Stabilnu bazu docpěli

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Kóždy dźesaty wólbo­kmany Europjan je po swójskim podaću kruće rozsudźeny, při Europskich wólbach 26. meje za prawicarskopopulistisku abo prawicarskoekstremnu stronu hłosować. To je wuslědk přepytowanja w nadawku Bertelsmannoweje załožby, kotrež su dźensa w Berlinje předstajili.

Po tym wučini podźěl tychle wolerjow 10,3 procenty. Na druhim boku podaštej 6,2 procentaj woprašanych, zo wěsće lěwicarskoekstremne abo lěwicarskopopulistiske strony wola. Nimale 52 procentow rjekny, zo njebychu swój hłós ženje stronam z tohole spektruma dawali. Prawicarske strony su za krótki čas stabilnu bazu wolerjow docpěli. Institut YouGov je so za studiju w januarje w dwanaće statach EU 23 725 wólbokmanych woprašał.

Z ćahomza Europu wabić

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Z wosebitym ćahom po Němskej, Pólskej a Čěskej chce SPD hladajo na bližace so wólby Europskeho parlamenta za wjace mjezy přesahowace zhromadne dźěło a za europsku ideju wabić. „Ekspres Krkonoš“ wotjědźe jutře, sobotu, w Berlinje a zastanje hač do njedźele mjez druhim w Choćebuzu, Běłej Wodźe, w pólskej Jeleniej Górje a w čěskim Liberecu. Nimo europskich kandidatow SPD z Berlina a Drježdźan budu tež pólscy, čěscy a francoscy kandidaća w ćahu, cyłkownje něhdźe 130 ludźi. „Chcemy mjezy přesahowacy signal wusyłać“, rjekny Matthias Ecke, kandidat sakskeje SPD za Europarlament. Z jězbu po třoch krajach chcedźa wosebje na mjezy přesahowacy železniski wobchad skedźbnić. „Moderne železniske zwiski mjez wuchodom a zapadom su wuraz hromadu rosćaceje Europy. Tak sylnimy kulturnu wuměnu, škit klimy a wikowanje“, praji Ecke. Mjez druhim dźe wo elektrifikowanje čary mjez Berlinom a Wrócławjom, aktualne wuwiće železniskeje čary mjez Liberecom a Žitawu kaž tež wo podpěru EU za wot wuhla potrjechene kónčiny. Wólby Europarlamenta su 26. meje.

To a tamne (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Najskerje najsławniši Wuchodny Friza swěta dóstanje bórze swójsku amplu. Město Emden chce swojeho čestneho wobydlerja Otta Waalkesa z wosebitymi amplowymi symbolemi počesćić. Jako motiwy za čerwjenu a zelenu fazu amplow planuja sławne „ottifanty“, kotrež bě Waalkes sam wunamakał. Hač móža plan přesadźić, njeje hišće jasne. Před lětom bě podobny pospyt města wobchadnych zakonjow dla zwrěšćił.

Kenguru na awtodróze namakała je policija na A3 njedaloko Würzburga. Ně­hdźe 50 centimetrow wulki bennett-kenguru bě zhromadnje ze sowami, husami a kačkami w awće skótneho lěkarja. 62lětny šofer twjerdźeše, zo je zwěrjata w Belgiskej kupił zo je po puću do Čěskeje. Dokelž muž žane dokumenty za zwěrjata njeměješe, je zastojnicy na awtodróhowym parkowanišću sćazachu.

Prawicarstwo rozšěrjene

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). „Zhubjena srjedźizna – njepřećelske poměry“, to je titul najnowšeho přepytowanja w nadawku SPD bliskeje Załožby Friedricha Eberta k aktualnemu stawej rozšěrjenja prawicarskoekstremistiskeho nastajenja w Němskej. Awtorojo zwěsćeja „skrućenje a normalizowanje prawicarskeho nastajenja wo­srjedź towaršnosće“. Tak je ličba ludźi, kotřiž so negatiwnje k požadarjam azyla wuprajeja wot 49,5 procentow w lěće 2016 na nětko 54 procentow rozrostła.

Wobaraja so wumjetowanjam

Karlsruhe (dpa/SN). Němska wobswětowa pomoc (DUH) dyrbi so wumjetowanju wobarać, zo swój status jako přetrjebarjow škitacy zwjazk znjewužiwa, zo by sej pjenježne lěpšiny zdobyła. Zwjazkowe sudnistwo w Karlsruhe je so dźensa z tutym prašenjom zaběrał. Wobsedźer awtoweho domu přećiwo organizaciji skorži. Ta je hižo we wjacorych městach zakazy dieselowych awtow přesadźiła. Tole čini wona z ryzy wobswětoškitnych přičin, kaž sama twjerdźi.

Ruski pas Ukrainjanam

Studenća uniwersity belgiskeho města Namur, stolicy Waloniskeho regiona, su dźensa za lěpšu politiku na dobro klimy demonstrowali. Bě to mjeztym 16 akcija pod hesłom „Młodźina za klimu“. Nastorčene buchu demonstracije studentow wot tydźenskeho šulerskeho stawka na iniciatiwu 16lětneje Grety Thunberg ze Šwedskeje. Foto: dpa/Bruno Fahy

Prěni centrum za integraciju

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:
Frankfurt n. W. (dpa/SN). Město Frankfurt nad Wódru je wčera prěni komunalny integraciski centrum Braniborskeje wotewrěło. Institucija je w kompleksu dźěłoweje agentury zaměstnjena a ma wšitkim migrantam jako informowanišćo słužić. Centrum ma integraciske dźěło města na jednym městnje rjadować, kaž radnica města zdźěli. Městnosć blisko zarjadnišćow a dźěłodawarjow su wědomje wuzwolili. „Integracija skića towaršnosći tójšto móžnosćow“, rjekny statny sekretar w ministerstwje za dźěło a socialne Andreas Büttner (Lěwica) při wote­wrjenju centruma. „Braniborska je hladajo na demografiske wuwiće – nas je spochi mjenje a smy dźeń a starši – wjace hač hdy do toho na integraciju pokazana. Budźmy migrantam napřećo wotewrjeni.

Putin a Kim so prěni króć zetkałoj

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Wladiwostok (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin a sewjerokorejski mócnar Kim Jong-un staj so dźensa we Wladiwostoku k swojemu prěnjemu wjerškej zetkałoj. Při tym zwurazni Putin nadźiju, zo móhła Ruska pomhać, zwadu wo sewjerokorejski atomowy program rozrisać. „Wjeselu so, was tule widźeć“, rjekny šef Krjemla, jako sej wobaj pod najraznišimi wěstotnymi naprawami na kupje Russki, na terenje uniwersity w měsće na dalokim wuchodźe, ruce zawdaštaj.

W srjedźišću z wulkej napjatosću wočakowaneho zetkanja na dalokim wuchodźe Ruskeje steji wjele diskutowany sewjerokorejski atomowy a raketowy program kaž tež bilateralne mjezsobne dźěło. Dwaj měsacaj po zwrěšćenym wjerškowym zetkanju z prezidentom USA Donaldom Trumpom chce so Kim zaso swojemu ruskemu susodej zbližić, z kotrymž Sewjerna Koreja tradicionalnje dobre styki wudźeržuje. „Witamy waše prócowanja wo dalewuwiće nutřkokorejskeho dialoga a wo normalizowanje wašich poćahow k USA“, Putin rjekny. Sewjerokorejskeho atomoweho programa dla su poćahi k USA chětro napjate.

Łužica modelowy region?

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Towaršnosć Hospodarski region Łužica chce naprawy koordinować

Zhorjelc (AK/SN). Intensiwne přewodźenje strukturneje změny, zaměrne wabjenje za region a projektowe dźěło su ćežišća kónc lěta 2017 załoženeje towaršnosće Hospodarski region Łužica. Wona bě swój čas z wot lěta 2009 wobstejaceje towaršnosće Łužica Błóta wušła. Tole je jednaćel Torsten Bork tele dny potwjerdźił. „Jako towaršnosć Hospodarski region Łužica smy wažny komunikaciski a kótwicowy dypk. Zhorjelski wokrjes je 15procentowski towaršnik našeho předewzaća“, jednaćel rjekny. Sobu integrowane su wokrjesy Budyšin, Sprjewja-Nysa, Łobjo-Halštrow, Hornje Błóta-Łužica a Dubja-Błóta.

Budyšin (CS/SN). „Słuša Sakska hišće k Němskej?“ – tak rěka hesło najnowšeje publikacije Franka Richtera. Bywši aktiwist za čłowjeske prawa a teologa je swoju knihu wutoru na přeprošenje Załožby Friedricha Eberta w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předstajił. Kaž wón přihladowarjam přeradźi, njeby wón titul swojeje knihi sam takle prowokantnje formulował. Tola hladajo na předawanske ličby bě nakładnistwo jemu tole radźiło. Budyski publikum móžeše Richter přiwšěm změrować: Wězo słuša Sakska hišće k Němskej. Najebać to awtor ludźom swoje rozmyslowanje wo tym předstaji, čehodla Sakska, a wosebje wuchodna Sakska, tajka je, kajkuž ju znajemy.

To a tamne (25.04.19)

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Kruwjace zwony na pastwje w bayerskim Holzkirchenje budu drje nětko pad za najwyše němske sudnistwo. Po wotpokazanju skóržby přez Mnichowske wyše krajne sudnistwo chcedźa so skóržbnicy nětko na Zwjazkowe sudnistwo wobroćić, kaž prawiznicy zdźěleja. Mandźelskaj bě­štaj přez wjacore instancy skoržiłoj, dokelž čuještaj so wot kruwjacych zwonow na bliskej pastwje wobćežowanaj.

Na Nürburgowym kole so zmandźelić móža pory wotnětka dwójce w tutym lěće, 12. julija a 11. oktobra. Kaž eifelska gmejna Adenau zdźěla, su bjezposrědnje při wubědźowanskej čarje wotpowědnu před haru škitanu rumnosć zarjadowali. Wot klětušeho chcedźa wěrowanja w motorsportowej atmosferje štyri króć wob lěto poskićować. Zamołwići so nadźijeja, zo tójšto fanow motorsporta tónle składnosć wužije.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND