Po iniciatiwje nětko požadanje

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Podstupim (SN/JK). Braniborscy přećiwnicy masoweho plahowanja skotu njepopušća. Po tym zo je ludowa iniciatiwa před Braniborskim krajnym sejmom zwrěšćiła, chcedźa nětko z pomocu ludoweho požadanja swoje zaměry přesadźić. Zwjazk agrarna změna přećiwo masowemu plahowanju skotu w Braniborskej a Berlinje je ludowe požadanje srjedź julija zahajił.

Za ludowu iniciatiwu trěbnych 20 000 podpismow su iniciatorojo spěšnje nazběrali, cyłkownje bě so 34 000 ludźi za iniciatiwu wuprajiło. Jeničce frakcija Zelenych w krajnym sejmje je za iniciatiwu hłosowała, z čimž sejm iniciatiwu wotpokaza. Nětko přewjedu tuž ludowe požadanje. Za jeho wuspěch trjebaja 80 000 podpismow, a te maja so zběrać na zarjadach, přetož na puću hromadźene podpisma braniborski zakoń njepřipóznawa. Za hromadźenje podpismow ma zwjazk poł lěta chwile.

Čista Łužica je wulke wužadanje

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Janšojce (SN/JK). We wobłuku 5. łužiskeho klimoweho campa su škitarjo wobswěta a přećiwnicy zmilinjenja brunicy sobotu swój protest a žadanja na markantne wašnje před Janšojskej milinarnju zwuraznili. Protest měješe zjawnosć skedźbnić na palace problemy zmilinjenja brunicy. Hižo pjatk su z blokadu zachoda dźěłarnistwa BCE w Choćebuzu dźěłarnistwo namołwili, sobu zamołwitosć přewzać za strukturnu reformu.

Po studiji Stuttgartskeje uniwersity z lěta 2013 wustorkuje milinarnja koncerna Vattenfall telko drobnopróška, dusykowych oksidow, žiweho slěbra a dalšich škódnych maćiznow do powětra, zo so tak lětnje 4 000 lět žiwjenja niči. Statistisce woznamjenja to 373 dočasnych wumrěćow. „Z Janšojskej milinarnju wostanje najwjetši wustorkowar škódnych maćiznow na syći, a Němska dale a wjace miliny z brunicy do wukraja eksportuje. Je-li škit klimy za Vattenfall wjac hač jenož wuprajenje, měli tutu milinarnju skónčnje ze syće wzać a hasnyć“, žadaše sej Marvin Kracheel, zastupjer klimoweho campa.

To a tamne (10.08.15)

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Hórska straža w Berchtesgadenje je psa z hórskeje nuzy wumóžiła. Psyk bě po informacijach hórskeje słužby pola Schönauwa nad Königsseejom přez sněhowe polo běžał a do lodowcoweje škałoby padnył. Wobsedźerka bě so na hórsku słužbu wobroćiła. Helikopter pak njebě žadyn dispoziciji, tuž podaštaj so pomocnikaj pěši na puć. Jedyn z njeju pušći so z powjazom do škałoby a psa z wosebitym nastrojom wuchowa.

Před lětom pokradnjene nanowe awto je hólc po njezbožu w Brandenburgu nad Habolu pječa zaso spóznał. Wodźer awta bě ćeknył, po tym zo bě sobotu do 13lětneho zajěł. Hólčec, kiž bě z kolesom po puću, wšak je pokradnjene awto hnydom spóznał. Hólc při njezbožu padny a so zrani. Wodźer awta bě, prjedy hač so zminy, hólcej z pukami hrozył za pad, zo policiju woła.

Łužica (10.08.15)

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Změny na přemysłowej płoninje

Kodersdorf (dpa/SN). Dźěła za natwar noweje twornje zhotowjerja zwjenow BORBET w Kodersdorfje dale postupuja. Kaž předewzaće zdźěli, je prěni twarski wotrězk ze zrunanjom twarskeje pře­strjenje zakónčeny. Tuchwilu stajeja tam stołpy za halowu konstrukciju. Kónc oktobra ma druhi twarski wotrězk z natwarom produkciskich halow tohorunja wotzamknjeny być. Twarske dźěła zakónčić chcedźa kónc lěta. Přichodnje matej w tworni lětnje něhdźe dwaj milionaj aluminijowych zwjenow nastać. Dźěłać budźe pola BORBET w Kodersdorfje 300 do 400 ludźi.

Słónčna energija pomha

Prěnje kopolaki w Biskopicach je minjenu sobotu zapołožił Kölnski wuměłc Gunter Demnig. W přitomnosći čłonow stawizniskeho zwjazka, ludnosće a měšćanskeje rady­ zaměstni wón tři kopolaki před domom čo. 5 na Biskopskej. Wone su wěno­wane wopomnjeću swójby Samuela a Friederiki Hoffmann, mějićelow znateho tekstilneho­ wobchoda Biskopic. Foto: Eberhard Schmitt

Wobkedźbowarjo OSZE kritizowani

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:
Donjeck (dpa/SN/K). Před zepěranišćom Organizacije za wěstotu a zhromadne dźěło w Europje (OSZE) w Donjecku zhromadźichu so wčera sta rozhorjenych ludźi ze wšěch donbaskich kónčin. Protestowachu doraznje přećiwo skutkowanju organizacije, wumjetujo jeje wobkedźbowarjam, zo rozprawjeja jednostronsce wo podawkach w konflikće mjez proruskimi mocami a Kijewskim wójskom. Wšelake sydlišća docyła njewopytuja a postupowanje ukrainskeho wójska pozitiwnje wu­zběhuja. „Waše mjelčenje mori dźěći“ bě na jednym z mnohich plakatow napisane. Před zachod składźechu protestowacy kopicu­ z krejčerwjenej barbu pomo­lowa­nych hrajkow dźěći, kotrež běchu přez granaty ukrainskeho wójska zahinyli.

Awtowa bomba mnohich moriła

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:
Kabul (dpa/SN/K). W afghaniskej stolicy z awtowej bombu skućeny atentat je sej dźensa rano znajmjeńša dźesać smjertnych woporow žadał. Šef Kabulskeje policije Abdul Rahman rjekny, zo poćerpje 128 ludźi zranjenja. Njeskutk měrješe so na jednotku tajneje słužby afghaniskeho wójska, zaměstnjenu wosrjedź bydlenskich kónčin. Dźesatki twarjenjow su wobškodźene. Mjez woporami je tuž wjele žonow a dźěći. Bomba bě na nakładnym awće schowana. K nadpadej njeje so dotal nichtó přiznał. Tuka wšak so, zo talibanojo za nim tča. Tydźenja běchu smjerć dołholětneho nawody Mullaha Omara wobkrućili a wjećbu připowědźili.

Friedrich: Wizum znowa zawjesć

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Něhdyši zwjazkowy nutřkowny minister Hans-Peter Friedrich je swoje žadanje potwjerdźił, za wobydlerjow krajow na Balkanje zaso wizumowu winowatosć wukazać. Zdobom wón dźensa w telewizijnym sćelaku ZDF warnowaše, zo hrozy Němskej destabilizacija towaršnosće, „jeli so masowemu ilegalnemu připućowanju z tychle krajow njezadźěwa“. Politikar CSU so na to poćahowaše, zo tysacy ludźi z krajow Balkana do Němskeje přichadźeja, byrnjež wuhlady na připóznaće azyla njeměli. Tak bě tu lětsa prěnje šěsć měsacow 31 400 ludźi z Kosowa wo azyl pro­syło, jeno snadnje mjenje hač ćěkancy ze Syriskeje (34 428), hdźež howri wobydlerska wójna. Po słowach Friedricha by móžno było, wizum po prawidłach EU znowa zawjesć.

Termin chabła

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Insolwenca twarskeje firmy Imtech po měnjenju noweho předsydy přepytowanskeho wuběrka Martina Deliusa (Strona piratow) časowy plan wotewrjenja noweho Berlinskeho wulkolětanišća přemjetuje. „Termin wotewrjenja je chětro wohroženy“, rjekny wón dźensa w Berlinje. Delius poćahowaše so při tym na wuprajenja bywšeho šefa lětanišća Hartmuta Mehdorna, kiž bě firmu w zwisku z dotwarjenjom objekta „ekstremnje wažnu“ mjenował. W kruhach dohladowanskeje rady na insolwencu firmy „ze starosću“ zhladuja. Imtech, wotnožka nižozemskeho koncerna, bě wčera próstwu wo insolwencu zapodała.

Podpěra protesta

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Wětošow (SN). Najebać wysoke temperatury pozasta nimale 130 wobdźělnikow kolesowanskeje tury „Tour de Natur“ wčera dopołdnja na Wětošowskim torhošću. Z hudźbu, kwisom a dźiwadłowej hru zwuraznichu swój protest přećiwo masowemu plahowanju skotu. Z krydu běchu na chódniku narysowali płoninu, kotruž swinjeću we wulkich kormjernjach přizwoleja. Wětošowska akcija je wuraz aktiwistow tury přećiwo znjewužiwanju „čujacych žiwochow“. Zdobom wuprajichu podpěru za ludowe požadanje přećiwo nadměrnemu plahowanju skotu, kotrež tuchwilu w Braniborskej přewjeduja. Konkretnje kritizowachu blisku Tarnojsku (Tornitz) kormjernju swini a žadachu sej wjace transparency.

Tour de Natur wotměwa so lětsa 25. raz. Hižo 26. julija su so aktiwisća na nimale 600 kilometrow dołhi puć podali. Dalšej wjerškaj budźetej zhromadnej akciji z wobdźělnikami łužiskeho klimoweho campa dźensa před sydłom koncerna Vattenfall w Choćebuzu a jutře před Janšojskej milinarnju. Po tym wróća so wobdźělnicy z ćahom zaso na wuchadźišćo tury do Braunschweiga.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND