Požčene maćerstwo zakazać

póndźela, 22. januara 2024 spisane wot:

Vatikan (B/SN). W swojej nowolětnej narěči 180 diplomatam swěta je sej bamž Franciskus žadał, požčene maćerstwo (Leihmutterschaft) zakazać. Wón tajke njemoraliske postupowanje zasudźa, dokelž so z tym dostojnosć maćerje a dźěsća hłuboko rani. Tuž žada sej česćownosć před čłowječim žiwjenjom. „Dźěćo je přeco dar a ženje zrěčenski objekt.“

Paralele k nacionalsocializmej

Hamburg (B/SN). Zamołwity za přesydlencow, arcybiskop Stefan Heße, a prezidentka komiteja katolikow w Němskej Irme Stetter-Karp plany prawicarskich kruhow k masowemu wuhnaću milionow ludźi z migraciskim pozadkom z Němskeje raznje zasudźataj. „Njesmě so stać, zo ludźo – z tajkim politiskim nahladom – aktiwnje čestno- abo hłownohamtsce w cyrkwi skutkuja.“

Pasion w telewiziji

Köln (B/SN). Pod titlom „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ wusywa RTL live k jutram z Kassela. Dźiwadźelnik a wobswětowy aktiwist Hannes Jaenicke přewozmje rólu powědarja. Wón sam wo předstajenju praji: „Jara wažne je na fundamenty našich křesćansko-židowskich korjenjow pokazać.“

Žony smědźa dźěći křćić

Sněhakowarski cup před durjemi

póndźela, 22. januara 2024 spisane wot:
We Wotrowje su młodostni prěni raz sami skakanišćo natwarili a tam wčera prěni Wotrowski sněhakowarski cup za amaterow přewjedli. Wobdźěliło bě so wosom skakarjow. Premjerny dobyćer bě Serbskopazličan Błažij Handrik. Wón bě 5,33 m skočił. Druhe městno wobsadźi Józef Škoda z 4,90 m a třeće Oliver Loch z 4,78 m. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

Widźał, słyšał, napisał (22.01.24)

póndźela, 22. januara 2024 spisane wot:

Awtor dźensa

Michał Nuk

Wot wjedra je tele lěta tójšto wotwisne w zymskim sporće. Tež tuchwilna zyma běše dotal chětro měnjata. Před dwěmaj tydźenjomaj hišće swarjachu biatleća, jako dyrbjachu so na brunoběłej šlebjerdźe zeškrabaneho zbytka sněha w durinskim Oberhofje šmjatać, zo tute stejnišćo za mjezynarodne wubědźowanja hladajo na změnu klimy hižo žadyn přichod nima. A nětko, minjeny kónc tydźenja, prezentowachu so samsne lojpy w najrjeńšej běłej krajinje, jako specialisća-sněhakowarjo tu za dypkami w swětowym cupje honjachu. Za Němsku činja to runje z wulkim wuspěchom předewšěm žony, nawjedowane wot Kathariny Hennig a Victorije Carl. Wobě startujetej za wuchodoněmskej towarstwje z Rudnych horin a Durinskeho lěsa. Za swoje medalje a dalše prědnje městna w jednotliwych kaž tež staflowych wubědźowanjach pak bychu sej poprawom runje telko publikuma zasłužili, kaž biatleća spočatk lěta.

Sport (19.01.24)

pjatk, 19. januara 2024 spisane wot:

Lute hry w cuzbje

Wolejbulistki Viktorije hraja sobotu přećiwo načolnikej Póst Drježdźan, jim pobrachuja jenož hišće dwě sadźbje za zdźerženje klasy. Za tydźeń hraja Worklečenjo doma, a to přećiwo Kobličanam a Žitawčanam. Srjedu nastupja Sokoljo dwójce w Šumbachu.

20.01.  13:00  Póst Drježdźany –

  Viktoria Worklecy (ž)

20.01.  14:00  VfL Pirna Copitz 07 –

  Viktoria Worklecy (m)

20.01.  14:00  VV Žitawa 09 II –

  Viktoria Worklecy II (ž)

24.01.  18:30  Šumbachske VV –  

  Sokoł Budyšin (m)

24.01.  20:30  Sokoł Budyšin –

  MSV Budyšin III (m)

27.01.  14:00  Viktoria Worklecy (m) –

  Wolejs Koblicy

  VV Žitawa 09

Kwalifikacija za krajne mišterstwo

Sportowe towarstwo Reudnitz budźe njedźelu wuhotowar (zarjadowar je Sakski wolejbulowy zwjazk) kwalifikaciskeho wolejbuloweho turněra za cyłki starobneje klasy U20. Na wurisanju wobdźěli so tež šěstka z Worklec.

21.01.  10:00  Viktoria Worklecy –

  VSV Oelsnitz

21.01.  11:00  Viktoria Worklecy –

  ST Reudnitz

21.01.  12:00  Viktoria Worklecy –

  Póst Drježdźany

28.01.  10:00  Sakske mišterstwo U18

  w Delitzschu

Nachwatanska dypkowa partija

Přećiwo Piratam tež jenož dypk

štwórtk, 18. januara 2024 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Lodowe piraty Crimmitschau 2:3 p.p. (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Wottasanje přećiwnikow w tutej partiji njeběše. Wobě mustwje hraještej hnydom ze 100 procentami a domjacy mějachu spočatnje mnohe dobre móžnosće. Přiwšěm su zapadni Saksojo najprjedy raz wjace eficiency pokazali. We wosmej hrajnej mjeńšinje docpě Max Balinson po přihrawce Gregora Kreutzera nawjedowanje 1:0. Matthew Galejda we wrotach Liškow bě bjez šansy, dokelž bu puk direktnje před nim hišće wotfalšowany. Partija přiběraše na krutosći a w 10. min. dóstaštej wobě mustwje prěnje chłostanja. Nimale 100 sekundow dźěše na lodźe ze štyrjomi přećiwo štyrjom dale. Wašnje zapadnych Saksow skutkowaše na kóncu prěnjeje třećiny trochu „zrumowaniše“ hač te domjacych.

Druhi wotrězk započa so tak kaž bě so prěni skónčił. Wola njemóžeše so Liškam wotrěčeć, jeničce jasne třělwy na wrota pobrachowachu. Lodowi piraća porno tomu wužichu nadličbu za 2:0 (32.). Třělc wrotow bě Tobias Lindberg. Slědowachu dalše chłostanja na woběmaj bokomaj.

Radworčenjo prěni raz předku

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:
Prěni raz w stawiznach pokala TCM je sej cyłk z Radworja prěnje městno na halowym koparskim turněrje wudobył. W Chróšćanskej „Jednoće“ hraješe sobotu pjeć serbskich wjesnych mustwow. Na kóncu přepoda předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Cyril Hančik Radworskim pokal a Niklasej Šnajderej zdobom myto za najlěpšeho třělca. Najlěpši hrajer bě Klemens Handrik, najlěpši wrotar Bosćij Riedel. Foto: Jörg Stephan

Po penaltyjach Drježdźany dobyli

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:

Lodowe lawy Drježdźany –

Łužiske lodohokejowe liški

3:2 p.tř.p. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Łužiske liški pućowachu na 36. hrajnym dnju z połnej kapału do krajneje stolicy. Dypkownje k derbyjej přizjewichu so zranjeni zaso wróćo. Za Liški dźe w zbywacych hrach hłowneho koła wo zawěsćenje preplayoff-městna abo tež hnydom direktny zaćah do playoffs, to by woznamjenjało městno šěsć. A za to dyrbja prosće dypki zdobyć.

Liški trjebachu trochu wjace chwile, doniž­ do hrě njenamakachu. W sedmej hrajnej mjeńšinje Łužičenjo přećiwo nadličbje lawow perfektnje zakitowachu a potom w 16. min. sami z mužom wjace­ na lodźe agěrowachu, a to lěpje hač Lodowe lawy. Louis Anders docpě 1:0 po přihrawce Kristiana Blumenscheina.

Dary za Worklečanskich šulerjow

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:
Nowe bule a pisane košle dóstachu njedawno šulerjo Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“. Program němskeho koparskeho zwjazka DFB z mjenom šula a towarstwo (Schule und Verein) twori zakład woblubowaneho sportoweho poskitka a je wosebje na zakładne šule wusměrjeny. Zo bychu młodźi sportowcy porjadnje trenować móhli, podpěruje DFB kóždy přewjedźeny projekt z startnym pakćikom. Wjeselo mjez šulerjemi nad nowymi materialijemi bě wězo wulke. Kooperaciske towarstwo za cyłodnjowski poskitk je w tutym šulskim lěće SJ Njebjelčicy, wšako hraje tójšto dźěći pola SJN. Dalše dźěći hraja za SJ Chrósćicy a za Sokoł Ralbicy/Hórki. Abo wone so prosće za kopańcu zahorja. Tak je to přidatny sportowy poskitk, na kotrymž móža młodźi koparjo z wjeselom swójske kmanosće skrućeć a dalše nazhonjenja hromadźić. Foto: Tadej Cyž

Trenuja zaso za olympiju

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Wolejbulisća 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej w regionalnym finalu wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej skupinje II w Žitawje bronzu zawěsćeli. Dalše serbske zastupnistwo SWŠ Worklecy wudoby sej slěbro mjez štyrjomi startowacymi mustwami.

Z wulkim optimizmom dojědźa sej sydom wolejbulistow 10. a 11. lětnika SGB minjeny tydźeń do Žitawy, zo bychu mjez štyrjomi najlěpšimi šulemi wuchodneje Sakskeje sobu wo złoto wojowali. Na pjatkownišich treningowych jednotkach šulskeje AG so na prěni wjeršk tutoho lěta derje přihotowachu. Po šěsć hodźinach intensiwneho wojowanja wudobychu sej hrajerjo wokoło kapitana Karla Krječmarja bronzu.

Karl Krječmar z nowym šulskim rekordom

Serbski gymnazij Budyšin –

Joliota Curiejowy gymnazij Zhorjelc 2:0 (25:3, 25:6)

Wuspěšny prěni test za Sokołow

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Zeleno-běli Bukecy –

Sokoł Ralbicy/Hórki 0:5 (0:3)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Šewc, Schultz, Heidorn, Woko, Mjechela, Rawš, Šiman, D. Gloxyn, Kunze, Al. Wałda, Žur, Rachel, P. Šołta

Sokoljo přihotuja so hižo wot 9. januara na druhu połseriju we wokrjesnej wyšej lize. Kruteho zymskeho wjedra dla pak njeběše koparski trening na twjerdym hrajnišću móžny, ale wotmě so dotal stajnje w Ralbičanskej ćěłozwučowarni. Njedźelu bě so nětko prěnja přećelska hra přećiwo Bukecam přewjedła. Hraješe so na kumštnym trawniku w Kumwałdźe, kotryž běše ze sněhom pokryty. Při­wšěm běše móžno hrać, byrnjež so hrajerjo chětro suwali.

Serbska debata

nowostki LND