Naraz žane awta wjac

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:
Na minjeny pjatk su so mnozy ludźo w Pančicach-Kukowje a wokolnych wsach dołho wjeselili. Předewšěm ći, kotřiž bydla při tych pućach, kotrež wužiwachu šoferojo minjene měsacy jako wokołopuć twarnišća noweho mosta nad Klóšterskej wodu dla. Tež ja móžach tónle dźeń lědma wočaknyć, wšako tež před našim domom awta we wotstawku sekundow nimo jězdźachu. Na pjatkowne přepodaće mosta dźěch tuž jako rozprawjer runje tak kaž jako wobydler. Najrjeńši wokomik za mnje pak njebě, jako su banćik přetřihali abo jako móžach sej darmotne piwko słodźeć­ dać. Ně, přišedši domoj sydnych so na terasu a dach sej rjany wječor lubić. Prěnje minuty zańdźechu, a ani jeničke awto na puću nimo njejědźeše. To bě kaž cyle nowe začuće měra, hdyž jenož ptački fifola a hewak ničo słyšeć njeje. Krasne! Ale hdźež je wjeselo, je tež stysk, mjenujcy tam, hdźež dyrbja wšón wobchad wotnětka zaso znjesć. Marian Wjeńka

To a tamne (16.07.18)

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Městna na pohrjebnišću wulosować chcedźa zajutřišim, srjedu, w Berchtes­gadenje. Hornjobayerske město na te wašnja požadane městna na lětstotki starym kěrchowje rozdawa. 280 požadarjow je so za 200 městnow přizjewiło – je to 140 normalnych a 60 popjelnicowych rowow.­ Z njewšědnym wulosowanjom chcedźa wšitkim požadarjam wo row samsnu šansu dać.

Njewočakowano zemrěł je„najwohid­niši pos swěta“ Zsa Zsa. Buldoga je naraz w sparu wudychała, bjez toho zo by strowotniske problemy měła, rozprawjeja medije USA, powołace so na informacije wobsedźerja psa w staće Minnesota. Dźewjeć­ lět stary pos bě hakle před třomi tydźenjemi wubědźowanje „World‘s Ugliest Dog“ w Kaliforniskej dobył a swojemu wobsedźerjej 1 500 dolarow mytowanskeho pjenjeza wobradźił.

Ruska so kritice spjećuje

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Ruska je kritiku prezidenta USA Donalda Trumpa hladajo na nowy płunowód Nord Stream 2 wotpokazała. „Pipeline je ryzy komercielny projekt, kotryž słuži zajimam dodawaćela płuna a kupcam w zapadnej Europje“, praješe rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow powěsćerni Interfax. Trump bě płunowod jako symbol wotwisnosće Europy wot Ruskeje šwikał. Znate pak tež je, zo pytaja USA nuznje kupcow za swój płun, kiž z pomocu frackinga wudobywaja.

Wo swoje mzdy wojować

Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwo ver.di je něhdźe 34 000 přistajenych rjećaza předawarnjow Real dźensa k stawkej namołwiło. „Wojujemy wo mzdy, z kotrymiž móžeš žiwy być“, rjekny čłonka zwjazkoweho předsydstwa dźěłarnistwa Stefanie Nutzenberger w Berlinje. Pozadk namołwy je rozsud předewzaća, z ver.di wu­jednane tarifowe zrěčenje wupowědźić a nowych přistajenych po tarifje dźěłarnistwa DHV płaćić, štož ludźom přerěznje 23 procentow mjenje mzdy wunjese.

Ćěkancow tola přiwzali

Heil planuje demografiski fonds

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil (SPD) chce we wobłuku rentoweje reformy tak mjenowany „demografiski fonds“ zarjadować. Tón měł so w etaće Zwjazka wot 2021 do 2024 z dwěmaj miliardomaj eurow wob lěto poněčim wutworić, kaž nowiny Němskeje redakciskeje syće rozprawjeja, powołujo so na naćisk prěnjeje rentoweje reformy wulkeje koalicije. Fonds měł hornju hranicu přinoškow „tež w padźe njewočakowaneho wuwića“ zaručić. Heil chcyše swoje plany dźensa předstajić. Institut němskeho hospodarstwa jeho předewzaće kritizuje, dokelž njemóža planowane naprawy hrožacej chudobje w starobje woprawdźe zadźěwać.

Antisemitiske skutki registrować

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chce we wšitkich wulkoměstach Němskeje přizjewjernje antisemitiskich njeskutkow zarjadować, tež za tajke, kotrež njejsu chłostajomne. „Njesměmy w towaršnosći liwkosć napřećo antisemitistiskim skutkam akceptować. Tohodla dyrbimy tež podawki tematizować, kotrež njejsu chłostajomne, rjekny społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa přećiwo antisemitizmej Felix Klein nowinarjam. Wón chcył sej přehlad stworić wo njeskutkach pod hranicu chłostajomnosće, kaž su to na přikład móranja abo njepřećelskosće. Nastork akcije bě nadpad na młodeho ­Israelčana w Berlinje. Jeho běchu atakowali, dokelž měješe kipu na hłowje.

Budyšin (SN/MkWj). Serbski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko ­Šiman je so wčera w diskusiji wo dwu­rěčnych napisach na taflach słowa jimał. „Zakonske rjadowanje je cyle jasne: Serbske a němske pismo ma jenak wulke być. Dźiwam so, zo so tute rjadowanje přeco hišće tak mało wobkedźbuje“, rjekny Šiman na wčerawšej nowinarskej rozmołwje w Budyšinje. Wón skedźbni w tym zwisku na praksu w druhich krajach. Tak je w Šwicarskej runje tak kaž w Južnym Tirolu abo w Montenegru samozrozumliwe, zo je pismo wšitkich ludowych skupin na taflach jenak wulke. Samo w Israelu, hdźež knježa hoberske napjatosće mjez židowskimi a palestinskimi wobydlerjemi, su jenak wulke napisy w hebrejšćinje, arabšćinje a jendźelšćinje wšědna praksa.

Trump atakuje Theresu May

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

London (dpa/SN). W dotal njesłyšanym interviewje składnostnje swojeho prěnjeho wopyta jako prezident USA ­we Wulkej Britaniskej je Donald Trump w krizy tčacu britisku premierministerku Theresu May jeje strategije brexita dla nadběhował. Dojednanje, wo kotrež so May z EU prócuje, njewotpowěduje tomu, za čož su Britojo w referendumje hłosowali, rjekny Trump bulwarnej nowinje The Sun. „Bych to cyle hinak činił. Sym Theresy May woprawdźe rjekł, kak ma so to činić, ale wona njeje na mnje słuchała“, cituje nowina Trumpa. Zdobom chwaleše wón kontrahenta premierministerki, něhdyšeho wonkowneho ministra Borisa Johnsona, kotrehož wotstup je pječa „z wulkim wobžarowanjom“ na wědomje wzał. Trump zwura­zni, zo nochcył Johnsona a May mjez sobu wuhrać. Rjekny pak: „Myslu sej, zo by Johnson wulkotny premierminister był.“

Po informacijach The Sun bě so rozmołwa nowinarjow z Donaldom Trumpom hižo tydźeń do wjerška NATO w Brüsselu wotměła. Wurězki wozjewichu wčera wječor, krótko po tym zo bě May Trumpa na galadinner witała.

To a tamne (13.07.18)

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Pokradnjeny pulower je muža w Kotmarjecach w Zhorjelskim wokrjesu do jastwa přinjesł. Paduch bě so srjedu wječor w koloniji małozahrodkarjow do dźewjeć lawbow zadobył. Tam spakosći nimo kapsneje lampy tež čerwjeny pulower. Muž sej jón přez hłowu sćahny a nóžkowaše tajki woblečeny woměrje po wsy z 2 800 wobydlerjemi. Tak wšak wobsedźerjej napadneho pulowra napadny. Přiwołani policisća zwěsćichu, zo přećiwo 40lětnemu konsuma drogow dla hižo dlěši čas wukaz zajeća předleži.

Wot koparskeje euforije Chorwatskeje natyknjene je tež knježerstwo kraja, po tym zo je so mustwo do finalneje hry w Ruskej dóstało. Kompletny kabinet ministerskeho prezidenta Andreja Plenkovića je wčera w Zagrebje w trikotach narodneho mustwa na posedźenje přišło a wobrazy wo tym wozjewiło.

Nětko ma knježerstwo dodawać

štwórtk, 12. julija 2018 spisane wot:

Wot škita před wulkej wodu hač k dwurěčnje serbsce a němsce popisanym taflam­ při awtodróhach sahachu temy, wo kotrychž su so Serbja ze zastupnikami sakskeho knježerstwa wčera tydźe­nja w Budyskim Serbskim domje rozmołwjeli a zdźěla tež kontrowersnje disku­towali. Mnohe dypki, na kotrychž maja jednotliwe ministerstwa nětko dźěłać a přednjesene ćeže rozrisać, wzachu sej statni sekretarojo a ministrojo sobu do Drježdźan. Wšitkim prašenjam njemóžemy so tule wěnować, to by wob­jim našeho wječornika wjacore razy­ přetrjechiło. Smy tuž někotre zajimawe a wažne aspekty wječora zjeli.

Pjenjezy komunam

Liča z wobćežnymi jednanjemi

štwórtk, 12. julija 2018 spisane wot:

Innsbruck (dpa/SN). Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) chce najpozdźišo hač do spočatka awgusta wědźeć, hač su zrěčenja wo pospěšenym wotsunjenju ćěkancow z Italskej, Grjekskej a Awstriskej móžne. „Sym optimistiski, zo móžemy problem nutřkoeuropskeje migracije zhromadnje rozrisać, rjekny wón dźensa na kromje konferency nutřkownych minis­trow EU w Innsbrucku. Přiwšěm liči minister z wobćežnymi jednanjemi.

Roth šwika Seehofera

Berlin (dpa/SN). Politikarka Zelenych Claudia Roth nutřkownemu ministrej Horstej Seehoferej a wšej CSU wumjetuje, zo přiběracym hrubosćam w politiskej kulturje a we wobchadnej rěči polěkuja. „Wot statneho ministra njewočakuju jenož respekt napřećo wustawje, ale tež přistojnosć a porjadne zadźerženje“, rjekny Roth nowinarjam. Rěčna a politiska hrubosć, kotruž Seehofer a CSU hižo měsacy dołho pěstuja, je „jěd za Němsku a wšu Europu“. Seehofer bě so wjeselił, zo Němska runje na jeho 69. narodninach 69 ćěkancow do Afghanistana wotsunje.

Žadaje sej sankcije

nawěšk

nowostki LND