To a tamne (15.07.15)

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Bjez chłostanja wostanu w Kaliforniskej přichodnje ći, kotrymž je trawnik wuschnył. Guwerner stat USA je zakoń podpisał, kotryž komunam zakazuje tajke chłostanja wuprajić. Dotal běchu w někotrych kónčinach kraja wobydlerjam zanjechanych a njerjanych zahrodow dla pjenježne pokuty napołožili. Guwerner je nětko wukazał, wo 25 procentow mjenje wody přetrjebać. Kaliforniska ćerpi hižo něšto lět wulkeje suchoty dla.

Pozdatny pokład piratow před pobrjohom Madagaskara njeeksistuje. Tole su fachowcy UNESCO zwěsćili. Namakana 50 kilogramow ćežka dula slěbra je we woprawdźitosći wołojowy blok k poćežowanju. Pozdatny wrak piratoweje łódźe je so jako dźěl skóncowaneho dźěla přistawa wukopał. Mustwo ameriskeho slědźerja Barryja Clifforda bě namakanku w juniju wulce prezentowało.

Łužica (15.07.15)

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Proces so nachila

Choćebuzu (dpa/SN/ch). Po pašowanju nimale sydom milionow njezacłowjenych cigaretow z Pólskeje do Braniborskeje so Choćebuski proces přećiwo 36lětnemu mužej dawkoweho potajerstwa dla nachila. Dźensa připołdnju přednjesechu pledoajejej, kaž krajne sudnistwo­ zdźěla. Statne rěčnistwo wobskorženemu wumjetuje, zo je cyłkownu dawkowu škodu něhdźe 1,5 milionow eurow zawinił. Wot lěta 2011 do 2012 je z Pólskeje pochadźacy jako hłowa pašowanskeje cwólby transporty sobu organizował. Wobskorženy wšak wumje­towanja prěje.

Hrajnišćo za krimi

Bamž chudych wopytał

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Južna Amerika (B/SN). W Ekuadorje, na prěnjej staciji swojeho pućowanja, je so bamž Franciskus z tamnišim prezidentom Raphaelom Correa zetkał. Tón prošeše swjateho wótca wo podpěru w boju přećiwo chudobje a swojeje hospodarskeje politiki. Opozicija a škitarjo wobswěta wočakowachu wot njeho jasne steji­šćo k swobodźe měnjenja a ke škitej dešćoweho lěsa.

W Boliwiskej metropoli Santa Cruz de la­ Sierra swjećeše bamž z třomi milionami wěriwych Božu mšu pod hołym njebjom. Wěnował je so tež wuwołanym jastwam Palmasola, hdźež žiwori 5 300 jatych. W Paraguayskim Asunciónje zetka so z najchudšimi wobydlerjemi měšćanskeho dźěla, kotryž steješe njedawno hišće pod wodu.

Na wulkej Božej mši w parku Nu-Guazu běchu mjez třomi milionami putnikow 300 000 z Argentinskeje. Před woł­­ta­rjom běše wosebity sektor za zastupjerjow narodnych mjeńšin a indianskich ludowych skupin rezerwowany. Jich prošeše wo wodaće za njeskutki zašłosće, kotrež bě jim katolska cyrkej načiniła.

Zrěčenje wotzamknyli

W francoskej stolicy Parisu su dźensa z paradu „Dźeń Bastille“ woswjećili. Lětadła wójska zwobraznichu nad centrumom barby francoskeje chorhoje. 14. julija 1789 běchu wobydlerjo města hidźenu twjerdźiznu Bastille zdobyli a tak francosku rewoluciju zahajili. Mjez wobdźělnikami parady bě tež tuta jednotka z Mexika. Prezident Mexika bě oficialny hósć najwjetšeho francoskeho swjatka. Foto: dpa/Michel Euler

Z Iranom so dojednali

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Wien (dpa/SN). Lěta trajaca zwada z Iranom wo toho atomowy program je po wobćežnych jednanjach skónčena. Kraje UNO z prawom na weto kaž tež Němska su so z Iranom we wažnym prašenju zniženja jadrowych kapacitow islamskeje republiki dojednali, kaž dźensa we Wienje zdźělichu. Iran je zwólniwy, swój atomowy program raznje redukować. Za to wšelake mjezynarodne sankcije přećiwo Iranej zběhnu. Tež 36 lět trajacy konflikt mjez Iranom a USA je skónčeny. Hłownje chcychu tomu zadźěwać, zo móhł Iran swójsku atomowu bombu twarić. Israelska wonkowna ministerka Zipi Chotoveli je dojednanje z Iranom mjeztym „historisku kapitulaciju“ mjenowała. W Israelu su přeswědčeni, zo Iran atomowu bombu twari, zo móhł Israel zničić.

Gabriel zrěčenje ze Chinu podpisał

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Peking (dpa/SN). Němska a China chcetej při wutwarje inowatiwnych indu­stri­jow a při digitalizowanju produkciskich rjećazow wušo hromadźe dźěłać. Wotpowědne zrěčenje je hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) dźensa při zaha­jenju swojeho dwudnjoweho wopyta z chinskim ministrom za industriju Miaom Weiom podpisał. China so hižo dlěši čas wo wuše hospodarske styki z Němskej při wuwiću „Industrije 4.0“ prócuje, kaž splećenje produkcije na wšelakich městnosćach a krajach mjenuja. Wobmyslenja maja předewzaća hišće w prašenju wě­stoty datow a spěšnosće chinskeho interneta. Gabriela přewodźa wysokorjadna delegacija němskich předewzaćow.

Gauck Irsku pochwalił

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Dublin (dpa/SN/K). Zwjazkowy prezident Joachim Gauck přebywa tři dny na statnym wopyće w Irskej. Prezident Michael Higgins přiwita jeho wčera z wojerskej česću. Popołdnju zetka so Gauck z premierom Endom Kennyom. Wysoki hósć pochwali reformowy kurs Irskeje w financnej krizy jako přikładny za druhe staty EU. „Z rozsudnymi naprawami je so Irskej poradźiło, swoje hospodarstwo spěšnje zestabilizować“, wón zwurazni. Zdobom witaše Gauck Brüsselske dojednanja wo tym, zahajić jednanja wo dalšim pomocnym pakeće za Grjeksku. To swědči wo tym, zo „wobsteji zwólniwosć, kročić zhromadnje po europskim puću“.

W Grjekskej rosće spjećowanje

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Premier Tsipras na podpěru opozicije pokazany

Brüssel/Athen (dpa/SN/K). Dojednanje je docpěte – we wobłuku euroskupiny – pod kotrymi wuměnjenjemi dać Grjekskej třeći pomocny paket we wysokosći 82 do 86 miliardow eurow. Po wšěm zdaću pak nochcedźa w kraju samym tak bjeze wšeho za to sobu ćahnyć. Ministerskemu prezidentej Alexisej Tsiprasej duje jěry wětřik mjezwoči, tež ze swójskeho knježerstwoweho lěhwa. Dźěłarnistwo statnje přistajenych namołwi k cyłostatnemu stawkej.

Guzmán pomocnikow měł

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Mexiko-city (dpa/SN). Při swojej spektakularnej ćěkańcy z mexikanskeho jastwa měješe drogowy boss Joaquín Guzmán pomocnikow z rjadow wěstotneho personala. Jenož tak bě móžno, wulce zawěsćeny a wobstražowany kompleks wopušćić, rjekny nutřkowny minister Ángel Osorio Chang nowinarjam. Direktora jastwa su mjeztym pušćili. Woswobodźenje mócneho nawody drogoweho kartela je krajej „wulka blamaža“, minister rjekny. Guzmán bě minjenu sobotu přez tunl ćeknył, kiž běchu njeznaći hač k jastwu ryli. Twar je 1,5 kilometrow dołhi, 1,70 metrow wysoki a 80 centimetrow šěroki. Tunl je z připrawu za přewětrjenje a ze swěcu wuhotowany. Pytanje za Guzmánom njebě dotal wuspěšne.

To a tamne (14.07.15)

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Kuriozna namakanka w žołdku mortweho krokodila: Wědomostnicy su při pa­tologiskim přepytowanju zemrěteho krokodila Maxa 20 pjenježkow z časa NDR našli. Nimale 60lětny krokodil bě 6. julija w Drježdźanskej coologiskej zahrodźe zahinył. Wopytowarjo běchu stajnje zaso pjenjezy do wodoweho bazenka mjetali. Zemrěł pak je Max ćežkeho zahorjenja płucow a zhibadłow dla.

Skóncowaneho busa dla, w kotrymž sedźa „płachty woblečeni ludźo“ su w Delnjej Sakskej policiju k parkowanišću při awtodróze A 1 wołali. Kaž so wukopa, jednaše so wo skupinu mnichow rjadu Hare-Krishna z Wulkeje Britaniskeje, kotřiž běchu na dompuću ze Skandinawiskeje. Po puću běchu z historiskim busom, kotryž měješe tójšto techniskich njedostatkow, kaž policija zwěsći. Zastojnicy přewodźachu bus hač k porjedźerni.

nawěšk

nowostki LND