Steinmeier za měr na Bliskim wuchodźe

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:
Gaza-město (dpa/SN/K). Na swojej wuprawje po Bliskim wuchodźe je won­kowny minister Frank-Walter Steinmeier dźensa na wopyće Gazaskeho pasma. Nimale­ lěto po tamnišej wójnje z nimale 2 200 mortwymi ćerpi wobydlerstwo husće wobsydleneho palestinskeho teritorija přeco hišće pod jeje sćěhami. Nowo- natwar njedźiwajcy hoberskeje financneje podpěry z wukraja lědma postupuje. Wčera přebywaše politikar SPD mjez druhim w Kraju zapadnje Jordana, hdźež warnowaše před nowej wójnu Gazy dla. Połoženje je znowa jara strašne. Israel­čanow a Palestinjanow Steinmeier namołwi, wobnowić wjaznjeny měrowy proces a zaso ze sobu jednać. Dźens wječor­ poda so minister do Parisa.

Schmidt: Putin by na wjeršk słušał

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN/K). Něhdyši kancler Helmut Schmidt (SPD) ma wjeršk G 7, kotryž započnje so 7. junija w bayerskim Elmauwje, za „mało zmysłapołny“, hdyž so Ruska na nim njewobdźěli. „Moje wočakowanja su wobmjezowane“, rjekny wón nastupajo móžne wuslědki zetkanja. „Nadźijomnje njenalija šefojo statow a knježerstwow ukrainskeje krizy dla wolij do wohenja. To žno bych spokojom był.“ Schmidt wupraji so přeswědčeny wo tym, zo by ruski prezident Wladimir Putin přeprošenje­ na wjeršk sćěhował, bychu-li w přistojnej formje sposrědkowali. 96lětny­ starokancler rjekny: „Widźu jasnje, zo čuje so Putin tohodla ranjeny, dokelž­ zapad jeho chutnje njebjerje.“

Přihotuja nowy koncept

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Wot apryla 2014 ma Serb a Domowinjan Jan Šurman w Choćebuskej radnicy wažnu funkciju. Po tym zo bě dlěši čas w měšćanskim zarjad­ni- stwje jako społnomócnjeny za serbske naležnosće dźěłał, je mjeztym nimale lěto zamołwity za integraciju. Na posedźenju měšćanskeho parlamenta minjeny štwórtk poda wón prěnju rozprawu wo swojim dźěle w minjenym lěće a wo problemach a powšitkownym połoženju integraciskeje politiki w delnjołužiskej metropoli. Zapósłancy a hosćo zhonichu, zo bydli a dźěła w Choćebuzu tuchwilu 7 354 ludźi ze 125 krajow, štož su 4,4 procenty wšeho wobydlerstwa. Cyle horjeka na lisćinje migrantow steja Polacy, Ukrainjenjo­ a Rusojo. Nimo toho studuje 1 639 młodych ludźi ze 84 krajow swěta na Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu. To je 13 procentow wšěch dohromady 6 678 Choćebuskich studentow.

To a tamne (01.06.15)

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Marihuanu w płokanskej mašinje zabył je 19lětny w Frankfurće nad Mohanom. Sobudźěłaćerjo wobchoda za elektroniku wzachu staru mašinu sobu, po tym zo běchu nowu přiwjezli. Jako so do zawoda wróćichu, čujachu woni sylnu wóń a namakachu w płokawje titku z 50 gramami wopojneho jěda. Z wurěču, zo je drastu w mašinje zabył, chcyše sej młody muž drogi zaso wotewzać. To pak čakaše hižo policija, zo by jeho sobu wzała.

Hotowu drohoćinku našli su sobudźěłaćerjo recyclingoweje firmy mjez elektroniskimi nastrojemi, kotrež bě wudowa po smjerći muža přiwjezła: prěni kompjuter Apple z lěta 1976. Runje 200 eksemplarow tohole typa běchu swój čas twarili. Firmje so poradźi, nastroj za 180 000 eurow zajimcej předać. Połojca wunoška přisteji po zasadach firmy da­rićelce. Ta pak njebě mjeno zawostajiła.

Łužica (01.06.15)

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Dalše twarske dźěła při Nysy

Žitawa (SN/ch). Při łužiskej Nysy w Žitawje zaso twarja. Mjez Chopinowej a Měrowej hasu zwuporjedźeja na němskim boku pobrjóžne skłoniny. Wotnošeja tam sedimenty a nasypuja kamjenje. Tak móže rěka přichodnje wjace wody wotwjesć, bjez toho zo dóńdźe k škodam. Zdobom wobnowjeja brjohowu liniju z lěta 1987. Dźěła maja w oktobru zakónčene być a płaća něhdźe 450 000 eurow. Wulka woda minjenych lět je brjóh łužiskeje Nysy jara wobškodźiła. Rěka twori mjezu mjez Němskej a Pólskej. Dodźerženje pobrjóžneje linije kontroluje němsko-pólska namjezna komisija. Wona planuje a koordinuje tež dalše škitne naprawy přećiwo wulkej wodźe.

Kolokwij za wučerjow

Pokład nazhonjenjow zbližić

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Wažnišo je nětko rólu SED a jeje nawodnistwa přepytować, hač so – kaž časćišo w zašłosći – jeno ze stasi a jeje informelnymi informantami zaběrać. Trěbna je kultura wopomnjeća, kaž je sej tole­ před lětami nětčiši zwjazkowy prezident­ Joachim Gauck na Budyskim forumje žadał.

Budyšin (ML/SN). Zwjazkowy społnomócnjeny za podłožki bywšeje stasi w NDR Roland Jahn wuzběhny tole wčera popołdnju na 26. Budyskim forumje. Pokład nazhonjenjow politiskich jatych a wojowarjow wo wobydlerske prawa w NDR ma so wosebje młodźinje zbližić a zwužitkować, zo by wona na signale stracha před ewentuelnej diktaturu sensibilizowana była. Na Budyskim forumje skedźbnichu rěčnicy a diskutanća na wažnosć, zo so stawizny NDR wobšěrnišo abo docyła w šulskej wučbje wobjednawaja. Młodźina dyrbi wažnosć demokratije a wuznam swobody a jeju zakitowanje spóznać, rjekny dr. Anna Kamin­sky, jednaćelka zwjazkoweje załožby za přeslědźenje diktatury SED. Trěbne su tež dialogi mjez skućićelemi a přesćěhanymi, bjez nich njeje wodawanje móžne, kaž na podijowej diskusiji wuzběhnychu.

Znajmjeńša wosom mortwych, tójšto zranjenych a wulku wěcnu škodu je sej bombowy nadpad na hotel Babylon w irakskej stolicy Bagdadźe žadał. Minjenu nóc běchu­ na parkowanišću před hotelom wjacore bomby rozbuchnyli. Policija tuka na wojowarjo­w teroristiskeje milicy Islamski stat, kotraž je mjeztym wulki dźěl Iraka­ zdobyła. W hotelu bydla předewšěm wukrajnicy. Foto: dpa/Hadi Mizban

Britiski premier w Němskej

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Na swojej wuprawje po krajach EU załoži britiski premier David Cameron dźensa do Berlina. Kanclerce Angel Merkel (CDU) rozłoži wón reformy za Europsku uniju, kotrež přewjesć sej London žada, zo móhła Wulka Britaniska z čłonom EU wostać. Wo tym chce Cameron, zesylnjeny z wólbnym dobyćom konserwatiwneje strony, najpozdźišo 2017 wothłosować dać. Zo njeby k wustupej Wulkeje Britaniskeje z EU dóšło, pomina sej Cameron daloko sahace změny. Tak měli so migrantam socialne wukony wobmjezować. Dale zasadźa so wón za wjetšu suwerenitu jednotliwych statow w zhromadźenstwje. Merkel tajke korektury dotal wotpokazuje.

Rom (dpa/SN). Italska mórska wuchowanska słužba je zhromadnje z wukrajnymi wójnskimi łódźemi w šěsć wšelakich akcijach cyłkownje 741 ćěkancow před pobrjohom Sicilskeje wuchowała. Woni běchu so z Libyskeje z gumijowymi čołmami a jednej łódźu na puć podali, kaž powěsćernja Ansa rozprawja. Na wuchowanskej akciji wobdźělena bě tež němska fregata „Hessen“. Kaž Zwjazkowa wobora zdźěla, móžeše łódź cyłkownje 166 wosobow z mórskeje nuzy wuchować. Wojacy zničichu nimo toho dwaj gumijowej čołmaj, kotrejž běštej bjez ludźi na morju­. Marina wobhla­dowaše čołmaj­ jako wohroženje druhich łódźow na morju.

Steinmeier na Ukrainje

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:
Kijew (dpa/SN/K). Němski wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) je dźensa a jutře na wopyće Ukrainy. Jeho naležnosć je, pohonić zwoprawdźenje Minšćanskich měrowych dojednanjow. Přiměr, wobzamknjeny za wuchod kraja, bywa spochi łamany. Boje mjez ukrainskimi jednotkami a proruskimi mocami žadaja sej přeco zaso mortwych. Organizacija Amnesty International winuje wobě stronje, zo třělatej. Dźensa rěči Steinmeier z ukrainskim prezidentom Petrom Porošenkom a premierom Arsenijom Jacenjukom­, jutře­ poda so do industrijneje metropole Dnjepropjetrowska. Politikar SPD rjekny, zo čakaja na Ukrainu rozsudne dny za politiske a financielne zestabilizowanje. Němska chce so při tym solidarna wopokazać.

nawěšk

nowostki LND