To a tamne (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Hrajkowe pistole, kotrež su prawym brónjam přewšo podobne, su w sewjerorynsko-westfalskim Tönnisvorsće zasadźenje policije zawinili. Do to běštaj so hólcaj w starobje dwanaće a 14 lět w awće dźěda a wowki z nowymi pistolemi hrajkałoj. Nimojěducy šofer zawoła policiju, dokelž měješe to za wohroženje. Dokelž awto tež hišće před banku parkowaše, přijědźechu hnydom wjacore policajske awta. Bórze so wukopa, zo jedna so jenož wo hrajki. Přiwšěm njesmědźa so w zjawnosći wužiwać. Dźěd a wowka staj zastojnikam pistole, kotrež běštaj wnučkomaj na hermanku kupiłoj, sobu dałoj.

Něhdyši zwjazkowy kancler Helmut Schmidt (SPD) njetrjeba po měnjenju swojeho lěkarja kurić přestać. „Njech dale pacha. Nima zmysła, jemu ze 96 lětami kurjenje wotwučić“, lěkar nowinarjam rjekny. Schmidta běchu před tydźenjomaj zatykaneje žiły dla operowali.

Łužica (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Wowcy lěpje škitać

Rěčicy (dpa/SN/ch). Wjelki su minjene štyri tydźenje w Budyskim wokrjesu w 16 padach wowcy nadpadnyli. „Wjetšina skoćatow je mortwa, někotre su zranjene“, rozkładźe wčera rěčnica kontaktneho běrowa Wjelči region Łužica w Rěčicach. W jednym padźe su třinaće wowcow naraz zakusali. Potrjechena je kón­čina wokoło Bóšic, Rakec a Kulowa. Nadpady přirjaduja Róžeńčanskej wjelčej črjódźe. W někotrych padach je wjelk samo­ elektriski płót přeskočił. Kon­taktny běrow tuž namołwja, zo měli so płoty přidatnje z pjerchotatym banćikom zawěsćić, kotryž ma so hač do 30 centimetrow wysoko kruće nad płotom sćahnyć. Material hodźi so w Rěčičanskim běrowje darmotnje wupožčić.

Na probu bydlić

Něhdźe 80 towarstwow regiona je so sobotu w Choćebuskej Sprjewinej łućinje prezentowało. We wobłuku mjeztym 13. dnja towarstwow wopytowarjow na najwšelakoriše wašnje zabawjachu. Čłonki domizniskeho towarstwa Depsk-Škodow Marita Zech, Helga Hammer, Janete Götze a Simone Brellentin (wotlěwa) poskićowachu samopječene plincy. Foto: Michel Helbig

Wuradźuja wo złóstnistwach

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:
Genf (dpa/SN/K). Rada UNO za čłowjeske prawa wotměwa wot dźensnišeho w Genfje swoje 30. schadźowanje. Hłowne temy tři njedźele trajaceho zetkanja su wójna w Syriskej a wot njeje wuskutkowana žołma ćěkancow kaž tež potłóčowanje čłowjeskosće w Sewjernej Ko­reji. Gremijej předleža rozprawy neutralnych přepytowarjow, kotřiž šwikaja złóstnistwa na čłowjeskosći w tychle a dalšich krajach. W Syriskej je spochi ćešo, nadeńć něhdźe hišće wućek před hižo štyri lěta trajacej wójnu. Nawodnistwu Sewjerneje Koreje wumjetuja, zo je zamołwite za masowe mordarstwa. Rada UNO budźe so tež z połoženjom na Ukrainje, w Somaliji a Sudanje zaběrać.

Zahubne lěsne wohenje zachadźeja

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:
Sacramento (dpa/SN). Zahubne lěsne wohenje w Kaliforniskej načinjeja dźeń a wjetše škody. Ekstremneje suchoty dla so płomjenja tak spěšnje rozšěrjeja kaž hišće nihdy, zdźěli rěčnik zarjada za škit před katastrofami. Mjeztym su we wjacorych kónčinach nuzowy staw wukazali a je ewakuowali. Jedna wo­soba je dotal w płomjenjach zahinyła. We wobwodźe­ Lake County, 120 kilometrow sewjernje San Francisca, su so hač donětka sta domskich wotpalili. Z městnami njejsu płomjenja hižo pod kontrolu. Wohnjowi wobornicy spytaja zadwělowani sydlišća před nimi škitać.

Sakska Lěwica zjězd wotměła

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Neukieritzsch (SN). Najebać atentat na konferencnišćo w Neukieritzschu pola Lipska je sakska Lěwica swój kónctydźenski zjězd wuspěšnje zakónčiła. Njeznaći běchu w nocy na njedźelu cyłkownje 34 woknow rozbili a škodu 250 000 eurow načinili, kaž zamołwići zdźěleja. Nimale 200 delegatow je na to w bliskim gmejnskim zarjedźe ze swojim zjězdom pokročowało. „Njedamy so wuhnać“, rjekny předsyda Rico Gebhardt, kotrehož běchu delegaća z 78,3 procentami znowa do zastojnstwa wuzwolili.

W zastojnstwje wobkrućeny je tež serbski čłon strony Hajko Kozel. Tak bu znowa do krajneho předsydstwa wuzwoleny. Přiwšěm Kozel zjězd nastupajo Serbow rozdźělnje hódnoći. Na jednym boku su delegaća tójšto serbskich namjetow w strategiskich dokumentach při­wzali. Na tamnym boku su namjet serbskeje Lěwicy wotpokazali, wustawu strony na dobro Serbow změnić, kaž Kozel na naprašowanje našeho wječornika rjekny. „To ma serbska Lěwica přichodnje hišće tójšto dźěła.“

Kontrole ze sćěhami

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Nutřkowni ministrojo EU schadźuja so rozdźělenja ćěkancow dla

Berlin/Mnichow/Brüssel (dpa/SN/K). Wčera njenadźicy wobzamknjene, dźensa praktikowane: kontrole na hranicach. Po připowědźenju zwjazkoweho nutřkowneho ministra Thomasa de Maizièra (CDU), mjezy zaso dohladować, su němscy zastojnicy hišće w nocy němsko-awstriske hranicy pod kontrolu wzali. Za sćěh to ma, zo dochadźa ke kopjenju awtow. Na awtodróze A 8 pola Bad Reichenhalla bě rynk wozydłow tři kilometry dołhi, na A 3 pola Passauwa šěsć kilometrow. Na hraničnym přechodźe Freilassing su zastojnicy třoch pašowarjow ćěkancow lepili. Po tym zo mjez Němskej a Awstriskej wot dźensnišeho ranja zaso ćahi jězdźa, kontroluja tež ze železnicu pućowacych na hranicach abo na jim bliskich dwórnišćach. Přez kónc tydźenja bě na wšěch 19 000 ćěkancow do Mnichowa přišło.

Turisća morjeni

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:
Kairo (dpa/SN). Při přesćěhanju tero­ristow su egyptowske wěstotne mocy mylnje skupinu turistow z Mexika nadběhowali a dwanaće ludźi morili. Nimo toho dźesać wosobow zranichu, kaž egyptowske nutřkowne ministerstwo zdźěli. Mjez morjenymi su tež egyptowscy přewodźerjo. Turisća běchu ze šty­rjomi přezpólnymi awtami w pusćinje po puću. Tak dóstachu so do kónčiny, kotraž­ je za ciwilistow zakazana. Tam operuje armeja přećiwo islamistam.

Integracija ćěkancow so radźi

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Kamjenc (CK/SN). Němska wulke wužadanje w zwisku ze syłami ćěkancow zmištruje. Wo tym je Feridun Zaimoğlu přeswědčeny. Wón je so 1964 w Turkowskej narodźił. W starobje pjeć měsacow přińdźe ze staršimaj do Němskeje. Mjeztym je tu jedyn z najwuznamnišich načasnych spisowaćelow. Je wjacore romany wozjewił a tójšto mytow dóstał. Skutkuje pak tež jako žurnalist. Dźěłowy kruh za Lessingowe­ recepcije w Kamjencu je jeho za mjeztym 2. Kamjensku narěč wuzwolił, po tym zo běchu zarjadowanje loni z Friedrichom Schorlemmerom wuspěšnje­ zahajili. Jako Zaimoğlu lětsa w meji swoje wobdźělenje na zarjadowanje w klóšterskej cyrkwi swj. Hany w Kamjencu přilubi, njemóžeše hišće nichtó wědźeć, kak dramatisce so ličby ćěkancow wuwija a kajku brizancu w běhu krótkeho časa změja.

To a tamne (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Nowy swětowy mišter we wubědźowanju z wotpadkowymi sudobjemi je Ste­phan Kunz. 38lětny wojak z Posaarskeje je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskim Hermeskeilu přećiwo 40 konkurentam ze šěsć krajow přesadźił.­ Při wubědźowanju leža piloća na powalenych sudobjach a smala po 350metrowskej čarje do doła.

Dwójniki porodźić zda so za dwójniskej sotře Kerri Bunker a Kelli Wall w staće USA Utah něšto cyle normalne być. Wobě sotře wočakujetej klětu nalěto we wotstawku dweju tydźenjow znowa dwójniki. Při tym matej wobě žonje hižo dwójniski porik, po tym zo běštej so kumštnje wopłodźić dałoj. Nětko buštej w samsnym času po přirodnym puću samodruhej,­ zaso z dwójnikami.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND