Hrozy nowy konflikt z Trumpom

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). W belgiskej stolicy Brüsselu započa so dźensa připołdnju wjeršk NATO. Najwažniša tema dwu­dnjowskeho zetkanja su prócowanja wojerskeje aliancy, zwyšić potencial wottrašenja přećiwo Ruskej, kotrejež politiku maja staty NATO za agresiwnu.

Na wjeršku hrozy nowy konflikt mjez čłonami NATO a prezidentom USA Donaldom Trumpom, kiž je wčera wječor do Brüssela dolećał. Trump bě po puću do Europy Němsku kritizował, dokelž wona po jeho měnjenju dosć za brónjenje njewudawa. Wón skoržeše, zo dyrbja USA najwjetšu ćežu při zakitowanju ­Europy njesć, a žadaše sej samo wot­škódnjenje ze stron druhich krajow.

Sakska ze swójskim konceptom

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Tudyši ministerski prezident z premierom Bayerskeje škit mjezow wobrěčał

Hof (dpa/SN). Sakska a Bayerska chcetej zhromadnje škit mjezow polěpšić a přećiwo kriminelnym pašowarjam ludźi postupować. Při tym zepěratej so krajej najprjedy raz na rozdźělne koncepty. Z wulkim zajimom je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) registrował, kak daloko Bayerska nastupajo namjeznu policiju hižo je. „To je we mni zaćišć zawostajiło“, rjekny wón po zetkanju z bayerskim ministerskim prezidentom Markusom Söderom (CSU) póndźelu w frankskim Hofje. Sakska ma z wuskej kooperaciju zwjazkoweje a krajneje policije podobny model. „Widźimy, kotre wuslědki podobnej konceptaj wunjesetej a kak móhłoj so dale zbližić“, premier Kretschmer zwurazni.

Bayerski přikład prosće kopěrować pak njeje za Saksku hižo z personelnych přičin móžno. „Nimamy telko policistow, kotrychž móhli za tajke nadawki za­sadźić“, rjekny Michael Kretschmer. Sakska njemóže tuž model 1:1 přewzać. W Drježdźanach drje chcyli tysac nowych policistow přistajić, ći pak njejsu ani hišće wukubłani.

Šwika Němsku

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump Němsku planowaneho rusko-němskeho płunowoda Nord Stream 2 pod Baltiskim morjom raznje kiritzuje. USA škitaja Němsku, tola zwjazkowa republika wotzamknje miliardowy zemskopłunowy deal z Ruskej, wón šwika. „Němska je dospołnje wot Ruskeje kontrolowana“, rjekny Trump dźensa w Brüsselu. Kraj je „jaty Ruskeje“. Z tym pak so knježerstwo USA nihdy njewotnamaka.

To a tamne (11.07.18)

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Wosomlětny turbošuler Laurent Simons z Amsterdama pyta po zmištrowanej maturje nětko za hodźacej so uniwersitu. Po prózdninach chce potom matematiku studować, rjekny wón powěsćerni dpa. Při tym nochce belgisko-nižo­- ­zem­ski pachoł z 20lětnymi w čitarni sydać, ale chcył wučbu jeno za sebje samoho měć. Hižo nětko přirunuja medije hólčeca z IQwom 145 z Einsteinom abo ze Stephenom Hawkingom.

Z granatu w tobole je 24lětna Američanka po dowolu w Awstriskej na lětanišćo Wien-Schwechat přišła, zo by ju jako suweněr sobu domoj wzała. Do toho bě strašnu namakanku wurjedźiła, zo njeby kófer womazała. Zastojnikam wona granatu pokaza, wšako chcyše relikt wójnskeho časa tež oficialnje přizjewić. Granatu bě na pućowanju w horach namakała.

Masterski plan předstajił

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) je dźensa swój dołho připowědźeny masterski plan k migraciji předstajił. W 63dypkowym planje wón namjetuje, migrantow, kotřiž su hižo w druhim kraju EU wo azyl prosyli, na němsko-awstriskej mjezy wotpokazać. Nimo toho planuje Seehofer sankcije přećiwo ćěkancam, kotřiž nochcedźa sobu pomhać swoju identitu wujasnić.

Kolesowarjow a pěškow škitać

Berlin (dpa/SN). Kolesowarjow a pěškow lěpje před strašnymi njezbožemi z wot­bočacymi nakładnymi awtami škitać bě hłowna­ tema dźensnišeho zetkanja w Berlinje, na kotrež bě zwjazkowy mi­nis­ter za wobchad Andreas Scheuer (CSU) přeprosył. Zhromadnje ze zastupnikami awtotwarcow, logistiskeje branše, fachowcami za wobchadnu wěstotu a kolesowarskimi klubami rěčachu wo móžnosćach, nakładne awta z tak mjenowanym „asistentom wotbočenja“ wuhotować. Stajnje zaso stawaja so njezboža, dokelž šoferojo Lkw-jow kolesowarjow a pěškow w mortwym kuće prosće njewidźa.

Noweho sudnika nominował

Nowy wonkowny minister

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May je zastojnstwo wonkowneho ministra znowa wobsadźiła, po tym zo bě dotalny načolny diplomat kraja Boris Johnson wčera w zwadźe wo wustup kraja z EU wotstupił. Nowy wonkowny minister budźe dotalny minister za strowotnistwo Jeremy Hunt. Toho zastojnstwo přewozmje Matt Jancock, dotal minister za kulturu a medije.

May, kotraž chcyła Wulku Britanisku tež po brexiće wusko na Europsku uniju wjazać, wojuje wo swoje politiske přežiwjenje. Wobkedźbowarjo w Londonje wočakuja zběžk zasakłych přećiwnikow EU w jeje konserwatiwnej stronje. Tež nowowólby hižo njewuzamkuja.

Boris Johnson, jedyn z najwažnišich přiwisnikow brexita, bě wčera popołdnju wotstupił, jenož hodźiny po wotstupje ministra za brexit Davida Davisa. Johnson twjerdźi, zo stanje so Wulka Britaniska z „koloniju EU“, dyrbjała-li May swoje plany zwoprawdźić. Ta bě hakle minjeny pjatk ministrow na swój kurs přinjesła. Dojednanja pak dołho njedźeržachu.

Za kóždu kónčinu koncept

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

Konferenca wo strukturnej změnje po brunicy a wo konsekwencach

Berlin (SN/MkWj). W zwjazkowej stolicy Berlinje wotmě so minjeny pjatk konferenca „Z rewěrow – za rewěry“, kotraž zaběraše so z kóncom wudobywanja brunicy. A tam dźěše tež wo sćěwki w potrjechenych kónčinach.

Akcija zahajena

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:
Mae Sai (dpa/SN). W prózdnjeńcowej dramje w Thailandskej započachu dźensa rano poslednich štyrjoch hólcow a trenarja wuchować. Hłowny zaměr bě hišće dźensa wšitkich w prózdnjeńcy čakacych wuswobodźić, dokelž hroža z monsunowymi zliwkami nowe strachi. Młodostni su mjeztym 17 dnjow w prózdnjeńcy. Kaž zamołwići zdźěleja, su wšitcy wuchowani w poměrnje dobrym strowot­niskim stawje. Přiwšěm dyrbja hišće w chorowni wostać.

To a tamne (10.07.18)

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

Z wosom metrow dołhim čołmom z papjerca a papjery su šulerjo z westfalskeho Hövelhofa nowy rekord nastajili. Cyłkownje 20 pasažěrow je wčera předpisanu čaru 250 metrow wjesłowało, bjez toho zo by so papjercowa konstrukcija w formje romskeje galery podnuriła. Dotalny rekord na samsnej čarje běchu z 5,50 metrow dołhim a 1,80 metrow šěrokim čołmom nastajili. Nowy rekordny čołm je 8,30 m dołhi a 2,40 m šěroki.

Z wjacorymi policajskimi awtami poda so policija w nocy na póndźelu do schleswigsko-holsteinskeho Krusendorfa, zo by tam pozdatneho paducha zajała. Po tym zo běchu zastojnicy dom wobstupili, w kotrymž běchu swědcy něšto podhladneho widźeli, wuhladachu woprawdźitu přičinu zasadźenja: Z bliskeho burskeho statoka ćeknjene swinjo je na terasy čušliło. Wobsedźer je skónčnje popadny.

„Pětr a wjelk“ nětko za pišćele

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Hłowne mysle bajki „Pětr a wjelk“ su nětko tež wobstatk noweje pišćeloweje twórby, kotraž zaklinča wčera tydźenja w Magdeburgskej hłownej cyrkwi. Na pišćelach hrał je tachantski kantor Barry Jordan, Sabina Lattorf wustupowaše jako rěčnica. Wobrazowe projekcije podšmórnychu začuća hudźby komponista Sergeja Prokofjewa.

Zwóńkow a domownikow přijał

Drježdźany (B/SN). Na tradicionalne přijeće k česći swjateho Bena witaše Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers njedawno 180 muži a žónskich – domownikow a zwóńkow bi­skop­stwa. Woni dźě su ći prěni a posledni na naj­wšelakorišich zarjadowanjach, biskop Timmerevers podšmórny. Nawoda katolskeho běrowa w Sakskej Daniel Frank wuzběhny w postrownej narěči jich trěbne dźěło zaćichim.

Kritizuja eksport bróni

nawěšk

nowostki LND