Wuběrk za škit klimy wutworjeny

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa tak mjenowany klimowy kabinet zasadźiło. Wuběrk ma namjety zdźěłać, z kajkimi zakonjemi móhła Němska swoje zaměry a zawjazki nastupajo škit klimy dodźeržeć. Předsydka gremija je zwjazkowa ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD), kaž powěsćernja dpa rozprawja.

Wuběrk je trěbny, dokelž Němska hladajo­ na pomjeńšenje wustorka škódnych płunow w powětře zaměry EU nje­do­dźerži a w mnohich wobłukach ani koncepta nima, kak móhła zaměry w přichodnych lětach docpěć. Naćiskej zakonja wo škiće klimy, kotryž bě Schulze předpołožiła, so CDU a CSU spjećujetej.

We wuběrku zastupjeni su dale tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU), wicekancler a financny minister Olaf Scholz (SPD), minister za twarstwo Horst Seehofer (CSU), wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU), ratarska ministerka Julia Klöckner (CDU), hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) a šef kanclerskeho zarjada Helge Braun (CDU).

Bjarnat Cyž hižo njekandiduje

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Domowina pyta zastupnika Serbow za prezidij FUEN

Chrósćicy (SN/JaW). Wiceprezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Bjarnat Cyž njebudźe hižo za zastojnstwo w gremiju kandidować. Wo tym je wón čłonow Zwjazko­weho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Chrósćicach informował. 67lětny Nowojasčan, kiž je wot lěta 1991 čłon prezidija FUEN, wobkrući swój rozsud z tym, zo dyrbješe jednu ze swojich funkcijow priwatnych přičin dla złožić.

Wutrobny dźak!

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:
Bjarnat Cyž swoju mjezynarodnu karjeru w Federalistiskej uniji europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zakónči. Wot lěta 1991 je w njej sobu dźěłał. Za to njetrjebaš jenož krute čuwy, ale tež dołhi dych. A tón 67lětny ma. Zaměrnje je zajimy słowjanskich mjeńšin zastupował. Starał je so wo to, zo zetkawaja so wone na swójskim seminarje. Bjez njeho njeby tele kóždolětne zetkanje było. Zahorić zamó tež serbskich młodostnych za narodne dźěło w FUEN. Wuslědki rěča za njeho. Dźensa tójšto młodych Serbow na europskej runinje za swój­ lud skutkuje. Tak bě Susann Šenkec wjacore lěta wjednica Flensburgskeho běrowa FUEN. Judith Šołćina nawjeduje Berlinski mjeńšinowy sekretariat. Jimaj a dalšim młodym Serbam, kotřiž skutkuja mjezynarodnje w mjeńšinowych towarstwach, je Cyž wrota do mjezynarodneje mjeńšinoweje politiki wotewrěł. Wutrobny dźak za to! A njech nańdu zamołwići dobreho naslědnika. Janek Wowčer

Merkel warnuje

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) warnuje před njerjadowanym wustupom Wulkeje Brita­niskeje z Europskeje unije. „Chcu hač do po­slednjeje hodźiny 29. měrca wo to wojować, zo so rjadowany brexit tola hišće zešlachći“, rjekny wona wčera na konferency w Berlinje. „Hišće je něšto dnjow chwile.“ Zdobom Merkel hišće njewě, za čo chcyła jutře na wjerškowym zetkanju EU w Brüsselu hłosować. „To wotwisuje wot toho, što ma nam britiska premierministerka Theresa May rjec.“

Čas po brunicy wobjednawali

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:
W rjedźe zarjadowanjow „Što budźe po brunicy – strukturne wuwiće we Łužicy“ tuchwi­lu diskutuja, kak móhli so brunicowe kónčiny po skónčenju zmilinjenja bruni­cy dale wuwiwać. Za to staj sakski statny minister Oliver Schenk (nalěwo) a Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, 3. wotlěwa) wčera na informa­ciske zarjadowanje do Wojerec přeprosyłoj. Wobaj skedźbništaj na to, zo je hižo nětko­ tójšto inowa­tiwnych předewzaćow w tym nastupanju we Łužicy po puću, byrnjež­ z wuhlom poprawom ničo činić njeměli. Foto: Toni Lehder

To a tamne (20.03.19)

