Łužica (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Wjesny předstejićel wotstupił

Lubnjow (dpa/SN/ch). Wjesny předstejićel Lubnjowskeho wjesneho dźěla Dłopje (Kittlitz) Bernd Elsner je póndźelu wotstupił, kaž wokrjes Hornje Błóta-Łužica informuje. Dłopje stachu so znate, dokelž ma tam w spěchowanskej šuli dom za ćěkancow nastać. Lubnjowski mě­šćanosta Helmut Wenzel (njestronjan) bě w tym zwisku hrožace listy dóstał. Elsner njeje so k wotstupej dotal hišće wuprajił. Dłopje maja 137 wobydlerjow, z třomi přisłušacymi gmejnskimi dźělemi je jich cyłkownje 370. W domje ćěkancow ma w přichodźe 130 ludźi bydlić.

Wočakuja wusud

Zwjazkarstwoso distancuje

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/CoR). Zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany distancuje so wot wobydlerskeje iniciatiwy Greenpark, byrnjež­ sej zwjazkarjo runja iniciatiw­nikam decentralne zaměstnjenje požadarjow azyla žadali, štož bě tež tema demonstracij­e 9. apryla před Budyskim krajnoradnym zarjadom (SN rozpra­wja­chu). „Zasadnje pak distancuje so zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany wot prawicarskich a rasistiskich wuprajenjow kaž tež wot wothódnoćenja a po­wšit­kownych wuprajenjow wo ćěkancach. Aktiwnje njejsmy to pola wobydlerskeje iniciatiwy Greenpark dotal spóznać móhli. Mnozy aktiwni akterojo z prawicarskeje sceny běchu mjez demonstrantami 9. apryla. (...) Zwjazkarstwo njebudźe so tuž na dalšich demonstracijach inicia­tiwy před krajnoradnym zarjedźe wobdźěleć“. Takle piše regionalna koor­dinatorka zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany Manja Richter w zdźělence. Zwjazkarjo pak přeprošeja wobydlersku iniciatiwu Greenpark, nastupajo temu Greenpark hromadźe dźěłać.

W Južnej Koreji su dźensa wjace hač 300 ludźi wopominali, kotřiž běchu so runje před lětom při podnurjenju přewozneje łódźe Sewol zatepili. Najwjetši dźěl smjertnych woporow běchu šulerjo na rjadowniskej jězbje. Po žarowanskej swjatočnosći w přistawnym měsće Jinda podachu so přiwuzni z łódźu na městno katastrofy. Foto: dpa/Ahn Young-joon

Dale rěčeli

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Lübeck (dpa/SN/K). Na druhim dnju swojeho schadźowanja w měsće Hansy su wonkowni ministrojo statow G 7 – nětko hromadźe z ameriskim šefdiplomatom Johnom Kerryjom – po zhromadnym wulěće z łódźu dale wuradźowali. Po informaciji němskeho won­kowneho ministra Franka-Waltera Steinmeiera (SPD) su swětowe konflikty a krizy – tak nastupajo Ukrainu na Iran – w srjedźišću stali. Rěčeli su tež wo boju přećiwo eboli a wo maritimnej wěstoće. Něhdźe 3 500 policistow je schadźowanje škitało. Hač na małe zražki wočakowan­e krawale wuwostachu. Zwjazk „Stop G 7“ je wčera wječor swoje akcije přećiwo zetkanju­ zakónčił. Po słowach rěčnika zwjazka Christopha Kleina chcychu „wotnětk­a wěstotnym mocam do mě­sačka hladać dać“.

Wjace migrantow přiwzać

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Před Libyskej najskerje 400 ćěkancow zahinyło

Rom/Berlin (dpa/SN/K). Dołhož teroristiska milica Islamski stat w rjedźe krajow Bliskeho wuchoda mordujo wójnu wjedźe, budu ludźo z nich ćěkać. Zo je to samo chětro strašne, wo tym swědči nazornje kaž bolostnje powěsć, zo je na wšěch 400 ludźi, mjez nimi tójšto dźěći, prawdźepodobnje zahinyło, jako bě so jich łódź póndźelu před libyskim přibrjohom powróćiła. Italska přibrjóžna straža zdźěli, zo zamó 144 žonow a muži wuchować. Njezbožo je najwjetše po katastrofje w oktobru 2013 z 360 mortwymi a zbudźi znowa wulku diskusiju wo po­litice Europy napřećo ćěkancam.

Tuchwilu přichadźa do Italskeje wjele tysac migrantow předewšěm z krajow južnje Sahary a ze Syriskeje. Mnohe łódźe wopušćeja Libanon. Wot pjatka sem je přibrjóžna straža 8 500 ludźi wucho­wała. W Italskej su mnohe přijimanske lěhwa dospołnje přepjelnjene. Na Lampedusy žiwori 1 400 ćěkancow w lěhwje, kotrež je za 250 myslene było.

Kuba wita rozsud USA

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Havanna (dpa/SN). Knježerstwo Kuby wita rozsud USA, kraj z lisćiny terorizm podpěracych statow šmórnyć. Rěčnik knježerstwa w Havannje mjenowaše to „prawu kročel“. Prezident USA Barack Obama bě wčera rozsudźił, Kubu po 33 lětach z lisćiny šmórnyć, kaž Běły dom zdźěli. Je to dalša kročel k přibliženju wobej­u statow, kotrejž běštej swoje po­ćahi 1961 přetorhnyłoj. Obama bě tole njedawno na zetkanju z prezidentom Kuby Raúlom Castrom připowědźił. Na terorowej lisćinje steja tuchwilu Iran, Syriska a Sudan. Kubu běchu 1982 zapisali, dokelž je baskiskich separatistow a kolumbiskich zběžkarjow podpěrała.

Hišće tójšto městnow

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Ličba swobodnych wukubłanskich městnow w Němskej je tak wulka kaž hišće nihdy. Tole wuchadźa z rozprawy wo powołanskim wukubłanju, kotruž je zwjazkowy kabinet dźensa schwalił. Po wšěm Zwjazku je 37 101 njewobsadźene wukubłanske městno, štož je dźesać procentow wjace hač loni. Předewšěm mjez maturantani zwólniwosć, powołanje nawuknyć, woteběra.

Brónje do Litawskeje

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Vilnius (dpa/SN). Němska chce Litawskej dwanaće tankowych hawbicow typa 2000 předać. Tole je zwjazkowa ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) dźensa na wopyće w stolicy Vilniusu připowědźiła. Litawska swoje wójsko tuchwilu masiwnje z nowymi brónjemi wuho­tuje, dokelž čuje so konflikta na Ukrainje dla wot swojeho ruskeho susoda chětro wohrožena.

Plan předpołožili

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:
Kijew (dpa/SN). W konflikće na wu­chodźe Ukrainy je knježerstwo w Kijewje proruskim separatistam na Donbasu plan za cofnjenje dalšich bróni předpołožiło. Nimo toho chcyło trajne wobkedźbo­wanske dypki zarjadować, zo móhło přiměr bróni lěpje kontrolować. Separatisća porno tomu Kijewskemu knježerstwu wumjetuja, zo nima přeco hišće plan za politisk­e rozrisanje konflikta.

To a tamne (15.04.15)

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Wosrjedź awtodróhi parkować smědźa wopytowarjo 13. junija składnostnje planowaneho Dnja Zwjazkoweje wobory w sewjerohessenskim Fritzlaru. Wočakowanych 100 000 hosći dla njewidźa tam žaneje hinašeje móžnosće hač 26 kilometro­w dołhi wotrězk A 49 do wo­beju směrow zawrěć a jako hoberske parkowa­nišćo zarjadować. Busy maja wopytowarjow do kaserny wozyć.

Trójniki porodźiła je kruwa w badensko-württembergskim Fischerbachu. Je to mała sensacija, kaž fachowcy ratarskeho ministerstwa informuja. Móžnosć tajkeho poroda wučinja runje 0,007 procentow. Spočatnje so starosćachu, zo móhli ćelatka přesłabe być. Mjeztym pak wone zhromadnje z tamnymi na pastwje ra­tarja skakaja. Fachowcy chcedźa nětko wobkedźbować, hač maja ćelata-trójniki wosebje wuski zwisk mjez sobu.

nawěšk

nowostki LND