Kohl sudnisce dobył

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Kniha z njeawtorizo­wanymi wuprajenjemi něhdyšeho zwjazkoweho kanclera Helmuta Kohla (CDU) wo druhich politikarjach wostanje za­kazana a njesmě so hižo předawać. To je Wyše krajne sudnistwo w Kölnje rozsudźiło. Kaž sudnistwo měni, bě wozjewjenje citatow njewoprawnjene, dokelž bě při rozmołwach Kohla z awtorom knihi „dojednanje mjelčenja“ wobstało.

Přewozmu ćěkancow

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Němska chce cyłkownje 600 ćěkancow přiwzać, kotřiž su nachwilny wućek w Egyptowskej namakali. Tole zdźěli wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wčera na wopyće w Kairu. Němska a Egyptowska matej zhromadny zajim, zo so ilegalne zapućowanje a wikowanje z čłowjekami dale njerozšěrjatej. Ćěkancy pochadźeja ze Syriskeje a dalšich krajow.

Serbska rada móže wotnětka dźěłać

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Nowa Rada za serbske naležnosće Sakske­je je so wčera w přitomnosći prezid­enta Sakskeho krajneho sejma Matthiasa Rößlera (CDU) w twarjenju krajneho parlamenta w stolicy swobodneho stata skonstituowała.

Drježdźany (SN/MiR). Rada za serbske naležnosće Sakskeje je so wčera w Drježdźanach skonstituowała. Spočatk měrca běchu zapósłancy krajneho sejma čłonow čestnohamtsce skutkowaceho gremija wuzwolili. Jemu přisłušeja Manfred Hermaš, Marja Michałkowa, Hubertus Ryćer, Dawid Statnik a Leńka Thomasowa. Za předsydku rady wuzwolichu znowa zapósłanču zwjazkoweho sejma Marju Michałkowu (CDU). Ralbičansko-Róžeńčanski wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) ju zastupuje.

To a tamne (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Z wjace hač 3 000 zahrodkowymi palčikami ma drje Sven Berrar w posaarskim Völklingenje dotal jednu z najwjetšich zběrkow tajkich mužikow w Němskej. Po wšěm domje so palčiki z minjenych 125 lět hižo kopja, kaž nowinarjo rozprawjeja. Mjeztym 30lětny chutnje wo tym rozmysluje, při­twarić. Do zahrodki stajić wón małe postawy přiwšěm nochce, dokelž­ bychu tam kóždemužkuli wjedru wustajene byli.

Paducha-rentnarja z hoberskej lisćinu předchłostanjow je policija w Düssel­dorfje zajała. Do toho bě senior z balkona bydlenja skočił a so při tym ćežko zranił. Swoje 70. narodniny minjeny kónc tydźenja dyrbješe tuž ze stražnikami w chorowni jastwa swjećić. Prěnje zasudźenje notoriskeho paducha pochadźa z lěta 1973. Jeničce w Düsseldorfje běchu jeho šěsć króć zasudźili.

Łužica (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Chcedźa załožbu rozšěrić

Choćebuz (dpa/SN/ch). Krajna załožba za Choćebuskej wuměłstwowy muzej Dieselowa milinarnja a statne dźiwadło móhła so wo w Frankfurće nad Wódru zaměstnjeny statny orchester kaž tež wo tamniši Muzej młodeho wuměłstwa rozšěrić. Kulturna ministerka Sabine Kunst (SPD) da to tuchwilu pruwować. „Rozšěrjena załožba móhła krajne nadawki dołhodobnje lěpje spjelnjeć a wuměłske profile mjenowanych kulturnych zarjadnišćow zawěsćić“, praji politikarka SPD nowinje Märkische Oderzeitung. Muzej młodeho wuměłstwa by ze swojej wuměłskej zběrku NDR planowany Muzej moderneho wuměłstwa wobohaćił, kotryž měł so z aktualnym wuchodoněmskim a wuchodoeuropskim wuměłstwom rozšěrić.

Wopomnišćo přepodali

Britiski krónprinc William je sobotu zhromadnje z mandźelskej Kate před cho­rownju St. Mary’s nowonarodźenu holčku čakacym žurnalistam prezentował. Mjeno­ za nju pječa hišće nimaja. Kate bě holčku sobotu rano porodźiła. Dźensa su jej w kralowskim palasće z wojerskej ceremoniju witali. Foto: dpa

Helikoptery w Nepalu nuznje trěbne

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:
Kabul (dpa/SN/K). W Nepalu pobrachuja helikoptery za wuchowanje ranjenych přez zemje­rženje a za zastaranje staty­sacow potrje­chenych. „Nimamy dosć mašinow, zo bychmy woboje zdobom zmištrowali“, praji rěčnik nutřkowneho minis­terstwa. Nepalske knježerstwo je 13 he­likopterow zasadźiło, Indiska 14, USA a China hromadźe sydom. „Trjebamy pak znajmjeńša dwójce telko“, rěčnik knježerstwa zwurazni. Ćežko škodowane regiony na sewjeru kraja njedadźa so po pućach docpěć. Rženje bě je nimo toho zničiło. Ličba­ mortwych bliži so mjeztym 7 500. Tysacy poćerpjechu zranjenja. Mnohich dyrbja nětko z powětra ze stanami a cyrobu zastarać.

Ćišć na kanclerkuafery BND dla přiběra

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). W aferje nastupajo Zwjazkowu tajnu słužbu (BND) so zwuk SPD napřećo koaliciskemu partnerej zesylnja. „Kanclerka Angela Merkel njemóže najnowše dopóznaća w tejle naležnosći wot sebje wotstorkować“, rjekny wicešef strony Ralf Stegner. Šef frakcije Lěwicy Gregor Gysi je sej w telewiziji ARD žadał, zo ma kanclerka před wuběrkom NSA wuprajeć. Zwjazkowa tajna słužba je ameriskej po wšěm zdaću wjele lět pomhała, politikarjow EU a europske koncerny wobčušleć. Obmanka Lěwicy w přepytowanskim wuběrku NSA Martina Renner chce, zo přepodadźa hač do kónca tydźenja parlamentej spionažne lisćiny NSA. Hewak budźe skóržba zapodata.

Chce swój status wobchować

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). W Braniborskej hižo dlěje wo noworjadowanju wokrjesow diskutuj­a, štož na kóncu rěka, zo ma jich přichodnje mjenje być. We wobłuku reformy je předwidźane, zo zhubja města Choćebuz, Brandenburg a Frankfurt nad Wódru swój dotalny status „bjezwokrjesneho města“. Jeničce braniborska stolica Podstupim ma dale prawo měć, zo njeje ze žanym wokrjesom kruće zwjazana.

Potrjechene tři města pak so planam krajneho knježerstwa wobaraja. Čłonojo Choćebuskeje měšćanskeje rady su tuž na minjenym posedźenju wo tym wuradźowali. W tym zwisku schwalichu deklaraciju, z kotrejž žadaja sej za wulku łužisk­u metropolu Choćebuz dalši bjezwokrjesny status a tak politisku samostatnosć. Radźićeljo skedźbnjeja na to, zo je město na politiskim, hospodarskim a kulturnym žiwjenju mjeztym připó­znate srjedźišćo Delnjeje Łužicy. Tónle nadawk­ móže najlěpje dale wupjelnjeć, wostanje-li bjezwokrjesne.

Ćahi tydźeństejo wostanu

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Na kolijach železnicy prawdźepodobnje chětro woćichnje. Dźěłarnistwo lokomotiwnikow (GdL) chce w tarifowym konflikće z Němskej žele­znicu nimale cyły tydźeń stawkować a za tón čas železniski wobchad zastajić. Dźensa popołdnju wostachu nakładne ćahi stejo, wot jutřišeje nocy hač do njedźele we wosobowym wobchadźe. Žele­znica je nuzowy jězbny plan zdźěłała, přiwšěm wjele ćahow wupadnje. Pućowacy dyrbja tuž z njewěstymi zwiskami ličić. Wospjetna stawkowa akcija GdL w zjawnosći njespokojnosć a njezrozumjenje jenož tohodla njezbudźa, zo je na tak dołhi čas kaž hišće nihdy posta­jena, ale wosebje tež, dokelž bě Němska železnica minjeny štwórtk nowy tarifowy poskitk předpołožiła. Chcyše lokomotiwnikam wot 1. julija mzdu wo 4,7 procentow w dwěmaj schodźenkomaj zwyšić a 30. junija jónkrótny bonus 1 000 eurow płaćić. Dokelž bě předsyda GdL Claus Weselsky to wotpokazał, medije tukaja, zo dźe jemu skerje wo móc hač wo dobro lokomotiwnikow.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND