Awtor dźensa Michał Nuk

Dźensa chcu tróšku wo tuchwilnym wšědnym treningu wutrajnostnych sportowcow we Łužicy rozprawjeć. Běharjo, kolesowarjo abo sněhakowarjo wot pandemije cyle tak wobmjezowani njejsu a wjedrowe wuměnjenja su runje chětro dobre. Wot spočatka januara wabi sněh w našich kónčinach do zymskeho sporta. Tak husto kaž lětsa njejsym hišće dyrbjał swoje běhanske „deski“ wóskować. Preparowarjo lojpow w Załomju a na Sokolniku pola Wjazońcy su sej wšu prócu dawali a telko kilometrow kaž móžno čarowali, tež zo bychu sej sněhakowarjo z puća hić móhli. A hdyž njechaš runje sobotu abo njedźelu připołdnju do sněha, da móžeš tež dosć sam a z wotstawkom po puću być – snano tež po wječorach, hdyž steji kmana lampa na čoło (Stirnlampe) k dispoziciji. Zo bychu so kóšty za hladanje lojpow znajmjeńša tróšku amortizowali, su při přistupje do někotrych lojpow małe pokładnje dowěry zarjadowane, hdźež móže sportowc/ča rady něšto eurow za swoju hewak bjezpłatnu zymsku zabawu zawostajić. Tak tež industrija za běhanske sněhaki runje skoržić njemóže.

Sport (05.02.21)

pjatk, 05. februara 2021 spisane wot:

FC Energiju podpěrać

Sportowe towarstwo FC Energija Choćebuz steji na rozpuću. Nichtó tak prawje njewě, do kotreho směra so łužiska kopańca wuwije. Zhromadnje z přiwisnikami, akterami z města Choćebuza, z regiona a zwjazkoweho kraja Braniborskeje nastaji so FC Energija na puć, kotryž ma zaso do profikopańcy wjesć. Za to pak su pjenjezy trěbne. Tohodla přeja sej zamołwići w Choćebuzu k 55. narodninam towarstwa město wěcnych darow financnu podpěru, a to z přispomnjenjom „Dar dorost“ na konto z IBAN­: DE85 1805 0000 3302 1031 65. Koronapandemije dla drje w regionalnej lize Sewjerowuchod hišće njehraja, chowancy Dirka Lottnera pak hižo zaso trenuja. Kompletne mustwo kaž tež wšitcy sobudźěłaćerjo FC Energije su přiwšěm dale w krótkodźěle.

Dźensa Landshut, njedźelu Kassel

Łužiske lodohokejowe liški hraja nětko pod nowej trenarskej dwójku Chris Straube/André Mücke, po tym zo bu dotalny šeftrenar Corey Neilson pušćeny.

05.02. 19:30 EV Landshut –

  Łužiske liški

07.02. 17:00 Łužiske liški –

  EC Kassel Huskies

11.02. 19:30 ESV Kaufbeuren –

  Łužiske liški

Načolnik hraje doma

Z kolesomaj na Trabanće je Andreas Clauß po cyłej NDR na prěnje wubě­dźowanja triatlona jězdźił.

W zwisku z běhanskimi wurisanjemi wo­se­bje w Biskopicach, kaž běchu to na přikład kóždolětne běhi po dołhich distancach, nazymske běhi po Butrowej horje a kombinowane běhi z tójšto zadźěwkami „Schiebock läuft Extrem“, sym so někotre razy z jich wurjadnym moderatorom Andreasom Claußom rozmołwjał. Wědźach, zo je so wón w poslednich ­lětach wobstaća Němskeje demokra­tiskeje republiki (NDR), jako započachu so wubědźowanja triatlona, z nowej sportowej družinu zaběrał a zo bě hišće 1990 w swojej klasy A3 posledni mišter NDR w triatlonje.

Prěnje wurisanje

W lěće 1984 organizowachu w Lipsku prěni „wutrajnostny třibój“, štož běše faktisce prěnje triatlonowe wurisanje w NDR. Wěm, zo je so tehdy tež z Budy­šina nan našeho pozdźišeho Budyskeho jara wuspěšneho profijoweho triatlo­nista Maika Petzolda, Reinhard Petzold, z přećelemi z wokrjesa wobdźělił, štož njejsu oficialnje rady widźeli.

Tež druhdźeza pukom honja

srjeda, 03. februara 2021 spisane wot:

W minjenych tydźenjach smy tu wjele wo DEL2­, wo druhej lodohokejowej lize Němskeje, rozprawjeli. Dźensa pohladamy raz na někotre dalše aktualne tabul­kowe stawy, a to na DEL, na prěnju lodohokejowu ligu Němskeje, na wyšu ligu DEL, do Čěskeje a Słowakskeje.

Němska lodohokejowa liga DEL, sku­pina-sewjer

2. Běłe mjedwjedźe Berlin 12 23 41:30

3. Düsseldorfer EG 12 21 46:38

4. Iserlohn Roosters 12 18 40:43

5. Žrawcy Köln 12 16 43:43

6. Grizzlys Wolfsburg  12 16 32:34

7. Pinguiny Krefeld  12 6 23:52

Němska lodohokejowa liga DEL, sku­pina-juh

1. Worjoły Mannheim  12 26 36:22

2. ERC Ingolstadt 12 23 40:26

3. EHC Red Bull Mnichow12 21 47:40

4.  Schwenninger Wild Wings 12 20 35:28

5. Augsburgske pantery  12 15 33:41

6. Straubing Tigers 12 13 27:37

7. Nürnberg Ice Tigers  12 8 25:49

Němska lodohokejowa liga DEL2

1. EC Kassel Huskies 25 55 99:51

2. Ravensburg Towerstars26 44 87:77

3. Bietigheim Steelers 26 44 98:90

4. LP Crimmitschau27 44 93:93

5. Tölzske Lawy 23 42 96:69 

6. EHC Freiburg 26 39 91:84

7. EV Landshut 26 37 86:95

8. Bayreuth Tigers 26 35 83:90

9. Lawy Frankfurt 21 33 59:65

10. EC Bad Nauheim 22 32 68:87

11. LL Drježdźany 26 32  66:85

12. Łužiske liški 26 30 65:86

13. ESV Kaufbeuren 24 28 85:94

14. Sokoły Heilbronn 22 24 75:85

Wyša liga – DEL

1. Hannover Scorpions 28 69  149:78

2. Tilburg Trappers 26 53  118:62

3. Saale Bulls 26 51 109:78

4. Hannover Indians 18 32  69:66

5. Crocodiles Hamburg 26 46  100:89

6. Herner EV 26 42  113:94

7. IceFighters Leipzig 23 37  81:75

8. Black Dragons Erfurt 16 21  53:54

9. EG Diez-Limburg 24 28  85:116

Corey Neilson njeje hižo šeftrenar

srjeda, 03. februara 2021 spisane wot:
Po jenož jednym dobyću w zańdźenych dźesać hrach su zamołwići Łužiskich lodohokejowych liškow na negatiwny trend reagowali a trenarja Coreyja Neilsona pušćili. Jeho naslěduje dotalny kotrenar Chris Straube, a jemu asistěruje André Mücke, kiž bě dotal za wukubłanje młodych talentow zamołwity. „Ze změnu chcemy mustwu nowe impulsy spožčić, při čimž so lěpšich wukonow nadźijamy. Tónle cyłk ma wjele wjac potenciala, hač je to minjene tydźenje pokazał. Z nim je na kóždy pad móžno zaso na wuspěšny puć so wróćić“, wopodstatnjataj rozsud jednaćel Dirk Rohrbach a hłowny towaršnik René Reinert. Tež wo přidatnym treningu, zo bychu Liški na přikład powerplay polěpšili, přemysluja. W tabulce (hlej nalěwo) su Běłowodźanscy ­lodohokejisća zestupne městno zjěli. Foto: Thomas Heide

Sportowe lěto 2021 – kak dale?

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Kaž kóžde lěto přewjeduja so nětko­ hač do měrca najprjedy raz swětowe mišterstwa we wšelakich sportowych družinach.

W Egyptowskej běchu so swětowe mišterstwa w mjetańcy přewjedli, a w Słowjenskej wojuja bórze najlěpše biatletki a najlěpši biatleća swěta wo medalje. W juniju wubědźuja so najkmańši koparjo w dwanaće europskich městach, mjez druhim w Mnichowje, wo krónu Europy, a kónc julija budźe cyły swět do japanskeho Tokija hladać, hdyž wotměja so tam potom Olympiske lětnje hry.

Wšitke swětowe abo europske mišterstwa wšěch móžnych sportowych družin tule naličić by předołho trało. Ale tež, hdyž tučasnje koronapandemija naše žiwjenje postaja, je chětro wěste, zo mjenowane sportowe podawki budu.

W januarje 2020 přewjedźechu w delnjołužiskim Łukowje (Luckau) halowy koparski turněr žónskich mustwow, na kotrymž wobdźělichu so tež žony a holcy FC Energije Choćebuz. Młoda hrajerka Lara Schmidt wubědźi sej tehdy­ pokal, dokelž bě najwjac wrotow třěliła.

Hnydom po turněrje pak 13lětna koparka pytny, zo hrajerki kontrahenta SG Gießmannsdorf zdźěla płakajo w kruhu steja. Jako Lara zhoni, zo bě někotre dny do turněra 38lětna koparka Michaela Powelz na raka schorjeła, přewostaji pokal hnydom jej. „Myslach sej, zo móže jej po­kal­ jako talisman dosć mocow za přichod spožčić“, Lara Schmidt zwurazni. „Běch tehdy jara překwapjena a hnuta, zo nje­znata młodostna takle reaguje“, so Michaela Powelz dopomina. „Mějach ­pokal potom tež přeco při sebi, a tón je mi woprawdźe stajnje móc a zmužitosć dał.“

Tež trenar Tobias Kroll sej kapitanku C-juniorow chwali: „Tajka gesta Laru woprawdźe charakterizuje, wona so za wšo zajimuje a je jara komunikatiwna.“

Tabulka (02.02.21)

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga DEL2

1. EC Kassel Huskies 25 55 99:51 +48

2. Ravensburg Tower.26 44 87:77 +10

3. Bietigheim Steelers 26 44 98:90 +8

4. LP Crimmitschau27 44 93:93 0

5. Tölzske Lawy 23 42 96:69 +27 

6. EHC Freiburg 26 39 91:84 +7

7. EV Landshut 26 37 86:95 -9

8. Bayreuth Tigers 26 35 83:90 -7

9. Lawy Frankfurt 21 33 59:65 -6

10. EC Bad Nauheim 22 32 68:87 -19

11. LL Drježdźany 26 32  66:85 -19

12. Łužiske liški 26 30 65:86 -21

13. ESV Kaufbeuren 24 28 85:94 -9

14. Sokoły Heilbronn 22 24 75:85 -10

Kóždu hru znowa zas ...

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – Bayreuth Tigers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

... njedóstanu Běłowodźanske lodohokejowe liški puk do přećiwniskich wrotow. Wobhladamy-li sej jich wrotowy přerězk minjene dźewjeć razow, wothladajo wot wuspěcha 7:3 přećiwo Bad Nauheimej, leži tón pola 1,3 na hru. Přećiwo Kaufbeurenej a Drježdźanam Hornjołužičenjo scyła do čorneho trjechili njejsu. A dokelž móžachu njedźelu wječor doma znowa jenož jónu wyskać, dźěchu wospjet jako přěhračk z lodu. Dokelž hosćo jeničce z 13 a domjacy z 15 hrajerjemi nastupichu, běše to duel deciměrowaneju mustwow. A hladajo na wotběh partije móhli ju chowancy trenarja Correyja Neilsona tež dobyć, bychu-li skónčnje raz swoje móžnosće wužili.

W prěnjej třećinje pak mějachu najprjedy raz jara mało tajkich. Jenož trójce třělichu crackojo z Běłeje Wody na wrota, hosćo cyłkownje dźewjeć króć a jónu tež wyskachu. A to po pjeć mjeńšinach, jako steješe nadběhowar hosći samlutki před Mac Carruthom a přemyslenje přetwori. Cyłkownje móžachu Liški wjesołe być, zo dźěchu jeno ze snadnym zastatkom do prěnjeje přestawki. Wšako běchu hosćo dalše wulke šansy měli.

Njesćerpnosć pola Energije rosće

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Zo smědźa profijowi koparjo nadal za bu­lom honić, njeje žane potajnstwo. Tež hrajerjo FC Energije Choćebuz w regionalnej lize pod profesionelnymi wumě­njenjemi trenuja a su takrjec powo­łanscy koparjo. Přiwšěm woni hišće­ hrać a wo dalše dypki wojować njesmědźa. Kak to trenar Dirk Lottner hódnoći, je wón Georgej Zielonkowskemu ­po telefonje prajił.

Knježe Lottnero, najprjedy raz zbožowne a strowe lěto 2021!

D. Lottner: Wutrobny dźak! Strowota dźě je stajnje najwažniša, tohodla sej ju lětsa wosebje přeju, wězo tež Wam ­a wšěm čitarjam.

Koparjo Energije su tučasnje doma a dźěłaja dźělnje, po tym zo běchu loni 1. nowembra přećiwo Luckenwalde swoju poslednju partiju přewjedli. Wy sam sće cyły čas w Kölnje pola sojeje swójby był. Tróštuje Was swójbne žiwjenje, zo njemóžeće runje jako coach při liniji stać?

D. Lottner: Wězo je rjenje, tak dołho ze swójbnymi doma być směć. Ale runje tak kaž koparjo sym tež ja ze zapalom z kopańcu zwjazany a tohodla bych radšo nam zwučeny wšědny dźeń wzał. Mi by potajkim dosahało, hdyž bych jenož na swobodnych dnjach raz domoj jěł.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND