To a tamne (11.04.19)

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Platformu za přizemjenje helikopterow předać chce statny twarski zarjad Norwegskeje. Wona je na twarjenju w knježerstwowej štwórći w stolicy Oslu připrawjena. Dokelž chcedźa dom spotorhać, ma so platforma předać. Zarjadej je wažne, zo kupc stare twarske dźěle a materialije znowa wužiwa. Přidatnje poskića cyhele, woclowe nošaki, schody a wobłoženja.

Sudniski wusud w zwadźe kruwjacych zwónčkow w hornjobayerskim Holzkirchenje dla rěka: Mnichowske wyše krajne sudnistwo wotpokaza skóržbu wobydlerja, kotrehož su zwónčki kruwow na bliskej pastwje mylili. Wón bě zhromadnje z mandźelskej přez wjacore instancy skoržił. Samo politikarjo na to skedźbnjeja, zo dźe w tym padźe tež wo susodstwo domoródnych a přisydlenych. „Ći, kotřiž chcedźa tu priwilegowani bydlić, měli žiwjenske wašnja ludźi akceptować.“

Racija přećiwo prawicarjam

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Berlin/Choćebuz (dpa/SN). Policija je dźensa rano raciju přećiwo prawicarskoekstremistiskej scenje přewjedła a wja­ce hač třiceći objektow we wjacorych zwjazkowych krajach přepytała. Ćežišćo bě Choćebuz. Při tym dźe wo podhlad ­załoženja kriminelnych zjednoćenstwow. Akcija měrješe so přećiwo scenam hoo­liganow, bojosportowych klubow a stražniskich firmow. Zakład běchu wotpo­wědne wukazy Choćebuskeho hamtskeho sudnistwa.

Wjace chwile za brexit?

Brüssel (dpa/SN). Krótko do zahajenja wurjadneho wjerška Europskeje unije brexita dla nichtó wjace na tym njedwěluje, zo EU Wulkej Britaniskej wjace chwile za wustup z EU přizwoli. Přihotujo wjeršk so pósłancy EU za to wuprajichu, brexit na 31. december abo samo na 1. měrc 2020 přestorčić. Britiska premierministerka Theresa May chce wječor wo přestorčenje prosyć. Njedyrbjało-li k tomu dóńć, dyrbi kraj zajutřišim, pjatk, na njerjadowane wašnje EU wopušćić.

Ličba nimale samsna wostała

Kolesowarjočuja so njewěsći

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Kolesowarjo w Němskej čuja so w nadróžnym wobchadźe přiběrajcy njewěsći. To je wuslědk naprašowanja za „kolesowy klimowy test“, kotryž je klub kolesowarjow ADFC wčera w Berlinje předstajił. Kolesowarjo hódnoća swoje wosobinske začuće wěstoty na dróze jenož hišće ze šulskej znamku 4,2. Při wulkim naprašowanju lěta 2016 běchu je hišće z 3,9 znamkowali. Předewšěm w městach so starši boja, swoje dźěći same z kolesom po dróze jězdźić dać.

ADFC ma wuslědk naprašowanja za starosće budźacy. Kolesowarjo čuja so we wobchadźe njerespektowani, wot kole­sowarske šćežki zaparkowacych wob­ćežowani a přez špatnu kolesowarsku ­infrastrukturu haćeni. To je tež jedna z přičin, čehodla podźěl kolesowarjow w nadróžnym wobchadźe njepřiběra. Aktualnje wučinja wón jědnaće procentow. Lěpši by był podźěl 30 procentow kaž w Nižozemskej, ADFC měni. Prašeli běchu so 170 000 kolesowarjow po cyłej Němskej.

Lěpšiny za israelskich prawicarjow

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:
Jerusalem (dpa/SN). Prawicarski blok israelskeho ministerskeho prezidenta Benjamina Netanjahuwa ma po wuličenju nimale wšitkich hłosow wólbow parlamenta jasny předskok. Jeho prawicarskokonserwatiwna strona Likud ma drje přewšo snadny předskok k opoziciskemu Módro-běłemu lěhwu wužadarja Bennyja Gantza, zhromadnje z małymi prawicarskimi a nabožnymi stronami pak ma jasnu wjetšinu w parlamenće. Netanjahu móže tuž z toho wuchadźeć, zo znowa nadawk dóstanje knježerstwo wutworić. Hišće w nocy běštaj so wón kaž tež Gantz za wólbneho dobyćerja deklarowałoj. W swojej dobyćerskej narěči mjenowaše 69lětny Netanjahu wuslědk wólbow „njepředstajomny wuspěch“. Opoziciski bywši general, 59lětny Gantz, rěčeše wo „historiskim dnju za Israel“ a sej žadaše, zo změje nadawk, knježerstwo wutworić. Prognozy běchu jemu po zawrjenju wólbnych lokalow snadny předskok wěšćili. „Dźakujemy so Netanjahuwej za jeho słužbu“, rjekny Benny Gantz, swojeho dobyća sej wěsty.

Zesylnjeja ćišć na politikarjow

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Zastupnicy hibanja „Fridays for future“ katalog žadanjow přepodali

Berlin (dpa/SN). Zastupnicy klimoškitneho hibanja šulerjow „Fridays for future“ su póndźelu w Berlinskim přirodowědnym muzeju katalog konkretnych žadanjow politikarjam přepodali. Zdobom woni připowědźichu, zo chcedźa ze swojim „šulskim stawkom“ stajnje pjatk tak dołho pokročować, doniž so „něšto njehiba“.

Łódź zadźeržana

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:
Valletta (dpa/SN). Połoženje migrantow na wuchowanskej łódźi „Alan Kurdi“ je po informacijach pomocneje organizacije Sea-Eye dźeń a wobćežniše. Mjeztym maja tam lědma hišće wodu a žiwidła. Wuchowansku łódź ze 64 migrantami zadźerža hižo nimale tydźeń na morju. Ani Italska ani Malta nochcetej jej dowolić, jedyn ze swojich přistawow wužiwać. Wobě sej žadatej, zo migrantow na druhe kraje rozdźěla. Wobrazy pokazuja, zo dyrbja ćěkancy jeno z přikrywom wodźěći na łódźi pod hołym njebjom přenocować.

To a tamne (10.04.19)

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

800 ludźi ze 40 krajow pokazuje na wikach wunamakarjow w šwicarskim Genfje swoje najnowše kreacije. Po informacijach zarjadowarjow je tam wjace hač tysac wunamakanjow z wobłukow wobswět, medicina, wěstota, wobchad a wšědna kultura widźeć. Mjez nimi su airbag za staršich ludźi, zo njebychu so při padnjenju zranili, app, kotraž měri stres młodostnych, a duša, reagowaca na akustiske přikazy. Na tajkich wikach dochadźa k zrěčenjam po milionach eurow.

Wowcu jako „trawusyčak za sedźenje“ poskića muž w Nowoseelandskej a je tak w interneće čiły wothłós zbudźił. Na přesadźowanskej platformje TradeMe po­kazuje wón wowcu z dźěćacym sedłom na chribjeće pod hesłom „lědma trjebana, w dobrym stawje“ a žada sej za nju znajmjeńša 7 200 eurow. Dotal wšak njeje nichtó zwólniwy telko pjenjez wudać.

May w Berlinje a Parisu

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

London (dpa/SN). Dźeń do wurjadneho wjerška EU brexita dla pyta britiska premierministerka Theresa May podpěru w Berlinje a Brüsselu. Připołdnju zetka so wona w Berlinje ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU), wječor wočakuje ju francoski prezident Emmanuel Macron w Parisu. Hłowny zaměr je, njerjadowanemu wustupej z EU zadźěwać. May chce EU jutře w Brüsselu wo to prosyć, wustup kraja na 30. junij přestorčić.

W Israelu wola parlament

Jerusalem (dpa/SN). W Israelu su dźensa 6,3 miliony wólbokmanych namołwjene nowy parlament wolić. W najnowšich woprašowanjach mataj ministerski prezident Benjamin Netanjahu ze swojej stronu Likud a jeho wužadar Benny Gantz z módro-běłym Zwjazkom srjedźizny jenak dobre šansy. Gantz bě we wólbnym boju přilubił, zo chcył israelski narod zjednoćić a so tež problemam Palestinjamow sylnišo wěnować.

Wojowanja eskalěruja

Bodo Ramelow (Lěwica, nalěwo) a Christian Berger, wulkopósłanc Němskeje we Vietnamje, wopytaštaj dźensa w stolicy Hanoiju wójnski muzej „B52“, hdźež wěnuja so stawiznam 1975 skónčeneje vietnamskeje wójny. Tam su mjez druhim powostanki ­wottřěleneho ameriskeho bombowca B52 widźeć (hlej wobraz). Ramelow přebywa z wulkej delegaciju na sydomdnjowskim ­wopyće we Vietnamje, zo by tamnišich fachowcow za durinske předewzaća zdobył. Foto: dpa/Michael Reichel

Putin a Erdoğan so zetkałoj

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Najebać raznu kritiku z USA Turkowska dale na tym wobstawa, ruski rakety wotwobaracy system kupić. „To je naše suwerenitne prawo“, rjekny prezident Recep Tayyip Erdoğan wčera po zetkanju ze swojim ruskim kolegu Wladimirom Putinom. „Nichtó njemóže sej wot nas žadać, zo so toho wzdamy.“ W juliju chcedźa prěnje raketywotwobaranske systemy přewzać. Turkowska kupi cyłkownje štyri systemy typa S-400 a płaći za to 2,2 miliardźe eurow.

USA kritizuja, zo Turkowska jako prěni kraj NATO ruske brónje kupuje. Nimo toho so we Washingtonje boja, zo móhła Ruska tak na sensibelne daty moderneho ameriskeho bojoweho lětadła F-35 přińć, kotrež je Turkowska w USA kupiła.

Na zetkanju z Erdoğanom so Putin za to zasadźowaše, zo měłoj brónjenskej industriji Ruskeje a Turkowskeje wušo hromadźe dźěłać. „To je po słowach ruskeho prezidenta „chutny nadawk“. Hladajo na dodawanje dalšeje ruskeje wojerskeje techniki do Turkowskeje je dosć „wjele lubjacych projektow“, Putin rjekny.

nawěšk

nowostki LND