Horcy bój wjedli

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:

Pokalne finale Delnjołužiskeho koparskeho wokrjesa wotmě so njedźelu ­tydźenja w Grodku. Wo kopańcy tohole wo­krjesa lědma w SN čitamy. Skedźbnić pak chcemy wosebje na finale mjez žónskimaj mustwomaj Viktoria Choćebuz a ST Hochoza. W rjadach wobeju cyłkow su mjenujcy stajnje štyri hra­jerki Serbskeje žónskeje wubranki sobu za bulom honili.

Dalše lěto w krajnej klasy wuchod

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:
Na dalšu hrajnu dobu w krajnej klasy wuchod přihotuje so tučasnje tež prěnje ­koparske mustwo z Ćiska. Před startom spočatk sezony su so tez Ćiskowčenjo k skupinskemu wobrazej zestupali. Zady wotlěwa steja: Benjamin Müller, Robert Schramm, Eric Lischke, Bruno Laser, Sebastian Müller, Thomas Kutscher, Michael Sarniaka, ­Christopher Franke. W předposlednim rynku steja wotlěwa Yannick Noack, Robert Lange, Lorenz Nath, Florian Kümmig, Stefan Wirth, Dennis Nemeth-Gönzel, Tobias Wersch a Nico Helm. W druhim rynku wotlěwa su to prezident Frank Schmaler, ­Dennis Jung, Justin Dahl, trenar Falk Weichert, kotrenar Tony Bach, Lisa Kotal, Aaron Rehbock a Jörg Pelzer. Prědku wotlěwa sedźa: Marco Helling, Paul Weber, Denny Schäfer, Nico Heinecke, Robin Marquardt, Tony Gronau, René Guroll a Tom Tschierske. Na wobrazu pobrachujetaj: Felix Döhl a Robin Unruh. Foto: Werner Müller

Awtor dźensa André Strelow

W meji pisach wo wuskutkach tučasneje situacije na hrajnišćach. Hry bjez přihladowarjow běchu někak njepředstajomne, runje tež hladajo na atmosferu zwonka. Nětko, tři měsacy pozdźišo, mamy nazhonjenja a smy wězo mudriši. Fakt je, zo faluja emocije. Kopańca bjez přihladowarjow je kaž poliwka bjez sele. To so tež jasnje na zelenym kopanišću pokaza. Runje hladajo na štwórćfinale w champions league w hrě mjez Mnichowčanami a FC Barcelonu. Wysoke dobyće měješe tři přičiny. Sprěnja neutralne hrajne městno: Žane mustwo njeměješe domjacu lěpšinu. Potom wosebity k.o.-modus: Jenička hra rěka, so na tajku tež prawje nastajić. Mnichowčenjo koncentrowachu so połnje na tutón system. Tež hrajer FC Bayern Joshua Kimmich po hrě jasnje wupraji, zo chcychu přećiwnika přez cyły čas dominować. To so tež ­perfektnje poradźi. A naposledk wězo atmosfera: Tež w tutym dypku mějach zaćišć, zo njewědźachu Messi a co. prawu wotmołwu na hrajny system trenarja Hansija Flicka.

Sport (14.08.20)

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

14.08. 18:00 LZS Raszowa (PL) –

  SJ Chrósćicy

14.08. 19.00 ST Marijina hwězda –

  Hlinowski SC

14.08. 19:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Budissa Budyšin

15.08. 11:00 SG Weixdorf –

  Jednota Kamjenc

15.08. 12:00 VfL Halle 96 –

  FSV Budissa Budyšin

15.08. 14:00 Módro-běli Kulow –

  SJ Njebjelčicy

15.08. 15:00 Lok Slepo –

  Wojerowski FC

16.08. 13:00 Start Namysłów (PL) –

  SJ Chrósćicy

16.08. 14:00 ST Porchow –

  HZ Němske Pazlicy

16.08. 15:00 Hlinowski SC –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

16.08. 15:00 ST Chrjebja/Nowa Wjes –

  ST 1922 Radwor

Połfinalej pokala

Pokalnej połfinalej Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka sezony 2019/2020 budźetej jutře a njedźelu. Wulke finale dobyćerjow semifinalneju hrow chcedźa 22. awgusta přewjesć, pak we Wjelećinje pak w Lomnitzu.

15.08. 15:00 TSV Wachau –

  ST Horni kraj Sprjewja

16.08. 15:00 ST Kinspork/Łužnica II –

  SG Großnaundorf

Sportowe poskitki dźěćom

Wot 17. do 21. awgusta wu­hotuje Jednota Kamjenc sportowy camp za dźěći w starobje 8 do 12 lět. W po­skitku změja wšelake sportowe družiny, fitnesowe kursy, wopyt kupjele, kolesowarsku turu kaž tež grilowanski wječor. Přizjewjenja su w jednaćelni pod 0 35 78 / 30 44 75 abo pod móžne.

Koparski camp za dorost

FC Energija Choćebuz

– 1. FC Union Berlin 1:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Stawecki (46. Stahl) – Fl. Brügmann (90. Kujović), Koch, Storb (90. Jarosch), Borgmann, Pelivan (90. F. Geisler), Erlbeck (73. Hoppe), Gladrow (64. Postelt), Kremer (73. N. Geisler), Hasse (64. Mäder), Fe. Brügmann (79. Stettin)

Na posledni test do zazběha regio­nalneje ligi 2020/2021 je sej FC Energija Choćebuz zwjazkoweho ligista 1. FC Union Berlin do Stadiona přećelstwa přepro­syła. Wězo je tři klasy wyše hra­jace mustwo ze stolicy hru postajało. Domja­­cy pak so z wulkim zasadźenjom a wolu wobarachu. K wrotam za nich drje dosahaše hakle w kónčnej fazy, zasłu­žene pak 1:3 Marcela Hoppy (87.) na kóždy pad bě. Tež hewak je regionalny ligist cyle hinak wustupował hač tydźeń do toho. A tak móže z někotrymi porjadnymi wočakowanjemi do noweje hraj­neje doby sobotu 13.30 hodź. doma přećiwo Lichtenbergej 47 startować, potom pak zawěsće před wjetšej kulisu.

Rozdźělnej testowej hrě

srjeda, 12. awgusta 2020 spisane wot:

SJ Chrósćicy – Wojerowski FC 2:0 (1:0)

Horcy lěćny dźeń su sej Chróšćanscy kopa­rjo za test přećiwo cyłkej z Wojerec wuzwolili. Hosćo, kotřiž běchu kader polěp­šili, chcedźa z nowym trenarjom Stefanom Hoßmangom w přichodźe do kraj­neje klasy postupić. Tak widźachu přihladowarjo poměrnje wurunanu hru. Lěpši start pak měješe SJ Chrósćicy. Po někotrych mjeńšinach přesadźi so Jonas Zynda na prawej stronje do šěsnatki, tam pak bu foulowany. Sudnik poka­za na dypk, ale kaž hižo tydźeń do to­ho njemó­žachu Chróšćenjo jědnatku přetworić. Miroslav Sentivan sadźi bul na žerdź. W 11. min. pak bě potom tak daloko. Wot srjedźneje linije prasny Gabriel Zahrodnik z preciznej dołhej třělwu bul swojemu bratrej Feliksej. Tón widźeše wrotarja hosći daloko před klětku ste­­ja­ceho, jeho přewiny a trjechi 1:0. Do­mja­cy móhli hišće dalše wrota třělić, stajnje­ pak falowaše jim poslednja konsekwenca. Na tamnym boku Chróšćanski škit wěsće steješe. Štož přiwšěm hišće na wrota přińdźe, móžeše Fabian Hejduška wotwobarać.

Gebhardt a Voigt w barbach Budissy

srjeda, 12. awgusta 2020 spisane wot:
18lětny Christopher Gebhardt (naprawo) a 19lětny Franz Voigt (nalěwo) hrajetaj wotnětka za FSV Budissu Budyšin. Christopher Gebhardt Humboldtowy haj a Młynkec łuku hižo znaje. Do wotchada k SC Boreji Drježdźany, Dynamu Drježdźany a Kamjeničanskemu FC je wón hižo w młodźinje B w sprjewinym měsće za bulom honił. Gebhardt ma mustwo Budissy na křidłomaj zesylnić. Franz Voigt přińdźe wot wo­krjes­neho wyšeho ligista Zeleno-běli Bukecy. Jako nadběhowar změni wón zeleno-běły trikot na čorno-běły, zo by prěnje nazhonjenja w krajnej lize zběrał. Na wo­brazu widźimy jeju z trenarjom Budissy Tomašom Henčlom. Foto: Torsten Zettl

SJ Njebjelčicy – Lok Slepo 3:3 (2:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Ha­nuza, Šołta (46. Hrjehor), Domš, Čornak (46. Reinelt), Haška (46. Lejnart), Hölzel, Plaettner, Wagner (46. Reinecke), Korjeńk

Za Lok Slepo hrajachu: Knox – Dokter, Schurmann, Kuhnert, Koschel, Knaack, Kästel, Sonnert, Schuster, Michlenz, Zuchold, Bläse, Kuhnert, Marusch

Póndźelu, 20. julija, je nam rozhłosownik a zahority sportowc Tomaš Faska w rubrice „Widźał, słyšał, napisał“ našeho wječornika na zajimawe wašnje předstajił wuměnjenja, kotrež­ su za jednotliwe sportowe družiny trěbne. Wobšěrnišo pak wěnuje so w swojim přinošku mjetanju hlebije a tomu, štož bě so w tutej lochkoatletiskej disciplinje 20. julija 1984 w Berlinje we wobłuku wurisanja na XXII. mjezynarodnym olympiskim dnju stało. Tehdyše politiske a sportowe wuměnjenja w dźělenej Němskej a na swěće mjez dwěmaj towarš­nostnymaj systemomaj a wony dźeń wurisanja we wu­chodnym Berlinje je awtor hłownje našej młódšej a srjedź­nej generaciji čitarjow SN nazornje rozłožił.

Srjódki z dožiwjenymaj swětowymaj rekordomaj w kulostorku a mjetanju hlebije

Radworčenjo z přihotami započeli

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:

31. julija je tež prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor z přihotami na nowu hrajnu dobu za­po­­čało. Wjele hrajerjow je so na za­zbě­howym treningu wobdźěliło.

Radworčenjo startowachu z małej hru z dwěmaj cyłkomaj. Prěni trening skónči so z mustwowej rozrěču do sezony. W njej je nowy trenar Mario Bischof mustwu­ swoje předstajenja rozjasnił. Tydźeń­­ pozdźišo započachu po krutym treningowym planje zwučować. Mario Bischof da swojich chowancow wjele bě­hać­ a wosebje kondiciju trenować.

Zašły pjatk wječor dojědźechu sej Ra­dwor­scy koparjo k Budyskej powołanskej wohnjowej woborje. Tam honješe jich trenar Bischof­ na wysoku železnu wěžu. Ze wšelakimi zwučowanjemi dyrbjachu woni tam po schodźenkach horje­ a dele běhać. Sportowcy drje běchu po tym chětro sprócni, přizam­knychu pak hišće koparsku hru a nje­dźelu prěnju testowu partiju přećiwo ST Hbjelskej, kotruž pak su bohužel přěhrali. Julien Glücklich

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND