Němska banka dale lutuje

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:
Frankfurt n. M. (dpa/SN/K). Po tym zo je Němska banka swoju „drohu“ Póstowu banku předała, chce wona dalše miliardy zalutować. Operatiwne kóšty maja so hač do lěta 2020 wo přidatne 3,5 miliardow eurow znižić. 60 procentow ma za to zwyšenje eficiency wunjesć, tak na přikład sylniše zdigitalizowanje procedurow. 40 proc. zalutowanja ma so ze za­wrjenjom něhdźe 200 „módrych“ filialow z cyłkownje 700 docpěć, a to w lětach 2017 hač do 2020. Zo móhła zalutowanja zwoprawdźić, kalkuluje Němska banka z jónkrótnymi wudawkami 3,7 miliardow eurow. Renditny zaměr koncerna staj nowaj šefaj předsydstwa Anshu Jain a Jürgen Fitschen na něšto wjac hač dźesać procentow znižiłoj – dotal chcyte dwanaće proc. njebu nihdy docpěte.

Nahles: Wšitko wostanje, kaž je

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa ministerka za dźěło Andrea Nahles (SPD) je dokumentacisku winowatosć w zwisku z minimalnej mzdu zakitowała. „Dokumentaciska winowatosć je přiměrjena a trěbna“, rjekny Nahles dźensa w rańšim magacinje ZDF hladajo na kritiku z rjadow unije. Minimalna mzda je so po jeje słowach jako dobra wopokazała. Zastupnicy wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD běchu wčera po šěsćhodźinskim wuradźowanju w kanclerskim zarjedźe wažne dypki zwady přestorčili. Tak wostanje w zwisku z minimalnej mzdu najprjedy raz wšitko, kaž je. Zastupnicy hospodarstwa kaž tež unije běchu sej žadali, wšelake běrokratiske poćežowanja, kaž dokumentacisku winowatosć, wottwarić.

Žada sej wosobinske konsekwency

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). W spionažnej aferje w zwisku z němskej tajnej słužbu BND a ameriskej tajnej słužbu NSA žada sej politikar Zelenych Hans-Christian Ströbele personalne konsekwency w kanclerskim zarjedźe. Tole rjekny wón dźensa w telewizijnym sćelaku ZDF. Minjeny tydźeń bu znate, zo je BND w nadawku NSA zaměrnje komunikaciju europskich přede- wzaćow wotposkał a tajnej słužbje NSA dale posrědkował. Potrjechenej běštej tež brónjenskej koncernaj EADS a Eurocopter. Pječa je zwjazkowe knjezerstwo wo aktiwitach BND wědźało, bjez toho zo by zakročiło. Zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) zadźerženje BND tohorunja raznje kritizuje, žadajo sej dospołne wujasnjenje afery.

Wjeršk krizyna Ukrainje dla

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:
Kijew (dpa/SN). Zastupnicy Europskeje unije a Ukrainy schadźuja so dźensa w Kijewje k wjerškej. Mjez wobdźělnikami staj tež šef komisije EU Jean-Claude Juncker a prezident rady EU Donald Tusk. Hłowna tema je dale njerozrisana kriza na wuchodźe Ukrainy. Tam dochadźa stajnje zaso k masiwnym ranjenjam w Minšćanskim zrěčenju dojednaneho přiměra. Při tym sej wobě konfliktnej stronje – ukrainske wojerske jednotki a proruscy separatisća – mjez sobu winu dawatej a tamnu stronu namołwjatej dojedna­nje dodźeržeć. Při wobrónjenych rozestajenjach je dotal wjace hač 6 000 ludźi žiwjenje přisadźiło.

Bamž chceČěsku wopytać

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Bamž Franciskus je přiwzał přeprošenje na wopyt Velehrada. To wozjewi čěski prezident Miloš Zeman, kiž běše z mandźelskej Ivanu na oficialnej awdiency pola njeho we Vatikanje. Přewodźał je jeho mjez druhimi Praski arcybiskop kardinal Dominik Duka. K wopytej swjateho wótca móhło hač do nalěća 2018 dóńć, rozprawjeja medije. „Diskutowali smy wo dwěmaj wariantomaj jeho wizity, wo pastoralnym pućowanju abo zetkanju z patriarchami prawosławnych cyrkwjow ze zaměrom ekumeny. A bamž je so za druhu wariantu rozsudźił“, prezident­ Zeman nowinarjam přeradźi. Velehrad­ je jedne z najwuznamnišich putniskich městnow Čěskeje a kóžde lěto 5. julija składnostnje swjedźenja swj. Cyrila­ a Metoda z cilom narodneho putnikowanja, na kotrymž wobdźěla so stajnje něhdźe 300 000 wěriwych. Wopyt bamža Franciskusa by po lěće 1990 był pjaty jednoho z pontifeksow w Čěskej. Tehdy, 1995 a 1997 poby Jan Pawoł II. w kraju a lěta 2009 Benedikt XVI. składnostnje róčnicy swj. Wjacława.

To a tamne (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Po nócnym Mnichowje wuchodźował je so dwuapołlětny hólc. Mały kadla bě minjenu nóc skradźu z łoža zalězł a bosy z bydlenja twochnył, kaž policija zdźěli. Pěšk wokoło 3 hodź. płakaceho hólčka na dróze wuhlada a zawoła policiju. Ta měješe při pytanju za staršimaj swoju lubu nuzu, dokelž znaješe dźěćo jako mjeno staršeju jenož „mamu“ a „papu“. Zastojnicy zastarachu je z mlokom a policajskej knihu, doniž so staršej njepřizjewištaj.

Zwada mjez susodami je w Ludwigsburgu tak eskalěrowała, zo dyrbješe policija přijěć. 27lětny bě so z woknom ze susodami wurěčował a na kóncu samo horncy a pónoje na nich mjetał. Na zbožo so nichtó njezrani. Sudobjo pak trjechi parkowace kaž tež awto policije. Zastojnicy muža nachwilnje zajachu, připowědźejo jemu skóržbu.

Łužica (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Wukubłanske kontakty

Wjelcej (JoS/SN). We Wjelčanskim wopytowarskim srjedźišću „Excursio“ wobdźěli so minjenu srjedu 70 předewzaćow na 4. wukubłanskich kontaktowych wikach­ koncerna Vattenfall. Firmy wabjachu tam za swójski dorost. Zdobom chcychu młodym ludźom sposrědkować móžnosće wukubłanja w bjezposrědnjej domiznje, a to w 1 000 wšelakich po­wołanjach. Mnohe předewzaća poskićeja po wukubłanju hnydomne přistajenje, kotrež móže bjez wobmjezowanja hač do rentoweje staroby trać. Tajke rozsudy tworja firmy hladajo na to, zo je dźeń a ćešo zajimowany dorost namakać, wosebje za rjemjeslniske powołanja.

Płachtakowanje zmóžnić

Hillary Clinton měješe wčera wulku narěč žonam ze wšeho swěta. Na šestym zetkanju­ žonow swěta w New Yorku běchu ju wutrobnje witali. Ze swojimi słowami wupraji­ so Clinton k runoprawnosći a zamołwitosći žonow w politiskich a hospo­darskich naležnosćach swěta. Foto: dpa/Julie Jacobson

Lammert so wuprajił

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Po zwjazkowym prezidenće Joachimje Gaucku je tež prezident zwjazkoweho sejma Norbert Lammert masakry na Armenjanach před sto lětami w Prěnjej swětowej wójnje jako „ludomordarstwo“ pomjenował. K zazběhej dźensnišeje debaty w sejmje rjekny politikar CDU: „To, štož bě so w Osmaniskim mócnarstwje wotměwało, bě ludomordarstwo a njewosta poslednje 20. lětstotka.“ Zdobom wuzna so Lammert k sobuwinje Němskeje, zwjazkarja Osmanow, na tehdyšich surowosćach. Prezident zwjazkoweho sejma zdobom namołwi „woporam česć wopokazać a njezabyć, zamołwitosć přewzać za zwiski­ mjez přičin­u a wuskutkom. „Jako Němcy nimamy prawo, někoho wo wobchadźenju ze stawiznami powučeć.“

Zakoń přiwótřeny

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Wupućowanje młodych dźihadistow do bojowych kónčin na Bliskim wuchodźe ma so přichodnje chłostać. Z wjetšinu wulkeje koalicije wobzamkny zwjazkowy sejm wčera wotpowědne přiwótřene postajenja antitero­roweho zakonja. Tak su jězby, ale tež hižo pospyty jězby do Syriskeje abo Iraka chłostajomne. Wotwisuje to wot zaměra, teroristiske akcije přihotować abo je přewjesć. Dotal bu jenož wopyt teroristiskich lěhwow chłostany. Do zakonja bě tež financowanje terorizma jako njeskutk zapisane. Zapósłanc SPD Dirk Wiese měnješ­e, zo nima žadyn kraj prawo přihladować, hdyž jeho wobydlerjo smjerć a nuzu do swěta noša. Opozicija kritizowaše zakoń jako njetrjebawši a dwěluje, hač wón wustawje wotpowěduje.

nawěšk

nowostki LND