Pilot lětanja njekmany był

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:
Paris (dpa/SN). Kopilot znjezboženeho pasažěrskeho lětadła předewzaća Germanwings njebě po informacijach francoskeho statneho rěčnistwa lětanjakmany. Tole rjekny statny rěčnik Brice Robin wčera w Parisu, powołacy so na informacije lěkarjow. 27lětny kopilot bě instabilny a psychisce chory. Nimo toho měješe problemy z wočomaj. Zamołwići w Marseilleu chcedźa nětko přepytować, hač matej Germanwings abo maćerny koncern Lufthansa sobuzamołwitosć. Dotal pak nimaja pokazkow na to, zo stej předewzaći wo chorosći kopilota wědźałoj. Andreas Lubitz bě po přeswědčenju statneho rěčnistwa mašinu ze 149 pasažěrami 24. měrca wotpohladnje do katastrofy wjedł. Zražku do skały Alpow w južnej Francoskej njeje nichtó přežiwił. 27lětny muž bě po informacijach Robina w minjenych pjeć lětach pola 41 fachowych lěkarjow, w poslednim měsacu do nje­zboža pola sydom. W Halternje při jězoru chcychu dźensa 16 znjezboženych šulerjow tamnišeho gymnazija pochować. Woni běchu mjez woporami.

To a tamne (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Bjezdźěłny? Čehodla njestanješ so to ze zaprajerjom? Nižozemski dźěłowy zarjad płaći bjezdźěłnym wukubłanje na „spi­rituelneho telefoniskeho poradźowarja“. Sydom bjezdźěłnym su za to dotal wot­po­wědne pjenjezy wupłaćili, kaž rěčnik zarjada nižozemskemu rozhłosej wobkrući. Priwatne předewzaće zajimcow za něhdźe tysac eurow nawuči, kak maja z kartow čitać abo dóńt čłowjeka w škleń­čanej kuli spóznać. Tež reinkarnaciju – wožiwjenje zemrětych – tam poskićeja.

Na wšě 15 wosobow w jednym awće je policija při kontroli w Badensko-Württembergskej zwěsćiła. Dźesać dorosćenych a pjeć dźěći běchu po puću do Španiskeje, zo bychu tam na žnjach pom­hali. Zastojnicy policije klučiki awta sćazachu, dokelž běchu 35lětneho šofera a jeho sobujěducych hižo dźeń do toho zadźerželi a jim dalejězbu zakazali.

Łužica (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Předewzaćeljo na wopyće

Čorna Pumpa (SN/ch). Na přeprošenje twarskeho předewzaća ASG Grodk je delegacija egyptowskich předewzaćelow, inwestorow, hospodarskich spěchowarjow a wuwiwarjow projektow industrijnišćo w Čornej Pumpje wopytała. Wosebje zajimowali su so egyptowscy fachowcy za tamniši management. Informacija, zo planuje zwjazkowe knježerstwo bórzomny kónc zmilinjenja brunicy, pak jich chětro zadźiwa. W Egyptowskej wšak planuja wjacore nowe brunicowe milinarnje twarić, trěbny knowhow maja tuchwilu z Indiskeje.

Łužiska Nysa renaturěrowana

Přewšo kontrowersna bě wčera w Europskim parlamenće w Strasbourgu debata nastupajo transatlanske­ zrěčenje wo swobodnym wikowanju (TTIP). Mnozy zapósłancy wšelakich frakcijow wotpokazachu TTIP z plakatami, druzy je mócnje zakitowachu­. Wobkedźbowarjo rěčachu wo tumultach. Foto: pa/EPA/Patrick Seeger

Putin wo G 7 njerodźi

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Moskwa/Rom (dpa/SN). Po wjeršku G 7 minjeny kónc tydźenja je ruski prezident Wladimir Putin zhromadne dźěło ze skupinu wodźacych hospodarskich krajow wuzamknył. Ruska je najebać to zwólniwa k bilateralnym kontaktam z čłonskimi statami G 7, praji Putin na wopyće w Italskej. Něhdy bě Ruska z gremijom dźěłała a ze swojim alternatiwnym zhladowanjam dźěło G 7 přisporjała. Ukrainskeje krizy dla su Rusku loni z formata G 8 wuzamknyli.

Na zetkanju Putina z bamžom Franciskusom we Vatikanje je swjaty wótc Putina namołwił, aktiwnje so prócować wo měr a dodźeržeć Minšćanske dojednanja. Wažne po słowach bamža je, zo so fatalne humanitarne połoženje ukrainskeje ludnosće najspěšnišo skónči.

Ćežka kriza w Pólskej

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Po jednym lěće měra su wuskutki wotposkanskeje afery pólske knježerstwo z wotmachom zaso docpěli. W interneće su přepytowanske dokumenty wozjewjene. Nětko chce so ministerska prezidentka Ewa Kopacz hišće do nazymskich wólbow parlamenta wo jasnosć postarać. Jako prěnju reakciju na wozjewjenje podłožkow złožichu hnydom třo ministrojo swoje zastojnstwo. Tež prezident pólskeho parlamenta Radosław Sikorski je wčera wotstupił. Wo jeho naslědnistwje chcedźa přichodne dny rozsudźić, Waršawski parlament dźě hač do jutřišeho pjatka wuradźuje. Wotposkanska afera wokoło priwatnych rozmołwow pólskich politikarjow bě so hižo loni wo wulku haru postarała, ale bjez konsekwencow.

Wólbow sonjebojeć

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Njebjelčicy (MWa/SN). Čłonojo iniciatiwneje skupiny Serbski sejmik su so wčera w Njebjelčicach na doskónčny tekst wo zakonskich prawach Serbow za wutworjenje demokratiskeho parlamenta jako politiskeho zastupnistwa Serbow dojednali. Kaž rěčnik iniciatiwneje skupiny dr. Měrćin Wałda zdźěli, je dosć naćiskow před­ležało za próstwu wo zakonjedawske jednanje, wutworić ramikowe wuměnjenja za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo­ serbskeho ludu. Přinošowali su k tomu mjez druhim rady ekspertow mjezynarodneho prawa a juristow. „Woni potwjerdźeja, zo njetrjebaja Serbja stajnje so zakitujo argumentować, zo su lud a zo maja prawa kaž kóždy druhi narod. Njetrjebaja so tuž demokratiskich wólbow bojeć“, dr. Wałda piše.

Lěkarjo na wsy trěbni

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Zwjazkowy sejm wobjednawa dźensa reformu struktury medicinskeho zastaranja. Z wotpowědnym zakonjom wotmysli wulka koalicija změnić zasydlenosć lěkarjow w Němskej. Nadzasta­ranje w husće wobydlenych regionach ma so skónčić, podzastaranje na wsach přewinyć.

Berlin (dpa/SN/K). Zjednoćenstwa regionalnych kasowych lěkarjow změja winowatosć, zarjadować terminowe serwisownje, zo bychu zawěsćeni, je-li trjeba, w běhu štyrjoch njedźel z přepokazanku termin pola fachoweho lěkarja měli. Njedyrbjało-li to móžno być, měła pacientej tež chorownja pomhać.

Droha škoda w sejmje

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Cyberowa ataka na kompj­uterowu syć Němskeho zwjazkoweho sejma ma prawdźepodobnje masiwne sćěhi. Po rozprawach časopisa Spiegel njejsu specialisća přeco hišće zdokonjeli, wuskušowansku software znješkódnić. Hackerojo maja přistup k wšitkim systemam sejma a su přeco hišće aktiwni. Hižo je rěč wo totalnej škodźe. Kaž wupada, njebudu jenož software znowa instalować dyrbjeć, ale tež tak mjenowanu hardware dospołnje wuměnić. To by měsacy dołho trało a wjacore miliony eurow płaćiło. Zwjazkowy zarjad za wěstotu informaciskeje techniki (BSI) dawa mjeztym wulke dźěle parlamentariskich datow přez lěpje škitanu syć zwjazkoweho knježerstwa wobdźěłać. Fachowcy­ BSI měnja, zo njeda so syć sejma wjace wuchować a měła so spušćić. Hackeram je so poradźiło, přewzać tak mjenowanu zapisowansku słužbu zwjazkoweho sejma, do kotrejež je wjac hač 20 000 kompjuterow zapřijate.

To a tamne (11.06.15)

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Tak mjenowany čorny dźěłaćer je spytał swojeho šefa na hłownym cłownym zarjedźe wozjewić. Twarski dźěłaćer bě někotre tydźenje na wšelakich twarnišćach zasadźeny, njedóstawaše pak žanu mzdu. Zastojnicy wšak zwěsćichu, zo nima 34lětny scyła dowolnosć přebywanja w Němskej. Nětko­ ma kraj najspěšnišo wopušćić. Šef pak změje so ilegalneho přizwolenja dźěła dla zamołwić.

Jako slepy pasažěr bě 22lětny z nakładnym ćahom w Bayerskej po puću. 22lětny chcyše z awtami nakładowany ćah wužiwać, zo by wot Mnichowa do Strasbourga jěł. Lokomotiwnik młodeho Texasčana po něhdźe hodźinje jězby blisko Augsburga wuhlada, zadźerža ćah a přepoda młodźenca policiji. Muž njebě wopity a njesteješe tež pod drogami. Wón přizna, zo bě w Mnichowje na ćah zalězł. Nětko čaka na njeho pokuta.

nawěšk

nowostki LND