Prěnje kročele dołheho puća

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Lěto po załoženju aliancy za wutwar awtodróhi dźěławosć bilancowali

Połčnicy (UM/SN). Alianca za wutwar zwjazkoweje awtodróhi A4 je lěto po załoženju kedźbliwje pozitiwnu bilancu sćahnyła. Do tajkeje zjednoćili běchu so zapósłancy CDU Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman, Frank Hirche, Patricia Wissel, Alojs Mikławšk, Octavian Ursu, Lothar Bienst, Stephan Meyer a Heinz Lehmann kaž tež jich kolega ze strony SPD Thomas Baum. Zaměr je po móžnosći spěšnje awtodróhu z Drježdźan-sewjera dalokož móžno na wuchod ze šěsć jězdnjemi wuhotować.

Wuslědk akceptować

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:
Přesłapjenosć mjez mnohimi wobdźělnikami zwjazkoweho zjězda CDU po wu­zwolenju Annegret Kramp-Karrenbauer w Hamburgu bě widźomna: Předewšěm wuchodoněmscy zastupnicy běchu sej Friedricha Merza za předsydu přeli. Někotři wostachu samo demonstratiwnje sedźo, jako so delegaća po wozjewjenju wólbneho wuslědka pozběhnychu, zo bychu „AKK“ přikleskowali. Nětko pak maja wšitcy swoje domjace nadawki spjelnić. Čłonojo CDU dyrbja wuslědk demokratiskich wólbow akceptować, byrnjež za někotrych bolostny był. Nowa předsydka je nětko­ wužadana, wšelake křidła strony zjednoćić a pačenju CDU zadźěwać. Hewak drje by poslednja ludowa strona dale wosłabnyła. Při tym budźe wažne, zo sadźa wona za wšěch widźomne akcenty, hinak hač jeje předchadnica Angela Merkel, kotraž njebě znata jako přećelka jasnych pozicijow a zakitowarka swojich přeswědčenjow. Marko Wjeńka

Nowy pospyt rehabilitacije

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakske ministerstwo za wobswět je minjene měsacy wobzamknjenju krajneho sejma jenož wahajo wotpowědowało. Dźe wo rehabilitaciju dweju sobudźěłaćerjow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, kotrejuž běchu dospołnje njewoprawnjenje pu­šćili. Wahanje ma nětko konsekwency, kaž sćelak MDR rozprawja. Andreas Skomudek, bywši předsyda biosferoweho rezerwata, bě zhromadnje z 200 wobydlerjemi w meji 2016 Sakskemu krajnemu sejmej peticiju zapodał, zo by pušćenje sobudźěłaćerjow zjawnje předźěłać dał. Z peticiju sej žadachu, potrjecheneju dospołnje rehabilitować a wotpowědnje wotškódnić. To pak njeje so po měnjenju Skomudeka dosahajcy stało. Tuž so wón wo to prócuje, peticiju znowa na dnjowy porjad peticiskeho wuběrka zapisać dać.

To a tamne (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 1 100 wobdźělnikow w čerwjenym kabaće a z čapku na hłowje je wčera na mjeztym 10. Mikławšowym běhu w Michendorfje južnje Berlina startowało. To je nimale runje telko kaž loni, organizatorojo zdźěleja. Zajimcy móžachu so rozsudźić, hač chcedźa połtřeća, pjeć abo dźesać kilometrow zmištrować. Nimo toho bě stafla za sportowske swójby zarjadowana. Tež dźěći mějachu swoje wubědźowanje, wšako bě so 120 z nich přizjewiło. Mikławšowy kostim znajmjeńša bě za wšěch běharjow winowatosć.

Wosrjedź sławneho Španiskeho schodu w Romje stejo wostał je 27lětny ze swojim awtom. Kaž nowiny rozprawjeja, bě wón kontrolu nad wodźidłom zhubił a hakle na baroknych schodach stejo wostał. Awto bě chětro skóncowane, schód z 18. lětstotka bu hač na čornu smuhu borzdźidła lědma wobškodźeny.

Za wěsty přichod w rewěrach

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakski wyši hórniski zarjad je so z předewzaćom Łužiska energija (LE-B AG) a Srjedźoněmskej hórniskej towaršnosću (MIBRAG) na to dojednał, wutworić rezerwy za znowawužiwanje krajiny po wudobywanju brunicy. Wotpowědne zrěčenje staj jednaćelej hórniskich koncernow nětko podpisałoj. Dojednanje měri so na přichod Wochožanskeje a Rychwałdskeje brunicoweje jamy na wuchodźe Němskeje kaž tež na jamu Schleenhain w srjedźoněmskim rewěrje.

Dowěru sej wróćo zdobywa

Hamburg (dpa/SN). Krótko do wólbow noweho nawodnistwa CDU sej unija dowěru wolerjow wróćo zdobywa. To wu­jewja aktualny wólbny trend ARD. Po nim by strona při wólbach 30 procentow hłosow nažnjała. To su štyri procentne dypki wjac hač při naprašowanju minjeny měsac. Zeleni bychu přisadźili a na 20 procentow spadnyli. SPD a AfD byštej při 14 procentach wostałoj, FDP a Lěwica byštej kóžda na wosom procentow přišłoj.

Jara strašnu rozbuchlinu našli

Liča z eskalaciju namocy

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:
Paris (dpa/SN). Wěstotne mocy w Francoskej hotuja so na eskalaciju namocy. Minjeny kónc tydźenja bě protestne hibanje „žołtych lacow“ wulke škody za­winiło, čemuž chcedźa zamołwići tónkróć zadźěwać. Něhdźe 89 000 zastojnikow a dalše mocy maja so jutře wo wěstosć w kraju starać, jeničce 8 000 je w Parisu zasadźenych. Wuskutki wukročenjow začuwaja tež w turistiskim wob­łuku. Tak wostanjetej Eiffelowa wěža a Louvre jutře zawrjenej. Mjeztym so protesty po cyłym kraju wupřestrěwaja. Šulerjo a studenća wobaraja so reformam kubłanskeho wobłuka. Po informacijach powěsćoweje agentury AFP bu wčera 700 šulerjow protestow dla nachwilnje zajatych. Přichodny tydźeń chcedźa so burja protestam přizamknyć.

Dźensa rozsudny dźeń

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Po tydźenje trajacym wólbnym boju a wosom regionalnych konferencach wola dźensa w Hamburgu noweho předsydu/nowu předsydku CDU. Cyłkownje 18 lět bě Angela Merkel stronu nawjedowała. Najwjetše šansy na jeje naslědnistwo maja generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, bywši frakciski šef Friedrich Merz a zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn. Prěni raz po lěće 1971 móže 1001 delegat zwjazkowych krajow na stronskim zjězdźe mjez wjacorymi kandidatami wolić. Merkel wubědźowanje jara wita, wšako je to pokazka demokratije. Wona sama pak nochcyše swój rozsud přeradźić. Kaž z dotalnych naprašowanjow wuchadźa, ma Kramp-Karrenbauer najwjetše šansy.

Pasma bjez wjelkow trěbne

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Hannover (dpa/SN). Ratarska ministerka Delnjeje Sakskeje Barbara Otte-Kinast sej žada, wjelki z wěstych kónčin zwjazkoweho kraja wućěrić. „Sym jara za pasma bjez wjelkow w Delnjosakskej“, rjekny politikarka CDU Osnabrückskim nowinarjam. „W někotrych regionach našeho zwjazkoweho kraja njeje městna za wjelka, za to­ w druhich“, wona doda. W druhich europskich krajach su tajke pasma hižo dawno zarjadowali. Wosebje na pobrjohu morja měli wo tym rozmyslować. „Tam, hdźež wowcy k škitej před wulkej wodu přinošuja, njeje městno za wjelka.

Pozdatny nadpad wjelka w Delnjej Sakskej bě naposledk njeměr zbudźił. Gmejnski dźěłaćer w Steinfeldźe 30 kilometrow sewjernje Bremena je twjerdźił, zo bě jeho wjelk kusnył. Wědomostnicy pak njemóžachu při analyzy DNA žane slědy wjelka zwěsćić. Delnjosakska CDU žada sej nětko nowe přepytowanje.

Žada sej lěpši škit

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Dohladowarska rada Němskeje nowinarskeje agentury (dpa) žada sej lěpši škit žurnalistow. Za to je wona wčera w Hamburgu jednohłósnje „Rezoluciju k zachowanju swobody rozprawnistwa w Němskej“ wobzamknyła. Z njej reaguje gremij na najmłódše nadpady na rozprawjerjow powěsćernje a dalšich medijow na demonstracijach a zjawnych podawkach. Wosebje kritisce rada najwjetšeje němskeje powěsćernje wuzběhnje, zo policija a wěstotne mocy wšudźe konsekwentnje dosć přećiwo nadpadam njezakročeja. Za rezoluciju bě so rada přiběracych njepřećelskosćow, hanjenjow a namócnosćow wosebje na wuchodźe Němskeje dla rozsudźiła.

To a tamne (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Wuměłska figura z mjenom Hyäne Fischer, štož podoba so mjenu šlagroweje spěwarki Heleny Fischer, chce klětu na Eurovision song contesće w Israelu za Awstrisku nastupić. Kaž tamniši rozhłosowy sćelak ORF zdźěli, chcedźa požadanje nětko dokładnje pruwować, wšako cyle jasne njeje, wo koho so nastupajo młodu žonu jedna. Dotal wupada za tym, zo tči dźiwadźelnica feministiskeje sceny z Wiena za požadanjom.

Elvis je žiwy! Tomu je znajmjeńša w hessenskim městačku Friedbergu tak, hdźež wjesela so wobydlerjo nětko nad figuru znateho spěwarja na amplach. Tři signalowe lampy wokoło Elvisa Presleyjoweho naměsta su specielnje wuhotowane. Hdyž so zelena lampa za pěškow swěći, pokazuje so jim kral rock ’n’ rolla w swojim znatym rejwanskim stilu.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND