Budyšin. Wo hišće młodym, před 70 lětami załoženym staće Israelu je předsyda Němsko-Israelskeho towarstwa w Drježdźanach Ralf Wilhelm na zarjadowanju Serbskeje Lěwicy minjenu póndźelu w Röhrscheidtowej bašće přednošował. Referent zhladowaše zdobom na kónc 19. lětstotka, hdźež zaručichu Židam w Němskej z rajchskej wustawu z lěta 1871 runostajenje. Židowstwo bě jeničce nabožina a tak priwatna naležnosć. ­Mnozy Židźa so asimilowachu. Doba zrodźi wuběrnych židowskich wědomost­nikow, wobchodnikow a patriotow.

Mnohe lěty šmórnyli

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Stawk pilotow a přewodźerjow lětadłow irskeho předewzaća Ryanair je dźensa tež lětanišćo Berlin-Schönefeld je trjechił. Tak dyrbjachu tam 52 wot cyłkownje 92 lětow šmórnyć. Najwjace pasažěrow je so do toho informowali, tak zo njeje hižo k wulkim haćenjam dóšło. Dźěłarnistwa w šěsć europskich krajach su personal předewzaća namołwjeli dźensa njedźěłać. W Němskej wobdźěleja so piloća zjednoćenstwa Cockpit a w dźěłarnistwje verdi organizowani přewodźerjo lětadłow.

Maas Turkowsku namołwjał

Berlin (dpa/SN). Před oficialnym statnym aktom w zwisku wopyta turkowskeho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana je Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) Turkowsku namołwjał, wo swobodźe měnjenjow a nowinarstwa kaž tež prawniskostatnosću rozmyslować. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je Erdoğana dźensa w Berlinje witał. Mjeztym wužiwa mnoho ludźi w stolicy Němskeje składnosć, přećiwo turkowskemu knježerstwu protestować.

Sej wosebitu komisiju žadał

Wo změnje diskutowali

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa wo planowanej změnje Zakładneho zakonja wuradźował. Zaměr je, zo ma Zwjazk komunam hladajo na kubłansku infrastrukturu a twara zapłaćomnych bydlenjow pomhać. Tuž měli so předpisy wustawy změnić, zo móhł so Zwjazk na kóštach wobdźělić. Plenum zwjazkoweho sejma je dźensa prěni raz wo naćisku zakonja wuradźował. CDU, CSU a SPD su so hižo w koaliciskim zrěčenju na to dojednali, Zakładny zakoń změnić. Wosebje hladajo na podpěru wutwara digitalneje infrastruktury na šulach w komunach klaca. Klětu měli tuž pjeć miliardow eurow za polěpšenje wuměnjenjow němskich kubłanišćow k dispoziciji stajić. Za změnu wustawy měli dwě třećinje zapósłancow sejma přihłosować.

Wobchad tema w sejmje

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakske knježerstwo chce wjace ćišća hladajo na elektrifikacija železniskich čarow wukonjeć. Hač do kónca lěta ma so přepruwować, na kotrych čarach je tole trěbne, zdźěli wčera sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) na posedźenju krajneho sejma. Zwjazk přihotuje tuchwilu wosebity program. Za nakładny wobchad na zwjazkowych awtodróhach w Sakskej ma 660 nowych wotstajenišćow za jězdźidła nastać. Fachowcy wuchadźeja z toho, zo wobchad nakładnych awtow přichodnje dale přiběra. Hospodarski minister tohorunja wobkrući, zo přihotuja awtodróhu A 4 mjez Nossenom a Drježdźanami na wosom čarow a dale do Połčnicy na šěsć wutwarić. Próstwu chcedźa tež stajić, awtodróhu hač do Budyšina na šěsć jězdnjow rozšěrić.

Bernd Lange w Brüsselu rozprawjał

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Brüssel/Zhorjelc (SN/BŠe). We wobłuku słyšenja Europskeho parlamenta žadaše sej krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa Bernd Lange (CDU) zawčerawšim, zo měli wjace spěchowanskich srědkow za mjezypřesahowace projekty k dispoziciji stajić. Krajny rada so w funkciji sobustawa europskeho wuběrka za regiony na zarjadowanju w Brüsselu wobdźěli. „Tam, hdźež su rozdźělne prawniske zakłady, rozdźělne struktury, ale předewšěm rozdźěle w kulturje, měła Europska unija z prawniskej ekspertizu a financielnym spěchowanjom k tomu přinošować, zadźěwki wot­twarjeć.“ Lětsa w meji je Europska komi­sija namjetowała, tak mjenowanu iniciatiwu Interreg z jasnje mjenje srědkami dale wjesć. Tak njesteji ­za mjezypřesahowace dźěło hižo 7,6 miliardow eurow spěchowanskich srědkow na periodu k dispoziciji, ale jenož hišće 4,4 miliardy ­eurow, štož wězo dźěło po­trjechenych regionow masiwnje pohubjeńša.

To a tamne (28.09.18)

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Swoju móšnju z falšnymi pjenjezami a wupokazom zhubił je 22lětny Awstričan. Kaž policija z Eisenstadta zawčera­wšim zdźěli, njeje sprawny namakar ničo z móšnje wzał, ale ju połnje pjelnjenu z třomi bankowkami 50 eurow wotedał. Wopačne pjenjezy běchu lochce jako tajke spóznajomne. Kaž 22lětny zastojnikam rjekny je bankowki w darkneće skazał,­ zo móhł sej drogi kupić.

Chětro zadźiwane reagowachu ludźo nětko w Hannoveru, jako wuhladachu tołsteho muža, kiž na pjeć městnach w awće sedźeše. Kaž so wukopa, jednaše so wo dźiwadźelnika w kostimje, kiž aw­to­ wodźeše. Muž steješe w srjedźišću wabjenskeho filma předewzaća, kotrež je w Hannoveru busam, taksijam a tramwajkam konkurenca. Powěsć njewšědneje wabjenskeje akcije rěka: „Ja trjebam pjeć městnow. Ty nic. Jědźće tola hromadźe.“

Erdoğan wabi za nowy start

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Hladajo na swój prěni statny wopyt w Němskej chce turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan wo nowy start poćahow wobeju krajow wabić. Dźensa popołdnju zamołwići jeho w Berlinje wočakuja, hdźež su rozmołwy z turkowskimi organizacijemi předwidźane. Oficialny program zahaji so jutře. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier wita Erdoğana z wojerskim česćowanjom. W času wopyta wočakuja organizatorojo mnohe demonstracije.

Stawk wjetši hač wočakowany

Berlin/Dublin (dpa/SN). Za jutře planowany stawk pola Ryanair budźe wjetši hač wočakowany. Dźěłarnistwo zjednoćenstwa Cockpit je w Němskej přistajenych pilotow předewzaća Ryanair wčera wječor k stawkej namołwjało. Do toho běchu hižo přewodźerjo lětadła w Španiskej, Portugalskej, Italskej, Nižozemskej a Belgiskej stawk připowědźili. Wobě powołanskej skupinje žadatej sej wyšu mzdu a nowu strukturu dźěłowych poměrow. Dźensa chce tež dźěłarnistwo ver.di wozjewić, zo so němscy přewodźerjo lěta­dłow stawkej přizamknu.

Podhladnych zajeli

Wjele projektow za ponowjenje šulow planowane

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes a tamniše gmejny chcedźa dale zaměrnje šule ponowić. Zo móhli tole zwoprawdźić, liča přichodnje z 11,2 milionow eurow podpěry ze zwjazkoweho inwesticiskeho programa za polěpšenje šulskeje infrastruktury. Wokrjesny sejmik přihłosowaše njedawno na swojim posedźenju, zo tři projekty wokrjesa do plana naprawow městow a gmejnow přiwza. Cyłkownje je tam 38 naprawow zapisanych.

„Kóždy wopor je jedyn přewjele“

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Zhorjelc/Fulda (dpa/SN). W Zhorjelskim biskopstwje je jedyn pad seksualneho znjewužiwanja njepołnolětneho přez duchowneho znaty. Tole zdźěli wčera ge­neralny wikar biskopstwa Alfred Hoffmann. Po přepytowanju personalnych aktow něhdźe 250 měšnikow wot lěta 1945 su jednoho potrjecheneho zwěsćili. Wobskorženy měšnik je hižo zemrěł. Wopor je za připóznaće přećerpjeneho horja 4 000 eurow dóstał. Pokazki w personalnych aktach na dalše pady w Zhorjelskim biskopstwje žane njejsu. Při­wšěm liča zamołwići z wjace woporami, kotrež nochcedźa so snano hańbiwosće dla přizjewić abo su hižo zemrěli. „Kóžda jednotliwa wosoba, kotraž bu seksualnje znjewužiwana, je jedyn wopor přewjele“, Alfred Hoffmann wuzběhny a prosy po­trjechenych wo wodaće.

Předsyda katolskeje Němskeje bis­kopskeje konferency Reinhard Marx chcyše so dźensa na zakónčenju na­zymskeje klawsury we Fuldźe k studiji wo znjewužiwanych njepołnolětnych wuprajić.

„W dźunglu so zašmjataja“

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Na konferency kajkosće Łužicy nastupajo strukturnu změnu wobjednawali

Choćebuz (dpa/SN). Wotewrjeny być za eksperimenty, wjetše předewzaća přićahować a so wot wubědźowarjow wotbłyšćować, su jenož někotre namjety za strukturne wuwiće we Łužicy. Na kon­ferency dźěłarnistwa hórnistwo, chemija a energija (IG BCE) zawčerawšim w Choćebuzu wuradźowachu zajimcy, kak móhli inwestorow do regiona wabić. Předewšěm měła so dobra infrastruk­tura wuwić.

Předewzaćelski poradźowar Hans Gerd Prodoehl namołwješe zamołwitych wulke wizije wuwić. Tak wupraji so wón za wosebitu hospodarsku kónčinu, hdźež měli wosebite ramikowe wuměnjenja wutworić, kotrež nihdźe druhdźe nimaja. Tole je so na Sakskej stronje hižo raz diskutowało. Zdobom poradźowar kritizowaše, zo je we Łužicy přewjele iniciatiwow, kotrež so ze strukturnej změnu zaběraja. „W dźunglu institucijow so inwestorojo zašmjataja“, wón wuzběhny.

nawěšk

nowostki LND