Hori so za motorski sport

wutora, 18. meje 2021 spisane wot:

Žonow, kotrež so za motorske horja, je tež w Serbach dźeń a wjace­. Jedna z nich je samo swój hobby k powołanju sčiniła: Andrea Thielec. Mnohim je wona w Serbach znata jako něhdyša čłonka młodźinskeje redakcije Serbskeho rozhłosa. Rodźena Šunowčanka bydli mjeztym dźesać lět w Mnichowje a dźěła tam w marketingu za wulku bayersku awtomo­bilowu firmu. Wona zamołwja móhłrjec dožiwjenski mar­keting po cy­łej Němskej. Zajim na spěšnych mašinach je so­ pola njeje poměrnje zahe zbudźił. Běchu to spočatnje wosebje do­ži­­wjenja motocrossa w Jaworje. Tak prawje započała za mo­torske horić pak je so z 18 lětami, jako złoži jězbnu dowol­nosć za awto a motorske. W lětach po tym je z motorskim na do­wolu była, mjez druhim w Italskej, Chorwatskej a samo w afriskim Marokku. Wot lětušeho chce so Andrea Thielec hišće intensiwnišo do aktiwneho motorsporta zanurić, kaž je Clemensej Šmitej powědała.

Wšojedne hač w enduroklasy abo w motocrossu, Andrea Thielec, Wy sće so w najwšelakorišich motorskich disciplinach hižo­ wuspytała. Mjeztym pak najradšo po motorskich čarach na čas smaliće!

FC Energijama prěnjej nowopřichadaj

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:

Regionalny ligist FC Energija Choćebuz najebać dočasny kónc w krajnym pokalnym kole pilnje na zestawje noweho kadra dźěła. Jako prěnje koparski klub wozjewi, zo přińdźe kapitan Berlinskeho AK (BAK) Shawn Kauter jako nutřkowny škitar do Choćebuza. Jeho bilanca je wjele lubjaca. 25lětny bě w třećej lize dotal 37 króć zasadźeny a w štwórtej najwyšej lize Němskeje 129 razow. Jan Koch, kiž je zrěčenje z Energiju podlěšił, so na nowopřichad wosebje wjeseli. Wón znaje Kautera ze sezony 2018/2019, jako staj „zhromadnje pola BAK hrałoj a w škiće prima harmoněrowałoj“.

Třeći zwjazkowy koparski ligist SG Dynamo Drježdźany wróći so přichodnu sezonu do druheje zwjazkoweje ligi. Profikoparjam ze sakskeje stolicy dosahaše wčera dobyće 4:0 přećiwo Türkgücü Mnichowej. Z 72 dypkami nawjeduja woni do poslednjeho hrajneho dnja tabulku třećeje ligi před Hansu Rostock, kotraž ma dwaj dypkaj mjenje. Předskok na relegaciske městno samo štyri dypki wučinja. Foto: pa/Robert Michael

Změny pola wolejbulistkow

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:

Kapitanka a nadběhowarka wolejbu­loweho mustwa Drježdźanskeho SC ­Lena Stigrot a srjedźna blokowarka ­Camilla Weitzel hrajetej přichodnu ­sezonu w 1. wolejbulowej lize Italskeje. Je to najsylniša žonjaca liga Europy z mnohimi narodnymi hrajerkami swěta. Lena Stigrot bě lěta 2018 z Vilsbiburga do Drježdźan přišła, doby z DSCjom loni Němski pokal a lětsa mišterstwo.

Wurjadna nadběhowarka nastupi wot nazymy pola mustwa Roma Volley Club. Talentowana srjedźna blokowarka mě­ješe štyri wuspěšne lěta w Drježdźanach z dwójnym pokalnym dobyćom a mi­šterstwom. Młoda 20lětna wolejbulistka namaka nowe wužadanje w klubje Reale Mutua Fenera Chieri, městačku 15 kilometrow wuchodnje Turina. Libera Lenka Dürr chce z 30 lětami aktiwnu wolej­bulowu karjeru skónčić, dalša libera Morgan Hentz z USA Drježdźanski SC wopušći.

Budissa pyta trenarjow

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:
Sportowe towarstwo Budissa Budyšin pyta za nowu hrajnu dobu koparskich trenarjow. Zajimowane sportowče/zajimowani sportowcy njech so w jednaćelni pola wiceprezidenta Svena Johny přizjewja. Budissa poskića mjez druhim pomoc při trenarskich licencach, internych dalekubłanjach, motiwowanju dorostowych cyłkow a za-bulom-honjenju w najwyšich klasach Sakskeho koparskeho zwjazka. SN

Awtor dźensa André Strelow

Finalne koła, bój wo postup a zestup, pražena kołbaska a čerstwe napoje na kromje bliskich hrajnišćow za přihladowarjow přeco hišće móžne a dowolene njejsu. Poprawom wočakowach, zo móžu so kónc apryla, spočatk meje jako kopar kaž tež sudnik zaso na hrajnišćo wróćić. Znatych přičin dla to bohužel móžno njebě. Trochu mje tróštuje, zo móža znajmjeńša dźěći w skupinkach trenować. W Drježdźanskim sportowym kompleksu „Ostra“ su prawidłownje tři kumštne trawniki derje wobsadźene. Tam dźěći z połnej paru wokoło kehelkow šuskaja a za bulom honja. Wězo so prašach, hač je to wšo docyła dowolene. W zakonskich łopjenach je prawidłownje w krótkim času rozjasnjene, što směš a što nic. Jako přihladowar naprašowach so přitomnych staršich, ale tež trenarjow. Wotmołwy běchu rozdźělne. Najčasćišo zhonich, zo so starši na trenarja spušćeja. Trenarjo mi prajachu, zo sami často njewědźachu, što je dowolene a što nic. Přiwšěm je rjenje, zo docyła zaso dźěćace mustwa sportuja. Móžu pak sej derje předstajić, zo towarstwa sobustawow zhubjeja.

Sport (14.05.21)

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

Wot soboty na njedźelu přestorčili

Třeći zwjazkowy koparski ligist Dynamo Drježdźany wuhraje swój duel wo postup do druheje ligi hakle njedźelu. Hra přećiwo Türkgücu Mnichow bu wěstotnych přičin dla přesunjena.

16.05.  14:00  Dynamo Drježdźany

  – Türkgücu Mnichow

22.05.  13:30  SV Wehen Wiesbaden

  – Dynamo Drježdźany

Firmowy běh ma nowy termin

Sportowy klub Wojerecy je druhi ­nakład Krabatoweho firmoweho běha wot 9. junija wo tři njedźele na 30. junij přesunył. Přičina je aktualna situacija. Přihoty pak dale běža, tak zamołwići SC Wojerecy. Při firmowym běhu dyrbi kóžde mustwo 20 kilometrow běžeć, pak z dwěmaj pak z štyrjomi kilome­trami na běharku abo běharja. Loni bě w Čornym Chołmcu 222 sportowčow a sportowcow startowało.

Kup sej trikot mišterkow

Přiwisnicy Drježdźanskeho SC maja wotnětka móžnosć sej mišterske trikoty kupić. Na internetowej platformje eBay přesadźuja originalne košle pjateje finalneje hry wo Němske wolejbulowe mišterstwo. Hač do 18. meje smědźa fanojo za indiwiduelne unikaty poskitk wotedać. Pjenjezy dóstanje dorost Drježdźanskeho SC.

W Rakecach čuchać

Narodne mustwa wołaja

srjeda, 12. meje 2021 spisane wot:

Po dobyću mišterstwa kónc apryla (SN wo tym rozprawjachu), njeplanuja wolejbulistki Drježdźanskeho sportoweho kluba (DSC) tučasnje žadyn wotpočink abo dowol, ale maja wažne nadawki w jednotliwych narodnych mustwach. Měrko Korjeńk je tule krótki přehlad zestajał:

Němska

Za narodne mustwo wolejbulistkow su z Drježdźanskeho kadra štyri hrajerki nominowane, nadběhowarce Jennifer Ja­ni­ska a Lena Stigrot, srjedźna blokowarka Camilla Weitzel a přihrawarka Sarah Straube. Za 19lětnu Straube je to prěnja nominacija za A-narodne mustwo. Pod nawodom trenarja Alexandera Waibla je so talentowana přihrawarka na partije přećiwo Francoskej spočatk meje při­ho­to­wała. Camilla Weitzel, Lena Stigrot a Jennifer Janiska přihotuja so na narodnu ligu, kotraž je wot 25. meje do 20. junija w italskim měsće Rimini planowana. Swětowy wolejbulowy zwjazk FIVB je ju prěni raz lěta 2018 za žony a paralelnje za muži zawjedł. W Riminiju nastupi 16 žonjacych teamow, a kóždy ma w předkole 15 hrow. Po tutym programje wubědźuja so najlěpše štyri mustwa wo dobyćerja.

Šwicarska

Změnjeny format

srjeda, 12. meje 2021 spisane wot:

Swětowy wolejbulowy zwjazk FIVB je ko­ronapandemije dla hrajny format za narodnu ligu w sezonje 2021 změnił. Turněrowej seriji žonow a muži – předkoło a finalne koło – budźetej jenož na jednym městnje w tak mjenowanym „event-bubble“. Turněraj žonow a muži přewjedu w italskim Rimini.

Předkoło žonow steji w sportowym kalendrje wot 25. meje do 2. junija, mužojo nastupja wot 28. meje do 23. junija. Za kóždy turněr je so 16 narodnych wubrankow přizjewiło. Wone wubědźuja so na pjatnaće hrajnych dnjach kóžda přećiwo kóždej. W finalnym kole pak smědźa lětsa štyri město šěsć cyłkow nastupić. Kónčne koło žonow budźe 24./25. junija, mužojo postaja swojeho dobyćerja potom 26./27. junija. Wšitcy fanojo sporta při wysokim saku dóstanu w času 32 dnjow 124 wolejbulowych partijow top-narodow z cyłeho swěta serwěrowanych. Telewizijny sćelak, kotryž ma hry wusyłać, dotal jasny njeje. Měrko Korjeńk

Narodna liga – prěnje hry žonow

25.05. 13:00 Němska – Ruska

26.05. 10:00 Nižozemska – Němska

27.05. 10:00 Němska – Belgiska

Dalši wažny krok k postupej

wutora, 11. meje 2021 spisane wot:

Dynamo Drježdźany – Viktoria Köln 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Broll – Kwadwo, Knipping, Ehlers, Stark, Ch. Löwe, Will (59. Stefaniak), Diawusie (46. Kreuzer), Königsdörffer (28. Vlachodimos), Mörschel (72. J. Löwe), Hosiner (46. Stor)

Tež hrajna doba w třećej koparskej lize Němskeje so pomału nachila. Kaž kóžde lěto znowa zas steja wosebje mustwa w pincy tabulki, ale tež načolne w fokusu přiwisnikow. Za Dynamo Drježdźany, načol­nika třećeje ligi, steješe minjenu sobo­tu na 36. hrajnym dnju domjaca partija přećiwo Viktoriji Köln na planje. Prjedawši Drježdźanski trenar Olaf Janßen ju tučasnje trenuje a nawjeduje. Tři dypki přećiwo Kölnjanam běchu hosći­ćeljo kruće zaplanowali, dokelž je bój wo postup přeco hišće jara wuski. Nimo Dynama Drježdźany wojuja wo krok etažu wyše hišće Hansa Rostock, TSV 1860 Mnichow a FC Ingolstadt.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND