Němska chce druhe kraje přeswědčić

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) chcył w skupinje G7 zjednoćene industrijne kraje wo němskim modelu energijoweje změny přeswědčić. We wubłuku dźensa a jutře w Hamburgu wotměwa­ceho so energijoweho wjerška G7 chce wón zhromadnje z druhimi energijo­wy­mi ministrami k Sewjernemu morju lećeć a tam nowy park wětrnikow na morju wotewrěć, připowědźi Gabriel me­dijam. Ministrojo chcedźa na swojim zet­kanju rozmyslować, kak móhli so indu­- strijne staty ze swojeje wotwisnosće wot rusk­eho zemskeho płuna wuswo­bodźić. Němska wusměrja so tule wo­sebje na wutwar wobnowjomnych energijow.

Měšćanosta wotstupił

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:
Bremen/Berlin (dpa/SN). Po najšpatnišim wólbnym wuslědku minjenych 70 lět za SPD w Bremenje je tamniši mě­šćanosta Jens Böhrnsen wotstupił, přewzawši tak zamołwitosć za přesłapjacy wólbny wuslědk. Kaž wón dźensa zdźěli, ma to zakład personelneho nowozapočatka w stronje być. Po dotalnym wuličenju změje knježaca koalicija SPD a Zelenych w Bremenje přichodnje jenož hišće snadnu wjetšinu mandatow w měšćanskej zhromadźiznje. Dotal knježeštej wobě stronje z dwutřećinowej wjetšinu. Najwjetša dobyćerka wčerawšich wólbow je Lěwica ze 9,2 procentomaj (2011: 5,6). Njemało wjesela so tež w FDP: Ze 6,5 procentami móže­ wona zaso do parlamenta najmjeńšeho zwjazkoweho kraja Němskeje zaćahnyć. Prawicarskokonserwatiwna AfD (5,5%) je wotnětka tohorunja zastupjena. Oficialny wuslědk wočakuja srjedu. Po dotalnym wuličenju ma SPD 32,9 procentow (2011: 38,6), CDU je z 22,6 procentami (2011: 20,4) druha najsylniša mócw Bremenje. Zeleni maja jenož hišće 15,3 procenty (2011: 22,5).

Łužica a Praha wuswobodźenej

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

11. meje běchu 1., 2. a 4. ukrainska fronta Schörnerowu wojersku skupinu „Srjedźa“ w Čěskej dopřewinyli. 860 000 wo­jakow poda so do wójnskeho zajeća. Schörner sam ćekny do Tirola, hdźež bu wot Američanow zajaty a Čerwjenej armeji přepodaty. Jako wójnski złóstnik bu k 25 lětam dźěłoweho lěhwa zasudźeny. Po nawróće 1955 do ZRN zapowědźichu jemu jako jeničkemu generalej pensiju. 1957 zasudźichu jeho w Mnichowje k 60 měsacam jastwa.

To a tamne (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Na awtodróhu twochnjena kruwa je wčera njedaloko Bielefelda wobchad haćiła. K wěstoće šoferow dyrbješe policija skoćo zatřělić. Wobchad steješe štyri kilometry do wobeju směrow. Dalše ratarjej ćeknjene kruwy popadnychu w lěsu.

Bydlenski připowěšak hromadźe z wobsedźerjom pokradnyłoj staj paduchaj w Nižozemskej. 29lětny wčera w swojim caravanje dźěłaše, jako wonaj wóz na swoje awto připowěsnyštaj. Wobsedźer zawoła na to policiju a swěćeše z kapsnej lampu do před nim jěduceho awta. Jako paduchaj to pytnyštaj, wonaj nastroj wotpowěsnyštaj a ćeknyštaj. Policija zamó jeju zajeć, dokelž bě sej wobsedźer čisło­ awta napisał.

Łužica (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Bliskowobchad zaso kaž hewak

Choćebuz (dpa/SN/ch). Bliskowobchad w Braniborskej so po dwutydźenskim stawku wot dźensa rano zaso mjenjebóle normalnje wotměwa. Wobchadne přede- wzaća w dźesać wobstawkowanych wo- krjesach a bjezwokrjesnych městach zasadźeja swoje busy a tramwajki po zwučenym wašnju. Ćeže činjachu spočatnje hišće zapozdźenja w Podstupimje. Dźě­łar­nistw­o ver.di je stawk wusadźiło a wot juřišeho zaso z dźěłodawarjemi jedna. Dźěłarnistwo žada sej zwyšenje mzdy wo 120 eurow wob měsac. Dźěłodawarjo poskićichu dotal stajnje 45 eurow w dwěmaj kročelomaj kaž tež jónkrótne płaćenje 180 eurow.

Za prawo rěčenja

Dale za serbsku rěč so zasadźeć

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Dohromady wosom ludźi kandiduje za no­wu Radu za serbske naležnosće Braniborskeje w aktualnej legislaturnej periodźe. Wčera su so woni w Choćebuskim Serbskim domje předstajili.

Choćebuz (HA/SN). Na wólbny forum přichwata něhdźe 40 zajimcow. Přeprosyłoj běštej na njón Choćebuska Domowinska skupina a redakcija Noweho Casnika. Šefredaktor delnjoserbskeho tydźenika Gregor Wieczorek je dwuhodźinske zarjadowanje moderěrował. Braniborska bě postajiła, zo wotměja so wólby do Rady za serbske naležnosće 31. meje, štož budźe za Delnich Serbow historisce wažny dźeń. Wšako móža potom prěni króć na jara demokratiske wašnje wuzwolić swój wažny serbski politiski gremij. To je pospyt we wobłuku braniborskeje mjeńšinoweje kaž tež němskeje politiki.

Chětro ćicho je tuchwilu w depotach Choćebuskeho bliskowobchada: Wobydlerjo Braniborskeje nimaja so jeno ze stawkom železnicarjow bědźić, ale tež wodźerjow busow a tramwajkow. Wčera njemóžachu so dojednać, nowe tarifowe jednanja zaso zahajić. Potrjecheni běchu dźensa šulerjo na kónčnych pruwowanjach. Kubłanski minister­ Günter Baaske (SPD) je wčera tarifowych partnerow podarmo namołw­jał, stawk šulerjow dla znajmjeńša na wěsty čas přetorhnyć. Foto: Michael Helbig

Žadaja sej trajnu pomoc knježerstwa

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Komuny žadaja sej prawidłownu pjenježnu pomoc Zwjazka hladajo na kóšty při zaměstnjenju a zastaranju ćěkancow kaž tež spěšniše azylowe jednanja. Za čas jednanjow měł Zwjazk tež strowotniske kóšty požadarjow azyla přewzać. Tole wuchadźa z poziciskeje papjer­y Zwjazka městow a komunow, kotruž­ běchu do zahajenja dźensnišeho wjerškoweho zetkanja k temje azyl wozjewili. W kanclerskim zarjedźe zastupnicy krajow a zwjazkoweho knježerstwa nětko wo ćěkańcy a migraciji wuradźuja. Zwjazk městow a komunow njeje přeprošeny, runje tak tež cyrkwje a pomocne organizacije nic, kotrež so wo ćě­kancow staraja.

Cameron wulki dobyćer

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:
London (dpa/SN/K). Njewočakowano su parlamentne wólby we Wulkej Britaniskej wušli: žadyn dwubój, kotryž bu wěšćeny, za to jasne dobyće Konserwatiwneje strony premierministra Davida Camero­na. Po poslednich prognozach wobsadźi wona 325 ze 650 sydłow w parlamenće. Opozicionelna Labourowa strona nahromadźi jeničce 232 mandatow. Jeje šef a wužadar Camerona Ed Miliband je swoju poražku přiznał a rjekł, zo bě to „přesłapjaca a ćežka nóc“. Prawdźepodobnje budźe Cameron sam knježić móc, byrnjež wón absolutnu wjetšinu njeměł. Štyrjo zapósłancy sewjeroiriskeje strony Sinn-Fein so tradicionelnje na schadźowanjach parlamenta njewob­dźěleja, tak zo by David Cameron stajnje dosć hłosow měł.

Nadróžny popłatk za awta schwaleny

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Wjele diskutowany na­dróžny popłatk mawt za wosobowe awta na awto- a zwjazkowych dróhach je doskónčnje schwaleny. Zwjazkowa rada je dźensa wotpokazała, posrědkowanski wuběrk zasadźić. Zwjazkowe kraje kaž Sewjeroryns­ko-Westfalska a Badensko- Württembergska běchu sej tole žadali, zo móhli so hišće wšelake wuwzaća w pomjeznych kónčinach zrjadować. Zwjazkowy wobchadny minister Alexander Dobrindt (CSU) bě so do wothłosowanja hišće­ raz za mawt wuprajił. Klětu chcedźa ju na hišće njeznatym terminje zawjesć. Mawt ma statej kóžde lěto 500 milionow eurow wunjesć. Je to projekt po wuraznym přeću bayerskeje CSU.

nawěšk

nowostki LND