Łužica (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Čas znapřećiwjenja podlěšili

Gubin/Derbno (dpa/ch/SN). Braniborske zarjadnišća maja nětko něšto dlěje chwile, znapřećiwjenja nastupajo pólske brunicowe plany zapodać. Termin je wot 14. decembra na 12. januar přestorčeny, zdźělištej wčera město Gubin a gmejna Derbno. 14. januara zakónči so tež čas wobydlerskich znapřećiwjenjow. Podłožki k brunicowym planam wostanu hač do 29. decembra w Gubinje, Derbnje, Baršću a Picnju wupołožene. Je planowane, zo so na pólskim boku w namjeznej kónčinje k Braniborskej wulka wuhlowa jama wotkryje. Wot lěta 2025 móhli tam cyłkownje wjace hač miliardu tonow brunicy wudobywać. Němscy a pólscy wobswětowi aktiwisća so tomu spřećiwjeja.

Na čas žiwjenja zasudźeny

Łužica (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Kritizuja pruwowanje

Podstupim (dpa/ch/SN). Zeleni w Braniborskim krajnym sejmje su pruwowanje wobswětoznjesliwosće za planowanu pólsku brunicowu jamu Gubin/Brody jako „špatne a njedosahace“ kritizowali. Zapósłancaj Heide Schinowsky a Benjamin Raschke staj čerwjeno-čerwjene knježerstwo wčera namołwjałoj, w zmysle kraja hnydom do jednanja zapřimnyć. Přepy­to­wanja wobswětoznjesliwosće poćahowachu so dotal předewšěm na pólski statny teritorij, piše dpa. Tak njehodźa so mjezu překročace sćěhi za wobswět hódnoćić.

Jednaćelka rozžohnowana

Łužica (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Hórniske škody sporjedźane

Choćebuz (dpa/ch/SN). W minjenych měsacach buchu w ewangelskej cyrkwi w Choćebuskim měšćanskim dźělu Rogozno (Willmersdorf) hórniske škody zwuporjedźane. Saněrowanje płaćeše wjace hač 200 000 eurow. Dźěl z toho bě Vattenfall za wotstronjenje hórniskich škodow přewzał. Při měrjenjach zwěsćichu fachowcy puknjene murje a škałoby na dnje cyrkwje. Škody su sćěh spadowaceje wody we wuhlowej jamje Choćebuz-sewjer. Vattenfall płaći po swójskim wozjewjenju wob lěto přerěznje dwaj milionaj eurow za wotstronjenje škodu na twarjenjach.

Wutwarja spěšny internet

Łužica (14.12.15)

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Skruća brjohi jězora

Lubnjow (ch/SN). Za hosći Dłopjanskeho (Kittlitz) jězora, kotryž je z bywšeje brunicoweje jamy nastał a je mjeztym dospołnje zapławjeny, ma so kupanje wěsćiše stać. Ze specielnej technologiju chcedźa přichodne měsacy brjohi skrućić. Jutře zarjaduja tam twarnišćo, zdźěli saněrar Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa. Dźěła drje budu hač do kónca lěta 2016 trać. Někotre dźěle brjoha dyrbja twarskich dźěłow dla zawrěć. Dłopjanski jězor je z bywšeje jamy Bzež (Seese)-zapad pola Lubnjowa nastał.

Solarne module kradnył

Łužica (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Přetwarjeja dwórnišćo

Choćebuz (ch/SN). W Choćebuzu su dźensa dwórnišćo přetwarjeć započeli. Po informaciji regionalneho managementa Němskeje železnicy chcedźa za to cyłkownje 30 milionow eurow nałožić. Dobre 13 mio z toho přewostaji Kraj Braniborska. Modernizowanje Choćebuskeho dwórnišća słuša k najwjetšim infrastrukturnym předewzaćam kraja, praji braniborska ministerka za infrastrukturu Kathrin Schnei­der (SPD), kotraž je twarsku taflu wotkryła. Dwórnišćo je po Podstupimje z 12 000 pućowacymi wšědnje druhe najwjetše w kraju. Jako wažne křižowanišćo ma wone přestup wot awta, busa abo tramwajki do ćahow wolóžić. Dwórnišćo ma so zaso z přeswědčiwej wizitku delnjołužiskeje metropole stać, ministerka zwurazni.

Ze sportnišća parkowanišćo

Łužica (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Zhromadnje wjelka škitać

Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborscy hajnicy zběraja nětko informacije wo zaso zadomjenym wjelku, zo bychu ludźo škitane zwěrjo bóle akceptowali, zwura­zni wčera Wolfgang Bethe, jednaćel krajneho hońtwjerskeho zwjazka. Podpisać ma so kooperaciske dojednanje z wobswětowym ministerstwom Braniborskeje. Zwjazk je tak při wjelčim managemenće a monitoringu jako připóznata přirodoškitna organizacija zapřehnjeny. Wón je hižo wjace hač sto wěcywustojnych za wjelkow wukubłał. W zašłosći su přeco zaso rozprawy njeměr zbudźili, zo běchu wjelki wowcy zakusali. Wot lěta 2008 do 2015 stej Kraj Braniborska a Europska unija cyłkownje 500 000 eurow za škit wjelkow přewostajiłoj.

Wo stawiznach hrajkow

Łužica (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Prěnje pledoajeje přednjesli

Choćebuz (dpa/SN/ch). W procesu přećiwo 37lětnemu, kiž je pječa noweho přećela swojeje mandźelskeje z bencinom polał a zapalił, su dźensa dopołdnja prěnje pledoajeje přednjesli. Tež posudk pospytaneho morjenja dla bu zhotowjeny. Na zahajenju procesa před Choćebuskim krajnym sudnistwom srjedź nowembra je wobskorženy přiznał, zo bě so w měrcu do bydlenja muža w Schönewaldźe zadobył. Njemóže pak so dopomnić, kak móžeše so wopor zapalić. W bydlenju bě tež wot njeho dźělena žiwa mandźelska. Po wuprajenju sudnistwa je so mužej poradźiło, do kupjele ćeknyć a sej pod dušu sam žiwjenje wuchować.

Paduch awta z 200 km/h ćeknył

Łužica (08.12.15)

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Aktiwisća jamy wobsadźili

Choćebuz (dpa/SN/ch). Přećiwnicy brunicy su wčera, póndźelu, wuwozne připrawy we wuhlowymaj jamomaj Janšojce a Wjelcej-juh wobsadźili. Aktiwisća iniciatiwy Kónc terena žadachu sej „wustup z klimje škodźaceho zmilinjenja brunicy a kónc zahubneje wuhloweje jamy“,­ praji jich rěčnik. Po wozjewjenju šwedskeho energijoweho koncerna Vattenfall je k wupadam produkcije dóšło. Konkretnu sumu škody pak rěčnik njemjenowaše. Policija bu zašaltowana a wozjewjenje kaženja domjaceho měra a mylenja zjawnych zawodow dla zapodate. Dwanaće aktiwistow je policija nachwilnje zajała. Zamołwići koncerna wuradźuja nětko wo móžnych konsekwencach, kaž medijam zdźělichu.

Kubłar před sudnistwom

Łužica (07.12.15)

póndźela, 07. decembera 2015 spisane wot:

Hórniske škody zarunać

Gubin/Brody (dpa/SN/ch). Dwě pólskej gmejnje we łužiskej pomjeznej kónčinje sej wot Vattenfalla žadatej, zo ma hórniske škody zarunać. Komunje Brody a Gubin chcetej cyłkownje něhdźe 50 000 eurow, wuchadźa z jeju listow šwedskemu statnemu koncernej. Zastupjerjej komunow staj tole wobkrućiłoj. Brodam a Gubinej su wudobywanja brunicy w bliskimaj wuhlowymaj jamomaj Choćebuz-sewjer a Janšojce dla přidatne kóšty­ při zastaranju z wodu nastali. Jedna so wo powjetšeny wobstatk železa we wodźiznach­ a wo sćěhi spadowaceje dnowneje wody w jamach. Zarunanje škody poćahuje so na lěta wot 2012 do 2015. Šwedski statny koncern wobhospodarja w druhim najwjetšim brunicowym rewěrje Němskeje w Braniborskej a Sakskej tuchwilu pjeć wuhlowych jamow a wjacore brunicowe milinarnje. Chce pak tule spartu wotbyć, zo by so sylnišo na wobnowjomnu energiju koncentrować móhł.

Nowe powołanske agentury

Łužica (04.12.15)

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Wobchody wopytali

Choćebuz (dpa/SN/ch). Tři braniborske Industrijne a wikowanske komory (IHK) chcedźa w přichodnych měsacach přepytować, na kotrych wsach kraja je dźeń a mjenje wobchodow, a zwěsćić, kak wupada nastupajo drobnowikowanje. Posudźowarjo wopytachu wobchody a zapisachu sortiment a wulkosć předawarnjow. Zaměr je dospołny přehlad wo poskitku w drobnowikowanju dóstać a ewentualne dźěry w zastaranju zwěsćić. Zapřijeć maja so předawanske płoniny w pjekarnjach a rěznistwach hač k žiwidłowym a knižnym wobchodam. Hač do lěća 2016 maja wšitke wuslědki předležeć.

Adwentne wiki wotewrjene

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND