Třo kosmonawća k staciji ISS dolećeli

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:
Bajkonur (dpa/SN). Z nimale dwuměsačnym zapozdźenjom su třo kosmonawća k mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS dolećeli. Sojuzowa kapsla z ruskim kosmonawtom Olegom Kononjenkom, Američanom Kjellom Lindgrenom a Ja­panjanom Kimiyju Yuijom je so dźensa w rańšich hodźinach ze swětnišćowej staciju 400 kilometrow nad zemju zwjazała, kaž swětnišćowy zarjad NASA zdźěla. Kosmonawća běchu šěsć hodźin do toho na swětnišćowym dwórnišću w ruskim Bajkonurje startowali. Přiwjazanje k sta­ciji je so awtomatisce wotměło. Mužojo wostanu 163 dnjow w swětnišću. Přičina zapozdźenja je rjad misnjenjow, kotrež su časowy plan zamołwitych přemjetali. Kónc apryla bě ruska transportna raketa Progres znjezbožiła, a kónc junija znje­zboži ameriski transporter typa Dragon z materialom za ISS po puću k njej.

Reformy schwalene

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Tsipras znowa na hłosy z opozicije pokazany był

Athen (dpa/SN/K). Grjekski parlament je dalši rozsudny paket reformow schwalił, runajo tak puć za jednanja wo dalšu pomoc po miliardach eurow. 230 z 300 zapósłancow hłosowaše dźensa rano za naprawy, předwidźace reformy w justicy a bankowstwje. 63 parlamentownikow rjekny „ně“, tamni so hłosa wzdachu.

Biskopstwo chce wotrunanje

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Limburgske biskopstwo žada sej po financnym skandalu noweho biskopskeho sydła dla wotrunanje, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Wot bamža Franciskusa zasadźeny administrator Manfred Gro­the je tole we Vatikanje wo­spjet narěčał. „Nětko dyrbi bamž rozsudźić“, zdźěli rěčnik biskopstwa Stephan Schnelle medijam. Při cyłkownje 31,3 miliony drohim twarskim projekće nasta znajmjeńša 3,9 milionow eurow škody, předewšěm wšelakich přidatnych přetwarow dla. Rólu tehdyšeho Limburgskeho biskopa Franza-Petera Tebar­tza-van Elsta při tym chcedźa nětko cyrkwinskoprawnisce pruwować runje tak kaž jeho swo­jowólny stil nawjedowanja. Po skandalu dyrbješe wón zastojnstwo biskopa złožić.

Dalši znjezboženy pasažěr zemrěł

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:
Studénka (dpa/SN). Po ćežkim ćahowym njezbožu w čěskim měsće Studénka na sewjeru Morawy je so ličba smjertnych woporow na tři powjetšiła. Starši muž je minjenu nóc na sćěhi swojich ćežkich zranjenjow wudychał, zdźěli rěčnik uniwersitneje chorownje w Ostravje. Třo dalši pacienća su hišće w kritiskim stawje. Při njezbožu staj wčera pasažěraj ćaha w starobje 39 a 49 lět žiwjenje přisadźiłoj. Spěšnik bě do pólskeho nakładneho awta zrazył, kotrež na kolijach steješe. Šofer awta bě čerwjeny signal železniskeho přechoda ignorował. Jeho su po nje­zbožu zajeli a mjeztym přesłyšowali, kaž rěčnik policije informowaše.

Žadaja sej změnu zakonja

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Wikowarjo z wuměłskimi wudźěłkami a galerisća žadaja sej wot kulturneje statneje sekretarki Moniki Grütters (CDU), zo ma swój dwělomny zakoń wo škiće wuměłskich twórbow dale wudospołnić. „Zasadny tenor zakonja, mjenujcy němskich wikowarjow wuměłskich twórbow diskreditować, njeje so dotal změnił“, rjekny předsyda Zwjazka ga­leristow Němskeje Kristian Jarmuschek w rozmołwje z powěsćernju dpa. Politikarka CDU chcyła z nowym zakonjom ilegalne wikowanje z wuměłskimi twórbami wobmjezować a wotpućowanju drohotnych kulturnych twórbow do wukraja zadźěwać. Protestujo přećiwo tomu bě wuměłc Georg Baselitz swoje požčonki z wjacorych němskich muzejow cofnył. Jarmuschek ma za to zrozumjenje. „Začuće wuswojenja mjez wuměłcami a zběrarjemi je jara realne“, wón praji. Wobmyslenja wuměłcow a galeristow njej­su so po słowach Jarmuscheka hišće dosa­hajcy w nowym zakonju wobkedźbowali. Mjeztym je něhdźe 330 galeristow a wuměłcow protestny list podpisało.

To a tamne (23.07.15)

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Miniplantažu konopje w drastowym kamorje je policija w Gerje namakała. Na swojoraznu plahowarnju storčichu zastojnicy, jako bydlenje přepytachu. Nimo­ toho nańdźechu trašawku, 88 gramow­ konopjowych kćenjow a 45 gramow­ hašiša. Muža, kotremuž by­dlenje słuša, su zajeli.

Dokelž běštaj šulerjam drogi předawałoj, su w Thailandźe dweju wučerjow zajeli. Policija lepi jeju w prowincy Surat Thani 640 kilometrow južnje Bangkoka, kaž medije rozprawjeja. Mjeztym staj wučerjej přiznałoj, zo běštaj metamfe­taminy w formje tabletow studentam předawałoj. Nimo toho znjewužiwaštaj šulu jako rozdźělowanski centrum we wikowanju z drogami.

Łužica (23.07.15)

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Nowe twórby za muzej

Zhorjelc (dpa/SN/ch). Kulturnohisto­riski muzej Zhorjelc dóstanje dwanaće twórbow molerja Manfreda Pietscha darjene. Jědnaće akwarelow a jednu mólbu přiwozmu po zdźělence muzeja do wobstatka grafiskeho kabineta. Mólba budźe přichodnje w Kaisertrutzu widźeć, hdźež je kulturnohistoriski muzej spočatk lěta swoju galeriju moderny wotewrěł. Pietsch, rodźeny 1936 w šleskim Bernstadće (dźensa Bierutów), wěnowaše so w swojich twórbach wospjet tež łužiskej krajinje. K darej słuša mjez druhim 2012 nastaty akwarel „Rogeńc“, pokazowacy motiw wot wjercha Pücklera załoženeho krajinoweho parka w Choćebuzu.

Trjebaja wjace policistow

W měsće Studénka na sewjernej Morawje stej dźensa dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj, jako spěšnik do pólskeho nakładneho awta zrazy. 20 ludźi so zrani, kaž powěsćernja ČTK zdźěla. Šofer awta bě čerwjenu swěcu při železniskim přechodźe ignorował a dale jěł. Jako so zawěry začinichu, wostaji wón LKW na kolijach stejo, móžeše pak hišće wulězć. Foto: dpa/Drážní inspekce

Na wopory spominali

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:
Oslo (dpa/SN/K). Na dnju štwórteje róčnicy terorowych atentatow Andersa Behringa Breivika w Oslu a na kupje Utøya je Norwegska dźensa na wopory njeskutka spominała. Dnja 2. julija 2011 bě Breivik w stolicy z rozbuchom a na mjenowanej kupje z třěleńcu nic mjenje hač 77 nje­winowatych ludźi morił. Na wopomnjenskej swjatočnosći połoži premierka Erna Solberg wěnc. W knježerstwowej štwórći wotewrěchu wustajeńcu wo hrózbnym podawku. Po Božej słužbje wotměchu so wopominanja­ na Utøya, hdźež bě Breivik z hidy na islam a socialdemokra­tiju dźesatki­ młodostnych zezatřělał.

Dalši paket reformow

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Tsipras dyrbi znowa wo wjetšinu w parlamenće wojować

Athen (dpa/SN/K). Dźensa wojuje grjekski premier Alexis Tsipras w parlamenće wo schwalenje druheho paketa reformow, kotrychž zwoprawdźenje sej mjezyna­rodni pjenjezydawarjo žadaja. W nim su modernizowanje justicy a prawidła za přerjadowanja bankow předwidźane.

Dźiwajo na to, zo nima wón hižo wjetšinu zapósłancow za sobu a zo by dalšemu rozbrojenju knježerstwoweho lěhwa zadźěwał, Tsipras wot toho wothlada, buram wyše dawki napołožić. Zapósłancy wšitkich stron doma na wsach běchu připowědźili, zo budu přećiwo reformowemu paketej hłosować. Nimo toho je premier z někotrymi zapósłancami swojeje strony wosobinsce rěčał, zo by jich za kurs knježerstwa zdobył. Wčera wječor bě Tsipras lěwe křidło swojeje knježaceje Syrizy naležnje napominał, „přeća a nadźije towaršnosće akceptować“. Hakle hdyž budu pomocne programy wěste, móže lěwica swoje nutřkowne kontrowersy w stronskich gremijach wujasnić.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND