopołdnja njewužiwajomne. Wčera­ wječor dyrbjachu tam samo ně­kotre wotrězki awtodróhow nachwilnje zawrěć. W Braniborskej, Durinskej, Saksko-Anhaltskej a Sakskej njejsu njewjedra žane wulke škody zawostajili.

Zasudźa nadpad na bus

New York/Sanaa (dpa/SN). Generalny sekre­tar António Guterres je nalět na šulski bus ze znajmjeńša 50 mortwymi wčera w Jemenje zasudźił. Wopory běchu hłownje dźěći a młodostni. Guterres žada­ sej njewotwisne a spěšnje přepytowanje nadpada, za kotryž je wojerske zwjazkarstwo pod nawodom Sawdi-Arabskeje zamołwite. Wšitke strony w jemenskim konflikće měli so wo to prócować, žanych ciwilistow a žane ciwilne objekty do wojerskich jednanjow njezapřijeć.

Njewužiwaja kubłanske šansy

Horcota a suchota stej w Sakskej po prěnim trochowanju tudyšeho ratarskeho mini­ster­stwa škody we wobjimje 308 milionow eurow zawiniłoj. Daty posrědkowachu nětko zwjazkowemu hospodarskemu ministerstwu. Zakład trochowanja su informacije statistiskeho krajneho zarjada. Tak wučinjeja straty w rólnistwje 215 milionow eurow a w produkciji picy za skót 93 milionow eurow. Foto: dpa/Jan Woitas

Piloća stawkuja

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:
Frankfurt n. M. (dpa/SN). Piloća irskeho předewzaća Ryanair dźensa we wjacorych europskich krajach – w Němskej, Šwedskej, Irskej, Belgiskej a Nižozemskej – stawkuja. Předewzaće je tuž z 2 400 planowanych lětow štyrista šmórnyło. Ćežišćo je Němska, hdźež wodźerjo lětadłow 24 hodźin dźěło złoža. Tu je zjednoćenstwo Cockpit 250 lětow wotprajiło, předewšěm w rańšich hodźinach. W běhu dnja pak startowachu někotre, kotrež běchu z njestawkowacych krajow přilećeli. Po cyłej Europje je něhdźe 55 000 pasažěrow potrjechenych, na wšě 42 000 z nich w Němskej, a to wosrjedź dowoloweho časa. Woni mějachu składnosć, lět překnihować abo sej pjenjezy za tiket wupłaćić dać. Piloća běchu stawk dźensa rano­ w třoch zahajili a chcedźa jón jutře rano w samsnym času zakónčić.

Žane nowe rjadowanje?

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:
Berlin/Brüssel (dpa/SN). Komisija EU wotpokazuje nowe rjadowanje płaćenja dźěćaceho pjenjeza do europskeho wukraja. Přiměrić płaćenja žiwjenjatrěbnym wudawkam na bydlenskim městnje dźěsća njeje zakaza diskriminacije dla w europskich prawach nihdźe předwidźane, zdźěli rěčnica komisije dźensa powěsćerni dpa. Město toho měli znjewužiwanju sylnišo zadźěwać, štož sej tež Němska žada­. Wyši měšćanosta Duisburga Sören Link (SPD) žada sej změnu socialnych zako­njow w Němskej. Pozadk toho je rekordna ličba wukrajnych přijimarjow dźěćaceho pjenjeza. W juniju je na wšě 268 336 dźěći dźěćacy pjenjez dóstało, kotrež we wukraju bydla. Wot lońšeho je to­ rozrost wo 10,4 procenty.

Rusojo maja dlěje dźěłać

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Připowědźena rentowa reforma ludnosć rozbudźa

Moskwa (ČŽ/K). Ludnosć Ruskeje federacije tuchwilu ničo bóle njerozbudźa hač reforma rentoweho systema, kotruž bě knježerstwo Dmitrija Mjedwjedjewa připowědźiło, z psychologiskim wotmysłom za čas swětowych mišterstwow w kopańcy. Jedna wěc při tym emocije wosebje zapyrja, a to wotpohlad, zwyšić zastupnu starobu do renty. Starobu muži wo pjeć lět wot 60 na 65 lět, tu žonow samo wo wosom lět, wot 55 na 63 lět. Zo je to prěnje zwyšenje rentoweje staroby w Ruskej po lěće 1932, nima drje w swěće runjeća.

Scyła žane prašenje njeje, zo je reforma rentoweho systema w kraju-hobru na kóždy pad trěbna, jónu z demogra­fiskich přičin a nic naposledk z hospodarskich nuznosćow. Tak dźě je přerězna žiwjenska staroba wobydlerstwa za čas knježenja Wladimira Putina, potajkim wot 2005 sem, přerěznje wo dźesać lět přiběrała, za ruske poměry hotowy dźiw. Na druhej stronje je administraciji dale a ćešo – tež we wuskutku sankcijow USA a zapada – rentowu pokładnju pjelnić z dosahacymi srědkami.

Měli hromadźe dźěłać

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:
Připućowarjo z wukraja wumysleja sej dźěći, kotrež scyła nimaja, a dóstawaja tež tu w Němskej dźěćacy pjenjez. To je powěsć, kiž bu wčera šěrjena a kotraž je tój­što kritiskich hłosow wuwabiła. Fi­nancielna škoda za Němsku je hoberska. Prašam so, čehodla němske a europske zarjady hromadźe njedźěłaja? Dotal ma kóždy wobydler sam próstwu wo płaćenje dźěćaceho pjenjeza swójbnej kasy stajić. Poprawom předleža daty dźěći tohorunja přizjewjenskim zarjadam gmejnow a městow. Kak to we wukraju rjaduja, nje­wěm, daty pak měli so na někajke wašnje přepruwować hodźeć. Jenož wopismo narodźenja njedosaha. Njepředleža-li žane dokładne informacije wukrajnych zarjadow, njeměła Němska pjenjez wupłaćić. Zhromadna syć europskich zarjadow ze zakładnymi datami wobydlerjow by dźěło tudyšich hamtow a přepruwowanje in­for­macijow wobydlerjow njesměrnje woló­žiła. Bianka Šeferowa

To a tamne (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Stadło kruwow je nětko policiji pomhało skućićelku nańć. Zastojnicy běchu mjenujcy dweju paduchow awta lepili a jeju přesćěhowali. Podhladna žona će­kny na pastwu, hdźež kruwy za njej běhachu. Widejo je policija w staće Florida wozjewiła. Natočiło bě to helikopter, kiž je wot horjeka zasadźenje delegował. Poli­cisća dyrbja na zemi jenož kruwam sćěhować, pomoc z helikoptera rěkaše.

Zasadźenje samopomjenowaneje społnomócnjeneje soniny na zwjazkowej awtodróze A2 w Delnjej Sakskej, hdźež je stajnje wjele njezbožow, njeje po słowach Zwjazkoweho wobchadneho ministerstwa wuspěšny model. Społnomócnjenu soninu chce Zwjazk hakle zasadźić, jeli Harry Potter zwrěšći, ministerstwo zdźěli. Delnjosakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad bě ju w awće sobu wzał. Wona měješe přichodnym njezbožam na awtodróze zadźěwać.

Ličba woporow dale stupa

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Jakarta (dpa/SN). Při zemjerženju na indoneskej dowolowej kupje Lombok je njedźelu znajmjeńša 227 ludźi zemrěło. Tole zdźěli dźensa tamniši zarjad za katastrofowy škit. Přiwšěm móhła ličba hišće dale stupać. Na pódlanskej kupje Bali je so dźensa rano znowa zemja ze sylnosću 6,2 třasła. Twarjenja so sypnychu. Hač je tam­ smjertnych woporow abo zranjenych, dotal znate njeje.

Połoženje dale njerozrisane

Berlin (dpa/SN). Zdźěla dramatiske po­łoženje přemało wučerjow na mnohich šulach, předewšěm w zwjazkowych krajach na wuchodźe Němskeje, njeje tež k zahajenju noweho šulskeho lěta roz­risane. Tole zdźěli dźensa prezident Němskeho wučerskeho zwjazka Heinz-Peter Meidinger powěsćerni dpa. „Tola tež w Bayerskej, Badensko-Württembergskej, Delnjej Sakskej a Sewjerorynsko-Westfalskej je zastaranje wučby na mjezy móžneho“, wón rozkładźe. Wučerjo fa­luja předewšěm na zakładnych, spěchowanskich a bywšich hłownych šulach.

Ma USA za policajski stat

Ludźo modlachu so dźensa w měrowym parku japanskeho města Nagasaki, hdźež spominachu na wopory nadpada USA z atomo­wej bombu. Lětsa budźe tomu 73 lět. Dźesać tysacy njewinowatych ludźi je tam 9. awgusta 1945 zahinyło a 75 000 dalšich so zraniło. Tři dny do toho bě USA hižo město Hiroshimu nadpadnyło. Japanskej měsće, jako prěnjej přez atomowu bombu zničenej, stej mjeztym po cyłym swěće symbol za měr. Foto: picture alliance/Motoki Nakashima

nawěšk

nowostki LND