Němska a Israelwušo hromadźe

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin/Jerusalem (dpa/SN). Němska a Israel chcetej we wobłukach hospodarstwa, wědomosće a internetneje wěstoty wušo hromadźe dźěłać. Na to staj so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a israelski ministerski prezidentBenjamin Netanjahu wčera wječor w Jerusalemje dojednałoj. Kaž Netanjahu medijam zdźěli, steja mjenowane temy w srjedźišću dźensnišich knježerstwowych konsultacijow, na kotrež bě Merkel wčera do Jerusalema přilećała.

Wonkowny fachowc Zelenych Omid Nouripour je zwjazkowu kanclerku namołwjał, najebać wosebity poměr mjez krajomaj tež diferency mjez Němskej a Israelom jasnje pomjenować.

Haseloff: Politiske sebjemordarstwo

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) je CDU/CSU doraznje warnował so AfD přibližić. „Štóž so z mócnarskopolitiskich zajimow swojich zasadow wzdawa, tón so politisce sam mori“, rjekny Haseloff Berlinskim žurnalistam. Při wólbach lěta 2014 w Saksko-Anhaltskej „měješe CDU štyri procenty wotstawka k AfD. Nětko je jich něhdźe dźesać. Wudani so tuž jasnu poziciju pokazać“, rjekny politikar CDU. „AfD njeje žana konserwatiwna demokratiska strona.“ Nowy předsyda frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje Christian Hartmann bě minjeny tydźeń njeměr zbudźił, jako koaliciju z AfD po wólbach 2019 njewuzamkny.

Mnohotnosć swjećili

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

W rjećazu jednoty tež serbske mjena gmejnow a městow zastupjene byli

Berlin (SN/BŠe). Pod hesłom „Jeno z wami“ su ludźo w Berlinje wčerawši Dźeń němskeje jednoty woswjećili. Hižo tři dny zapřijachu do zarjadowanjow w zwjazkowej stolicy mnohotnosć, demokratiju, angažement a zhromadnosć. Na póndźelnym zahajenju wobydlerskeho swjedźenja wuzběhny Berlinski měšćanosta Michael Müller (SPD): „Hesło zarjadowanjow ma zwuraznić, zo je cyły kraj zhromadnje jednotu docpěł. Wostanje pak zaměr, zo so rozdźěle nastupajo mzdy a renty na wuchodźe a zapadźe skónčnje wotstronja. Tež 28 lět po zjednoćenju njeje to hišće zwoprawdźene.“ Na 28. dnju němskeje jednoty zhladowaše Berlin zdobom na kónc prezidentstwa Zwjazkoweje rady, kotrež přewozmje nětko Schleswigsko-Holsteinska.

Z parlamentom politiske jewišćo wužiwać

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

Ćisk (RH/SN). Na informaciske zarjadowanje wo Serbskim sejmje je kandidatka Anett Zahrodnikowa zawčerawšim do Ćiska přeprosyła. We wjace hač dwuhodźinskim čiłym rozmołwnym kole předstaji so wosom kandidatow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy za prěni serbski parlament. W diskusiji jewješe so přeco zaso prašenje za zhromadnym dźěłom z Domowinu. Tajkeho pak praktisce njeje. Sobuiniciator demokratiskeho hibanja Tomaš Čornak skedźbni na to, zo su mnozy z nastajenych kandidatow z čłonom Domowiny. Słyšeć tež bě, zo njeje třěšny zwjazk poskitk přiwzał swójskich kandidatow namjetować.

To a tamne (04.10.18)

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

Nukla bjez jězdźenki našła je sobujěduca w regionalnym ćahu mjez Düsseldorfom a Essenom. Zwěrjo z dosć morchejemi zastarane sedźeše samelutke w transportnej boksy. „Dokelž njemóžachmy identitu nukla zwěsćić, njetrjeba wón tež z chłostanjom pobrachowaceje jězdźenki dla ličić“, rěka w zdźělence policije.

Wulke myše su tysacy knihow Stuttgartskeje uniwersitneje biblioteki zničili. Nimale 8 000 zwjazkow je potrjechenych, a nastata škoda wučinja dohromady něhdźe 200 000 eurow. Po 200 metrach stejachu knihi na polcach, hdźež běchu so wulke myše zaměstnili. Te wšak su tam jeno swoje hromadki zawostajili a so přez kanalizaciju zaso zminyli. Po tym zo su zamołwići problem zwěsćili a wotpowědnje reagowali, je do biblioteki nětko zaso měr zaćahnył. Jeli tomu dale tak wostanje, drje njetrjebaja dom generalnje saněrować.

Žónsku formu mjenu přidać?

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (SN/at). Zwjazkowe knježerstwo planuje liberalizaciju restriktiwnych rjadowanjow nastupajo mjena w zakonju wo změnje mjeńšinowych mjenow. Na to skedźbnja sakski zapósłanc zwjazkoweho sejma Torsten Herbst (FDP), złožowacy so na wotmołwu knježerstwa na swójske małe naprašowanje. Z njeho dale wuchadźa, zo ma powołana dźěłowa skupina reformowe namjety zdźěłać. Tak chcedźa zmóžnić, zo serbske žony po zmandźelenju swójbnemu mjenu koncowku kaž na přikład „-owa“ přidadźa.

Po měnjenju Herbsta je připowědźenje knježerstwa, wobstejace rjadowanja zakonja pruwować chcyć, „wšitkim Serbowkam w Sakskej a Braniborskej dobra powěsć“. Zapósłanc so při tym pozitiwneho wuslědka jara nadźija. Njeje pak to je­nož politikar FDP, kiž swoje njezrozumjenje nad tym wupraja, čehodla njejsu serbske žónske formy mjena „-owa“, „-ina“­ abo „-yna“ za oficialne podaće při­pó­znate. Tež z frakcijow Zwjazka 90/Ze­lenych a Lěwicy bě hižo kritika na wobstejacym njedostatku słyšeć.

Torsten Herbst chce so zaměrnje wo mjenowane žadanje Serbow starać.

Jasne namjety za dźěło sejma

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/at). Krajny dźěłowy kruh Serbja sakskeje SPD je štyri wosoby za wól­by Serbskeho sejma namjetował. Kaž gremij zdźěli, chcedźa so kandidaća w pa­dźe wuzwolenja po skonstituowanju zaměrnje na wobsahowym dźěle Serbskeho sejma wobdźěleć. Wo tym dorozumichu so kandidaća w rozmołwje z čłonami dźěłoweho kruha a wokrjesnymi radźićelemi SPD w Budyskim wokrjesnym sejmiku minjeny pjatk w sprjewinym měsće. Wobdźělnicy maja za wažne, zdźěłać a wobzamknyć hnydomny program za nawuknjenje serbšćiny. Za to je trjeba so dorozumić ze wšěmi akterami a zajimcami, kotrymž su dwurěčnosć kaž tež kulturna a rěčna mnohotnosć w pomjeznym regionje Němskeje, Pólskeje a Čěskeje naležnosć wutroby. Zdruha měł sejm nanajspěšnišo ze sakskim kultusowym ministerstwom plan nastajić, kak hodźi so rjadowanje sakskeho šulskeho zakonja „na wšěch šulach swobodneho stata zakładne znajomosće ze stawiznow a kulturu Serbow sposrědkować“ praktisce a skutkowanje zwoprawdźić. A střeća namjetuja wobdźělnicy iniciatiwu za ko­njunkturny program „Łužica“.

Na referendum dopominali

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Barcelona (dpa/SN). Lěto po ludowym wothłosowanju wo njewotwisnosći Katalonskeje wot Španiskeje su demonstranća z blokadami a dalšimi akcijemi na referendum dopominali. Nimo toho su žadanje za samostatnosću regiona znowa wobkrućili. Nimo akcijow na mnohich dalšich městnach demonstrowachu wčera wječor tež tysacy ludźi w Barcelonje, k čemuž běchu wšelake organizacije namołwjeli. W centrumje metropole wisaše wulki plakat z napisom: „Samopostajowanje je čłowjeske prawo.“

Skónčnje so dojednali

Berlin (dpa/SN). Nawodźa koalicije CDU, CSU a SPD su so po šěsćhodźinskim wuradźowanju na tak mjenowanym dieselowym wjeršku wčera w Berlinje skónčnje dojednali a „koncept wo čistym powětře a zawěsćenju indiwidualneje mobility w našich městach“ wobzamknyli. Po wuprajenju šefiny SPD Andreje Nah­les dźěše zdobom wo dodatnu techniku za dieselowe awta. Detaile dojednanja chcychu zamołwići fachowi ministrojo dźensa připołdnju předstajić.

Ličba woporow jasnje wjetša

Bernd Fabritius chce mjeńšiny wopytać

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (SN/MiR). „Běše to dobra rozmołwa, tež hdyž dyrbjachmy dołho na nju čakać“, rjekny nawodnica Berlinskeho mjeńšinoweho sekretariata Judit Šołćina po prěnim zetkanju mjeńšinoweje rady ze społnomócnjenym zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny dr. Berndom Fabritiusom. Politikar je zajim za naležnosće mjeńšin pokazał, so jako jich „prawiznik a rěčnik“ wuznał a zdobom zwuraznił, zo ma Němska naležnosće mjeńšin dale chutnje brać. Minjeny pjatk běchu so zastupjerjo štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Berlinje zetkali. Mjez wobdźělnikami běchu serbscy čłonojo mjeńšinoweje rady Bjarnat Cyž, Dawid Statnik a Kito Ela kaž tež sobudźěłaćerce mjeńšinoweho sekretariata Judit Šołćina a Madlenka Kowarjec. Na dźěłowym wuradźowanju w zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne, twar a domiznu (BMI) běše jedne ćežišćo, kotrež wobdźělenych Serbow zaběraše, rjadowanje wo změnje swójskeho mjena. Rozmołwa wo zapřijeću „Domizna“ po kotrymž je wotrjad BMI pomjenowany, wuwabi dalšu diskusiju.

Prawicarjo před sudnistwom

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po wotkryću pozdatneje skupiny prawicarskich teroristow w Sakskej dyrbjachu so dźensa štyrjo podhladni před Zwjazkowym sudnistwom zamołwić. Dalši třo su wot wčerawšeho w přepytowanskej jatbje. Wosmy muž, kiž je po wšěm zdaću nawoda skupiny, hižo wot septembra w jastwje sedźi.

Politikar FDP za nutřkowne naležnosće Benjamin Strasser žada sej wot wěstotnych zarjadow a zwjazkoweho knježerstwa cyłotny koncept, kak prawicarski terorizm wotwobarać. „Znate dźě je, zo njesłuža koncerty prawicarskich hudźbnych skupin jenož financowanju sceny. Wone su zdobom elementarny wobstatk radikalizacije“, rjekny Strasser powěsćerni dpa.

Generalny zwjazkowy prawiznik je wčera přikazał zajeć sydom muži, kotřiž běchu prawicarskoteroristiske zjednoćenstwo wutworili. Skupina planowaše za jutřiši Dźeń němskeje jednoty aten­taty. Tak chcychu wukrajnikow, politisce hinak myslacych kaž tež žurnalistow nadpadnyć a tak namóc přećiwo prawniskemu statej nałožować.

nawěšk

nowostki LND