Srědki za nowu technologiju

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Sakska podpěruje natwar wodźikoweho slědźenskeho centruma w Zhorjelcu

Drježdźany/Zhorjelc (SN). Sakske statne knježerstwo je wčera planowanske srědki za nowy wodźikowy slědźenski centrum w Zhorjelcu přizwoliło. W Zhorjelskim Fraunhoferskim wodźikowym laborje na planowanym inowaciskim campusu chcetej předewzaće Siemens a Fraunhoferska towaršnosć wudobywanje, skła­dowanje a wužiwanje wodźika přeslědźić. Zhorjelc chcedźa tak dołhodobnje na kompetencny centrum za wodźikowu technologiju wuwiwać.

„Inowatiwne wodźikowe technologije skića Zhorjelcej a Łužicy wulke šansy, zo nastanu tam nowe industrijne dźěłowe městna. Siemens, Fraunhofer, wysoke šule a předewzaća regiona chcedźa tutón puć do směra na energijowu techniku přichoda zhromadnje kročić. Před měsacom smy wotpowědnu deklaraciju podpisali. Nětko swobodny stat kaž přilubjene swój podźěl přinošuje“, rjekny ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU).

To a tamne (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Wuraz „Malle“ za španisku dowolowu kupu Mallorca wužiwać móže so z drohej naležnosću stać. To dyrbjachu tež zamołwići internetneho pućowanskeho předewzaća „Reisetiger“ nazhonić. Přede­wzaćel z Hildena pola Düsseldorfa bě sej wobchadnorěčne zapřijeće „Malle“ wot europskeho markoweho zarjada škitać dał a žada sej nětko wotpowědne popłatki. Prawiznik pućowanskeho portala je mjeztym skóržbu zapodał. Z wobchadnorěčnym „Malle“ wabja za hudźbu a partyje na dowolowej kupje.

Symbol wikinga na ampli pěškow je wot najnowšeho w danskim měsće Aarhus widźeć. Ideju, čerwjeny signal z ilustraciju historiskich předchadnikow Skandinawičanow narunać, měješe měšćanski radźićel. Wón pokazuje na to, zo měješe Aarhus za čas wikingow w 10. lětstotku wulki wuznam.

Roboter w swětnišćowej staciji

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Bajkonur (dpa/SN). W druhim pospyće je so poradźiło, kapslu ruskeje rakety Sojuz­ z mjezynarodnej swětnišćowej staciju­ ISS zwjazać. Prěni pospyt njedźelu bě techniskeho problema dla zwrěšćił. W kapsli je nimo žiwidłow tež na čło­wjeka podobny roboter. Nětko chcedźa wobkedźbować, kak motorika robotera z mjenom Fjodor w swětnišćowej bjez­ćežitosći 400 kilometrow nad zemju funguje, na přikład, hdyž wón za gratom přima. Fjodor móhł tež strašne zasadźenja zwonka swětnišćoweje stacije přewzać.

Wuradźuja z prezidentom

Rom (dpa/SN). W Italskej pytaja dale za nowym knježerstwom. Statny prezident Sergio Mattarella je dźensa zastupnikow wšěch politiskich stron na rozmołwu witał,­ zo by móžnosće alternatiwneho knježerstwa populistiskeho hibanja Pjeć hwězdow a socialdemokratow pruwował. Dotalna alianca Pjeć hwězdow a prawicarskeje strony Lega nutřkowneho ministra Matteja Salvinija bě minjeny tydźeń zwrěšćiła. Wuradźowanja z prezidentom so jutře wječor skónča.

Opozicija za wotum njedowěry

W ruskim Kazanje je so minjene štyri dny 1 350 młodych žonow a muži ze 60 krajow na swětowych mišterstwach powołanjow wubědźowało, kaž tući kładźerjo kachlicow. Na tak mjenowanych „Wordskills 2019“ bě tež 39 wobdźělnikow z Němskeje. Jedyn ze zaměrow wubědźowanja je, młodych ludźi za rjemjeslniske powołanja zdobyć. Foto: dpa/Christian Thiele

Namjetuja předwuběr kandidatow

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Prožym (SN/at). Z widom na wólby noweje Rady za serbske naležnosće w Sakskej je Serbski sejm namjet prezidijej Domowiny wobzamknył, po kotrymž njech třěšny zwjazk předwuběr štyrjoch kan­didatow krajnemu sejmej zapoda. Tak by zaručene było, zo wuzwola zapósłancy do rady tych Serbow, kotřiž maja najwjetšu legitimaciju. Na te wašnje hodźała so „minimalna měra samopo­stajowanja nastupajo zastupjerjow“ zaručić, kaž Serbski sejm informuje. Za přichod fa­worizuja sejmarjo za Saksku dwaj pućej: pak direktne wólby kaž w Braniborskej wotměć, pak čłonow serbskeje rady z hinašej proceduru postajić.

Wojacy přećiwo skórnikej zasadźeni

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Zwjazkowa wobora je w Sakskej poslednje přihoty swojeho zasadźenja přećiwo skórnikej (Borkenkäfer) zahajiła. Wojacy běchu dźensa rano po puću k městnosćam zasadźenja w lěsach, zdźěli rěčnik statneho lěsnistwoweho zawoda Sachsenforst medijam.

Dokładna městnosć zasadźenja njebě spočatnje hišće znata. Wojacy maja při rumowanju wot skórnika wobškodźeneho drjewa z lěsow pomhać. „Poškodźene drjewo dyrbi ručež móžno z lěsow, zo bychmy dalšemu rozmnoženju skórnika zadźěwali“, rjekny ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) do zahajenja akcije. W běhu popołdnja chcyše minister zhromadnje ze zastupnikami Zwjazkoweje wobory zjawnosć wo stawje zasadźenja informować.

Wot oktobra 2017 je w lěsach Sakskeje wjace hač pjeć milionow kubiknych metrow drjewa přez wichor, sněh a škódniki škodu poćerpjeło. Trajaca suchota rozmnoženju skórnikow polěkuje.

To a tamne (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Mjerzajo so na nócnu haru je wobydler we westfalskej wsy šofera chłódźenskeho awta do njeho zamknył. Šofer bě rano w 4.20 hodź. twory do wobchoda přiwjezł, jako wobydler jeho do awta zam­kny. Muž drje móžeše chłódźenje hasnyć, dyrbješe pak poł hodźiny čakać, prjedy hač něchtó jeho wołanje wusłyša a jeho z chłódneho jastwa wuswobodźi. Wo­bydler policiji wšitko přizna, měješe pak swoje postupowanje přiwšěm za woprawnjene. Tak ma nětko ze skóržbu ličić.

Trójce wob dźeń chodźi kołp w baden­sko-württembergskim Riedlingenje pola Biberacha k swójbnemu domej, zo by so tam nažrał. Zwjetša jeho partnerka a mło­dźata­ sobu přińdu. Ritual pěstuje kołp hižo­ wjacore lěta, kaž wobydlerjo rozprawjeja. Hižo jako młodźo bě tam ze star­šimaj rano, připołdnju a wječor po chlěb chodźił. Hdyž wonka nikoho njewidźi, klepa­ kołp wo wokno a prosy wo žratwu.

Nabožina ma měrej słužić

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Bonn (B/SN). Kardinal Reinhard Marx je so­ wutoru, 20. awgusta, na spočatku biskopskeje konferency w doraznym apelu na něhdźe 1 000 wobdźělnikow swětoweje zhromadźizny „Religions for Peace“ w Lindauwje nad Bodamskim jězorom wobroćił. Iniciatiwa „Nabožina ma měrej słužić“, před 50 lětami zało­žena, wotměwa so kóžde pjeć lět, lětsa prěni raz w Němskej. Moto zetkanja je, wo zhromadny přichod so starać a derjeměće zhromadźenstwa spěchować. Rěčnik wuzběhny, zo nimaja so nabožiny za po­litisko-kulturne zaměry instrumentalizować. „My chcemy dialog a koope­raciju, a tak słužimy měrej“, rjekny kardinal Marx.

Rozmołwy wo rewoluciji 1989

Berlin (B/SN). K 30. róčnicy měrliweje rewo­lucije chce zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier ludźi z wuchoda a zapada Němskeje w swojim zastojnskim sydle do zhromadneje bjesady wjesć. Předwidźany je štyridźělny rozmołwny rjad, w kotrymž rozprawjatej jedna wosoba z wuchoda a jedna ze za­pada wo wosobinskich dopomnjenkach. Prěni termin bě 13. awgusta k 58. róčnicy natwara Berlinskeje murje. Přichodne rozmołwne koła su planowane 16. septembra, 25. oktobra a 5. nowembra.

Kozel: Zakonske móžnosće wužiwać

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Kak so prawje zadźeržiš, hdyž će prawicarjo atakuja, hač werbalnje abo ćělnje. To bě hłowna tema informaciskeho zarja­dowanja serbskeho zapósłanca Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajka Kozela minjeny pjatk w Nuknicy.

Nuknica (SN/MkWj). Nadpady prawicarskich ekstremistow na serbskich młodostnych su minjeny čas stajnje zaso wulke rozhorjenje zbudźili a tež w medijach kedźbnosć našli. Zo njeje tema wokomiknje mjez ludźimi jara palaca, bě snadź jedna z přičin snadneho zajima. Runje šěsć młodostnych je minjeny pjatk wječor do Nukničanskeje baraki přišło. Najebać to su tematiku prawicarskich nadpadow dosć chutnje wobjednali. Tak zhonichu wobdźělnicy spočatnje wo někotrych prawniskich zasadach: Nichtó njetrjeba nadpady ćerpjeć, ale ma nawopak prawo na to so wobarać. Srědki pak dyrbjeli přiměrjene być. Hewak móhło so stać, zo sy naraz sam skućićel, hdyž na přikład nóž wužiwaš.

Wjeršk zakónčeny

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Biarritz (dpa/SN). Wjerškowe zetkanje sydom wodźacych industrijnych krajow w francoskim Biarritzu je so dźensa skónčił. Na třećim dnju wuradźowanjow w francoskim pobrjóžnym měsće chcyštaj so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a prezident USA Donald Trump zetkać. Nimo bilateralnych rozmołwow steještej klima a škit družin na dnjowym porjedźe sydom statnych a knježerstwowych šefow. Přeprošene pak běchu tež Indiska,­ Awstralska, Južna Afrika a Chile.

Zestaja sej swoje mustwo

Brüssel (dpa/SN). Přichodna prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen je dźensa oficialnje započała, swoje mustwo komisarow na přichodne pjeć lět zestajeć. Za to chce nětko wosobinske rozmołwy z požadarjemi ze wšěch 26 čłonskich statow wjesć. Wulka Britaniska njeje žanoho kandidata postajiła, dokelž chce Europsku uniju 31. oktobra wopušćić. Nowa komisija ma po planje 1. nowembra dźěłać započeć.

Z wětrnikow wodźik zdobywać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND