Lokomotiwnicyzaso stawkuja

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Lokomotiwnicy Němskeje železnicy su dźensa dalši stawk zahajili. Wot 15 hodź. chcychu wšitke nakładne ćahi stejo wostajić, kaž dźěłarnistwo lokomotiwnikow GdL zdźěli. Wot jutřišeho ranja chcedźa po wšej Němskej tež we wosobowych ćahach stawkować, a to hač do štwórtka w 21 hodź. Nakładne ćahi hakle pjatk rano zaso pojědu. GdL wopodstatni nowy stawk w tuchwilnych tarifowych jednanjach z tym, zo njeje Němska železnica za něhdźe 31 000 ranžěrarjow lokomotiwow spokojacy tarifow­y namjet předpołožiła. Po woli GdL měli woni widźomnje lěpšu mzdu dóstawać. Železnica tole dotal jako nje­zapłaćomne wotpokazuje.

Koalicija tolaza „genocid“

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Unija a SPD chcetej masaker na Armenjanach před 100 lě­tami nětko tola „mordarstwo ludow“ mjenować. Nawodnistwje wobeju frakcijow předpołožištej zapósłancam dźensa namjet formulacije. W nim rěka, zo je tehdyši­ turkowski režim 1915 w osmanskim Konstantinopelu započał, zaměrnje wjace hač milion Armenjanow wuhnawać a wutupjeć. „Jich wosud je přikładny za stawizny zaničowanja ludow, etniskich čisćenjow, wuhnawanja a genocida, z kotrymiž je 20. lětstotk na hrózbne wašnje charak­terizowany.“ Turkowska sama­ je po­tomnikam napřećo šła. Premier Ahmet Davutoglu rjekny, „začu­wamy sobu ból wnukow a prawnukow Armenjanow, kotřiž su na deportacijach 1915 žiwjenje přisadźili“. Genocid pak wón masaker mjenował njeje.

Napinanja Europy trěbne

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Wšudźe pytaja za wupućemi, kak smjerći ćěkancow zadźěwać

Berlin (dpa/SN/K). Dźiwajo na njepřestajnu žołmu ćěkancow, wosebje z krizowych krajow Bliskeho wuchoda a předewšěm hladajo na tragiske łódźne nje­zboža z mortwymi po wjele stach, wicekancler Sigmar Gabriel (SPD) Europsku uniju namołwja, ze zhromadnym na­pinanjom tomule wuwiću znapřećiwić. „Šefojo statow a knježerstwow dyrbja štwórtk na swojim wurjadnym schadźowanju samsnu rozsudźenosć wopokazać kaž za zmištrowanje financneje krizy“, předsyda SPD zwurazni, „nětkole njeń­dźe wo škit wonkownych hranicow Europy­. Dźe wo to, wjele ludźom žiwjenje wuchować.“ Trěbna je wobšěrna opera­cija namórnistwa, z kotrejž wuchowa ćěkancow­ před zatepjenjom, sej Gabriel žada­. Tohorunja dyrbi so w krajach, zwotkelž ludźo přez morjo ćěkaja, ze­sylnić škit před nješwarnymi pašowarjemi a wikowarjemi z ludźimi. „Čłowjeska katastrofa na Srjedźnym morju je na­ležnosć cyłeje Europy, moralisce kaž tohorunja politisce.“

Proces zahajeny

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:
Lüneburg (dpa/SN). Jedyn z poslednich wulkich procesow w zwisku ze złóstnistwami nacionalsocialistow zahaji so dźensa na Lüneburgskim krajnym sudnistwje. 93lětnemu něhdyšemu SSowcej Oskarej Gröningej wumjetuja pomoc při morjenju­ znajmjeńša 300 000 ludźi w něhdyšim kaceće Auschwitz. Mjez při­tomnym­i na sudniskej žurli běchu tež někotři přežiwjeni lěhwa z wjacorych krajow. Tež zajim medijow je jara wulki. Gröning bě w Auschwitzu pomhał, wot jatych zawostajene wačoki zrumować a přepytać. W nich namakane pjenjezy přepokazachu SS. Gröning je pječa zwól­niwy­ so wuprajić.

To a tamne (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Nimale tři hodźiny je ćeknjeny byk železniski wobchad mjez Sindelfingenom a Böblingenom njedaloko Stuttgarta lemił. Skoćo bě z pastwy twochnyło a běhaše po měsće. Agresiwnje da so wone do pěškow a policistow, kotřiž chcychu je popadnyć. Nichtó so na zbožo njezrani. Skónčnje zaběža so byk na kolije. Skótnem­u lěkarjej so poradźi jeho pohłušić. Za wottransport byka na pastwu pak trjebachu kran a nakładne awto.

Za sławnej mórskej potworu Nessie w Šotiskej móžeš nětko tež wirtuelnje pytać. Předewzaće Google je ze swojimi kamerami při jězoru Loch Ness było. Wot dźensnišeho móža jón ludźo přez słužbu Street View přepytać. Runje dźensa před 81 lětami, 21. apryla 1934, bě no­wina Daily­ Mail snadź najsławniše foto Nessie wozjewiła. Zamołwići wočakuja nětko tež wja­ce wopytowarjow při jězoru.

Łužica (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Wirtuelnje po muzeju

Choćebuz (dpa/SN/ch). Tójšto eksponatow z wobstatka něhdźe 50 braniborskich muzejow a archiwow hodźa so mjeztym internetnje wotwołać. Dźěłowy kruh Braniborska digitalna je poskitk dźensa dopołdnja w Podstupimje prěni króć předstajił. „Tak smědźa tež mjeńše muzeje swoje zběrki njewotwisnje wot aktualnych wustajeńcow wirtuelnje w interneće předstajić“, rozłoži nawoda projekta Ulf Preuß. Wuměłstwo pokazuje so na platformje www.museum-digital/brandenburg.de. Zastupjeny je tohorunja Serbski muzej w Choćebuzu ze zběrku serbskeje ludoweje kultury a pism­owstwa.

Kónc zwady njewotwidźomny

Knježerstwje Čěskeje a Pólskeje stej so dźensa w Praze k zhromadnemu wuradźowanju zešłoj. Do toho witaše čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka (prědku napraw­o) swoju pólsku koleginu w zastojnstwje Ewu Kopacz. Při konsultacijach wobjednaw­achu mjezynarodne problemy runje tak kaž dalše polěpšenje tradi­cionalnje dobrych poćahow mjez woběmaj krajomaj. Foto: dpa/Petr David Josek

Hollande chcyłzwadu rozrisać

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:
Paris (dpa/SN). Francoski prezident Francois Hollande chcył zwadu z Moskwu wo dodawanje dweju wójnskeju łodźow Ruskej rozrisać. Na swjatočnosći k stotej róčnicy masakra na Armenjanach přichodny pjatk budźe wón w tutej naležnosći w Armenskej z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom rěčeć, kaž wón francoskim nowinarjam rjekny. Ruska bě w Francoskej łódźi, kotrejž nosytej he­likoptery, skazała a zdźěla hižo zapłaćiła. Konflikta na wuchodźe Ukrainy dla pak njeje Francoska na ćišć NATO prěnju łódź kaž planowane loni w nowembru Ruskej přepodała. Wobě łódźi płaćitej hromadźe wjace hač miliardu eurow.

Mjezsobne wumjetowanja

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:
Kijew (dpa/SN). W konflikće na wu­cho­dźe Ukrainy sej jednotki knježerstwa a proruscy separatisća mjez sobu wumjetujetej, zo zasadźatej w krizowej kónčinje­ Donbas ćežke brónje. Rěčnik armeje­ rozprawja wo nadpadach sepa­ra­tistow z mjetakami granatow. Zběžkarjo rěča po informacijach powěsćernje Interfax wo granatach kalibra 120 milimetrow ze stron armeje. Poprawom dyrbjeli wšitke ćežke brónje po Minšćanskim mě­row­y­m planje dawno z kónčiny cofnjene być. Najebać zrěčenje dochadźa tam nimale wšědnje k ranjenjam srjedź fe­bruara wujednaneho přiměra. Tež kónc tydźenja su sej zaso mjezsobnu winu na třěleńc­ach dawali. Po trochowanju UNO je tam dotal 6 000 ludźi zahinyło.

Opozicija dobyła

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:
Helsinki (dpa/SN/K). Liberalna opoziciska strona je wčerawše parlamentne wólby w Finskej dobyła. Po nachwilnym kónčnym wuslědku docpě Strona centruma 21,1 procent wšěch hłosow, z čimž bu najsylniša móc. Druhe městno wobsadźi konserwatiwna strona dotalneho ministerskeho prezidenta Alexandera Stubba z 18,2 procentomaj před pra­wicarsko-populistiskej Stronu Finow ze 17,6 procentami. Stubb bě swoju po­ražku hnydom po prěnich prognozach přizna­ł. Z nowym premierom stanje so prawdźepodobnje předsyda Strony centruma­ Juha Sipilä. Jeho partnerojo w knježerstwje móhli socialdemokraća (16,5 procentow) abo prawicarscy po­pulisća być. Sipilä zhromadne dźěło z přećiwnikami EU njewuzamkuje.

nawěšk

nowostki LND