Pegida zaso z tysacami

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN/K). Přiwisk Pegidy w sakskej stolicy zaso rosće. Wčera zamó­ antiislamistiske hibanje na Nowych wikach znowa něšto tysac ludźi zhromadźić. Studenća Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity naličichu 9 000 wobdźělnikow. Šef hibanja Lutz Bachmann rěči porno tomu wo 20 000 demonstrantach. Policija po zwučenym wašnju žane ličby njepoda, zdźěli pak jeno,­ zo njeje žanych namócnosćow było, jeničce werbalnych rozestajenjow mjez přiwiskom Pegidy a jeho přećiwnikami-demonstrantami. Reporterka MDR rozprawješe, zo su byli hesła kaž „Wir sind das Volk“ abo „Lügenpresse“ widźeć. Najwjac parolow měrješe so pře­ćiwo migrantam.

Ličbu ćěkancow wobmjezować?

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Wjele přidatnych šulerjow pomina wo wjele wjac wučerjow

Brüssel/Berlin (dpa/SN/K). Kriza ćěkancow je prezidenta rady Europskeje unije Donalda Tuska a prezidenta Komisije EU Jean-Claude Junckera k tomu pohnuła, wo njej ze zapósłancami Europskeho parlamenta wuradźować. Při tym dźěše mj. dr. wo skutkownu pomoc Libanonej, Jordaniskej a Turkowskej, krajam tuž, do kotrychž ćěkancy prěnjotnje du a kiž maj­a tohodla najćeše brěmjo njesć.

Zawodna zhromadźizna

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Wolfsburg (dpa/SN). W tworni awtotwarca Volkswagen we Wolfsburgu su dźensa prěnju zawodnu zhromadźiznu po wotkryću skandala manipulowaneho wotpłuna dla přewjedli. Na wurjadne a nje- zjawne zarjadowanje wočakowachu po trochowanju Volkswagen něhdźe 20 000 sobudźěłaćerjow. K nim chcyštaj předsyda zawodneje rady Bernd Osterloh a nowy šef koncerna Matthias Müller rěčeć. Přistajeni su afery dla chětro znjeměrnjeni a starosćeja so dotal wěstych dźěłowych městnow. Po wšěm swěće ma VW něhdźe 600 000 sobudźěłaćerjow, z toho 72 500 jeno we Wolfsburgu. Tam zhotowjeja 830 000 awtow wob lěto.

Dojednanje njepłaćiwe

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Luxemburg (dpa/SN). Dojednanje mjez Komisiju Europskeje unije a USA wo njekomplikowanym transferje datow je njepłaćiwe. Tole je Europske sudnistwo dźensa w Luxemburgu rozsudźiło. Wosobinske daty europskich wužiwarjow interneta njejsu w USA w dosahacej měrje škitane. Awstriski student bě přećiwo hromadźenju swojich datow w USA přez internetny portal Facebook skoržił.

Slědźa za přičinami

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Saalfeld (dpa/SN). Po wohenju w přebywarni požadarjow azyla w Saalfeldźe z jednym smjertnym woporom chcychu dźensa ćěło obdukować. Nimo přičiny smjerće chcedźa pak tež identitu muža zwěsćić, policija zdźěli. Wona na to tuka, zo jedna so wo 29lětneho z Eritreje. Woheń bě wčera wječor w jednym z bydlenjow w měšćanskim dźělu Beulewitz wudyrił. Přičina wohenja njeje hišće znata.

Podhladnych zajeli

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Tel Aviv (dpa/SN). Po smjertnym nadpadźe na židowskeju mandźelskeju w Kraju zapadnje Jordana je israelska policija pjeć podhladnych Palestinjanow zajała. Woni su pječa čłonojo radikalnoislamskeje organizacije Hamas. Mužojo běchu minjeny štwórtk mandźelskeju zatřělili, jako běštaj wonaj z awtom po puću. Na zadnjej ławce sedźace štyri dźěći dyrbjachu smjerći staršeju přihladować.

To a tamne (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Maneža w swětnišću: Ze wšelakimi akrobatiskimi poskitkami je sej wobsadka swětnišćoweje stacije ISS swój swobodny čas porjeńšiła. Wotpowědny widejo improwizowaneho cirkusoweho předstajenja je ruski swětnišćowy zarjad Roskosmos w interneće wozjewił. Ruscy psychologojo běchu kosmonawtam k tomu radźili, zo bychu so po napinacym dźěle w swětnišću wočerstwili. W staciji su tuchwilu třo Rusojo, Američanaj a Japančan.

Za złamanu ruku bura dyrbitaj hajnikaj wotškódnjenje płaćić. To je Zwjazkowe sudnistwo w Karlsruhe rozsudźiło. Hajnikaj běštaj w decembru 2009 w emslandskim Frerenje přihonjersku hońtwu zarjadowałoj. Při tym bě pos na bliskej pastwje kruwy spłóšił, kotrež na to ćeknychu. Bur spyta je zaso popadnyć a sej při tym ruku złama. Wot toho časa je na wjacorych­ instancach skoržił.

Łužica (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Ličbu fakultow redukować

Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow (BTU) chce ličbu swojich fakultow znižić. Z tuchwilnych wosom ma so šěsć nowych wutworić, zdźěli wysokošulski prezident Jörg Steinbach wčera w Choćebuzu na předstajenju wysokošulskeho wuwićoweho plana. Na kóždej fakulće maja so nimo toho uniwersitne kaž tež fachowe wysokošulske studijne směry pokićeć. Z tym chce BTU hromadźerosćenje bywšeje Choćebuskeje uniwersity z Fachowej wysokej šulu Łužica (FH) w Złym Komorowje doprědka ćěrić. Wysokej šuli stej před dwěmaj lětomaj fuzioněrowałoj.

Jubilej wobchadneje straže

Sylne zliwki a z nimi zwjazane zapławjenja su sej kónc tydźenja w juhowuchodnej Francoskej znajmjeńša 17 smjertnych woporow žadali. Za šěsć wosobami hišće pytaja. Při Côte d’Azur je krajina w 30 kilometrow dołhim pasmje zapusćena. Najwjace ludźi zahiny w awtach, kotrež woda sobu storhny. Foto: dpa/Lionel Cironneau

Lěwica: Afghanistan hnydom wopušćić

póndźela, 05. oktobera 2015 spisane wot:
Kabul (dpa/SN). Lěwica žada sej po bombowym nadpadźe na chorownju pomocneje organizacije Lěkarjo bjez mjezow w Kundusu hnydomne cofnjenje Zwjazkoweje wobory z Afghanistana. „Měr njemóžeš­ sej z bombami wunuzować. Kóždežkuli žadanja z knježerstwowych stron a wójska, zasadźenje Zwjazkoweje wo­bory w Afghanistanje podlěšić, je njezamołwite“,­ rjekny předsyda strony Bernd Riexinger powěsćerni dpa. Při nadpadźe bě wčera 22 pomocnikow a lěkarjow zahinyło. Prawdźepodobnje běchu wojerske lětadła USA chorownju mylnje bombardowali. W Kundusu ho­wrja tuchwilu ćežke wojowanja, po tym zo běchu talibanojo město minjeny tydźeń nadpadnyli a wobsadźili. Zakitowanscy ministrojo Nato chcychu dźensa w Brüsselu wo połoženju wuradźować.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND