Němska ma problem

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Wukrajnym šoferam nakładnych awtow při přejězdźe Němskeje tohorunja minimalnu mzdu płaćić načinja zwjazkowemu knježerstwu problem. Komisija EU zahaji dźensa proceduru přećiwo Němskej zranjenja zrěčenjow EU dla. Štož Němska chce, je „njepoměrne wobmjezowanje swobody posłužbow a swobodneho wobchada two- row“, rěka k tomu z Brüssela. Němske instan­cy­ maja nětko dwaj měsacaj čas, na list Komisije EU wotmołwić. Přede­wšěm Pólska a Čěska stej přećiwo nało­žowanju minimalneje mzdy za swojich šoferow. Po protestach susodneju krajow bě zwjazkowe knježerstwo hižo w januaru přizwoliło, zo ryzy transitne jězby z minimalneje mzdy wupadnu.

Železniski wobchad wotpočuje

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

GdL znowa stawkuje a načinja wšědnje škody 100 milionow

Berlin/Lipsk (dpa/SN/K). Na kolijach železnicy je po cyłej Němskej w dalokej měrje „wotpočink“. Po tym zo běchu lokomotiwnicy dźěłarnistwa GdL hižo wčera mašiny tworowych ćahow stejo wostajili, su w nocy 2 hodź. tež lokomotiwnicy wosoboweho wobchada dźěło złožili. Ma so za to, zo wupadnjetej dwě třećinje wšěch dalnoćahow a hač do 85 procentow regionalnych ćahow. Hdy so stawk skónči, je tónkróć wotewrjene.

Iran chce pomhać

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Teheran (dpa/SN). Iran je „ke kóždej pomocy“ zwólniwy, zo móhła so terorowa milica Islamski stat (IS) w zapadnym Iraku zadźeržeć. To je tež přičina wopyta iranskeho zakitowanskeho ministra Hus­seina Dehghana w Bagdadźe, hdźež tuchwilu ze swojim irakskim kolegu jedna. Tole zdźěla iranske wonkowne ministerstwo. Hač so Iran tež na wojerskich zasadźenjach přećiwo IS wobdźěli, no­chcychu rjec. Iran dotal po oficialnych informa­cijach jeničce z wojerskimi poradźowarjemi bój přećiwo IS podpěruje. Mjeztym pak je znate, zo kraj wusko z irakskej armeju a z kurdiskimi wojowarjemi hro­madźe dźěła, dokelž maja sunnitiski IS tež za wohroženje šiitiskeho Irana. Dotal njeje so poradźiło, IS wojersce pobić.

Wukaz wróćo wzał

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Tel Aviv (dpa/SN). Israelski ministerski prezident Benjamin Netanjahu je wukaz zběhnył, po kotrymž njesmědźachu Palestinjenjo w Kraju zapadnje Jordana samsne busy wužiwać kaž Israelčenjo. Tole zdźěleja israelske medije. Postajenje, kotrež měješe najprjedy raz tři měsacy płaćić, běchu raznje kritizowali. W knježerstwje zastupjena strona radikalnych sydlerjow bě wukaz přesadźiła.

Dowolnosć cofnjena

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Seoul (dpa/SN). Generalny sekretar UNO Ban Ki Moon njesmě do Sewjerneje Koreje přijěć. Knježerstwo w Phönjangu je wotpowědnu dowolnosć zaso cofnyło, kaž Ban informowaše. Wón je tuchwilu na wopyće w Južnej Koreji a chcyše sej jónkrótny industrijny park Kaesong na mjezy wobeju krajow wobhladać, w kotrymž sewjerno- a južnokorejske předewzaća zhromadnje dźěłaja.

Łódź zběhnyć dać

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Rom (dpa/SN). Wrak podnurjeneje łódźe ćěkancow w Srjedźnym morju chcedźa zběhnyć dać. „Wšón swět měł widźeć, što je so tule stało“, rjekny italski ministerski prezident Matteo Renzi wčera w telewiziji. Akcija płaći něhdźe 20 milionow eurow. Čołm ze sta ćěkancami bě so srjedź apryla podnurił. W nim je hač do 600 ćěłow. Marina­ bě z roboterom wrak přeslědźiła a „grawoćiwe wobrazy“ sposrědkowała.

To a tamne (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

So sam zjebał je wobšudnik w Münsteru, jako nochcyše taksišofera zapłaćić. 19lětny bě so minjenu nóc na wěste městno dowjezć dał. Tam wottorhny durje awta a ćekny. Při tym zaby na swoju móšnju. Šofer namaka w njej wupokaz jebaka a informowaše policiju. Ta je so mjeztym pola 19lětneho přizjewiła.

Homoseksualne amplowe mužiki a lesbiske amplowe žony maja k lětušemu Christopher Street Day 11. julija w Mnichowje ludźom přez puć pomhać. Tole je tamniši wokrjesny wuběrk wčera přećiwo hłosam CDU wobzamknył, kaž rěčnik radnicy zdźěli. Wosebite škleńčane taflički płaća něhdźe 10 000 eurow a su stajnje zaso wužiwajomne. Akcija ma jasny signal přećiwo hidźe na homoseksualnych a za pisanu a wjelestronsku zhromadnosć być. Iniciatiwu za tutón akciju běchu Zeleni w měšćanskej radźe nastorčili.

Łužica (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Pomnik zaso steji

Choćebuz (SN/ch). Zašłu sobotu su so čłonojo Zeleneje ligi wobswětoweje skupiny Choćebuz we Łakomje na dźěłowe zasadźenje zetkali, zo bychu pomnik za wotbagrowane wjeski we Łužicy zaso natwa­rili. Zhromadnje z wobydlerjemi Choćebuza-Rogozna a bywšimi woby­dlerjemi Łakomy su woni dwanaće drjewjanych běłych křižow znowa nastajili. Wot 1994 dopominaja na tymle městnje na zwjazkowej dróze mjez Choćebuzom a Picnjom drjewjane křiže na łužiske wjeski­, kotrež běchu so brunicowych wuhlowych jamow dla zhubili. Dwanaće křižow­ steja symbolisce za cyłkownje 136 dospołnje abo zdźěla zhubjenych wjeskow.

Diskutuja wo reformje

Pomha konflikty wottwarjeć

wutora, 19. meje 2015 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Vatikan chce swoju rólu jako posrědkowar w mjezynarodnych konfliktach wutwarić. Vatikanski wonkowny minister arcybiskop Paul Gallagher rjekny, zo rozmysluja wo zarjado­wanju wotrjada za mjezynarodnu mediaciju. Katolska cyrkej ze swojej syću diplomatiskich kontaktow njese tu wulku zamołwitosć, rjekny Gallagher.

Politikarjo za socialnu pomoc

Budyšin (SN/MiR). W Budyšinje přiho­tuja po wutworjenju Hornjołužiskich klinikow kaž tež Powołanskeho šulskeho centruma dalšu wulku inwesticiju. Tu­dyša wotnožka Rothenburgskeje wyšeje policajskeje šule za wu- a dalekubłanje na Budyskej Kantowej hasy ma dóstać wyšu hódnotu. Na tamnišej ležownosći ma nastać nowotwar, treningowy centrum ze zwučowanišćemi za zwěsćenje njezbožow a za wobknježenje połoženja. Nimo toho maja so wobstejace twarjenja wobnowić. Polěpšić maja so tež bydlenske wuměnjenja za šulerjow.

nawěšk

nowostki LND