Bamž so zaso nawróćił

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Rom/Asunción (dpa/SN/K). Po swojej tydźeń trajacej wuprawje do Južneje Ameriki je so bamž Franciskus dźensa do Roma nawróćił. Na zakónčacej Božej mši sej wón žadaše, přestać ludźi na swěće wuklukować a potłóčować. Wot logiki knježenja, potłóčowanja a manipulowanja měło so přeńć k logice přijimanja, přiwitanja a hladanja, rjekny swjaty wótc na kemšach w paraguayskej stolicy Asunciónje milionej wěriwych. Wołtar wobsteješe z 32 000 majsowych potačow, banjow (Kürbis) a kokosowych worjechow. Do Božeje mšě bě bamž měšćansku štwórć chudych wopytał, hdźež žiwori něhdźe 100 000 ludźi, kotrymž tam stajnje zaso powodźenja hroža.

Z Grjekskej so dojednali

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Zwjazkowa kanclerka Merkel: Wjace lěpšinow hač mankow

Brüssel (dpa/SN/K). Cyłych 17 hodźin su šefojo 19 statow a knježerstwow krajow euroskupiny w belgiskej stolicy wuradźowali, doniž njejsu so na swojim wurjadnym wjeršku wo tym dorěčeli, kak hoberskeje zadołženosće Grjekskeje dla napřećo njej postupować. Wobdźělnicy dojednachu so jednomyslnje wo wobšěr­- nym pakeće lutowanja a reformow, kaž šef wjerška Donald Tusk dźensa rano wozjewi. Po nowym pomocnym programje pósćelu do Athena w přichodnych třoch lětach dalše 82 do 86 miliardow eurow podpěrnych srědkow. Za to dyrbi so Grjekska zawjazać, zo reformy zeskutkowni, mjez druhim nastupajo rentowy system a nadhódnotowy dawk.

Nowa strona?

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Přiwisnicy wotwoleneho załožerja a dotalneho předsydy AfD Bernda Luckeho chcedźa po informacijach medijow nowu stronu załožić. Wotpowědny dokument su wšěm čłonam towarstwa „Weckruf 2015“ připósłali, kaž sćelak SWR rozprawja. W towarstwje hromadźa so liberalno-konserwatiwne mocy. Mnozy z nich, kaž Lucke sam, su mjeztym z AfD wustupili. Hižo přichodnu njedźelu chcedźa z něhdźe 70 ludźimi nowu stronu załožić. Lucke bě na stronskim zjězdźe 4. julija swojej kontrahentce Frauke Petry w boju wo móc podležał. Wot toho časa je strona dźesać procentow čłonow zhubiła a je tež w nahladnosći wolerjow jasnje wosłabnyła. Při wólbach zwjazkoweho sejma by strona tuchwilu runje hišće tři procenty dóstała.

To a tamne (13.07.15)

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Spušćejo so na swój nawigaciski nastroj je kolesowar w delnjofrankskim Wildfleckenje po wojerskim zwučowanišću jězdźił, jako tam runje třělachu. Dowolnik měješe koče zbožo: Wojak Zwjazkoweje wobory 35lětneho zadźerža. Na třělnišću wobsteješe tón čas najwjetši smjertny strach, kaž zamołwići zdźěleja. Muž chcyše sej z kolesom wulećeć. Dokelž so w kónčinje njewuznawaše, nastaji sej swój nawi. Policija jemu pomhaše, wojerske zwučowanišćo zaso wopušćić.

Peter Bauer je nowy swětowy mišter w spěšnofałdowanju kartonow pizzy. 27lětny je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskej wsy Irsch přećiwo 20 konkurentam ze sydom krajow přesadźił. Wušiknje a spěšnje fałdowaše wón 13 tyzow w jednej mjeńšinje. Bauer bě hladajo na swój wuspěch překwapjeny: „Z tym njejsym ani ličił.“

Łužica (13.07.15)

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Mostowe myto spožča Pólce

Zhorjelc (dpa/SN/ch). Mjezynarodne Mostowe myto europskeho města Zhorjelca/Zgorzeleca spožča lětsa 53lětnej pólskej spisowaćelce Olze Tokarczuk. Jeje literarne tworjenje rozšěrja wid na literaturu w srjedźnej a wuchodnej Europje, zwurazni minjeny pjatk prezident Mostoweje towaršnosće Willi Xylander. W romanach, esejach a krótkoformach twari wona literarne mosty mjez ludźimi, kulturami a generacijemi, přede­wšěm mjez tymi w třikrajowym róžku Němskej, Pólskej a Čěskej. Mostowe myto­ – lětsa přepodadźa je 4. decembra w Zhorjelskim Gerharta Hauptmannowym dźiwadle – spožčeja wot lěta 1993 wosobinam, kotrež maja zasłužby při wujednanju a dorozumjenju w Europje.

Christopher street day wotměli

W sewjerošpaniskim měsće Pamplona tele dny zaso byki po měsće ćěrja. Hišće hač do přichodneje wutory wšědnje rano so spektakl wotměwa, hdyž wosebje zmužići z bykami po wuskich hasach městach napřemo běhaja. Při zahajenju tradicionalneho zarjadowanja zawčerawšim, srjedu, so wobdźělnikaj zraništaj, po tym zo běštej jeju 600 kilogramow ćežkej bykaj na rohi wzałoj. Foto: dpa/Villar Lopez

Santa Cruz (dpa/SN). Bamž Franciskus je indigene ludy Ameriki za wšitke w kolonialnym času w mjenje cyrkwje skućene złóstnistwa wo wodaće prosył. „Wobžaruju, zo je so w mjenje Boha wjele a ćežko přećiwo prawobydlerjam Ameriki hrěšiło“, rjekny swjaty wótc wčera wječor na swětowym zetkanju ludowych hibanjow w boliwiskim měsće Santa Cruz. Wón potwjerdźi, zo steji poboku ludowych hibanjow chudych krajow w boju přećiwo nowym formam kolonializma, „kotrež chude kraje k ryzy dodawaćelam surowiznow wothódnoćeja, štož zbudźa namóc, nuzu, nanućenu migraciju a wšu bědu, kotruž widźimy“. Wo swojim přichodźe dyrbjeli ludy same rozsudźić, 78lětny bamž rjekny.

Warnuja před Tuneziskej

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:
London (dpa/SN). Bojo so dalšich terorowych nadpadow chcedźa britiske pućowanske běrowy přichodne 48 hodźin wjacore tysacy turistow z Tuneziskeje do domizny dowjezć. Wonkowny minister Philip Hammond je wčera wječor wšitkich Britow namołwjał, kraj wopušćić. Dalše nadpady su po jeho słowach „jara prawdźepodobne“. Před tydźenjomaj bě terorist w dowolowym centrumje Sousse 38 ludźi zatřělił, mjez nimi 30 Britow. Mjeztym je tuneziski wulkopósłanc we Wulkej Britaniskej warnowanje zasudźił. „To je runje to, štož terorisća chcedźa“, rjekny wón sćelakej BBC. Hotele dyrbja nětko zawrěć a ludźi pušćić.

Grjekska namjety předpołožiła

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Brüssel/Athen (dpa/SN/K). Pozdźe, ale nic přepozdźe bě pola euroskupiny w Brüsselu w nocy z Athena reformowa lisćina e-mailnje dóšła. Eksperća komi­sije EU, Europskeje centralneje banki a Mjezynarodneho měnoweho fondsa (IWF) nětko pruwuja, hač namjety wuměnjenja za třeći pomocny paket spjelnjeja.

Spomnjena lisćina wobsahuje po powěsćerni dpa zaměry grjekskeho knježerstwa do toho směra, zwyšić nadhódnotowy dawk za hotele. Niši nadhódnotowy dawk za kupy ma wotpadnyć. Předwidźane su tohorunja zwyšenja dawkow a rentowa reforma. Rentowa staroba ma so na 67 lět zwyšić.

Za swoju zwólniwosć chcyła Grjekska wot Europskeho wuchowanskeho krywa pomocny paket we wobjimje 53,5 miliardow eurow, zo móhła hač do lěta 2018 swój dołh zarunać. Nimo toho žada sej wona spušćenje dołha. W tym nastupanju nachadźa Athen mjeztym podpěraćelow. Tak je so mjez druhimi šefina IWF Christine Lagarde za to wuprajiła.

Razna cyberowa ataka

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Nadpad prawdźepodobnje chinskich hackerow na zarjadnišća USA wuwiwa so na najwjetšu cyberowu ataku w stawiznach ameriskeho knježerstwa. Po najnowšich dopóznaćach su njeznaći zdźěla dosć sensibelne daty 21,5 milionow ludźi pokradnyli, mjez kotrymiž su aktualni, něhdyši a potencielnje přichodni přistajeni knježerstwa, jich swójby, přiwuzni a přećeljo.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND