Sport (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Datumy hižo žane njemjenuja

Zapadołužiski kaž tež Sakski koparski zwjazk nětko hižo žane datumy njemjenujetej, hdy hodźała so zaso kopańca hrać. Najprjedy raz su wšitke dypkowe partije wotprajene.

Snano tola po jutrach hraja

Žónske koparske cyłki Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka a Hornjołužiskeho koparskeho zwjazka chcedźa po jutrach zhromadnje tak mjenowane wuchodosakske mišterske koło přewjesć. Stajnje najlěpšej cyłkaj wobeju staflow nastupitej potom dwójce přećiwo sebi tak, zo nastanje šěsć hrajnych dnjow. Tež dalše mustwa zhromadnje dale hraja. Wot sezony 2020/2021 ma potom mjez koparskimaj zwjazkomaj hrajna unija z jenož jednej staflu nastać.

Město witanja so rozžohnować

Wólnočasni wolejbulisća Mustwa 1296 su za wutoru, 24. měrca, planowany wólnočasny turněr „Witamy nalěćo“ přesunyli. Nowy hrajny termin cyłk wokoło kapitana Marka Dźisławka hišće nima. Poprawne mjeno turněra pak budźe na kóždy pad změnjene, a to na „Rozžohnujemy so z wirusom“.

Dumpery chcedźa startować

Wzdadźa so prawa na postup

štwórtk, 19. měrca 2020 spisane wot:

Wjacore cyłki, kotrež w staflach Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka za bulom honja, chcedźa so na kóncu hrajneje doby 2019/2020 swojeho prawa na postup klasu wyše wzdać, budu-li w swojej stafli potom na prěnim městnje stać. Mustwje Motora Kumwałd a Sportoweho towarstwa Rakecy hižo we wokrjesnej wyšej lize starobneje klasy młodźina D nastupić nochcytej. Tučasnje pak nichtó tak prawje njewě, hač budźe aktualna sezona scyła hač do kónca přewjedźena. Hač do 19. apryla su wšitke dypkowe hry na teritoriju Sakskeho koparskeho zwjazka najprjedy raz wotprajene.

Sćěhowace cyłki nochcedźa postupić:

mužojo

SC 1911 Großröhrsdorf II

Módro-běli Njeswačidło(chcedźa ze stafle 2 wokrjesneje klasy do stafle 3)

TST Wachau

TST Wachau II

Hermsdorfske ST

ST Traktor Malešecy

ST Natwar Němske Pazlicy

ST Hnašecy-Dobruša

ST Horni kraj Sprjewja II

młodźina A

ST Horni kraj Sprjewja

HZ ST 1922 Radwor/ ST 1896 Wulka

Dubrawa

Póst Germania Budyšin

HZ ST Kubšicy/Zeleno-Běli Bukecy

młodźina B

SC 1911 Großröhrsdorf

ST Horni kraj Sprjewja

KT Ottendorf-Okrilla

Šunowčan hotuje so na comeback

štwórtk, 19. měrca 2020 spisane wot:
Patrik Woko (naprawo), hrajer Serbskeje koparskeje wubranki a krajneho ligista Jedno­ta Kamjenc, je tučasnje zranjeny a přihotuje so na swój comeback we woběmaj cyłkomaj. Za to trenuje rodźeny Šunowčan, kiž bě sej w kolenje nutřkowny pask nator­hnył, nimale wšědnje we Wojerowskej HoyReha. Hojenski wotběh je pozitiwny. Po informacijach sportoweho terapeuta Tadeja Cyža (nalěwo) z Njebjelčic budźe Patrik Woko po jutrach zaso na hrajnišću stać, a tak njeje tež jeho wobdźě­lenje na europeadźe w juniju wohrožene. Foto: Tadej Cyž-Njebjelčanski

Hanspeter Benad, sportowy reporter z Budyšina, je jako wudawaćel časopisa „Dohlady a wuhlady“ znaty. Poprawom wšak chcyše jón jenož­ jónu wudać, mjeztym je jich wosom. Kilian Hrjehor je so z nim rozmołwjał.

Njedawno je Waš sportowy časopis ,,Dohlady a wuhlady“ 8. raz wušoł. Powěda so, zo bě jenož jedne planowane a zo sće po 5. wudaću doskónčnje přestać chcył?

H. Benad: To trjechi, ale wjele mojich swěrnych čitarjow je mje prosyło dale činić. A tak běch motiwowany.

We Wašej brošurce jewi so tójšto inter­viewow z prominentnymi koparjemi, sudnikami abo sportowymi reporterami. Ale tež znaći sportowcy z Hornjeje Łužicy so słowa jimaja. Móžeće někotrych serbskich sportowčow a sportowcow mjenować?

H. Benad: Nadźijomnje nikoho nje­zabudu. Frank Ričel, Józef Šwon, Bjarnat Deleńk, Janika Dreßlerowa, Tomaš Henčl, Tom Henčl a Jan Hrjehor su tam k słowu přišli.

Kelko interviewow sće donětka zestajał, a što běchu wjerški?

Běhanska sezona zahajena

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Serbscy atleća sej k zazběhej ­prěnje dypki za rjadne lisćiny ­wubědźili

Z nalětnim crossowym wubědźowanjom, stajnje w měrcu w Połčničanskim hrodowym parku, so sezona běharjow we Łužicy zahaja. Lětsa pak žane přewjedli njejsu, tak drje běchu lońše 20. jubilejne najskerje poslednje. Z aktiwnych běharjow njewědźeše nichtó přičinu.

Njewšědny hrajny dźeń

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Wokrjesna wolejbulowa klasa Budyšin-wuchod, mužojo

1. ST Marijina hwězda 12 21 : 5 20

2. Sokolnik Wjazońca 8 16 : 1 16

3. MSV Budyšin 04 IV 10 16 : 8 14

4. Schönbachski VV 12 10 : 16 10

5. ST Hnašecy-Dobruša 10 10 : 12 8

6. ST Budyšin sewjer 11 10 : 15 8

7. ST Chróstawa 12 7 : 19 6

8. Sokoł Budyšin 9 2 : 16 2


Wonkowna hra přećiwo Sokolnikej Wjazońca, a to doma! Tak rě­kaše njewšědna konstelacija za wolejbulistow ze sprjewineho města wčera tydźenja. „Wotpowědowachmy tak próstwje tamnišeho sportoweho towarstwa, wubědźowanske městno přesunyć, dokelž sportownju we Wjazońcy renowěruja“, rjekny nawoda mustwa Sokoł Budyšin Tomaš Suchy. Njewšědna bě tohorunja konstelacija stafloweho hrajneho plana. Z cyłkom Sportoweho zjednoćenstwa Budyšin-sewjer, Sokolnikom Wjazońca a Sokołom Budyšin běchu so tři mustwa wobdźělili a nic kaž hewak po zwučenym wašnju štyri.

Sokolnik Wjazońca – SZ Budyšin sewjer 2:0 (25:22, 25:12)

Prěni wolejbulowy dwubój wječora rěkaše ST Sokolnik Wjazońca přećiwo SZ Budyšinej-sewjer. Z jasnym dobyćom 2:0 (25:22, 25:12) so faworit z Wjazońcy přesadźi. Tak dźěše wón derje woćopleny do duela přećiwo serbskej šestce.

Sokolnik Wjazońca – Sokoł Budyšin 2:0 (25:11, 25:9)

Aktualny staw wobwodneje ligi

1. Módro-běli Wojerecy II 12 35 : 9 33

2. Viktoria Worklecy 12 35 : 8 32

3. ST Kupoj/Nowa Łuka 12 30 : 11 28

4. TSV Kundraćicy 12 20 : 19 19

5. CVJM Zhorjelc 12 19 : 23 16

6. MSV Budyšin 04 II 12 17 : 28 11

7. ST Wulka Dubrawa 12 15 : 30 10

8. TSV Niederoderwitz 12 15 : 31 10

9. OSC Lubij 12 8 : 35 3


Wirusowa epidemija je na tym wina, zo su w minjenych dnjach hižo mnohe zarjadowanja a wubědźowanja wotprajili. Hač kopańca, mjetańca, lodohokej, jěchanje abo zymski sport, nimale wšitke sportowe družiny su potrjechene.

Tež Němski wolejbulowy zwjazk (DVV) je minjeny štwórtk wšitke hry zwjazkoweje a regionalneje ligi cofnył. Runje w tym času přihotowachu so wolejbu­lisća Worklečanskeje Viktorije na swój posled­ni domjacy hrajny dźeń a běchu přewšo motiwowani, swoju realistisku šansu na titul wobwodneho mištra wužić. Za spjelnjenje sezonoweho cila běchu přećiwo MSV Budyšinej II a CVJM Zhorjelcej šěsć dypkow kruće zaplanowali.

Serbski gymnazij Budyšin jubilejne 25

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Dwójce Malá Úpa a 23. raz Janské Lázně­: W čěskich Kyrkonošach běštej dotal staci­ji, hdźež su so šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w alpinskim sněhakowanju wukmanili.

W stawiznach Serbskeho gymnazija Budy­šin započa so sněhakowarske wukubłanje w februaru 1995 w Malej Upje w čěskich Kyrkonošach, hdźež běchu šulerjo a wučerjo dwójce přebywali. Wot lěta­ 1998 změnichu městnosć alpinskeho sněhakowanja do Janskich Láznjow blisko Čorneje hory. W tutym kurowym městačku bydlachu gymnaziasća 22 lět w znatej pensiji „Protěž“. Lětsa mějachu 48 šulerjow 8. lětnika a štyrjo wučerjo nowy kwartěr w pensiji „Adělka“, kotraž skići idealne wuměnjenja. Wjedro bě tónraz jara měnjate. Nad 1 000 metrow wysokosće knježeše kurjawa a sněžeše so. A na delnich skłoninach wotměnje­štej so słónco a dešć. Tak běchu nowe zele­ne košulki (hlej foto) z logom „Łužiscy Serbja“ wulkotna podpěra za wšitkich přitomnych. Wutrobny dźak Janej Hrjehorjej, nowemu nawodźe Slepjanskeje wyšeje šule, a čłonam předsydstwa Serbskeho Sokoła, kotřiž su serbskim gymnaziastkam a gymnaziastam košulki přewostajili.

Wuslědki (17.03.20)

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Blidotenisowej tabulce hrajneje doby 2019/2020

2. wokrjesna klasa, stafla 4

1. Lok. Kamjenc II  14 10 113:83 21:7

2. TTC Wojerecy V 14 9 122:74 20:8

3. TTV Kamjenc III 14 8 109:87 18:10

4. Vikt. Worklecy III 13 8 105:77 17:9

5. TTV Wojerecy II 13 6 106:76 15:11

6. Wětnica/Hola V 15 6 112:98 15:15

7. Njeswačidło IV 13 2 71:111 8:18

8. SZ Brěznja II 12 3 61:107 7:17

9. Gers.-Möhrsd. VIII 14 0 55:141 1:27

2. wokrjesna liga, stafla 2

1. ST Kubšicy IV 16 13 180:62 27:5

2. W./Hrodźišćo III 15 12 153:77 26:4

3. Germ. Budyšin 16 11 142:100 23:9

4. Wulka Dubrawa 16 9  145:99 21:11

5. ST Bart 90 15 9 119:110 19:11

6. ST Hornja Hórka 16 8 122:121 16:16

7. ST 1922 Radwor 16 5 87:155 10:22

8. Njeswačidło II 14 4 77:135 8:20

9. Korz./Załom IV 14 1  62:150  2:26

10. Wjernarjecy III 16 1 84:162 2:30

Prěni raz stafle we wukraju wulosowali

póndźela, 16. měrca 2020 spisane wot:

Předsydstwo Serbskeho Sokoła bě so hižo spočatk lěta rozsudźiło stafle za 38. sokołski wolejbulowy turněr wo po­kal Domowiny w čěskich Janskich Láznjach wulosować. Jurij Bjeńš je so nětko z městostarostu Serbskeho Sokoła Tomašom Šołtu rozmołwjał.

Za jednym z najwjetšich wolejbulowych turněrow tu w serbskorěčnej Łužicy steji wirusowy prašak. Što wolejbulistkam a wolejbulistam wotmołwiće, hdyž so prašeja, hač budźe hrate?

T. Šołta: Snano mějachmy loni nazymu prawy čuch. Turněr planujemy lětsa prěni raz hakle srjedź meje. W času wotpra­jenja nimale wšitkich sportowych zarja­dowanjow změjemy snano zbožo, zo smy so za 16. meju rozsudźili a nic za 14. měrc. Turněr dźensa hišće njewotprajimy. Tuchwilny staw rěka, zo wón budźe.

Snano hišće raz někotre słowa k runje mjenowanemu faktej 16. meja a nic 14. měrc.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND