CDU kruće poboku hórnikow

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Zapósłancy frakcijow CDU Sakskeho a Braniborskeho krajneho sejma su zhromadnu dźěłowu skupinu wutworili – na dobro dalšeho wudobywanja brunicy a za zachowanje milinarnjow.

To a tamne (27.05.15)

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Plahowar nukli w durinskim Saalfeldźe změje přichodnje snano tójšto dorosta. Něhdźe 150 jeho nukli skakaše po jeho zahrodźe, po tym zo běchu njeznaći pukloty zwočinjeli. Kaž policija zdźěli, je 43lětny wobsedźer swoje zwěrjata sam zaso łójił a do puklotow stykał. Dokelž wón nukle hewak po splahu dźělene dźerži, je lochce móžno, zo wone jemu po wjacorych hodźinach na swobodźe bórze bohaty dorost wobradźa.

Samopaslena atrapa bomby za dźěćace narodniny je so w Dortmundźe wo zasadźenje policije postarała. Pěšcy nańdźechu blisko kazina tobołu z podhladnym wobsahom. Policija wokolinu zašlaha a skaza rumowarjow bombow. Młoda žona so přizjewi a situaciju rozjasni. Wona bě atrapu spasliła a w tobole schowała a nalěpk „dźěćace narodniny“ na nju zlěpiła. Policiji wšak za swjećenjom njebě.

Łužica (27.05.15)

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Nowa marka za festiwale

Lubin (dpa/SN/ch). Města Lubnjow, Łukow­ a Lubin chcedźa swoje wuměłstwowe festiwale přichodnje zhromadnje zwičnjeć. „Wuwili smy za to marku Wuměłstwowy rum Błóta“, wobkruća Anika Schäfer, nawodnica projekta za kulturne spěchowanje we wokrjesu Dubja-Błóta. Nowa marka ma efektiwniše a naročniše wabjenje podpěrać. Lubin zarjaduje prawidłownje festiwal Aquamediale. W Lubnjowje přewjeduja Błótowski ateljej a we Łukowje Spektralu. Prěnju zhromadnu wabjensku akciju planuja spočatk junija w Berlinje.

Stawk rozšěrjeny

Serbski wokrjes?

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Podstupim/Choćebuz (SN/JK). Za lěto 2019 planowana wokrjesna reforma w Braniborskej wubudźa hižo nětko horce diskusije. Wšelake namjety za nowu strukturu w Braniborskej wjedu ke kontowersam tež w jednotliwych stronach. Po prěnich namjetach knježerstwa měli města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru­ a Brandenburg zhubić status bjezwokrjesnosće. Nowe wokrjesy měli so rjadować centralnje wokoło Berlina­, štož pječa lěpšu zarjadnisku komunika­ciju zaruča. Wosebitosć by był nowy wokrjes wokoło Choćebuza. W nim by sydlenski rum Serbow w jednym wokrjesu­ zjednoćeny był. Tuchwilu je sydlenski rum Serbow w Braniborskej hišće na tři wokrjesy rozdźěleny. Planowana struktura móhła so hladajo na serbske prašenja pozi­tiwnje wuskutkować. Za tajki rozsud móhła wotpowědna reakcija zamołwitych za serbske naležnosće w Braniborskej, ale tež w Domowinje doskónčny rozsud­ na dobro Serbow wobwliwować.

Přichodne struktury njejsu hišće rozsudźene, ale wjace hač dźesać wokrjesow Braniborska w přichodźe njezměje.

Přikładne města

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Zhorjelc (SN). Hnydom štyrjo požadarjo z Hornjeje Łužicy su docpěli druhe koło zwjazkoweho syćoweho programa „An­ga­žow­ane město“.

Z cyłkownje 272 požadanjow postajichu jurorojo 55 předewzaćow, mjez druhim Budyski Kamjentny dom, towarstwo Sony za žiwjenje w Habrachćicach-Neugersdorfje, Zhorjelske towarstwo Zhorjelc za swójbu a Socialnu syć Łužica w Běłej Wodźe.

Hač do kónca julija maja wuzwoleni chwile swoje koncepty dale wuwiwać. Za to­ dóstanu hač do 2 000 eurow a fachowu podpěru programowych partnerow. Kónc awgusta projekty za spěchowansku dobu wuzwola. Te so potom tři lěta z hač do 50 000 eurami na stejnišćo spěchuja. Zaměr programa je sylnić čestnohamtske dźěło w komunach a njepodpěrać jednotliwe projekty, ale spěchować kooperaciju organizacijow, iniciatiwow a komunow. Program spěchuja z třomi milionami eurow Herberta Quandtowa załožba BMW, Roberta Boschowa za­łožba, Generali-fonds přichoda kaž tež zwjazkowe ministerstwo za swójby, seniorow, žony a młodźinu a dalši.

Za homoseksualne mandźelstwa

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Po jasnym wuslědku ludoweho wothłosowanja w katolskej Irskej za dospołne runostajenje homoseksualnych partnerstwow z klasiskim mandźelstwom jewja so tež w Němskej přiwisnicy tajkeje reformy, samo w koaliciji CDU/CSU. Zapósłanc CDU w zwjazkowym sejmje Jens Spahn wupraji so runje tak za noworjadowanje kaž zwjazk homoseksualnych w CDU. Městopředsyda CDU Thomas Strobl pak tajke žadanja wotpokazuje, zepěrajo so na koaliciske zrěčenje. „Dyrbimy naše dojednanje dodźeržeć“, zwurazni wón dźensa w nowinach. Wšelcy zapósłancy žadaja sej nětko dalšu iniciatiwu zwjazkoweho sejma.

Ofensiwa přećiwo milicy IS zahajena

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Bagdad (dpa/SN). Irakske wojerske jednotki su po informacijach knježerstwa započeli, wot teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) kontrolowane kónčiny w zapadnej prowincy Al-Anbar wróćo zdobyć. Zasadźić chcedźa nimo jednotkow armeje tež wobrónjenych z kmjenow, kaž rěkaše. Njedawno wot IS zdobyte město Ramadi rěčnik knježerstwa při tym njemjenowaše. Dotal njemóža medije wobkrućić, zo je so ofensiwa woprawdźe zahajił­a. Minjene dny dóńdźe k raznej diskusiji­ wo stawje irakskeje armeje. Zakitowanski minister USA Ashton Carter wumjetowaše wojakam bojazliwosć, dokelž běchu před IS ćěkali, byrnjež sami wojersce sylniši byli. Kritika zbudźi w Iraku­ wulku rozhorjenosć.

Zbožopřeća dobyćerjej

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Andrzej Duda so při prezidentskich wólbach Pólskeje přesadźił

Waršawa (dpa/SN/K). Konserwatiwny opozicionelny politikar Andrzej Duda je wólby prezidenta w Pólskej dobył. Dźensa wozjewjeny kónčny wuslědk wupokazuje, zo dósta 43lětny Duda 51,5 procentow. Za dotalneho prezidenta Bronisława Komorowskeho wuprajichu so 48,4 procenty. Kaž Duda zdźěli, wustupi wón ze stro­ny Prawo a sprawnosć, kotraž bě jeho na­stajiła, dokelž chce „prezident wšěch Polakow być“.

Cameron chce hinašu EU

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
London (dpa/SN/K). Britiski ministerski prezident David Cameron a prezident komisije Europskeje unije Jean-Claude Juncker staj wčera wo městnje Wulkeje Britaniskeje w Europskej uniji rěčałoj. Při jeju jednanjach w Cameronowym wonkownym sydle dźěše wo reformy, kotrež maja so w EU do referenduma we Wulkej Britaniskej wo dalšim zwostaću w uniji přewjesć. Juncker bě zwólniwy wo tym wuradźować. K wothłosowanju ma najpozdźišo kónc lěta 2017 dóńć. Cameron sej naležnje žada, zo dyrbi so EU změnić. Šwórtk a pjatk zetka so britiski premier w tutej naležnosći z francoskim prezidentom Françoisom Hollandeom a z němskej kanclerku Angelu Merkel. Po tym porěči wón z tamnymi šefami statow a knježerstwow krajow EU.

Lěwica dobyła

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Madrid (dpa/SN). Konserwatiwna Ludowa strona (PP) španiskeho ministerskeho prezidenta Mariana Rajoyja je při regionalnych a komunalnych wólbach bolostnu poražku poćerpjeła. Po najnowšich wólbnych wuslědkach drje wosta PP najsylniša politiska móc w kraju, dósta pak z runje 27 procentami hłosow wjace hač dźesać procentow mjenje hač 2011. Wulki­ dobyćer wólbow je lěwicarska strona Podemos (My to zamóžemy). Před dobrym lětom załožena strona docpě w stolicy Madridźe a w katalaniskej metropol­i Barcelonje překwapjace wuspěchi. We wjacorych kónčinach hrozy konserwatiwnym strach, zo jich lěwica z dotalneje wodźaceje róle wutłóči.

nawěšk

nowostki LND