Lěpšiny za israelskich prawicarjow

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:
Jerusalem (dpa/SN). Prawicarski blok israelskeho ministerskeho prezidenta Benjamina Netanjahuwa ma po wuličenju nimale wšitkich hłosow wólbow parlamenta jasny předskok. Jeho prawicarskokonserwatiwna strona Likud ma drje přewšo snadny předskok k opoziciskemu Módro-běłemu lěhwu wužadarja Bennyja Gantza, zhromadnje z małymi prawicarskimi a nabožnymi stronami pak ma jasnu wjetšinu w parlamenće. Netanjahu móže tuž z toho wuchadźeć, zo znowa nadawk dóstanje knježerstwo wutworić. Hišće w nocy běštaj so wón kaž tež Gantz za wólbneho dobyćerja deklarowałoj. W swojej dobyćerskej narěči mjenowaše 69lětny Netanjahu wuslědk wólbow „njepředstajomny wuspěch“. Opoziciski bywši general, 59lětny Gantz, rěčeše wo „historiskim dnju za Israel“ a sej žadaše, zo změje nadawk, knježerstwo wutworić. Prognozy běchu jemu po zawrjenju wólbnych lokalow snadny předskok wěšćili. „Dźakujemy so Netanjahuwej za jeho słužbu“, rjekny Benny Gantz, swojeho dobyća sej wěsty.

Zesylnjeja ćišć na politikarjow

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Zastupnicy hibanja „Fridays for future“ katalog žadanjow přepodali

Berlin (dpa/SN). Zastupnicy klimoškitneho hibanja šulerjow „Fridays for future“ su póndźelu w Berlinskim přirodowědnym muzeju katalog konkretnych žadanjow politikarjam přepodali. Zdobom woni připowědźichu, zo chcedźa ze swojim „šulskim stawkom“ stajnje pjatk tak dołho pokročować, doniž so „něšto njehiba“.

Łódź zadźeržana

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:
Valletta (dpa/SN). Połoženje migrantow na wuchowanskej łódźi „Alan Kurdi“ je po informacijach pomocneje organizacije Sea-Eye dźeń a wobćežniše. Mjeztym maja tam lědma hišće wodu a žiwidła. Wuchowansku łódź ze 64 migrantami zadźerža hižo nimale tydźeń na morju. Ani Italska ani Malta nochcetej jej dowolić, jedyn ze swojich přistawow wužiwać. Wobě sej žadatej, zo migrantow na druhe kraje rozdźěla. Wobrazy pokazuja, zo dyrbja ćěkancy jeno z přikrywom wodźěći na łódźi pod hołym njebjom přenocować.

To a tamne (10.04.19)

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

800 ludźi ze 40 krajow pokazuje na wikach wunamakarjow w šwicarskim Genfje swoje najnowše kreacije. Po informacijach zarjadowarjow je tam wjace hač tysac wunamakanjow z wobłukow wobswět, medicina, wěstota, wobchad a wšědna kultura widźeć. Mjez nimi su airbag za staršich ludźi, zo njebychu so při padnjenju zranili, app, kotraž měri stres młodostnych, a duša, reagowaca na akustiske přikazy. Na tajkich wikach dochadźa k zrěčenjam po milionach eurow.

Wowcu jako „trawusyčak za sedźenje“ poskića muž w Nowoseelandskej a je tak w interneće čiły wothłós zbudźił. Na přesadźowanskej platformje TradeMe po­kazuje wón wowcu z dźěćacym sedłom na chribjeće pod hesłom „lědma trjebana, w dobrym stawje“ a žada sej za nju znajmjeńša 7 200 eurow. Dotal wšak njeje nichtó zwólniwy telko pjenjez wudać.

May w Berlinje a Parisu

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

London (dpa/SN). Dźeń do wurjadneho wjerška EU brexita dla pyta britiska premierministerka Theresa May podpěru w Berlinje a Brüsselu. Připołdnju zetka so wona w Berlinje ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU), wječor wočakuje ju francoski prezident Emmanuel Macron w Parisu. Hłowny zaměr je, njerjadowanemu wustupej z EU zadźěwać. May chce EU jutře w Brüsselu wo to prosyć, wustup kraja na 30. junij přestorčić.

W Israelu wola parlament

Jerusalem (dpa/SN). W Israelu su dźensa 6,3 miliony wólbokmanych namołwjene nowy parlament wolić. W najnowšich woprašowanjach mataj ministerski prezident Benjamin Netanjahu ze swojej stronu Likud a jeho wužadar Benny Gantz z módro-běłym Zwjazkom srjedźizny jenak dobre šansy. Gantz bě we wólbnym boju přilubił, zo chcył israelski narod zjednoćić a so tež problemam Palestinjamow sylnišo wěnować.

Wojowanja eskalěruja

Bodo Ramelow (Lěwica, nalěwo) a Christian Berger, wulkopósłanc Němskeje we Vietnamje, wopytaštaj dźensa w stolicy Hanoiju wójnski muzej „B52“, hdźež wěnuja so stawiznam 1975 skónčeneje vietnamskeje wójny. Tam su mjez druhim powostanki ­wottřěleneho ameriskeho bombowca B52 widźeć (hlej wobraz). Ramelow přebywa z wulkej delegaciju na sydomdnjowskim ­wopyće we Vietnamje, zo by tamnišich fachowcow za durinske předewzaća zdobył. Foto: dpa/Michael Reichel

Putin a Erdoğan so zetkałoj

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Najebać raznu kritiku z USA Turkowska dale na tym wobstawa, ruski rakety wotwobaracy system kupić. „To je naše suwerenitne prawo“, rjekny prezident Recep Tayyip Erdoğan wčera po zetkanju ze swojim ruskim kolegu Wladimirom Putinom. „Nichtó njemóže sej wot nas žadać, zo so toho wzdamy.“ W juliju chcedźa prěnje raketywotwobaranske systemy přewzać. Turkowska kupi cyłkownje štyri systemy typa S-400 a płaći za to 2,2 miliardźe eurow.

USA kritizuja, zo Turkowska jako prěni kraj NATO ruske brónje kupuje. Nimo toho so we Washingtonje boja, zo móhła Ruska tak na sensibelne daty moderneho ameriskeho bojoweho lětadła F-35 přińć, kotrež je Turkowska w USA kupiła.

Na zetkanju z Erdoğanom so Putin za to zasadźowaše, zo měłoj brónjenskej industriji Ruskeje a Turkowskeje wušo hromadźe dźěłać. „To je po słowach ruskeho prezidenta „chutny nadawk“. Hladajo na dodawanje dalšeje ruskeje wojerskeje techniki do Turkowskeje je dosć „wjele lubjacych projektow“, Putin rjekny.

Tak žane bydlenje njenastanje

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Debata wo móžnym wuswojenju bydlenskich koncernow

Berlin (dpa/SN). Wodźacy politikarjo CDU su namjet předsydy Zelenych Roberta Habecka, w boju přećiwo nuzy na bydlenskich wikach wulkowobsedźerjow bydlenjow wuswojić, raznje kritizowali. „Nětko zjawnu debatu wo wuswojenju nastorčić je ekstremnje škódne. Wšako sej we wšitkich městach přejemy, zo ludźo do bydlenjow inwestuja“, rjekny sewjerorynsko-westfalski ministerski prezident Armin Laschet wčera do posedźenja prezidija CDU w Berlinje. Šef durinskeje CDU Mike Mohring mjenowaše nastork Habecka „ryzy socializm“. Laschet sej žadaše: „Dyrbimy debatu spěšnje skónčić, přetož tak ani jeničke bydlenje njenastanje. Mnozy, kotřiž chcyli inwestować, su znjeměrnjeni.“

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) rjekny hladajo na pobrachowace bydlenja: „Je wostrózbjace widźeć, kajke myslenje je mjez Zelenymi zdźěla hišće rozšěrjene.“ Wón je sej wěsty, zo so podruže zaso zniža, hdyž nowe by­dlenja nastanu. Štóž wuswoja, žane nowe bydlenja njetwari, Kretschmer wuzběhny.

Tysac awtow kontrolowali

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Zhorjelc (dpa/SN). We wobłuku wulko­zasadźenja w němsko-pólskej pomjeznej kónčinje je policija wčera w Zhorjelskim wokrjesu wjace hač tysac jězdźidłow kontrolowała. Cyłkownje su mjez druhim na awtodróze A 4 něhdźe 1 200 wosobow přepruwowali a 15 chłostajomnych njeskutkow zwěsćili, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla. Dale su tři wukazy zajeća přesadźili. W dwěmaj padomaj přepytuja podhlada potajerstwa dla, we wosom padach ranjenja zakonja wo wopojnych srědkach dla. W jednym padźe zwěsćichu ranjenje brónjenskeho zakonja, nimo toho dwaj wobchadnej chłostajomnej njeskutkaj a dwě padu­stwje. Pjatnaće šoferow steješe „pod wliwom wopojnych srědkow“, třo běchu alkoholizowani. Cyłkownje 381 zastojnikow bě zasadźenych.

Policija chce z kontrolemi tajkeho razu ćišć na kriminelnu scenu zesylnić a signalizować, zo dyrbja ludźo kóždy čas z tajkimi policajskimi akcijemi ličić. ­Hakle njedawno su zastojnicy na namjeznych přechodach w Žitawje awta přepruwowali, a to tež na čarach zboka wulkich wobchadnych prudow.

To a tamne (09.04.19)

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Do škleńčanych duri rěznistwa zrazył je muž ze swojim awtom w Freitalu. Po dotalnych dopóznaćach sedźeše starši muž za wodźidłom, jako z wozom do zachoda wobchoda prasny. Škleńčana fronta so dospołnje rozbi. Šofer so při njezbožu snadnje zrani. Policija přepytuje, kak je k njezbožu přišło. K starobje muža žane informacije njepředleža.

Do cirkusoweho stana nachwilnje přećahnyli su studenća Techniskeje uniwersity w Braunschweigu. Něhdźe 700 studentow tam wot wčerawšeho wuknje, dokelž hłownu žurlu uniwersity tuchwilu ponowjeja. Čerwjeno-běły stan na terenje wysokeje šule ma dwaj semestraj dołho jako prowizoriske kubłanišćo słužić. „Chcemy wam dźensa magiju konstrukciskeje techniki w stanje zbližić“, rjekny prof. Thomas Vietor. Stan je z internetom a tepjenjom wuhotowany.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND