Rozprawa zbudźa wulku kritiku

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Debata wo móžnym terminje kónca zmilinjenja brunicy

Choćebuz/Drježdźany (dpa/SN). W medijach wozjewjeny pozdatny kompromis tak mjenowaneje wuhloweje komisije zwjazkoweho knježerstwa nastupajo móžny termin wotpinjenja brunicowych milinarnjow je předewšěm we wuchodnej Němskej wulku kritiku zbudźił. Samo čłonojo wuhloweje komisije reaguja rozhorjeni. Tydźenik Spiegel rozprawja, zo su sej we wuhlowej komisiji w dalokej měrje wo terminje zakónčenja wudobywanja brunicy přezjedni. Pječa maja so poslednje brunicowe milinarnje w lětach 2035 do 2038 wotpinyć.

Wotpowědny kompromis bě čłon předsydstwa Němskeje železnicy Ronald Pofalla, sobupředsyda wuhloweje komisije, po rozmołwach z druhimi čłonami gremija zdźěłał a jón we wobswětowym ministerstwje a w kanclerskim zarjedźe předstajił, kaž Spiegel rozprawja.

Trjebamy wěcownosć

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:
Wočakowanja wšelakich zajimowych skupin na skutkowanje tak mjenowaneje wuhloweje komisije w nadawku zwjazkoweho knježerstwa su bjezdwěla wulke. Hižo dźensa wěmy, zo njemóže wony gremij rozrisanje předpołožić, kotrež wotbłyšćuje jeničce zajimy sylneje brunicoweje lobbyje, abo posłužuje jednostronsce pozicije škitarjow přirody a klimy. Trěbny je kompromis najebać to, zo su přisłušni politikarjo w Zwjazku runje tak kaž w brunicowych zwjazkowych krajach dwaceći lět předołho palace prašenje „A što budźe po brunicy?“ wotstorkowali. Nětko dyrbja tež woni za wotmołwu pytać. Tohodla mam kónc tydźenja w medijach wozjewjene mysle sobupředsydy wuhloweje komisije Rolanda Pofalle, wudobywanje brunicy w lětach 2035 do 2038 zakónčić, za prosty diskusijny poskitk. Hdyž žada sej na to předsyda koncernoweje zawodneje rady LEAG jeho hnydomny wostup, da njeje to ničo druhe hač derje znaty refleks. Trjebamy pak skónčnje wěcownosć. Axel Arlt

To a tamne (17.09.18)

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Wjacore metry ze swojim awtom lećał je 18lětny w allgäuskim Stöttenje, doniž do murje bydlenskeho domu njezrazy. Muž bě wčera rano z njeznateje přičiny w křiwicy kontrolu nad wodźidłom zhubił a „wotzběhnył“. Po zražce z murju so wóz přećisny a wosta na hłowje na třěše dalšeho parkowaneho awta ležo. Muža dowjezechu zranjeneho do chorownje. Škoda wučinja znajmjeńša 20 000 eurow. K wujasnjenju njezboža přewjedźe policija pola šofera alkoholowy test.

Po awtodróze nóžkowali su pućowacy w Šwicarskej, zo njebychu lětadło za­pasli. Njedaloko Zürichskeho lětanišća bě so wobchad twarnišća dla haćił. Tak je z awtow něhdźe dźesać ludźi wulězło a so pěši na puć podało. Medije wozje­wichu fota wo ludźoch, kotřiž na nuzowej čarje kófry za sobu ćahaja, štož je strašne a wězo kruće zakazane.

Rozsud přestorčeny

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Nawodźa na wulkej koaliciji wobdźělenych stron přestorča swój rozsud wo přichodźe prezidenta wustawoškita Hansa-Georga Maaßena na přichodnu wutoru. Na to su so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU), předsydka SPD Andrea Nahles a předsyda CSU Horst Seehofer wčera wječor na krizowym posedźenju w kanclerskim zarjedźe dojednali. Wobdźělnicy rěčachu wo „dobrej a chutnej“ rozmołwje, bjeztoho zo bychu nadrobnosće zdźělili.

Płunowód rozbuchnył

Boston (dpa/SN) Po hawariji płunowoda su so w Bostonje w zwjazkowym staće USA Massachusetts wjacore domy zapalili. W tym zwisku dóńdźe tež k rozbuchnjenjam. Při tym je młoda žona žiwjenje přisadźiła. Tři wosoby so zranichu. Policija rěčeše wo 70 potrjechenych chěžach. Zamołwići namołwjachu wšitkich wobydlerjow, kotrychž domy su płunowej syći zastaraćela Columbia Gas přizamknjene, swoje domy wopušćić. Mjeztym su w cyłej kónčinje tež milinu wotpinyli. Dźesaćitysacy ludźi su potrjechene.

Sankcije EU po prawje

Humanitarnej katastrofje zadźěwać

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Ruski wonkowny minister Sergej Lawrow je so dźensa w Berlinje z wonkownym ministrom Heikom Maasom (SPD) zetkał. Wobaj chcyštaj mjezynarodne problemy a połoženje w Syriskej wobrěčeć. Wčera bě Maas nowinarjam připowědźił, zo chce wojerskej wulkoofensiwje přećiwo poslednjemu zepěranišću syriskich zběžkarjow w Idlibje zadźěwać, zo njeby k humanitarnej katastrofje dóšło. W potrjechenej kónčinje bydla tři miliony ludźi. Ruska Syriskej w boju přećiwo zběžkarjam pomha. Hač budźe Němska nowonatwar Syriskeje po wójnje pjenježnje podpěrać, Maas rjeknyć nochcyše. Wón wobstawa na demokratiskich wólbach.

Unija na rekordnje niskim stawje

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Po debatach wo podawkach w Kamjenicy a Köthenje a po wuprajenjach šefa zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Georga Maaßena zhubja unija po najnowšim naprašowanju mjez wolerjemi na nahladnosći. Bychu-li přichodnu njedźelu wólby zwjazkoweho sejma byli, by unija CDU/CSU jenož hišće 30 procentow hłosow dóstała. To je rekordnje niski staw, dołhož „politbarometer“ sćelaka ZDF naprašowanja přewjeduje. SPD by so na 20 proc. polěpšiła, Zeleni bychu na 16 proc. postupili. AfD by dwaj procentaj ­přisadźiła a 15 procentow měła. FDP by na sydom proc. spadnyła. Lěwica by dale pola wosom procentow hłosow wostała.

Zwada wo lěs pači wuhlowu komisiju

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Berlin/Kerpen (dpa/SN). Zwada wo brunicowy rewěr Hambachskeho lěsa pači wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźenu tak mjenowanu wuhlowu komisiju. „Hambachska brunicowa jama ma wšitke dowolnosće a bu dotal we wšitkich sudniskich instancach wobkrućena“, rjekny čłon komisije Eric Schweitzer, prezident Němskeho industrijneho a wikowanskeho zwjazka, nowinarjam. „Toho- dla je w prawniskim staće konsekwentne, zo smě energijowy zastaraćel RWE brunicowu jamu dale wužiwać.“

Policija je wčera w Hambachskim lěsu započała domy na štomach wotstronić, kotrež běchu sej tam wobswětoškitarjo a přećiwnicy brunicy natwarili. Akciju, jednu z najwjetšich policajskich zasadźenjow minjenych lět, chcychu dźensa zakónčić. Aktiwistam wumjetuja, zo njewotpowěduja domy na štomach twarskim předpisam, dokelž nimaja schód. Energijowy koncern RWE chce nazymu wulke dźěle lěsa pušćeć, zo móhł brunicowu jamu rozšěrić.

Aktiwisća bjez šansy

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Přećiwk njemóhł wjetši być: Tak mjenowana wuhlowa komisija zwjazkoweho knježerstwa wuradźuje wo móžnym terminje za kónc zmilinjenja brunicy. Runočasnje pak postupuja w Hambachskim lěsu z hoberskim policajskim zasadźenjom přećiwo aktiwistam, kotřiž štomy wobsadźeja a tak přećiwo planowanemu zničenju lěsa na dobro bliskeje brunicoweje jamy protestuja. To dopomina mje na čas, jako wobydlerjo Rogowa takrjec hač do poslednjeho wokomika přećiwo wotbagrowanju swojeje wsy wojowachu. Pomhało wšak to ničo njeje. Podobnje drje so tež aktiwistam póńdźe. A stat ničenje přirody aktiwnje podpěruje a někajke skurilne twarske předpisy wukramosća. Přećiwo argumentej, zo samotwarjene domy na štomach twarskim zakonjam njewotpowěduja, dokelž nimaja schód, tež najchrobliši aktiwist žanu šansu nima. Čłowjek móhł so tomu smjeć, njeby-li wěc tak chutna była. Marko Wjeńka

To a tamne (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Kuwerty z pjenjezami su wjacori woby­dlerjo Mannheima w swojich listowych kašćikach našli. Ludźo su policiji cyłkownje štyri wobalki w wjacorymi tysacami eurow přepodali. Wotpósłarja listow njeznaja. Policija tuka, zo je duchownje zamyleny čłowjek kuwerty rozdźělował. Policija wobydlerjow prosy, jej pjenjezy přepodać, dóstanu-li dalše tajke posyłki. Snano móže wobsedźerja zwěsćić a jemu pjenjezy wróćić. Jeli so to njeporadźi, maja ludźo prawo na namakanske myto.

Strachoćiwej šoferce z Nižozemskeje su policisća w Hamburgu pomhali. Žona bě jim napadnyła, dokelž swoje awto po hoberskim Köhlbrandowym mosće wróćo storkaše. Zastojnikam wona rozłoži, zo so wysokosće njesměrnje boji a sej doprědka přez móst njezwěri. Jedyn ze zastojnikow sydny so za wodźidło a je z awtom po 53 metrow wysokim mosće dale jěł.

Ludźi zapřijeć rěka zdobom Serbow zapřijeć

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Strukturnej změnje we Łužicy pod serbskim aspektom přiwobroća so něhdźe 150 wobdźělnikow dźensa a jutře na fachowej konferency w Złym Komorowje. Domowina a Zhorjelska Dźěłarnja přichoda Łužicy běštej na nju přeprosyłoj. Přišłoj stej tež za Serbow přisłušnej ministerce dr. Eva-Maria Stange za sakske a dr. Martina Münch (wobě SPD) za braniborske knježerstwo.

Zły Komorow (SN/at). „Dyrbimy puć namakać, kak móža Serbja tu žiwi być a tele prašenje we wšěch fasetach rozjimować“, podšmórny předsyda Domowiny Dawid Statnik we witanskich słowach. Decernentka w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe Heike Zettwitz je přitomnym doraznje do swědomja rěčała, „zo maja so wobydlerjo do procesa zapřijeć“.

nawěšk

nowostki LND