Łužica (20.08.15)

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

Nowy centrum wotewrjeny

Zły Komorow (SN/ch). W Złym Komorowje bu wuhlikowy transformaciski centrum wotewrjeny. Zaměr je, dotalne aktiwity na polu maćiznoweho wužiwanja zesylnić. Na nałožowanje orientowany slědźenski institut ma nowe zakłady maćiznoweho a energetiskeho wužiwanja domjaceje brunicy, kołoběh wuhloweho hospodarstwa, spěchować. Jako přichodny krok ma so wotpowědna struktura natwarić. K tomu chcedźa cyłkownje 18 partnerow z wědomosće, slědźenja a industrije, kraj Braniborsku ­a Zwjazk za strategiske zhromadne dźěło zdobyć. Tež energijowy region Łužica-Błóta natwar centruma podpěruje, zwurazni krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU).

Swobodna jězba

Stawk zakónčeny

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). 18 ćěkancow a požadarjow azyla we Wojerecach su swój hłodowy stawk na njewěsty čas zakónčili. To zdźěli farar Jörg Michel z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“.

Po tym zo bě Wojerowski zwjazk před něšto wjac hač tydźenjom Zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancy w Kamjenicy pisomnje wo pospěšenje wobdźěłanja próstwow wo azyl prosył a so na wjacorych zamołwitych zarjadach na krajnej a wokrjesnej runinje stajnje zaso naprašował, je Kamjeničanski zarjad skónčnje reagował. Konkretny časowy wobłuk za wobdźěłanje próstwow pak w pismje z Kamjenicy mjenowany njeje. „Wobdźělenje na hłodowym stawku nima žane wuskutki na wobdźěłanje próstwy wo azyl. Zwjazkowy zarjad njemóže jednanja jednotliwych wosobow prjedy wobdźěłać“, rěka mjez druhim w zdźělence, kiž redakciji SN předleži. „Skerje skedźbnjeja na personelne ćeže a přilubjeja wuhlad na čujomne polěpšenje“, piše farar Jörg Michel. Stawkowacy a čłonojo wobydlerskeho zwjazka dojednachu so tuž hłodowy stawk nachwilnje wusadźić, wočaknyć a wuwiće dale wobkedźbować.

Na lětušej turje KulTour je rěčnica frakcije Zwjazka 90/Zelenych w Sakskim krajnym sejmje dr. Claudia Maicher (naprawo) dźensa Budysku měšćansku a wokrjesnu biblioteku wopytała. Nawodnica Sabine Kempel jej wo aktualnym połoženju w knihowni powědaše. Na turje po cyłej Sakskej wopyta politikarka wosebje kulturne zarjadnišća. Foto: SN/Maćij Bulank

Kak jenož dale?

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Organizacija ćěkancow Pro Asyl žada sej hladajo na stupace ličby ćěkancow wjetši angažement Zwjazka. Přidatnje měł Zwjazk kóšty za zastaranje ćěkancow přewzać. Zwjazk a zwjazkowe kraje hižo dlěje wo dalšim rozdźělenju kóštow diskutuja. Nazymu chcedźa so k tomu doskónčnje dojednać.

Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) chce dźensa pro­gnozu wočakowaneje ličby ćěkancow wozjewić. Minjeny tydźeń je hižo wozjewił, zo budźe ličba wo wjele wyša, hač připowědźena. Dotal bě rěč wo 450 000 ćěkancach, prognoza leži pola 750 000.

Mjeztym je w Drježdźanach a Kamjenicy dóšło k ćežam při zaměstnjenju ćěkancow. Hubjeneho wjedra dla njemóža ćěkancy hižo w stanach wostać. Nětko zaměstnjeja jich přechodnje w sportowych halach a dalšich krutych domach. Problem měł so spěšnje rozrisać.

Zwjazkowy sejm „haj“ prajił

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wotchilency w uniji su za kanclerku mjerzacy zjaw

Berlin (dpa/SN/K). Hižo druhi raz je zwjazkowy sejm lěćnu přestawku přetorhnyć a na wurjadnym schadźowanju z Grjekskej so zaběrać dyrbjał. Na programje měješe třeći pomocny paket wot bankrota wohroženemu krajej we wysokosći 86 miliardow eurow. Po wočakowanju je wjetšina zapósłancow z wosobinskim wothłosowanjom „haj“ za to dała, Grjekskej financielnje znowa pod pažu přimnyć. Zapósłancy sobuknježaceje SPD su jednomyslnje přihłosowali kaž tež opozicionelni Zeleni. Lěwica wupraji so zhromadnje přećiwo tomu kaž tohorunja dźesatki zapósłancow unije, štož wšak je za kanclerku Angelu Merkel (CDU) chětro bolostny zjaw. Zwjazkowy minister za financy Wolfgang Schäuble (CDU) bě w knježerstwowym wozjewjenju naležnje za to rěčał, třećemu pomocnemu paketej z wuchowanskeho krywa eura ESM přihłosować. To je w „zajimje Grjekskeje kaž tež w zajimje Europy“, wón podšmórny. Grjeksku wón napomni, přilubjene reformy tež zwoprawdźić. Zdobom minister přizna, zo je tójšto woprawnjenych wobmyslenjow přećiwo nowej pomocy.

OSZE so hórši

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Skutkowanje wobkedźbowarjow OSZE na wuchodnej Ukrainje bywa chětro haćene. „Mamy ćeže, přińć k hłownym podawišćam“, rjekny naměstny nawoda misije OSZE Alexander Hug. „Njepušća nas přez kontrolnišća, njemóžemy zwěsćić, što su nowe boje načinili.“ Ruski prezident Wladimir Putin je na swojim wopyće połkupy Krim ukrainskemu wójsku wumjetował, zo w Donbasu mocy koncentruje město zo by ćežki wójnski grat cofnyło, kaž bu dojednane. Dźensa zetkaja so w Berlinje kanclerka Angela Merkel (CDU), francoski prezident François Hollande a ukrainski prezident Petro Porošenko.

Njeběži tak prawje

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Hillary Clinton jězdźi po Iowje a po New Hapshire, skutkuje ludowje a potom chce zaso być cyle politiska z wufilowanym wustupom. Ale tak prawje so jej njeporadźi, wuspěch měć a dypki we wólbnym boju hromadźić. Dwěle so kopja a nastanje prašenje, hač je wona prawa kandidatka. Mejlkowa afera a staroba stej jenož dwaj faktaj, kiž móhłoj dać wotmołwu.

Nowowólby hroža

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
Istanbul (dpa/SN). Po zwrěšćenych koaliciskich jednanjach je ministerski prezident Ahmet Davutoglu mandat k wu- tworjenju knježerstwa wróćo dał. Nětko je móžno, zo prezident Recep Tayip Erdogan nowowólby připowědźi. Islamsko-konserwatiwna knježerstwowa strona AKP je při wólbach w juniju absolutnu wjetšinu zhubiła. Čas za wutworjenje noweho knježerstwa njedźelu wotběži.

Lutować je trěbne

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
Brasilia (dpa/SN). Samo na sebi ma Brazilska lutować, zo by problemy kraja pod kontrolu dóstała a wućekła dalšemu wothódnoćenju přez ratingowe agentury. Wuraz nadměrneje běrokratije je ličba ministrow: 38. K přirunanju: Němska wuńdźe z 15 ministrami. Parlament je z dohromady 28 stronami jara roztřěskany a njedowoli runje w krizowej situaciji spěšnje jednać a rozsudźeć.

To a tamne (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Awstralski jaty je swoju swobodu po ćeknjenju po filmowym přikładźe z pomocu płachtow móhł jenož skrótka wužiwać. Hižo dźeń po ćeknjenju z wysokowěstotneho jastwa jeho policija po 100 kilometrach honjeńcy zaso zaja. Zastojnikam bě wón napadnył, dokelž jědźeše z pokradnjenym awtom. Muž ma dwanaće lět wotsedźeć dla wobrónjeneho nadpada. Wutoru bě zwjazane płachty přez jastwowu murju ćisnył a so po nich horje sćahnył.

W Indiskej je policija papagaja podhlada křiwdźenja dla na stražu skazała. 75lětna žona bě swojeho susoda wobwinowała, zo je papagaja nawučił, ju wuswarjeć. Jeje přiwzaty syn je susodej pomhał. Wšitcy štyrjo běchu na policajski zarjad w Maharashtra prošeni. Papagaj pak je mjelčał. Jeho su lěsnistwu přepodali, zo bychu jeho do přirody pušćili.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND