Sotře-dwójnikaj Alida (nalěwo) a Bernadett Farkas z płody plahowanskeho zawoda w saksko-anhaltskim Höhnstedće stej dźensa na tamnišej winicy winowe kiće šćipałoj. Na poł hektaru nažněja tam štyri tony wina. W Freyburgu předźěłuja je na 3 000 litrow­ młodeho wina, kotrež tam na tradicionalnym winowym swjedźenju poskićeja. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Piloća zaso stawkuja

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Wot dźensnišeho ranja we wosmich piloća Lufthansy třinaty raz stawkuja. Potrjechene su najprjedy jónu dołhočarowe lěty, z kotrychž je Lufthansa dohromady 84 šmórnyła. Jutře ma so stawk tež na krótke a srjedźne čary rozšěrić. Předewzaće je zdźěłało wurjadny plan lětow, předwidźacy 1 520 startow za 180 000 pasažěrow. Oficialna přičina złoženja dźěła je dale přechodne starobne zastaranje něhdźe 5 400 pilotow Lufthansy, Lufthansy Cargo a Germanwings. Dźe wšak tež wo přichodne předewzaćelske struktury. Lońši aprylski dwanaty stawk je lětanskej towaršnosći wjace hač 300 milionow eurow škody načinił. Lufthansa chce so sudnisce wobarać.

Žadaja sej fairne rozdźělenje

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Lipsk nětko sakske prěnje přijimanske městno ćěkancow

Berlin/Lipsk (dpa/SN/K). Dale wjetši nawal ćěkancow do Němskeje nawodnych politikarjow prawdźepodobnje wulce njestarosći. Wicekancler Sigmar Gabriel (SPD) ma za to, zo móže zwjazkowa republika tež w přichodnych lětach syły migrantow znjesć. „Myslu sej, zo móžemy sej někotre lěta z poł milionom radu dać“, rjekny šef socialdemokratow wčera wječor w telewizijnym sćelaku ZDF. Za lětsa liči zwjazkowe knježerstwo z přibližnje 800 000 azyl pytacymi. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) zetka so dźensa ze šwedskim ministerskim prezidentom Stefanom Löfvenom. Šwedska přijimuje dźiwajo na ličbu woby­dlerstwa z wotstawkom najwjace ćěkancow. Loni bě jich tam 80 000 wo azyl požadało a 33 000 jón dóstało. Njedźiwajcy toho žada sej kraj runja Němskej zawjazowacu kwotu za rozdźělenje přichadnikow. Tole pak wosebje wuchodoeuropske staty kaž tež Britojo raznje wotpokazuja.

Wuradźuja wo etaće 2016

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Němski zwjazkowy sejm wuradźuje dźensa prěni króć wo etaće čorno-čerwjeneje koalicije za lěto 2016. Naćisk, kotryž bě financny minister Wolfgang Schäuble (CDU) zdźěłał, je pak po najnowšich wobzamknjenjach knježerstwa k zmištrowanju krizy ćěkancow dla hižo zaso zestarjeny. Knježerstwo bě wobzamknyło, šěsć miliardow eurow na dobro­ ćěkancow nałožić. Zapósłancy chcedźa přichodne tydźenje jednotliwe plany ministerstwow rozjimować. Hižo nětko je znate, zo chcył Schäuble wudawki stata wot dotal 301 miliardy na 312 miliardow eurow zwyšić. Přidatne miliardy za ćěkancow přińdu k tomu. Na­jebać přidatne wudawki chce Zwjazk wurunany etat předpołožić, wšako su tež dochody stata jasnje přiběrali.

Pjenjezy ratarjam

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Přewodźana wot protestow tysacow ratarjow je EU plahowarjam dejkow a dalšim ratarjam něhdźe 500 milionow eurow podpěry přilubiła. Jako narunanje za raznje spadowace płaćizny mloka móhli so pjenjezy krótkodobnje za kredity z niskej danju a za stabilizowanje wikow zasadźić, kaž komisija EU po krizowym zetkanju z ratarskimi ministrami w Brüsselu zdźěli.

Njesćelu žane lětadła

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Najebać připowědźenje Francoskeje, wojerske lětadła přećiwo teroristiskej milicy IS w Syriskej zasadźić, Němska žane lětadła do boja njesćele. „Njeje naš nadawk, w tymle konflikće wojersce zasahnyć“, rjekny wicekancler Sigmar Gabriel (SPD) wčera w sćelaku ZDF. Francoski prezident François Hollande bě zasadźenje wojerskich lětadłow wukazał.

Retle přećiwo ćěkancam

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). Na grjekskej kupje Lesbos je w nocy znowa k namócnosćam mjez ćěkancami a policiju dóšło. Něhdźe 6 000 migrantow bě spytało so dóstać na přewoznu łódź „Eleftherios Venizelos“, kotraž měješe do Piräusa wotjěć. Łódź pak móže najwjace 2 500 ludźi transportować. Po informacijach swědkow zasadźi policija gumijowe retle, zo by ćěkancow rozehnała.

Debatuja wo strukturnej reformje

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). W Braniborskej přihotuja tuchwilu nowu wobšěrnu reformu zarjadniskich strukturow. Wona předwidźi, ličbu nětčišich 14 wokrjesow na sydom do dźesać pomjeńšić a štyrjom městam status bjezwokrjesnosće wzać. Wot toho potrjecheny je tež Choćebuz. Nowe struktury maja nowowutworjenym wokrjesam wjace prawow a móžnosćow sebjepostajowanja skićić, krajne knježerstwo argumentuje. Po dotalnym planowanju maja nowe wokrjesy wot lěta­ 2019 nastać. Wone dyrbjeli znajmjeńša 175 000 wobydlerjow měć, njesměli pak wjetše hač 5 000 kwadratnych kilometrow być. Naposledk běchu tajku wokrjesnu reformu lěta 1993 w Braniborskej přewjedli. Z tehdy 38 wokrjesow wutworichu 14, mjez nimi tež němsko-serbski z mjenom Sprjewja-Nysa.

To a tamne (08.09.15)

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Při pytanju za „złotym ćahom“ z Druheje swětoweje wójny chcyła pólska armeja ze swojej techniku pomhać. Za to pak měli so wotpadki, kerčina a štomy nad pozdatnym tunlom zrumować. Tole zdźěli nawodnistwo armeje, po tym zo běchu sej fachowcy teren njedaloko městačka­ Wałbrzycha wobhladali. Wójsko čaka nětko na stejišćo komuny.

Mjerzanje z awstralskim sudnistwom ma Amber Heard, mandźelska filmoweho hrajerja Johnnyja Deppa. Wumje­tuja jej, zo je psyčkaj w priwatnym lěta­dle ilegalnje do kraja přiwjezła, bjez toho zo by to pola cła přizjewiła. Po krutych awstralskich zakonjach za škit družin smědźa psy jenož po rigoroznej kwa­rantenje do kraja. Hrajerce Amber Heard hrozy hač do dźesać lět jastwa.

Łužica (08.09.15)

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Ratarjo demonstrowali

Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborscy ratarjo su wčera na „mlokowym korsu“ přećiwo spadowacym płaćiznam přede- wšěm za mloko a swinjace mjaso demonstrowali. Z traktorami podachu so woni ze Storkowa do Lehnina. Dopoł- dnja demonstrowachu před centralu discounteroweje syće w Mittenwaldźe. Krajny zwjazk ratarjow (LBV) wočakuje porno lońšemu něhdźe třećinu mjenje dochodow. Europski třěšny zwjazk agrarnych zwjazkow je niskich produkciskich płaćiznow dla wčera k wulkodemonstraciji w Brüsselu namołwjał. Prezident LBV Udo Folkert sej žada, zo ma so drobno­wikowanje dumpingowych płaćiznow za žiwidła wzdać. Płaćizna mloka je minjeny čas raznje spadowała. Plahowarjo dejkow so přiběrajcy starosćeja.

Ruska delegacija we Łužicy

nawěšk

nowostki LND