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Awto při tankowni zabył je muž w Porynsko-Pfalcy. 41lětny bě sej po tanko­wanju w kasowej rumnosći hišće někotre napoje kupił a so na to wotsalił. Jako wón po třoch hodźinach přeco hišće wróćo njebě, informowaše tankownica policiju. Ta zwěsći, zo słuša wóz firmje w bjez­­posrědnim susodstwje. Tež mjeno šofera bě dźakowano słužbnemu wupokazej w awće spěšnje zwěsćene. Muž pak zastojnikam rozłoži, zo poprawom pěši k tankowni chodźi, zo by sej něšto kupił. „Na awto prosće myslił njejsym.“

Cristiano Ronaldo njeje jenož wuběrny kopar, ale wotnětka tež šef kliniki. Stajnje perfektnje frizěrowany Portugalčan je wčera w Madridźe centrum za transplantaciju włosow wote­wrěł, kotraž po 50 procentach jemu słuša. Tam měsačnje 550 plěchačam pomhaja. Ronaldo pla­nu­je dalše wotnožki kliniki.

Składnostnje wčerawšeho „Equal-pay-dayja“, akciskeho dnja za samsnu zasłužbu žonow a muži, móžachu sej žónske w Berlinje wosebitu jězdźenku kupić. Wona płaćeše jeno za nje a bě 21 procentow tuńša hač hewak. Jedyn dźeń płaćiwa jězdźenka bě po cyłym­ swěće prěni žónski tiket, kaž Berlinske wobchadne zawody zdźěleja. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Ma wulkopósłanca za njeplecha

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Parlamentariski jednaćel frakcije SPD w zwjazkowym sejmje Carsten Schneider kritiku wulkopósłanca USA w Němskej Richarda Grenella nastupajo hospodarske plany financneho ministra Olafa Scholza (SPD) raznje wotpokazuje. „Knjez Grenell je totalny diplomatiski wupad“, rjekny Schneider dźensa powěsćerni dpa. Grenell bě kritizował, zo Němska dosć za brónjenje njewudawa. Kaž Carsten Schneider zwurazni, je to „njeakceptabelne zadźerženje a dopomina skerje na hrube wupěranje njeplecha“.

Pytaja za motiwom njeskutka

Utrecht (dpa/SN). Po wutřělach w tramwajce w nižozemskim Utrechće nadźija so policija nowych dopóznaćow k motiwam njeskutka. Dźensa chcychu zajateho 37lětneho dale přesłyšować. Rodźeny Turka Gökmen T. bě wčera we wulko­měsće južnje Amsterdama třoch ludźi zatřělił a pjeć wosobow zranił. Policija tukaše spočatnje na teroristiski njeskutk, mjeztym pak ma tež mjezyčłowjeski motiw­ za móžny.

Kriza a přiběracy strach

Brüssel (SN). Słowakskeho prezidenta Andreja Kisku počesćichu dźensa w Brüsselu z Europskim mytom woby­dlerskich prawow Sintow a Romow. Je to mjeztym šesty króć, zo Sintojo a Romojo tajke myto spožča. Mytowanje wotmě so w Domje europskich stawiznow w Brüsselu.

Přesadźuja nowy standard 5G

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Mainz (dpa/SN). W porynsko-pfalcskej stolicy Mainzu su dźensa mobilnoškričkowe frekwency 5G přesadźować započeli. Zwjazk nadźija so dochodow přidatnych miliardow eurow, fachowcy liča z hač do pjeć miliardami. Zwjazk chcył dochody za digitalizaciju wudać, na přikład za nowu techniku w šulach. 5G wo­znamjenja digitalny niwow pjateje generacije. Z nim je móžno wjele wjace datow přenjesć hač dotal. Za něšto lět ma 98 procentow domjacnosćow z nowej techniku zastaranych być.

Prezidentka zwjazkoweho zarjada za škit před pruhami Inge Paulini je sej do zahajenja awkcije dalše slědźenja wo móžnych strowotniskich wuskutkach žadała. „Wjetše mnóstwa přenjesenych datow, nowe přidatne sćelaki a wyše frekwency změnja intensitu pruhow, štož ma so přepytować“, rjekny Paulini nowinarjam. Nowy standard 5G wužiwa tež wyše frekwency. „Dopóznaća na tym polu pak su jara snadne.“ Jasne tež njeje, „što so stanje, hdyž wjacori poskićerjo na samsnym městnje wusyłaja“.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND