Wěcowna rozmołwa wo medijach w demokratiji

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wulke polo worać mějěše zarjadowanje „Masowe medije w demokratiskej towaršnosći – narok a woprawdźitosć žurnalistiskeho dźěła“ minjeny pjatk w Budyskim Kamjentnym domje, zo by na wšitke prašenja dosahajcy wotmołwjene było. Něhdźe sto zajimcow bě přišło na wječor, kotryž stej prěni raz w swojim wusměrjenju chětro napřećiwnej Budyskej towarstwje organizowałoj: Kamjentny dom a Budyski měr. Wotpowědnej běštej zawodnej referataj. Medijowy wědomostnik prof. dr. Lutz Hagen, nawoda instutita za komunikaciske wědomosće Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity, wujasni zakonske zakładny za skutkowanje medijow w Němskej. Filmowc Wilhelm Domke-Schulz zastupowaše měnjenje, zo „tak mjenowane zjawnoprawniske medije“ towaršnosć polarizuja. Jako přikład mjenowaše wón poměr mjez Ruskej a Ukrainu, wšako so tu derje wuznawa. Z rozprawnistwom zbudźatej na přikład telewizijnej sćelakaj ARD a ZDF zaćišć, zo staj Ruska a Putin jeničkaj winikaj ukrainskeho konflikta.

Rozsudny tydźeń za brexit

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

London (dpa/SN). W bjezkónčnej stawiznje brexita móhł tutón tydźeń rozsudny być: Z napjatosću dźensa čakachu, hač běchu direktne rozmołwy mjez knježerstwom a opoziciju wo móžnych wupućach z krizy wuspěšne. Zajutřišim chcedźa čłonojo EU na wurjadnym wjeršku rozsudźić, hač podlěšenju brexita přihłosuja. Premierministerka Theresa May bě wo to prosyła, brexit na 30. junij přestorčić. Britiski parlament chce w tym prašenju tež hišće sobu postajeć.

USA žadaja sej kónc ofensiwy

Washington (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo libyskeho generala Chalifa Haftara namołwja ofensiwu k zdobyću libyskeje stolicy Tripolisa hnydom skónčić. W tutym konflikće njeje žanoho wojerskeho rozrisanja, wón rjekny. Politiske rozrisanje je jenički puć, kraj zaso wujednać. Mjezynarodnje připóznate knježerstwo kraja mjeztym zdźěla, zo přihotuje napřećiwnu ofensiwu.

Ludomordarstwo wopominali

Na cyłoněmskim akciskim dnju zahajichu přećiwo spochi přiběracym podružam a přećiwo wutłóčenju w Berlinje podpismowu akciju za ludowe požadanje, z kotrymž chcyli wulke bydlenja wobsedźace koncerny wuswojić. Akcija je mjez politiskimi stro­nami hižo kontrowersne reakcije zbudźiła. Bydlenske towaršnosće so akciji raznje wobaraja. Foto: dpa/Paul Zinken

Sakska FDP nadźija so dźesać procentow

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska FDP je wuhibki za nawrót do krajneho sejma stajiła. Na krajnym zjězdźe w Drježdźanach su liberalni wčera jednohłósnje swój wólbny program schwalili. Tón předwidźi mjez druhim sylnjenje wyšich šulow, zjednoćenje pjeć zjawnowobchadnych zaměrowych zwjazkow na cyłosakski zwjazk ­a zniženje wólbneje staroby wot 18 na 16 lět.

Sobotu bě strona swoje předsydstwo znowa wuzwoliła. Při tym zepěrachu so na nazhonity personal. Wjelelětny předsyda Holger Zastrow wostanje krajny šef strony. Načolneho kandidata za wólby sakskeho sejma su delegaća 50. krajneho zjězda znowa za předsydu wuzwolili, byrnjež wón poměrnje zdźeržliwe přihłosowanje žnjał. 139 delegatow (64,4 procenty) hłosowaše za noweho stareho předsydu, 73 delegatow hłosowaše z „ně“, štyrjo so hłosa wzdachu. Napřećiwneho kandidata Zastrow žanoho njeměješe. Generalny sekretar wostanje Torsten Herbst ze 74,9 procentami.

Dalši ćišć z Brüssela na Waršawu

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Komisija EU nowe jednanje přećiwo Pólskej a Rumunskej zahajiła

Brüssel (dpa/SN). W zwadźe wo zachowanje njewotwisneje justicy w Pólskej a Rumunskej komisija Europskeje unije ćišć dale zesylnja. Brüsselska instanca je minjeny tydźeń dalše přepytowanja přećiwo Pólskej systematiskeho politiskeho wobwliwowanja sudnikow přez knježerstwo dla zahajiła. Nimo toho hrozy komisija EU Rumunskej z naprawami, dyrbjał-li kraj korupcije dla zasudźenemu politikarjej chłostanje spušćić.

Prawnostatnosć we wšitkich čłonskich statach Europskeje unije je rozsudna za dalewobstaće­ zhromadźenstwa, rjekny wiceprezident komisije EU Frans Timmermans. Nažel ma unija na tym polu dźeń a wjetše problemy. Tu dyrbjało so wjace činić. W komisiji debatuja tuchwilu wo raznišich naprawach přećiwo krajam, kotrež zakładne hódnoty a prawidła ranja. Konkretne namjety chcedźa pak hakle w juniju předpołožić.

To a tamne (08.04.19)

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Zwada mjez dźěćimi na hrajkanišću před hosćencom w badensko-württembergskim Lottstettenje je w bijeńcy mjez dorosćenymi z wjacorymi zranjenymi wuwjercholiła. Po tym zo běchu so starši do zwady dźěći měšeli, so nalada mjez nimi přiwótři. W hosćencu so dale wurěčowachu a so skónčnje bijachu. Šesćo so zranichu, třo dyrbjachu samo do chorownje. W hosćencu bičcy tójšto rozbichu. Policija je z wjacorymi zastojnikami zapřimnyła.

Kurioznu wurěč měješe smaler w Awstriskej, jako jeho policisća přespěšneho jězdźenja dla zadźeržachu. Zastojnikam 27lětny rozłoži, zo chcyše awto sušić, po tym zo bě je runje wumył. Wón bě na dróze ze 118 km/h po puću, na kotrejž je 60 km/h dowolenych. „Awto bě woprawdźe mokre“, zastojnicy wobkrućichu. Přiwšěm dyrbi šofer pokutu płaćić a jězbnu dowolnosć na dwaj tydźenjej wotedać.

Brexit na 30. junij přestorčić

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May wo to prosy, wustup kraja z Europskeje unije na 30. junij přestorčić. To pisa wona w dźensa wozjewjenym lisće prezidentej rady EU Donaldej Tuskej. Poprawom měješe Wulka Britaniska hižo 12. apryla Europsku uniju wopušćić. May je přesłapjena, zo njeje brexit hišće „wuspěšny a rjadowany“. Tusk je so mjeztym za to wuprajił, jón wo cyłe lěto přestorčić.

Chcedźa Tripolis zdobyć

Tripolis (dpa/SN). Wliwapołny libyski general Chalifa Haftar je swojim jednotkam přikazał, stolicu Tripolis zdobyć. We widejowym poselstwje rěčeše wón wo „operaciji k wuswobodźenju Tripolisa“. W stolicy sedźi mjezynarodnje připóznate knježerstwo, kotrež z Haftarom wo móc w kraju wojuje. Toho jednotki su minjeny čas wulke dźěle Libyskeje zdobyli a steja 30 kilometrow před Tripolisom.

Za spěšniši twar milinowodow

Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier (naprawo) přebywa tuchwilu na dwudnjowskim statnym wopyće w Bołharskej. Wčera witaše jeho prezident Rumen Radew w stolicy Sofiji z wojerskej ceremoniju. Dźensa je so wizita Steinmeiera z wopytom města Plowdiw skónčiła. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wjetšina ludźi brexit wobžaruje

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Wjetšina wobydlerjow Němskeje planowany wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije wobžaruje. To je wuslědk naprašowanja w nadawku sćelaka ARD. Po nim je 74 procentow přećiwo brexitej, jeničce 16 procentow ludźi jón wita. Wobžarowanje ćehnje so přez nimale wšitke politiske strony. Jeničke wuwzaće je AfD: Tam nimale kóždy druhi (49 procentow) wustup z EU wita. Wjetšina ludźi w Němskej je nimo toho přećiwo dalšemu zwyšenju etata Zwjazkoweje wobory, štož sej wosebje USA wot Němskeje žadaja a wo čimž je tele dny na 70. róčnicy NATO we Washingtonje znowa rěč była. 59 proc. woprašanych je přećiwo zwyšenju etata, 27 proc. ludźi sej to přeje.

Berlin (dpa/SN). Bjezposrědnje do prěnjeho wuradźowanja zwjazkoweho sejma wo reformje studentow spěchowaceho systema Bafög kritizuja Zeleni zakonski naćisk zwjazkoweje ministerki za kubłanje Anje Karliczeck (CDU) jako njedosahacy. „Po jednym lěće w zastojnstwje prezentuje ministerka Karliczek njedozrawjenu nowelu Baföga“, rjekny kubłanski fachowc Zelenych Kai Gehring powěsćerni dpa. „Jeje naćisk njeje žana zasadna změna, ale je dalše dohladowanje njedostatkow.“ Ličba spěchowanych studentow a šulerjow je wot lěta 2013 wo nimale 200 000 na jenož hišće 12,7 procentow woteběrała. Nětko chcedźa potrjechenych ze socialnje słabych swójbow bóle podpěrać.

nawěšk

nowostki LND