Wuprajenje cofnyli

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Vatikan je kritiske wuprajenje bamža Franciskusa, za homoseksualne dźěći pytać psychiatrisku pomoc, cofnył. „W dźěćatstwje maš tójšto, štož hodźi so z psychiatriju činić“, rjekny bamž na wróćolěće z Irskeje. W statemenće Vatikana tele słowa pobrachuja. Njejsu mysle swjateho wótca sfalšować chcyli, kaž rěčnica zdźěli. Franciskus nochcyše rjec, zo je homoseksualita chorosć, ale „zo dyrbi so hladać, kak so wěcy na psychologiskej runinje předstajeja“. Tajka „homoseksualna powěsć“ bamža je „jěre přesłapjenje“, praji čłon předsydstwa zwjazka homoseksualnych LSVD Henny Engels.

W lěće 2013 bě bamž hišće­ přećiwo diskriminaciji homoseksualnych wustupował a za mjezsobnu akceptancu wabił.

Spřećiwja so podhladej

Zajimawe pro a kontra wočakować

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Njebjelčicy/Chrósćicy (SN/at). Dźensa popołdnju w štyrjoch skónči so doba, zo móžachu serbske towarstwa kandidatow za wólby Serbskeho sejma namjetować. Sydom wosobow je spěchowanske towarstwo Smy z.t. wčera w Njebjelčicach nominowało. Su to Dirk Mark, wědomostnik z Hogrozneje (Ogrosen) pola Wětošowa, Cornelia Šnipa, wodźerka hosći a terapeutka z Ptačec, Handrij Wjenk, diplomowy překupc z Rakec, historikar Alexander Pólk z Budyšina, Gerat Šram, diplomowy inženjer z Koćiny, Christof Haenel, socialny pedagoga ze Sedlišća, měšćanskeho dźěla Złeho Komorowa, a rjemjeslnik Pětr Janak z Wuskidźe (Weiß­keißel). Z pomocu skupiny swójskich podpěraćelow chce Dirk Pawlik z Myšyna pola Bórkowow kandidować. „Sym so pola wólbneho nawody dr. Domaški wobhonił, hač je tež na hinaše wašnje móžno wosoby namjetować hač jeno přez towarstwa. Nimo toho je mi moja strona CDU podpěru přilubiła“, rjekny mějićel młyna našemu wječornikej.

Bullmann: EU sobu wina

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Brüssel/Stockholm (dpa/SN). Europski politikar SPD Udo Bullmann widźi w zaprajenju EU jednu přičinu, zo so prawicarscy populisća w Šwedskej zesylnjeja. „Njewěrju, zo móžemy kaž dotal dale činić“, rjekny šef socialdemokratow w parlamenće EU hladajo na migracisku politiku w rozhłosu. Při wčerawšich wólbach w Šwedskej běchu socialdemokraća z 28,4 procentami najšpatniši wuslědk minjenych sto lět docpěli. Prawicarskopopulistiscy Šwedscy demokraća móžachu ze 17,6 procentami jasnje přidobyć a su nětko třeća najsylniša móc.

Talibanojo zapěranišćo zdobyli

Kabul (dpa/SN). Radikalnoislamscy talibanojo su minjenu nóc wjacore wojerske institucije na sewjeru Afghanistana zdobyli. Wojerske zapěranišćo, policajska straža a wjacore kontrolnišća w prowincnej stolicy Sar-e Pul su nětko pod kontrolu talibanow, po tym zo běchu ju zběžkarjo z třoch směrow nadběhowali. We wojerskej kasernje je hišće 300 wojakow, ke kotrymž nimaja zwisk. Znajmjeńša 17 wěstotnych mocow je žiwjenje přisadźiło.

Skorža přećiwo VW

Na wobydlerskim swjedźenju zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera w Berlinskim hrodźe Bellevue je so kónc ­tydźenja tež mjeńšinowy sekretariat wobdźělił. Ze swojim stejnišćom informowachu wo Frizach, Danach, Sintach a Romach kaž tež wo Serbach. W tym zwisku wopyta jich minjeny pjatk tež sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, srjedźa). Serbow prezentowaštaj tež předsyda Domowiny Dawid Statnik (2. wotprawa) a Kito Ela (nalěwo) Foto: Judit Šołćina

Wočakuja wujasnjenje Maaßena

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po dwělomnych wuprajenjach Hansa-Georga Maaßena k rozměram přećiwo wukrajnikam měrjacych so namócnosćow w Kamjenicy nadźija so zwjazkowe knježerstwo wot nawody zwjazkoweho zarjada za wustawoškit wujasnjenja. Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) wočakowaše w běhu dnja wot Maaßena po swójskich informacijach wopodstatnjenje za jeho tezy. Kaž je Maaßen nowinarjam rjekł, nima wón žanych spušćomnych informacijow, zo bě w Kamjenicy k honjeńcam na wukrajnikow dóšło. Wotpowědny widejo, kotryž to w interneće dokumentuje, móhł falšowany być. Maaßen rěčeše wo „zaměrnych wopačnych informacijach“. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) jeho słowa wotpokazała.

Demonstracija po smjerći muža

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Köthen (dpa/SN). Po zwadźe mjez wjacorymi mužemi w saksko-anhaltskim Kö­thenje a po smjerći 22lětneho wobydlerja města chcyštaj nutřkowny minister Holger Stahlknecht a justicna ministerka Anne-Marie Keding (wobaj CDU) w běhu dnja dalše nadrobosće wozjewić. Sobotu wječor je policija dweju muži z Afghanistana zajała. Wumjetuja jimaj ranjenje ćěła ze smjertnym wukóncom. Hižo wčera zamołwići zdźělichu, zo bě 22lětny z Köthena na zaprajenje wutroby zemrěł a nic na sćěhi rozestajenja.

Najebać to wobdźěli so wčera něhdźe 2 500 ludźi na demonstraciji, ke kotrejž běchu prawicarske skupiny namołwjeli. Hladajo na nazhonjenja w Kamjenicy, hdźež bě k namócnosćam dóšło, bě policija přihotowana, po tym zo běchu přidatne mocy z Delnjeje Sakskeje a Berlina přijěli. Zarjadowanje bě z městnami agresiwne, jako wobdźělnicy přećiwo wukrajnikam měrjace so parole wołachu. Nimo toho buchu wjacore wosoby nadběhowane, kotrež demonstraciju z mobilnym telefonom filmowachu. Policija spěšnje zakroči. Něhdźe 200 wosobow je so k přećiwnej demonstraciji zhromadźiło.

Załoža zhromadny institut

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Mjezu překročacy projekt Viadriny a Poznańskeje uniwersity

Frankfurt n.W./Słubice (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru a Uniwersita Adama Mickiewicza w Poznanju chcetej klětu mjezu překročace kubłanišćo a slědźenišćo załožić, kotrež ma so z wužadanjemi digitalizacije towaršnosće a hospodarstwa zaběrać. To stej uniwersiće kónc tydźenja zdźěliłoj. Minjene lěta běštej wobě wo załoženju zhromadneje fakulty jako jónkrótne mjezu překročace bilateralne wysokošulske kubłanišćo jednałoj.

Planowana jendźelskorěčna institucija „European New School for Digital Studies“ změje swoje hłowne sydło w Słubicach, susodnym měsće Frankfurta. Prěnich studentow móhli w zymskim semestrje 2019/2020 přiwzać. Poskićeć chcedźa studijny směr „Master of digital Entrepreneurship“. Perspektiwisce planuja dalše studijne směry. Zdobom chcedźa atraktiwny uniwersitny wobswět wutworić, kiž studowacych runje tak kaž doktorandki a doktorandow tež slědźerki a slědźerjow přiwabja, wuchadźa ze zdźělenki wysokošulskeju kubłanišćow.

To a tamne (10.09.18)

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 200 wowcow je minjeny pjatk cyłu hodźinu wažnu awtodróhu A 7 w Delnjej Sakskej do wobeju směrow haćiło. Skoćata běchu so mjez wotbóčkomaj Northeim a Echte na jězdnju dóstali, a zawinowachu tam wobchadny chaos. Wobchad bě nachwilnje dospołnje lemjeny. Spočatnje běchu wjacore starše jehnjata na A 7 běželi, byrnjež tomu pastyrjej a wjacore psy zadźěwać spytali. Skónčnje bě cyłe stadło na awtodróze. Hakle po hodźinje běchu wowcy zaso na swojim městnje, na pastwje.

Zetkanje čerwjenowłosatych ze wšeje Europy zakónči so wčera w Hamburgu z wulkim skupinskim fotom. Něhdźe 200 ludźi bě so tam zhromadźiło. Zarjadowar „Redhead days“ chce w prěnim rjedźe předsudki wotstronić, kotrež ludźo přeco hišće maja, a pokazać, kak njewažne wonkowne kajkosće su.

Znowa pjenjezy za digitalizaciju

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (SN/at). Załožba za serbski lud změje po wšěm zdaću klětu dalše pjenjezy, zo móže naprawy k spěchowanju serbskeje rěče w digitalnych medijach podpěrać. W naćisku zwjazkoweho etata 2019 je za to znowa 273 000 eurow předwidźanych. Wo tym informuje Caren Lay, Budyska zapósłanča a zastupowaca předsydka frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje. „Wjeselu so, zo su naše naprašowanja a namjety w etatnych jednanjach k tomu dowjedli“, wuzběhny Lay we wčera wušłej nowinskej zdźělence w zwisku z wozjewjenjom etatoweho naćiska zwjazkoweho knježerstwa.

Tajke financowanje hižo raz bě. „Z aktualnym zrěčenjom wo spěchowanju serbskeho ludu pak je so wone zhubiło. Zmylk je zwjazkowe knježerstwo na naš ćišć skorigowało“, rjekny Caren Lay, kotraž zdobom namjetuje, za čo hodźeli so nowe srědki wužiwać. „Měli na přikład spěchować, zo su internetne prezency institucijow, komunow a towarstwow ze serbskeho sydlenskeho ruma přeco dwurěčnje němsce a serbsce wuhotowane. Wažne je, zo móža Serbja online-poskitki tež w swojej maćeršćinje wužiwać.“

Warren: Trumpa wotsadźić

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Po anonymnym nowinskim komentarje sobudźěłaćerja knježerstwa USA w New York Times wo dźěle prezidenta USA Donalda Trumpa je demokratiska senatorka Elizabeth Warren namjetowała, 25. přidawk wustawy nałožować a prezidenta wotsadźić. „Hdyž wysokorjadni sobudźěłaćerjo knježerstwa měnja, zo njeje prezident kmany swoje dźěło wukonjeć, dyrbjeli woni 25. přidawk nałožować“, rjekny Warren. Přidawk rjaduje, zo w padźe njekmanosće wice­prezident prezidentstwo přewozmje.

Pytaja za kompromisom

Teheran (dpa/SN). Społnomócnjeny iranskeho knježerstwa za Syrisku Hussein Dshaberi-Ansari je přeswědčeny, zo na wurjadnej konferency k Syriskej w Teheranje nastupajo wojerski nadpad na syriske wulkoměsto Idlib kompromis wujednaja. Syriske knježerstwo chce poslednje zepěranišćo zběžkarjow w kraju nadběhować. To pak by wěstotu něhdźe třoch milionow ciwilistow wohrozyło, kotřiž w regionje bydla.

Žada sej zetkanje AfD dla

nawěšk

nowostki LND